Biedroneczki - 6-latki

Podsumowanie pracy dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczej za II półrocze roku szkolnego 2016/2017
GRUPA dzieci 6 - letnich „BIEDRONKI”

Grupa liczy 25 osób (15 dziewczynek i 10 chłopców) Frekwencja była bardzo wysoka, dzieci bardzo chętnie uczęszczały do przedszkola.
Grupa jest bardzo żywa, wesoła, ruchliwa oraz głośna. Dzieci mają bardzo dużo energii, lubią zabawy ruchowe, zabawy przy muzyce, bardzo chętnie śpiewają nawet w ciągu dnia podczas zabaw. W grupie mają miejsce konflikty, ale są one krótkotrwałe i dotyczą zwykle sporów o zabawki.Nie zauważyłyśmy zachowańagresywnych wśród dzieci. Pod względem poziomu intelektualnego grupa jest wyrównana. Są dzieci czytające, przeliczające w pamięci, posiadające bardzo dobrą pamięć i kilkoro dzieci słabszych. Do grupy uczęszcza także kilkoro dzieci wymagających intensywniejszej pracy, głównie z zakresu rozwoju mowy, skupienia uwagi, przestrzegania ustalonych norm i zasad oraz doskonalenia sprawności manualnej. Jedno dziecko jest z orzeczeniem o niepełnosprawności – jest to dziecko z lekkim niedosłuchem. Dziewczynka w diagnozie gotowości szkolnej uzyskała bardzo wysoki poziom, jest to 94, 6%. Do jej sukcesu doprowadziła wytężona praca wielu specjalistów zatrudnionych w przedszkolu, wychowawczyń oraz duże zainteresowanie i praca z dzieckiem rodziców. Kilkoro dzieci wykazuje pewne zdolności manualne, muzyczne czy recytatorskie.
W ciągu całego roku przedszkolnego dzieci poznały cyfry od 0-10 oraz wszystkie litery. Prawie wszystkie dzieci rozpoznają poznane litery i cyfry. Większość dzieci potrafi czytać proste wyrazy, pięcioro dzieci czyta płynnie. Wszystkie dzieci interesują się pismem, chętnie piszą poznane literki i cyferki, piszą proste zdania, potrafią się podpisać. Dzieci bardzo lubią wykonywać prace indywidualne.
16dzieci z grupy korzysta z pomocy logopedycznej oraz dwoje dzieci uczęszczało na zajęcia z integracji sensorycznej.
Praca opiekuńczo - wychowawczo- dydaktyczna obejmowała realizację treści zawartych w „Podstawie programowej wychowania przedszkolnego” oraz programach wspomagających rozwój dziecka.
Głównym celem naszej pracy było wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci zmierzające do osiągnięcia stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole.
Współpraca z rodzicami dzieci układa nam się pozytywnie i efektywnie. Rodzice potrafią się zorganizować przy uroczystościach przedszkolnych, chętnie służą pomocą. Frekwencja rodziców na zebraniachbyła zawsze duża. Chętnie pomagalirównież na co dzień przynosząc np. książki do grupy, puzzle, układanki, rodzice przychodzili czytać bajki dzieciom. Jedna mama przygotowała bardzo ciekawe zajęcia i przeprowadziła je w naszej grupie. Jedna z mam naszego wychowanka wykonała przepiękne kwiaty dla każdej dziewczynki z naszej grupy, na Dzień Kobiet.
Swoimi obserwacjami o dzieciach dzielimy się z rodzicami podczas rozmów indywidualnych.

Imprezy i uroczystości przedszkolne, jakie odbyły się w II semestrze z udziałem dzieci:
- spotkaniaz autorką książek dla dzieciBarbarą Ciemską

- dwoje dzieci wzięło udział w V festiwalu piosenki dziecięcej „Elfikowe nutki”
-udział w zbiórce nakrętek i baterii;
- udział w konkursie recytatorskim zorganizowanym przez MOK
- udział w uroczystości obchodów „Dnia Patrona naszej ulicy”
- udział w Olimpiadzie Sportowej na stadionie Dolcan;
- udział w uroczystości z okazji „Dnia Mamy i Taty”;
- udział w uroczystym zakończeniu roku przedszkolnego i mszy świętej;
- wycieczka autokarowa „ Szlakiem warszawskich legend”

Mając na uwadze wyszczególnione w podstawie programowej obszary działalności edukacyjnej przedszkola, osiągnięcia grupy przedstawiają się następująco:
1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci:
Dzieci słuchają i w większości reagują na polecenia nauczyciela, używają zwrotów grzecznościowych w stosunku do siebie i osób dorosłych, nawiązują serdeczne kontakty z rówieśnikami oraz okazują współczucie i zainteresowanie w sytuacjach, gdy komuś stała się krzywda. Pocieszają się wzajemnie, pomagają sobie. Starają się przestrzegać reguł panujących w grupie podczas zajęć czy wspólnej zabawy jak również starają się radzić sobie w różnych sytuacjach. Dzieci potrafią się przedstawić, w większości podać adres. Słuchają utworów literackich,w których spotykają się z postaciami prezentującymi postawy negatywne i właściwe, poznają wartości takie jak: dobro i zło.
2. Kształtowanie czynności samoobsługowych:
Dzieci sprawnie wykonują czynności samoobsługowe w łazience, szczotkują zęby po obiedzie, opanowały umiejętność rozbierania się i ubierania. Dzieci właściwie zachowują się przy stole, pełnią dyżury. Dbają o porządek w sali, sprzątają zabawki po skończonej zabawie oraz porządkują miejsce pracy po ukończeniu zajęć.
3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci:
Dzieci nabywają umiejętności swobodnych wypowiedzi oraz wypowiedzi na określony temat. Chętnie opowiadają treść obrazka, poszerzają zasób słownictwa o nowe wyrazy i pojęcia, wykonują ćwiczenia oddechowe i ćwiczenia kształtujące narządy mowy. Z dużym zainteresowaniem słuchają bajek czytanych przez nauczycielkę. Dzieci szybko potrafią opanować pamięciowo dużo wierszyków i piosenek. Dzieci, które mają trudności z wybrzmiewaniem poszczególnych głosek korzystają z pomocy logopedycznej.
4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia:
Dzieci grupują oraz łączą w pary obiekty, pod względem różnych cech, próbują przewidywać skutki różnych działań. Dzieci potrafią ułożyć 4-6 elementową historyjkę obrazkową oraz odczytać treść obrazka. Rozwiązują proste zagadki słowne. Biorą aktywny udział w zabawach badawczych, zabawach konstrukcyjnych, imprezach i uroczystościach przedszkolnych.
5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci:
Dzieci doskonalą swoją sprawność ruchową poprzez zabawy ruchowe, w tym półroczu zbyt mało zajęć gimnastycznych . Chętnie spędzają czas na świeżym powietrzu, uczestnicząc w grach i zabawach w ogrodzie przedszkolnym. Dzieci wiedzą, że warunkiem zdrowia jest przestrzeganie higieny, zdrowe odżywianie oraz aktywność ruchowa. Potrafią uzasadnić konieczność przestrzegania zasad higieny, potrafią wymienić, jakie produkty są zdrowe, a jakie należy ograniczać.
6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych:
Dzieci przestrzegają zasad bezpieczeństwa na terenie przedszkola, w ogrodzie przedszkolnym oraz na spacerze. Wiedzą, że nie wolno samemu poruszać się po ulicy, znają bezpieczne miejsca do zabawy, dostrzegają sytuacje zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci na drodze, wiedzą gdzie należy przechodzić przez ulicę. Wiedzą, że nie należy rozmawiać z nieznajomymi.
7. Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem:
Dzieci uczestniczyły w przedstawieniach teatralnych organizowanych w przedszkolu i poza przedszkolem,wiedzą jak należy zachować się podczas takich przedstawień oraz brały udział w imprezach przedszkolnych występując na scenie z dużymi sukcesami.
8. Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec:
Dzieci chętnie śpiewają piosenki dziecięce jak również niektóre ludowe, patriotyczne oraz uczestniczą w zbiorowych tańcach. Na koniec roku brawurowo zatańczyły „ Poloneza”. Dzieci reagują na umówiony sygnał dźwiękowy, ilustrują piosenki ruchem.
9. Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne:
Dzieci wykonują prace plastyczne z użyciem różnych technik plastycznych: rysowanie kredką, patykiem, węglem, kredą- na określony bądź dowolny temat, malowanie, układanie
z gotowych elementów i materiału przyrodniczego, stemplowanie, lepienie, wycinanki i wydzieranki, konstruują półprzestrzenie formy z papieru oraz prace plastyczne w małych grupach. Wykonują prace użytkowe (np. upominki okolicznościowe).
W tym obszarze wspomagałyśmy dziecięcą wyobraźnię, rozwijałyśmy zdolności oraz kształtowałyśmy umiejętności twórczego wypowiadania się w różnych formach działalności plastycznej.
Dzieci poznały historię, legendy i zabytki naszej stolicy podczas wycieczki „Szlakiem legend warszawskich” oraz zostały zapoznane z historię powstania państwa polskiego.
10. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych:
Dzieci przy wykorzystaniu klocków różnego rodzaju również klockówFroeblowskichuczyły się planowania, projektowania. Podczas zabaw konstrukcyjnych współdziałają ze sobą, wymieniają się doświadczeniami, łączą swoje pomysły, a skutkiem ich działań są ciekawe pod względem konstrukcyjnym budowle. Dzieci bardzo sprawnie posługują się nożyczkami. Potrafią wykonywać prace przestrzenne z papieru, proste orgiami, lepić z plasteliny, tworzyć prace z talerzy papierowych, kubeczków, płatków kosmetycznych. Rozumieją znaczenie pracy ludzi różnych zawodów.
11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń:
Pomagając dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych obserwowaliśmy pogodę w okresie jesienno – zimowym utrwalając przy tym symbole pogody. Dzieci w większości potrafią opisać charakterystyczne zjawiska występujące w danej porze roku.
12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt:
W zakresie poszanowania roślin i zwierząt nasi wychowankowie rozpoznali rośliny i zwierzęta żyjące w takich środowiskach przyrodniczych, jak las, park, sad, ogród.
13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną: Dzieci uczestniczą w zabawach ruchowych doskonaląc orientację w przestrzeni i schemacie własnego ciała. Dzieci posługują się liczebnikami głównymi i porządkowymi w większości w zakresie 10 i więcej, ćwiczą umiejętność rozróżniania strony lewej i strony prawej, posługują się pojęciami dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni względem siebie, rozpoznają figury geometryczne, tworzą zbiory przedmiotów wg określonych cech, odwzorowują liczebność zbiorów za pomocą liczmanów lub znaków graficznych, dodają na konkretach w zakresie 9, znają stałe następstwo pór roku i dni tygodnia. Rozpoznają znak graficzny cyfry.
14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania:
Dzieci słuchają bajek, wierszy i opowiadań, rozmawiają o nich, interesują się książkami, chętnie je oglądają i proszą o ich czytanie. Dzieci łączą w pary obrazki, wyszukują różnice miedzy nimi, układają puzzle, korzystają z różnych gier i układanek, ćwicząc spostrzegawczość i uwagę. Wykonują ćwiczenia kończyn górnych (zabawy paluszkowe) wykonują prace plastyczne różnymi metodami wg wzoru, prawidłowo trzymają kredkę, ołówek, długopis. Nawlekają na sznurek korale. Dzielą wyrazy na sylaby oraz na głoski. Potrafią w większości określić głoskę w nagłosie i wygłosie. Większość dzieci zapamiętała znak graficzny poznanych liter.
15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne:
Dzieci znają niektóre role społeczne pełnione przez różne osoby np. policjant, strażak itd. Poznały tradycje związane ze świętami. Znają imiona i nazwiska swoich rodziców, rodzeństwa, dziadków i wiedzą czym zajmują się ich rodzice oraz znają nazwę miejscowości zamieszkania jak również niektóre instytucje.
16. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.
Dzieci uczestniczą 2 razy w tygodniu w zajęciach z języka angielskiego.
Nie u wszystkich dzieci pozyskane umiejętności kształtują się na tym samym poziomie.
W każdym z tych obszarów mamy dzieci zdolne i trochę słabsze.
Z niektórymi dziećmi pracujemy indywidualnie lub w małych zespołach.
Z wyników analizy diagnozy gotowości szkolnej jesiennej i wiosennej wynika,że tylko jedno dziecko nie osiągnęło gotowości szkolnej. Dwie osoby pogorszyły wynik badania. Jako grupa w diagnozie jesiennej dzieci uzyskały 82,8% podnosząc wynik w diagnozie wiosennej do 88,3 %.
Praca w grupie dotycząca realizacji innowacji pedagogicznej „Dar zabawy” była prowadzona w miarę możliwości i zainteresowania dzieci. Darów używałyśmy do prac plastycznych, przeliczania, konstruowania, zapoznania dzieci z figurami geometrycznymi, figurami przestrzennymi. Dzieci wiedzą co lubią dary i jak z nimi się pracuje. Darów używałyśmy do uatrakcyjnienia zajęć dydaktycznych.

Cele pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej w grupie zostały zrealizowane.
Nasze osiągnięcia:
- udana adaptacja dzieci z innej grupy;
- pozytywna zmiana zachowania u kilku przedszkolaków;
- przystosowanie dzieci do norm i zasad w grupie;
- większość dzieci rozpoznaje poznane litery i cyfry. - większość dzieci potrafi czytać proste wyrazy, pięcioro dzieci czyta proste zdania;
- dzieci interesują się pismem i potrafią się podpisać.
- dzieci bardzo lubią wykonywać prace indywidualne.
- większość dzieci czyta proste wyrazy;
- udział w Festiwalu Piosenki o Zdrowiu i Piosenki Przedszkolnej Wesołe Nutki w Przedszkolu „Przystań Elfów”zdobycie nagród;
- zaangażowanie dzieci w przygotowaniach do uroczystości przedszkolnych;
- dobra współpraca z rodzicami;
- dobry kontakt dzieci z nauczycielkami.

Dorota Turemka
Beata Kurda