Motylki 5-latki

POCZĄTEK ROKU SZK. 2013/14

Pięciolatki czyli „Motylki” pracują w tym roku jako „tropiciele”. Podczas pracy odkrywamy  świat poprzez działanie, obserwację, poszukiwanie i analizowanie oraz samodzielne lub z niewielką pomocą pań dochodzenie do rozwiązywania różnych problemów, których codziennie jest dużo. Pracujemy na podstawie programu „ Razem w przedszkolu” wyd. WSiP oraz zgodnie z podstawą programową. Zapewniając dzieciom wszechstronny rozwój wykorzystujemy w pracy metody czynne, słowne i oglądowe. Dzieci poznają świat  w towarzystwie Paka, małego stworka, który jak każde dziecko nie wszystko potrafi i nie wie zbyt dużo, ale jest bardzo ciekawy świata. Dzieci spotykają się z Pakiem w kartach pracy, zeszycie grafomotorycznym, gdzie podczas zabawy ćwiczą małą motorykę oraz w opowiadaniach, które są punktem wyjścia do rozmów  na bardzo ważne dziecięce tematy. Poza pracą dużo czasu spędzamy na dowolnej zabawie w sali i w ogrodzie przedszkolnym, wykorzystując sprzęt do rozwijania sprawności fizycznej i rozładowania nagromadzonej energii. Chodzimy też na spacery w trakcie których utrwalamy zasady bezpiecznego poruszania się po drodze. Obserwujemy zmieniającą się przyrodę, dostrzegając jej  piękno w różnych porach roku rozmawiamy również o ochronie przyrody i środowiska w którym żyjemy. Gromadzimy w kąciku przyrody z pomocą rodziców „dary jesieni”. Przygotowując się do nauki w szkole wykorzystujemy nadal program „Czytam sobie” z elementami metody Marty Bogdanowicz. Dzielimy wyrazy na sylaby i zdania na wyrazy. Liczymy w miarę możliwości i umiejętności każdego dziecka. Czas w przedszkolu spędzamy wesoło na zabawie  i nauce. Wkrótce planujemy wyjazd do  Manufaktury Cukierków i teatru.  Na pewno podzielimy się przeżyciami z tych miejsc.

Wychowawcy

Barbara Kurek, Grażyna Świeżak

 

PODSUMOWANIE PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ W GRUPIE „MOTYLKI” 

W ROKU SZK.  2013/14

 

W roku szkolnym 2013/2014 grupa 5- letnich „Motylków” prowadzona przez  dyrektor Panią Grażynę Świeżak i Barbarę Kurek liczyła 26 dzieci, w tym 14 dziewczynek i 12 chłopców. W drugim półroczu kontynuowałyśmy realizację treści programowych zawartych w programie „Razem w przedszkolu” z wykorzystaniem kart pracy, wyprawki matematycznej i plastycznej „Tropiciele”, wydawnictwa WSiP.   Głównym celem naszej pracy był wszechstronny rozwój osobowości dzieci, zdolności i tkwiącego w nich potencjału. Odnosząc się do realizacji wniosków podjętych po przeprowadzonej diagnozie w pierwszym półroczu preferowałyśmy te metody nauczania i wychowania, które sprzyjają rozwojowi zdolności poznawczych, kształtowaniu zdolności obserwacji oraz samodzielnego myślenia. Rezultat naszej pracy z tą grupą uzależniony był od dobrej znajomości dziecka, czyli prawdziwej diagnozy. Dzieci miały możliwość stawać się samodzielne i samodzielnie działać a podczas tych działań otrzymywać od nas życzliwą pomoc. Dobierałyśmy materiał, zgodnie z zasadą stopniowania trudności. Swobodny wybór miejsca, czynności i materiałów do pracy umożliwiał podejmowanie własnych, samodzielnych decyzji. Bardzo dużą uwagę zwracałyśmy na pracę indywidualną z dzieckiem, podczas której próbowałyśmy niwelować wady wymowy, kształcić prawidłowe myślenie, sprawność graficzną, czy po prostu prowadzić swobodne dyskusje, z których potem wyciągałyśmy wnioski i diagnozowałyśmy dziecko. Równolegle do pracy indywidualnej prowadziłyśmy prace w grupach, np. ćwiczenia ciszy, zabawy z piosenką i muzyką, zapoznawanie z literaturą dla dzieci, wprowadzanie wierszyków i analizowanie ich treści, zabawy dydaktyczne, tematyczne itp. Zgodnie z podstawą programową działałyśmy w pięciu obszarach edukacyjnych interpretując treści programowe wg potrzeb i zainteresowań dzieci oraz ich możliwości. 

 W ciągu całego roku prowadziłyśmy wiele zabaw i zajęć mających na celu zintegrowanie dzieci, ucząc ich współdziałania, współodpowiedzialności, doprowadzania zaczętych działań do końca, wytworzenie miłej i przyjaznej atmosfery. Dzieci wspólnie układały kodeks grupowy, mający na celu uniknięcie problemów wynikających ze współżycia w grupie, zapoznane zostały z ich prawami i obowiązkami.

 Ponadto kładłyśmy szczególny nacisk na doskonalenie samoobsługi, przestrzegania ustalonych norm i zasad, wdrażania do słuchania czytanych głośno bajek i legend, ćwiczeń narządów mowy. Tradycją stało się codzienne, popołudniowe czytanie bajek i opowiadań związanych z przeżywaniem różnego rodzaju emocji. Dzieci uczyły się oceniać postępowanie bohaterów literackich, kolegów oraz własne. Uczyły się cierpliwego oczekiwania na swoją kolej, szanowania cudzej pracy, wspólnego mienia, przestrzegania ładu i porządku w grupie, odpowiedniego zachowania się przy stole.

 Przeprowadzono wiele zabaw dydaktycznych i ruchowych. W celu uatrakcyjnienia zabaw i rozwijania mowy, myślenia i wyobraźni tworzyłyśmy kąciki zabaw oraz kąciki zgodne z przerabianą tematyką, w których to założeniu i wykonaniu brały czynny udział dzieci: „Zakładamy zielony ogródek”, „Kącik wielkanocny”, „Kącik książki” z wykonanymi przez dzieci książkami i książkami prywatnymi dzieci , „kącik przyrody”, „kalendarz pogody”, na którym dzieci zaznaczały symbolami pogodę. Prowadziły obserwacje przyrodnicze. Wzbogacały kąciki przyrody gromadząc dary natury w różnych porach roku. Uczestniczyły w cyklu zajęć poświęconych przyrodzie i zależnościom w przyrodzie: „Od nasionka do owocu”, „Od cebulki do kwiatka”, słuchały różnych ciekawostek o przyrodzie i zależnościach z różnych książek i encyklopedii dla dzieci. W okresie zimy dokarmiały ptaki pokarmem ususzonym i zgromadzonym jesienią.  Wiedzą, że nie należy zrywać i niszczyć roślin.

Uczestniczyły w różnorodnych doświadczeniach, badaniach: określały różne stany skupienia wody, badały właściwości węgla, soli, prowadziły eksperyment, „Co pływa, co tonie”, porównywały rozwój gałęzi w sali przedszkolnej i na dworze. Dzieci zapoznały się z literami, potrafią dzielić wyrazy na sylaby, wyróżniają głoski w nagłosie, śródgłosie, wygłosie. Większość potrafi odczytywać globalnie wyrazy. Starałyśmy się rozwijać te umiejętności, dostarczając sukcesywnie materiałów do rozwijania analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej, czytania prostych tekstów. W naszej grupie jest dwoje dzieci, które czytają książeczki dla dzieci.  Dzieciom mającym łatwość wymowy i chęć opowiadania i wystawiania bajek dawana była możliwość przedstawień według własnych pomysłów, a także powierzano im większe role w inscenizacjach z okazji świąt rodzinnych ( Dzień Babci i Dziadka, Mamy i Taty), jasełek. Wspólnie z najstarszą grupą dzieci przedstawiły program artystyczny pt.”Jedziemy hej jedziemy” na zakończenie roku przedszkolnego.  Dzieci potrafią samodzielnie śpiewać piosenki i recytować wierszyki. Brały udział w przeglądzie wierszy Wandy Chotomskiej. Do wewnątrz-przedszkolnego przeglądu przystąpiło 7 dzieci, do przedszkola Smyk organizatora konkursu wytypowano dwoje dzieci, troje dzieci brało również udział w przeglądzie wierszy wybranego przez siebie autora w MOK-u.  W naszym przedszkolu gościły też autorki książek dla dzieci pani B. Hodyl i B. Ciemska przedstawiając książki edukacyjne. Jedno dziecko brało udział w przeglądzie piosenki przedszkolnej organizowane przez przedszkole Przystań Elfów. Kształcąc rozwój mowy zwracałyśmy uwagę na wypowiedz całymi zdaniami poprawnymi gramatycznie, podsuwałyśmy im obrazki o interesującej dziecięcej tematyce, przy których miały możliwość wypowiedzi, złożenia obrazka z części, bądź odnalezienia ukrytych szczegółów. Na zajęciach umuzykalniających dzieci ćwiczyły słuch poprzez wystukiwanie rytmów, rozpoznawanie odgłosów, taniec i śpiew solo, odgadywanie piosenek po usłyszanej melodii oraz uczestniczyły w zajęciach z tańca towarzyskiego. Dzieci zwłaszcza chłopcy, które, odznaczają się obniżoną sprawnością manualną, były systematycznie zachęcani do rysowania, malowania, wycinania, lepienia, wydzierania. Materiały plastyczne były dostępne w ciągu całego dnia pobytu w przedszkolu, w „Kąciku plastycznym” każdy ich wysiłek był nagradzany pochwałą. Przeprowadziłyśmy również bardzo dużo zabaw i zajęć mających na celu rozróżnianie prawej i lewej strony, nazywaniem i rozróżnianiem kierunków: większość  dzieci prawidłowo odróżnia prawą i lewą stronę. Dzieci przeliczają od 0 do 10, potrafią pogrupować przedmioty wg przeznaczenia, wielkości itp. Znają figury geometryczne. Wiosną została przeprowadzona diagnoza gotowości szkolnej. Średnia punktów zdobytych w skali kraju to 101, 88, procentowo 83,5%. Powyżej 100 punktów uzyskało -18 dzieci, 90 i powyżej – dwoje, 80 i powyżej-czworo, jedno-72 i jedno 51. Dwoje dzieci uzyskało odroczenie obowiązku szkolnego z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i będzie kontynuować naukę w 6-latkach w przedszkolu. W przedszkolnej zerówce będzie kontynuować naukę 11 dzieci . Do pierwszej klasy idzie 9-ro i do szkolnej zerówki 6-ro. W ciągu całego roku prowadzone były zajęcia dodatkowe prowadzone przez specjalistów. Z zajęć z logopedą korzystało 19 dzieci, na zajęcia z SI pięcioro, czworo dzieci brało udział w zajęciach kreatywnych z psychologiem Ina zajęcia indywidualne z psychologiem uczęszczało 10 osób. Prowadzone były też zajęcia „czytam sobie” metodą globalnego czytania.

W ciągu całego roku realizowane były zadania zawarte w planie działania przedszkola. Realizowałyśmy program „Moje miasto Ząbki”, poznając miejsca użyteczności publicznej. Odwiedziliśmy Gabinet Stomatologiczny, Bibliotekę Miejską, kwiaciarnie. Realizowaliśmy również program antynikotynowy „Przy mnie nie pal” i program „Nie daj się kleszczom”. Inwencję twórczą dzieci rozwijają podczas prac plastyczno-konstrukcyjnych. Motylki brały udział w konkursie plastycznym organizowanym przez Niepubliczne Przedszkole Nasza Lokomotywa pt. „Bezpieczny przedszkolak”

Dzieci brały udział w uroczystościach przedszkolnych: Mikołaj, Bal karnawałowy, powitanie Wiosny, teatrzykach proponowanych przez różnych artystów. Wystawiały jasełka na terenie przedszkola. Poznały tradycje związane z Bożym Narodzeniem, Wielkanocą. Dzieci poznały zwyczaje, które są cenną wartością dla naszego narodu i najbliższego otoczenia.

Uczestniczyły w spotkaniu z policjantem oraz w spotkaniu ze strażakami z Państwowej Straży Pożarnej.

Uczestniczyły w koncercie „Zieleń wiosennych traw” w Warszawie a po koncercie spacerowaliśmy po Starówce. Odbyła się również wycieczka do Fabryki Gliny w Warszawie, gdzie dzieci dowiedziały się o właściwościach gliny, sposobach jej wyrabiania, co można z niej zrobić. Samodzielnie wykonały serce, które wręczyły swoim mamom podczas uroczystości z okazji ich święta.

Uczestniczyły w pikniku rodzinnym „Razem miło płynie czas”.

W ramach zaciekawienia bliższym i dalszym środowiskiem dzieci, zorganizowaliśmy przy pomocy rodziców wycieczkę do Zofinina gdzie dzieci mogły zapoznać się z dawnymi narzędziami pracy używanymi na wsi, wziąć udział w konkursach z wykorzystaniem warzyw, obserwować zwierzęta w mini zoo, przejechać się traktorem. Dodatkową atrakcją był pokaz wozu strażackiego Ochotniczej Straży Pożarnej.

 Zapoznały się z symbolami narodowymi wybranych państw Unii Europejskiej. Poznały Włochy, Niemcy, Austrię Francję, Wielką Brytanię i Hiszpanię oraz ciekawostki związane z tymi krajami i symbolami narodowymi.

W ciągu całego roku współpraca z rodzicami układała nam się prawidłowo, wszystkie zadania i realizacje zaplanowane w planie „Współpracy z rodzicami” zostały wykonane. Rodzice bardzo aktywnie włączyli się w życie przedszkola. Ci, bardziej aktywni otrzymali podziękowania ze strony Dyrekcji i grona pedagogicznego podczas uroczystego zakończenia roku.

Wnioski do dalszej pracy:

  1. Doskonalenie mowy poprzez umożliwianie wszelkich form wypowiedzi i ćwiczeń narządów mowy (wykorzystanie udostępnionych przez rodziców opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej).
  2. Prowadzenie indywidualnej pracy z dziećmi mającymi trudności
  3.  Stosowanie zabaw kształtujących odporność emocjonalną

Wychowawcy

Barbara Kurek, Grażyna Świeżak