Pszczółki 6-latki

  „Pszczółki" - to najstarsza grupa przedszkolaków. Wrzesień był miesiącem, w którym dzieci wzajemnie się poznawały, gdyż do grupy dołączyły koleżanki i koledzy z grupy „Biedronek”. W tym roku szkolnym pracujemy w oparciu o Program nauczania „Smyk” wydawnictwa MAC, zgodnie z Podstawą Programową. Realizujemy również programy dodatkowe:

  • „Czyste powietrze wokół nas” – program antynikotynowy – współautorem jest p. dyrektor Grażyna Świeżak
  • Program wychowawczy – autorzy – M. Jolanta Bizub i Grażyna Wasilewska
  • Program „Moje Miasto Ząbki” – autor – M. Jolanta Bizub
  • Program relaksacyjny – autor – M. Jolanta Bizub

Uczymy się w grupie przestrzegania zasad zgodnego życia, ze szczególnym naciskiem na swobodne i kulturalne komunikowanie się wzajemne. Staramy się wspólnie rozwiązywać konflikty, umiejętnie radzić sobie w sytuacjach trudnych, dostrzegać różnice między dobrem a złem.

W ciągu dnia mamy czas i miejsce na zabawę, naukę i wyjście do ogrodu przedszkolnego. W codziennych sytuacjach zachęcamy dzieci do wyrażania swoich myśli, potrzeb i stanów emocjonalnych. Wdrażamy do posługiwania się wyrazistą mową. Poznajemy literaturę dziecięcą. Dzieci wyodrębniają zdania, słowa w zdaniu, dzielą słowa na sylaby, wyodrębniają głoski. Całościowo rozpoznają napisy umieszczone w sali. Wszystkie te działania prowadzą do przygotowania 6-latków do czytania. Sprawność ręki dzieci nabywają dzięki różnym czynnościom manualnym w pracach plastyczno-konstrukcyjnych.

W roku szkolnym przeprowadzone zostaną badania gotowości szkolnej. Rozwój jest procesem, w którym obserwujemy zmiany prowadzące do lepszego funkcjonowania dziecka. W celu wychwycenia tych zmian, przeprowadzona zostanie diagnoza (pierwsza na jesieni, druga wiosną).

Mamy nadzieję, że czas spędzony w przedszkolu przyczyni się do osiągnięcia przez dzieci dojrzałości szkolnej i ułatwi im dalszą naukę w szkole.

Nauczycielki

Grażyna Wasilewska i M. Jolanta Bizub

 

Podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej

w roku szkolnym 2013/14, w grupie sześciolatków.

 

W roku szkolnym 2013/14 grupa 6-latkow liczyła 24 dzieci w tym 4 pięciolatków. Zorganizowaną pracę pedagogiczną prowadziły G. Wasilewska i M.J. Bizub, w oparciu o Program „Nasze przedszkole” wyd. Mac Edukacja – program wspomagający rozwój aktywności dzieci sześcioletnich.

W podejmowanych przez nas działaniach dydaktyczno – wychowawczych kierowałyśmy się odpowiednim doborem zajęć do potrzeb i możliwości dzieci. Starałyśmy się zapewnić prawidłowy rozwój w każdej sferze wszystkim dzieciom.

W ciągu całego roku korzystałyśmy z planów miesięcznych wyd. Mac Edukacja, które nawiązywały do pór roku, ważnych świąt, wydarzeń, uroczystości. Uczyłyśmy dzieci przestrzegania zasad zgodnego życia w grupie ze szczególnym naciskiem na swobodne i kulturalne komunikowanie się z innymi. Dostrzegania odrębności innych, nabywania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, dostrzegania różnic między dobrem a złem. Dbałyśmy by sześciolatki posiadały podstawową wiedzę o miejscu zamieszkania i o swojej rodzinie a także były świadome własnej roli, (jako dziecka) w środowisku społeczno-kulturowym. Stwarzałyśmy sytuacje, w których dzieci miały możliwość wyboru, przewidywania skutków zachowań, szukały kompromisu w spornych sprawach. W ramach edukacji matematycznej sześciolatki określały kierunki ruchu, położenie przedmiotów w przestrzeni, różnicowały prawą i lewą stronę ciała, dostrzegały rytmiczną organizację czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia i miesięcy. Czasie zabaw konstrukcyjnych rozwijałyśmy umiejętności szeregowania i klasyfikowania. Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia rozwijałyśmy poprzez liczenie z wymienianiem kolejnych liczebników, liczenie od dowolnego miejsca, rozwiązywanie zadań tekstowych na temat znanych dzieciom sytuacji, rozgrywanie gier planszowych wspierających matematyczne umiejętności dzieci. Nasze dzieci uczestniczyły w zabawach słowno-ruchowych, porównywały słyszane dźwięki, rozpoznawały je. Brały udział w ćwiczeniach oddechowych, ćwiczeniach narządów artykulacyjnych. Wdrażałyśmy do posługiwania się wyrazistą mową, nabywania szerszego zasobu słownictwa, wykorzystywania mowy do osiągnięcia coraz większej samodzielności i niezależności. Przedszkolaki zapoznawane były z różnymi rodzajami literatury dziecięcej. Wszystkie podjęte działania prowadziły do przygotowania sześciolatków do czytania. Dzieci wyodrębniały zdania w tekście, słowa w zdaniu, przeliczały je. Dzieliły słowa na sylaby, wyodrębniały w słowach głoskę: w wygłosie, śródgłosie i nagłosie. Globalnie odczytywały napisy umieszczone w sali, wspólnie z nauczycielem czytały teksty obrazkowo-literowe. Poprzez używanie różnego rodzaju kredek, mazaków, ołówków, cienkopisów dzieci nabywały doświadczeń z zakresu posługiwania się narzędziami pisarskimi. Wykonywały prace plastyczno-konstrukcyjne z wykorzystaniem różnorodnego materiału. W minionym roku szk. sześciolatki nabywały umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym, linii będących elementami liter, czyli szlaczków literopodobnych.  Kontakt z przyrodą, to całoroczne obserwacje zmieniającej się szaty krajobrazu w zależności od pory roku oraz zwrócenie uwagi na charakterystyczne dla tego okresu zjawiska atmosferyczne. To także życie i zwyczaje ptaków i zwierząt; gatunki roślin; drzew i krzewów. Dzieci poznały ogólną budowę drzew, próbują rozpoznawać je po liściach i owocach, poznały wybrane owoce egzotyczne. W pracy z sześciolatkami nie zapomniałyśmy również o ochronie przyrody. Dzieci poznały zagrożenia dla środowiska przyrodniczego wynikające z niszczycielskiej działalności ludzi.

 

W ciągu całego roku przedszkolaki słuchały i śpiewały piosenki, grały na instrumentach perkusyjnych, wyrażały muzykę ruchem. Ponadto sześciolatki uczestniczyły w zajęciach umuzykalniających, lekcjach j. angielskiego, nauce tańca, wyjeżdżały na basen w Ząbkach.

Prowadzone były również zajęcia dodatkowe nieodpłatne tj. zajęcia plastyczne, relaksacyjne, ćwiczenia gimnastyczne, kółko europejskie.

Starszaki uczestniczyły w indywidualnych zajęciach z logopedą i psychologiem w naszym przedszkolu oraz zajęciach z terapeutą SI w przedszkolu nr 3, także w zajęciach kreatywnych.

W kwietniu przeprowadziłyśmy diagnozę gotowości szkolnej dziecka. Poziom wysoki osiągnęło 22 dzieci, poziom przeciętny 2 przedszkolaków. Wszystkie Starszaki są gotowe do podjęcia nauki w szkole.

W roku szkolnym 2013/14 zrealizowałyśmy w pracy z dziećmi dodatkowe programy:

ü  „Moje miasto Ząbki” -  M. J. Bizub

ü  „Rozwijanie wyobraźni plastycznej przedszkolaków” – G. Wasilewska

ü  Program wychowawczy – M. J. Bizub, G. Wasilewska

ü  Program „Relaksacyjny” – M. J. Bizub

ü  Program „Mamo tato wolę wodę”

ü  Program „Czyste powietrze wokół nas – antynikotynowy” – G. Świeżak

ü  Program „Odkleszczowy”.

 

Starszaki uczestniczyły w 68 wydarzeniach w życiu przedszkola:

·        wysłuchały 8 koncertów muzycznych,

·        obejrzały 8 przedstawień teatralnych w przedszkolu, w Sali widowiskowej w Zielonce oraz w Teatrze Capitol w Warszawie,

·        obejrzały 1 przedstawienie cyrkowe,

·        3 razy spotkały się z pisarką p. Barbarą Ciemską i B. Hodyl,

·        Uczestniczyły w Uroczystościach: Dnia Niepodległości, Uroczystości choinkowej, z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Mamy i Taty, Zakończenia Roku Szkolnego,

·        w ramach realizacji programu „Moje Miasto Ząbki” dzieci wzięły udział w wycieczkach do: biblioteki, ogródków działkowych, parku miejskiego, kwiaciarni, sklepu spożywczego u Darka, lasu, apteki,

·        brały udział w 4 akcjach charytatywnych,

·        bawiły się na balu karnawałowym w Sali „Magnolia” w Ząbkach,

·        uczestniczyły w 2 piknikach zorganizowanych na terenie ogrodu przedszkolnego,

·        wyjechały na 6 wycieczek: do Manufaktury Cukierka, „Hula kula”, na Starówkę Warszawską, do Fabryki gliny, Zofinina, na Uniwersytet Warszawski,  

·        wzięły udział w konkursach: ekologicznym „Zróbmy coś z niczego” i „Drugie życie śmieci”, „Listy dla ziemi”, teatralnym „Dzieciaki z wesołą nowiną”, recytatorskim, „O zdrowiu” w Wołominie, Festiwalu piosenki „Elfikowe nutki”,

·        spotkały się z policjantami i strażakami.

 

2013/2014 uważamy, że był to rok obfitujący w sukcesy sprzyjające prawidłowemu rozwojowi dzieci. Dzieci poczyniły bardzo duże postępy. Są śmielsze, otwarte. Doskonale organizują sobie swobodne zabawy. Mają dużo ciekawych pomysłów. Są ciekawe otaczającego ich świata.

M.J. Bizub G. Wasilewska