Czyste powietrze wokó? nas

CZYSTE POWIETRZE WOKÓ? NAS

program edukacyjny

Wa?nym dzia?aniem w zapobieganiu chorób spowodowanych paleniem  tytoniu jest promocja zdrowia. Dzi?ki programom edukacyjnym, w?ród dzieci kszta?towane s? prawid?owe postawy zdrowotne.  Program „Czyste Powietrze Wokó? Nas” realizowany jest od 2008 roku i  dostosowany do dzieci   w wieku 5-6 lat. G?ównym celem programu jest zwi?kszenie wiedzy rodziców w zakresie ochrony dzieci przed nara?eniem na dzia?anie dymu tytoniowego oraz kszta?towanie ?wiadomych, asertywnych postaw w?ród dzieci dotycz?cych ochrony w?asnego zdrowia, w przypadku bezpo?redniego kontaktu z osobami pal?cymi.

Program ma za zadanie:

  1. Wykszta?ci? umiej?tno?ci rozpoznawania ró?nych ?róde? dymów.
  2. Wykszta?ci? umiej?tno?ci rozpoznawania ró?nych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.
  3. Zwi?kszy? wra?liwo?ci dzieci na szkodliwo?? dymu papierosowego.
  4. Zwi?kszy? poziom wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
  5. Zwi?kszy? wra?liwo?? dzieci na miejsca, w których mog? by? nara?one na dym tytoniowy.

W kwietniu 2020 r. zrealizowano program w Publicznym Przedszkolu nr 1. Nasza placówka jest „kolebk?” powstania tego programu, tym bardziej jeste?my zobowi?zane do jego realizacji oraz wykszta?cenie w?ród dzieci nowych zachowa? prozdrowotnych. Program zrealizowano zdalnie z powodu panuj?cej w kraju pandemii koronawirusa. Nauczycielka Hanna Pióro nagra?a dwa filmiki edukacyjne, w który przeprowadzi?a  zaj?cia dla dzieci oraz zapozna?a rodziców z konieczno?ci? edukacji antynikotynowej udost?pniaj?c list zawarty w programie. Efektem wdro?enia za?o?e? programu s? prace dzieci – plakat „Przy mnie nie pal”, portrety Dinka ma?ego smoka – wroga palaczy a przede wszystkim podniesienie wiedzy dzieci i rodziców nt. szkodliwo?ci skutków palenia papierosów i  dymu tytoniowego.

Opracowa?a: Hanna Pióro

GALERIA PRAC DZIECI