Motylki - 6-latki

PODSUMOWANIE PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ

W GRUPIE MOTYLKI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

Do grupy prowadzonej przez G. Świeżak i B. Kurek uczęszcza 22 dzieci. Są to dzieci 5- letnie 12 i 6-letnie 10. Praca wychowawczo-dydaktyczna realizowana jest w oparciu o podstawę programową wych. przedszkolnego „Razem w przedszkolu” oraz Koncepcję Pracy Przedszkola.” Treści zawarte w programie znajdują odzwierciedlenie w miesięcznych planach pracy. Mając na uwadze wszechstronny rozwój dzieci w październiku została przeprowadzona diagnoza. Jej wyniki pozwoliły na określenie kierunku i udzielaniu pomocy dzieciom z trudnościami oraz pracy z dziećmi zdolnymi. W zakresie wspomagania dzieci w osiągnięciu przez nie dojrzałości szkolnej stosowano szereg ćwiczeń i zadań mających na celu oddziaływanie na rozwój fizyczny, emocjonalno-motywacyjny, społeczny i intelektualny. Dużą wagę przywiązywano do wspomagania dziecka w rozwoju jego indywidualnych zdolności.
 Na zajęcia z psychologiem uczęszcza pięcioro dzieci zdolnych a dziewięcioro korzysta z indywidualnych zajęć wspomagających rozwój.   Na zajęcia logopedyczne uczęszcza 17 dzieci. Prowadzona jest też praca wyrównawcza w grupie, dostosowana do potrzeb i możliwości dzieci. W celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych przedszkola i domu rodzinnego, wyniki wstępnej diagnozy wraz ze wskazówkami dotyczącymi wspomagania dzieci, przekazano rodzicom. Wdrażano też dzieci do przestrzegania zasad bezpiecznego poruszania się po przedszkolu, na terenie ogrodu, korzystania z zabawek i sprzętu. Wiele rozmów poświęcono na wpajanie dzieciom właściwego zachowania się w czasie zabaw, ćwiczeń, wyjazdów na basen, podczas spacerów i wycieczek. Rozwijano umiejętność unikania zagrożeń płynących z otaczającego świata i radzenia sobie w niebezpiecznych sytuacjach. Wspólnie z dziećmi opracowano kodeks w właściwego zachowania w grupie i oceny tego zachowania w postaci znaczków. Przedszkole otrzymało Certyfikat poświadczający, że placówka uczestniczy w projekcie, którego celem jest szerzenie wśród dzieci bezpiecznych postaw i zachowań na drodze, w domu, przedszkolu i na wakacjach. Starałyśmy się stwarzać radosną atmosferę w grupie, pomagać dzieciom nowo przyjętym pokonać strach przed przedszkolem i rozstaniem z rodzicami. W zakresie kształtowania u dzieci systemu wartości ukierunkowanej na rozwój społeczno-moralny, kładłyśmy nacisk na rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji. Podkreślano konieczność dostrzegania potrzeb innych, szanowania, pomagania kolegom w sytuacjach wywołujących smutek, unikaniania zachowań agresywnych i powstrzymywania się przed nimi.
Zachęcano też dzieci i ich rodziców do włączania się w akcje proponowane przez różnorodne instytucje i stowarzyszenia działające na rzecz pomocy innym: (akcja zbiórki plastikowych zakrętek dla dzieci/dorosłych dotkniętych nieuleczalną chorobą czy niepełnosprawnością, szlachetna paczka itp.) Systematycznie pracowano nad stymulowaniem aktywności twórczej dziecka, starając się rozbudzać zainteresowanie sztuką i kształtować umiejętność jej odbioru. W obszarze tych różnorodnych oddziaływań niezwykle ważne miejsce zajmuje współpraca przedszkola ze środowiskiem, zarówno tym bliższym jak i dalszym. W ramach tej współpracy dzieci systematycznie uczestniczyły w spektaklach teatralnych, zarówno tych, które odbywały się w przedszkolu, jak i wyjeżdżając do Zielonki na spektakle organizowane przez teatr z Krakowa i chętnie nawiązywały do nich, odzwierciedlając swoje przeżycia związane z obejrzanymi przedstawieniami, w pracach plastycznych, czy odgrywanych w czasie zabawy scenkach. W zakresie aktywności muzycznej dzieci  chętnie uczestniczą w zajęciach rytmicznych i koncertach muzycznych. Rozwijały wrażliwość słuchową poprzez rozpoznawanie różnorodnych dźwięków z otoczenia, słuchanie utworów wokalnych i instrumentalnych, muzykowanie z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych. Dzieci uczyły się piosenek związanych z różnorodną tematyką, przygotowywały montaże słowno-muzyczne, które prezentowały później w obecności rodziny i innych goszczących w przedszkolu osób.
Przedszkolaki chętnie obcowały z literaturą, oglądając książeczki, zarówno te przynoszone z domu, jak i te umieszczone w przedszkolnym kąciku książki. Codziennie słuchały opowiadanych lub czytanych przez nauczyciela utworów literackich. Na temat wysłuchanych wierszy, bajek, baśni chętnie rysowały, malowały, wycinały, lepiły.  Zainteresowanie książką rozbudzane jest też poprzez spotkania z autorką książek dla dzieci panią Barbarą Ciemską. W ramach edukacji matematycznej dzieci zdobywały umiejętność orientowania się w przestrzeni, szeregowania i klasyfikowania, kształtowania pojęć liczbowych i umiejętności liczenia. Zapoznały się z cyframi od 1 do 8. W swojej działalności chętnie wykorzystywały loteryjki matematyczne, rozwiązywały zagadki i zadania. Dzieci aktywnie uczestniczyły w poznawaniu tradycji i zwyczajów związanych z różnymi obrzędami i świętami (Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Pluszowego Misia, Mikołaj, Jasełka, Święta Bożego Narodzenia,). Braliśmy udział w międzyprzedszkolnym konkursie jasełek organizowanym przez MOK, zajmując pierwsze miejsce. Dbając o rozwój fizyczny dzieci raz w tygodniu uczestniczą w nauce pływania, codziennie wspomagany jest rozwój przez prowadzenie zabaw ruchowych, ćwiczeń porannych, gimnastycznych.
 

Założenia do pracy w II semestrze:

-kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie i przewidywania skutków swoich działań
-praca nad łagodzeniem konfliktów i współpraca między dziećmi oraz rozwijanie     umiejętności właściwego reagowania na przegraną.
-praca indywidualna z dziećmi mającymi trudności- systematyczna realizacja zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

 -wdrażanie do sumiennego wykonywania zadań.

- tworzenie warunków do osiągnięcia dojrzałości szkolnej.

-codzienne spacery i zabawy na świeżym powietrzu bez względu na pogodę.

Barbara Kurek