Żabki 5-latki

SPRAWOZDANIE Z PRACY W II PÓŁROCZU GRUPA 5 LATKI ŻABKI

Grupę prowadziły B Wójcik i H Pióro. W drugim półroczu do grupy uczęszczało 16 dzieci. Podczas pracy realizowano treści zawarte w Podstawie Programowej przewidzianej dla dzieci 5 letnich.Do grupy uczęszczało dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności[afazja ruchowa]. Podobnie jak w pierwszym półroczu wszystkie dzieci poddane były obserwacji według której wszystkie dzieci poprawiły swoje wyniki co było widoczne w ogólnej punktacji w poszczególnych obserwowanych obszarach rozwojowych. W pracy z grupą szczególną uwagę zwracałyśmy na sprawy wychowawcze. Dzieci podczas różnych zajęć i zabaw uczyły się pozytywnych zachowań w stosunku do dorosłych jak i rówieśników. Poznawały zasady poprawnego zachowania się przy stole, podczas posiłków i różnych uroczystości rodzinnych. Zwracałyśmy również uwagę na poprawne i grzeczne odzywanie się do siebie jak i osób dorosłych ,stosowanie zwrotów grzecznościowych i uprzejmości w stosunku do innych. Dzieci poznawały zjawiska przyrodnicze, zwyczaje i tradycje, zarówno te małe rodzinne, jak i nasze narodowe i światowe. Dużo czasu poświęcałyśmy na krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród naszych wychowanków. Podczas codziennej gimnastyki porannej po zabawy w ogrodzie przedszkolnym dzieci miały możliwość rozwijać swoją sprawność i tężyznę fizyczną. Poprzez liczne zajęcia zorganizowane poznawały też swoje środowisko i siebie, uczyły się rozumiećświat, obserwowały zjawiska, eksperymentowały z różnorodnym materiałem przyrodniczym i plastycznym. Podczas czterech pór roku poznawały zjawiska przyrodnicze charakterystyczne dla każdej z nich, uczyły się wierszy i piosenek związanych z aktualną aurą, poznawały liczne dziecięce utwory literackie, czerpiąc z nich wiedzę. Wspólne zabawy w grupie sprzyjały zdobywaniu przez dzieci doświadczeń społecznych, mówieniem o swoich potrzebach, empatii w stosunku do innych. Uczyły też nasze dzieci rozpoznawania potrzeb innych, pomocy potrzebującym, a także kształtowały w wychowankach zasady bezpiecznego zachowania się w grupie rówieśniczej w przedszkolu jak i poza nim. Dzieci podczas tego roku stały się bardzo samodzielne i wytrwałe w działaniach. Polubiły się też nawzajem, stały się bardzo odpowiedzialne za naszą salę, grupę i przedszkole. Często reprezentowały nasze przedszkole na terenie miasta podczas festiwali, konkursów ,spotkań z seniorami i innymi przedszkolakami. Nasze działania ukierunkowane były również na przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania. W trakcie całego roku realizowałyśmy dodatkowe programy poszerzając tym realizację Podstawy Programowej. Program innowacyjny "Dar Zabawy" wykorzystywałyśmy do realizacji i urozmaicenia tematów kompleksowych. Klocki Froebla stosowałyśmy do różnorodnych zajęć matematycznych, malowania, układania rytmów, przeliczania zarówno w pracy indywidualnej z dzieckiem jak i w pracy grupowej przy stolikach. Dzieci bawiły się Darami ucząc się i poznając figury geometryczne w obrębie figur powstawały prace plastyczne płaskie jak i przestrzenne. Wśród dodatkowych programów wykorzystywanych w grupie były również "Zabawy w terapii pedagogicznej". Każdą wolną chwilę wykorzystywałyśmy do realizacji tego programu spędzając przy zabawach wesołe chwile sprzyjające integracji w grupie, nabywaniu sprawności ruchowej, umiejętności współdziałania, kierowania a także radzenia sobie z przegraną. Dzieci bardzo polubiły te formy zabawy, dawały im wiele radości. Często zabawy prowadzone były w ogrodzie przedszkolnym gdzie dysponowaliśmy większą przestrzeniom do zabawy. Zakończając ten rok pracy nasuwają nam się wnioski na przyszły rok. Mamy nadzieję, że wypoczęte po wakacjach dzieci powrócą z nowym zapałem i zaangażowaniem do dalszej pracy. Chciałybyśmy więcej czasu z dziećmi poświęcać na zabawy na powietrzu, pracować nad dobrymi zachowaniami dzieci. Będziemy też pracować nad starannym wykonywaniem prac plastycznych i dalszą integracjom dzieci w grupie.

Beata Wójcik
Hanna Pióro