Żabki 4-5 latki

SPRAWOZDANIE Z PRACY W GRUPIE 4-5LATKÓW

Do grupy ŻABKI uczęszczało w pierwszym półroczu 25 dzieci w tym 16 dzieci 4- latków i 9 dzieci 5-letnich. Praca w grupie przebiegała zgodnie z programem Wychowania przedszkolnego „Nasze Przedszkole „ autorstwa M Kwaśniewskiej i W Żaby- Żabińskiej w oparciu o Karty pracy „Odkrywam Siebie” wydawnictwa „MAC”. Praca w grupie przebiegała dwupoziomowo. Realizacja programu dostosowana była do wieku i możliwości indywidualnych dzieci w oparciu o literaturę dziecięcą. Zróżnicowanie materiału przeznaczonego dla poszczególnych grup wiekowych było kompatybilne z treściami programowymi 4i 5 latków. Dzieci młodsze mogły korzystać z treści zarówno łatwiejszych jak i trudniejszych w zależności od poziomu rozwoju i ogólnej wiedzy. Potrzeby poznawcze, zainteresowania i rozwój umysłowy dzieci wspomagany był poprzez organizację różnorodnych zajęć, których tematyka dostosowana była do aktualnej pory roku, uroczystości przedszkolnych a także ważnych wydarzeń o charakterze rodzinnym i patriotycznym. Dzieci z grupy podczas tego półrocza korzystały z licznych zajęć dodatkowych, których celem było poszerzenie oferty edukacyjnej, wspomaganie rozwoju a także szerzenie sportu i kultury fizycznej dzieci. Do tej oferty należy zaliczyć basen, gimnastykę ogólnorozwojową na Sali gimnastycznej, zajęcia taneczne, rytmika, język angielski. Dodatkowo dzieci uzdolnione mogły rozwijać swoje talenty podczas zajęć teatralnych, plastycznych i gimnastycznych. Liczne wycieczki, spotkania autorskie, przedstawienia teatralne i koncerty muzyczne w znacznym stopniu przyczyniały się do uatrakcyjnienia naszej oferty edukacyjnej jak też w znacznym stopniu wspomagały rozwój ogólny dzieci. Nasze działania i aktywności znajdowały odzwierciedlenie w galerii przedszkolnej zawartej na naszej stronie internetowej. Zajęcia dzieci były zróżnicowane, ciekawe dostosowane do potrzeb i możliwości. Powołano Radę Dzieci wśród której zakwalifikowano troje na podstawie wolnych wyborów przeprowadzonych w naszej grupie .

W pierwszym półroczu 9 dzieci poddano diagnozie gotowości szkolnej , u 16- dzieci 4- letnich przeprowadziłyśmy wstępną obserwację cech rozwojowych. Podczas diagnozy wyłoniono 8 dzieci, które osiągnęły gotowość szkolną, w tym 3 dzieci na poziomie wysokim, 5 dzieci na poziomie przeciętnym, jedno dziecko nie jest gotowe do podjęcia obowiązków szkolnych. Dziecko wymaga specjalistycznych badań w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Chłopiec jest w trakcie diagnozowania w poradni Psychologiczno- pedagogicznej. W przedszkolu natomiast objęty jest wielokierunkową pomocą terapeutyczną. Uczęszcza na zajęcia terapii Si, indywidualne zajęcia z psychologiem, pedagogiem i logopedą. Poza tym nauczycielki z grupy prowadzą z dzieckiem zajęcia indywidualne i grupowe. Dzieci 4 letnie z naszej grupy w większości do przedszkola uczęszczają pierwszy rok. Dużo czasu poświęcałyśmy na adaptacje i integrację w grupie przedszkolnej. Należy tu zaznaczyć, że dzieci w grupie bardzo się polubiły, chętnie razem bawią się i pracują. Starsze dzieci uczą się opiekuńczości, nabywają pozytywnych cech odpowiedzialności i empatii w stosunku do młodszych i słabszych kolegów, natomiast młodsze czerpią z doświadczeń nieco starszych kolegów, uczą się zgodnej, wspólnej zabawy, samodzielności a przede wszystkim zachowań prospołecznych.

Beata Wójcik

Hanna Pióro