Pszczółki 5-latki

PODSUMOWANIE PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTCZNEJ
W GRUPIE 5-LATKÓW „PSZCZÓŁKI” W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Do grupy Pszczółek uczęszczało 20 dzieci (w związku z przeprowadzką Ady, od maja zostało 19 przedszkolaków). Wychowawczyniami były: Grażyna Wasilewska i Maria Jolanta Bizub.
Praca wychowawczo-dydaktyczna w grupie prowadzona była zgodnie z podstawą programową. Korzystałyśmy z Programu edukacji wczesnoszkolnej „Od przedszkolaka do starszaka” – Iwony Brody, wyd. WSiP. Koncepcja programu dostosowana jest do założeń Podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Korzystałyśmy z kart pracy „Tropiciele”, zeszytów do ćwiczeń grafomotorycznych, szablonów do prac plastycznych czy zabaw matematycznych. Ponadto, prowadziłyśmy zajęcia w oparciu o nasze autorskie programy: „Mały Artysta”; „Relaks i odprężenie”; „Dobry przedszkolak” oraz program „Poznajemy nasze emocje”. Od dwóch lat w grupie pszczółek prowadzimy zajęcia w oparciu o program B. Bilewicz-Kuźnia pt. „Dar zabawy”.

Proces poznawania i zdobywania systematycznie wiedzy jest polem działań twórczych, w znacznej mierze opiera się na dostrzeganiu i rozwiązywaniu problemów. Nasze 5 - latki są na etapie, gdy chętnie podejmują działania artystyczne, spontanicznie rysują, malują, lepią i tworzą projekty. Uczestniczyły w zabawach badawczych oraz wszechstronnej aktywności ruchowej. Głównym celem naszej pracy było wspomaganie, ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

Działania edukacyjne w naszej grupie obejmowały różne obszary. Było to min. uczenie panowania nad własnymi emocjami, nabywanie określonych umiejętności działania, współżycia w grupie, rozwijanie procesów poznawczych, rozwijanie sprawności fizycznej, manualnej, poznawanie, rozumienie i stosowanie umownych symboli i znaków.
Metody stosowane podczas zajęć, samodzielne doświadczenia dzieci oraz inspirowane przez nauczycieli sytuacje edukacyjne, zaowocowały konkretnymi efektami. W większości przedszkolaki wykazują dobrą pamięć słuchową, słowną, muzyczną jak również ruchową.
Są skupione w czasie zajęć, chętnie podejmują różnorodne działania, wszyscy starają się doprowadzić pracę do końca, biorą udział w występach publicznych.
Niestety nie zawsze przestrzegają ustalonych zasad oraz norm zachowania w grupie względem siebie. Realizacja programu TUS przez terapeutę Agnieszkę Żochowską i nauczycielki oraz programu „Poznajemy nasze emocje” i „Dobry przedszkolak” - pozwoliła
kształtować w świadomości dzieci pozytywny obraz samego siebie; uczyć rozpoznawać i nazywać uczucia – własne i cudze; organizować sytuacje umożliwiające opisywanie i wyrażanie własnych stanów emocjonalnych poprzez różnorodne formy ekspresji słownej i niesłownej;rozwijać umiejętności kontrolowania własnych emocji i zachowania; zachęcać do nawiązywania dialogu – mówienia w sposób otwarty, o tym, co dziecko czuje, czego potrzebuje; kształtować umiejętność porozumiewania się; wyrabiać umiejętność współżycia w zespole; poszukiwać pozytywnych wartości i promować właściwe zachowania;integrować i komunikować się w grupie poprzez uczestniczenie w zabawie, ćwiczeniach w celu zacieśnienia więzi emocjonalnych między dziećmi (opracowany przez nauczycielki „Zestaw zabaw integrujących grupę”). Również w ciągu roku szkolnego przedszkolaki, które miały problemy z przestrzeganiem zasad uczestniczyły w indywidualnych spotkaniach z panią psycholog. Podjęte działania przyniosły oczekiwane efekty. Nie zniknęły zupełnie negatywne zachowania ale dzieci wobec siebie wykazują więcej empatii, pomagają sobie wzajemnie, starają się, szczególnie w miejscach publicznych zachowywać się poprawnie.
W sferze społecznej, nasze przedszkolaki podają swoje dane osobowe, są samodzielne w czynnościach samoobsługowych oraz organizowaniu swobodnej działalności. Swobodnie porozumiewają się z dorosłymi i rówieśnikami. Chętnie podejmują działania zbiorowe, czując się współodpowiedzialnym za uzyskany wynik. Wspólnie wykonują prace plastyczne, rysują mini gry, tworzą scenki z wykorzystaniem pantomimy , współuczestniczyły w przygotowaniach uroczystości przedszkolnych tj. Uroczystość Choinkowa, Jasełka dla Rodziców, spotkanie z Seniorami, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty, uroczyste pożegnanie Starszaków. Chętnie oglądały zdjęcia, ilustracje, słuchały wierszy, opowiadań, wypowiadały się odwołując się do własnych obserwacji, zwracając uwagę na piękno naszego kraju.
Treści edukacyjne dotyczące aktywności językowej dzieci widoczne są wtedy, gdy przedszkolaki uważnie słuchają rozmów, rozróżniają dźwięki, prawidłowo artykułują głoski. W większości poprawnie formułują zdania pod względem gramatycznym. Wspólnie podawały zakończenie bajek, układały historyjki obrazkowe i opowiadania do nich.
W czasie roku szkolnego dzieci słuchały koncertów, oglądały przedstawienia teatralne w przedszkolu i teatrze. Brały czynny udział w spotkaniach z autorką książek edukacyjnych dla dzieci p. B. Ciemską.
Prace plastyczno-konstrukcyjne wykonywały różnymi technikami, potrafiły łączyć kilka technik w jednej pracy. Dzięki stosowaniu różnych technik plastyczno-konstrukcyjnych dzieci rozwijały wyobraźnię przestrzenną, nabywały precyzji ruchów dłoni, wrażliwości dotykowej. Lubiły odwzorowywać, rysować, kalkować.
Przedszkolaki chętnie uczestniczyły w zabawach rozwijających aktywność badawczą, umiejętność rozwiązywania problemów, myślenie, umiejętność klasyfikowania, uogólniania.
W zabawach wykorzystywały różne zabawki, przedmioty, znaki, symbole. W zabawach swobodnych dzieliły się swoimi zainteresowaniami. Powtarzały z pamięci wiersze, rymowanki, piosenki, łącząc je z ruchem i dźwiękiem.
Rozwijały swoją uwagę uczestnicząc w zabawach, ćwiczeniach, pracach plastycznych, rozmowach, słuchając wierszy, opowiadań sprzyjających koncentracji uwagi. Rozwijały myślenie twórcze i logiczne rozwiązując zagadki. Rozumieją podstawowe określenia czasu, nazywają pory dnia i roku. Klasyfikowały przedmioty wg jednej lub kilku cech wspólnych, porównywały liczebności zbiorów, liczyły posługując się liczebnikami w dostępnym dla siebie zakresie. Potrafiły mierzyć porównywać długości, porządkować przedmioty od najkrótszego do najdłuższego.
Chętnie obserwowały środowisko przyrodnicze, oglądały i rozpoznawały drzewa po liściach lub owocach. Poznały ogólną budowę drzew. Zbierały owoce wzbogacając kącik przyrody. Zwracały uwagę na zmiany zachodzące w przyrodzie. Potrafią wyjaśnić rolę wody w życiu ludzi i zwierząt. Poznały zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla zimy (śnieg, szron, szadź). Nie zapomniały o dokarmianiu zwierząt , nazywały ptaki odwiedzające karmnik. Dbały o rośliny w kąciku przyrody. Poznały zagrożenia dla środowiska przyrodniczego wynikające z niszczycielskiej działalności ludzi. Rozumieją konieczność ochrony przyrody.
W sferze aktywności artystycznej dzieci chętnie słuchały muzyki, śpiewały znane im piosenki. Do zabaw wykorzystywały naturalne efekty perkusyjne: klaskanie, tupanie, stukanie. Znają wygląd kołatki, trójkąta, grzechotki, talerzy. Właściwie reagowały na zmiany tempa, dynamiki. Dostrzegały zmiany w wysokości dźwięków.
Chętnie oglądały albumy ze zdjęciami , tworzyły galerie prac. Nazywały barwy podstawowe i pochodne. Mieszały kolory uczestnicząc w zabawach z barwną plamą. Tworzyły różne kompozycje przestrzenne. Rysowały, malowały farbami plakatowymi, wycinały, wydzierały z różnego materiału, obrysowywały szablony, lepiły z plasteliny, masy solnej, naklejały.
Znają technikę kolażu, stemplowania, Twall. Wykorzystywały w pracach plastycznych materiały odpadowe. Tworzyły prace plastyczne w kilku etapach.
Kształtując prawidłową postawę, dzieci utrwalały znajomość orientacji w schemacie własnego ciała i drugiej osoby. Organizowały swobodne zabawy ruchowe. Chętnie uczestniczyły w zabawach ruchowych kształtujących postawę: orient-porządkowych, z elementami czworakowania, z elementami podskoku, rzutu i chwytu. Chętnie brały udział w zabawach z elementem rywalizacji.
W trakcie spożywania posiłków uczyły się przezwyciężania niechęci do nieznanych potraw z różnym skutkiem. Pamiętały o odpowiednim ubiorze, codziennym przebywaniu na powietrzu poprzez uczestnictwo w spacerach, zabawach ruchowych. Myły zęby po posiłkach, oraz ręce w zależności od potrzeb. Dzieci przestrzegały zasady nie oddalania się od grupy, bawiły się tylko w miejscach dozwolonych. Wiedzą, że nie należy bawić się ogniem, rozmawiać z obcym, jeść nieznanych, brudnych owoców, samodzielnie korzystać z urządzeń elektrycznych, zbliżać się do nieznanych zwierząt.

Współpraca z rodzicami miała wiele form: były to zebrania grupowe (odbyły się trzy), zajęcia otwarte (dwa), indywidualne konsultacje w miarę potrzeb – wyznaczona 1godz. w tygodniu, przekazanie informacji z wyników obserwacji jesiennej i wiosennej, codzienna wymiana bieżących informacji.
W szatni zamieszczane były prace plastyczne naszych przedszkolaków. Na początku roku szkolnego rodzice zostali poinformowani o możliwości korzystania z pomocy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Zachęcałyśmy do uczestnictwa w życiu grupy poprzez: wspólne wyjazdy na basen, wycieczki, czytanie dzieciom wybranych utworów literackich, udział i organizowanie imprez przedszkolnych.

Dzieci potrzebujące wsparcia objęte były pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Uczestniczyły w indywidualnych zajęciach z logopedą i psychologiem. Troje dzieci uczestniczyło w zajęciach z terapeutą SI. Dla dziewczynki z orzeczeniem o niepełnosprawności i objętej Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju został napisany przez specjalistów pracujących w przedszkolu, program WWR. Dziewczynka uczestniczy w indywidualnych zajęciach z wychowawcami grupy, z logopedą, psychologiem i terapeutą SI.

Dzieci z naszej grupy na miarę swoich możliwości brały udział w konkursach plastycznych ogłoszonych w naszym przedszkolu, oraz akcjach cieszących się dużą popularnością wśród przedszkolaków "Góra grosza", kiermasze książek, „Świąteczny kiermasz ozdób”, brały udział w obchodach Dnia Patrona naszej ulicy, obchodach - Świąt nietypowych tj. Dzień kundelka, Pluszowego Misia, Dzień kota, Walentynki. Uczestniczyły w wycieczkach: do gospodarstwa agroturystycznego, zwiedzały Warszawę, pojechały do Sali zabaw „Malinowo”, płynęły statkiem po Wiśle. Odwiedziły Miejską Bibliotekę w Ząbkach, uczestniczyły w piknikach przedszkolnych, Sportowej olimpiadzie między przedszkolnej i wielu innych imprezach organizowanych w przedszkolu (świetnie bawiły się na balu karnawałowym). W sumie wzięły udział w 74 imprezach przedszkolnych. 5 – latki uczęszczały na liczne zajęcia dodatkowe, prowadzone w naszym przedszkolu: rytmika, j. angielski, robotyka, taniec towarzyski, religia oraz wyjazdy na basen.

W minionym roku szkolnym dodatkowo realizowałyśmynasze autorskie programy: „Mały Artysta”; „Relaks i odprężenie”; „Dobry przedszkolak” oraz program „Poznajemy nasze emocje”. Realizowałyśmy innowację pedagogiczną w oparciu o program B. Bilewicz-Kuźnia pt. „Dar zabawy”; Program „Mamo tato wolę wodę”(marzec 2017); „Chronimy dzieci”(kwiecień 2017); „Chroń się przed kleszczami”(maj 2017; „Czyste powietrze wokół nas”(czerwiec 2017).

Całoroczna obserwacja dzieci wykazała znaczy wzrost wiedzy i umiejętności w poszczególnych sferach rozwojowych. Większość dzieci posiada umiejętność łatwego zapamiętywania piosenek i wierszyków. Dzieci 5 letnie chętnie podejmują różne formy prac plastycznych, działania do postawionych przed nimi zadaniami, chętnie opowiadają o tym, co przeżyły, co zobaczyły. Wykazują się również dużą sprawnością ruchową, chętnie biorą udział w zajęciach gimnastycznych i zabawach ruchowych, potrafią organizować sobie zabawy dowolne zarówno w sali jak i w ogrodzie przedszkolnym, konstruują z różnego rodzaju materiałów. Przejawiają dużą inicjatywę, wypróbowują różne sposoby działania podczas zajęć oraz zabaw dowolnych, konstrukcyjnych, badawczych, plastycznych. Grupa dzieci 5- letnich wykazuje bardzo wysoki poziom w zakresie edukacji zdrowotnej, ruchowej, przyrodniczej, mowy i myślenia, przygotowania do nauki czytania i pisania, plastycznej, matematycznej, technicznej, muzycznej oraz komunikacyjnej. Zsumowanie wyników obserwacji pozwoliło nam określić poziom umiejętności przedszkolaków, który przedstawiamy w tabeli.

POZIOM SEMESTR I SEMESTR II
WYSOKI 4 dzieci 7 dzieci
DOBRY/WYSOKI 1 dziecko 3 dzieci
DOBRY 10 dzieci 6 dzieci
DOBRY /PRZECIĘTNY 2 dzieci
PRZECIĘTNY 5 dzieci 2 dzieci

Reasumując, wzrosła liczba dzieci, które osiągnęły wysoki poziom wiedzy i umiejętności a zmalała do 2, liczba przedszkolaków z najniższą liczbą punktów.

Wśród cech charakteryzujących grupę należy wymienić cechy pozytywne: pracowitość, skupienie w trakcie zajęć, ciekawość, otwarcie na procesy poznawania i rozumienia świata.

Wnioski do dalszej pracy:
- kształtowanie czynnych postaw wobec własnego zdrowia i własnego bezpieczeństwa;
- podnoszenie kultury osobistej przedszkolaków;
- kontynuacja realizacji programów TUS przez terapeutę Agnieszkę Żochowską i nauczycielki oraz programu „Poznajemy nasze emocje” i „Dobry przedszkolak”.

Maria Jolanta Bizub
Grażyna Wasilewska