Dzie? niezapominajki

15 maja – Dzie? Niezapominajki

W dos?ownym t?umaczeniu niezapominajka, to z j?zyka greckiego „mysie uszko” (mys-mysz i us-uszko). W Polsce cz?sto nazywana jest niezabudk?. To kwiat, który najcz??ciej kojarzymy z dzieci?stwem, sielskimi widokami i bieganiem po ??ce.

Niezapominajka nale?y do ro?lin ogórecznikowatych, ?atwych w uprawie, nie wymagaj?cych czasoch?onnej piel?gnacji. Dlatego spotka? go mo?na na wielu kontynentach. Najcz??ciej spotykamy niezapominajki w kolorze niebieskim z ?ó?tymi ?rodkami, ale s? równie? bia?e czy ró?owe, cho? rzadziej wyst?puj?ce. Cz??? z nas mo?e równie? pami?ta? wiersz Marii Konopnickiej pt. „Niezapominajki”, rozpoczynaj?cy si? s?owami „Niezapominajki, to s? kwiatki z bajki!”.

Od 2002 roku, zawsze 15 maja, obchodzimy ?wi?to, które swoj? nazw? zawdzi?cza w?a?nie tym kwiatom. Obchody Dnia Niezapominajki zapocz?tkowa? redaktor Programu I Polskiego Radia Andrzej Zalewski, pomys?odawca i autor audycji Ekoradio.

?wi?to ma podwójne znaczenie. Niezapominajka to przede wszystkim symbol pami?ci. Jedna z legend, dotycz?ca nazwy niezapominajka opowiada o rycerzu, który chcia? zerwa? pi?kne niebieskie kwiaty dla damy swego serca. Dzia?o si? to nad brzegiem rzeki, a ?e rycerz odziany by? w ci??k? zbroj?, to chwila nieuwagi wystarczy?a, aby jej ci??ar spowodowa? upadek i wpadni?cie do wody. Rycerz, czuj?c ?e porywa go nurt rzeki krzykn?? do ukochanej „Nie zapomnij o mnie!…”. I w?a?nie st?d nazwa niezapominajka.

Z drugiej strony niezapominajka ma nam przypomina? o walorach polskiej przyrody, o jej ró?norodno?ci oraz ochronie, któr? powinni?my j? otacza?. Celem ?wi?ta jest  zainteresowanie najm?odszych ekologi?. Starszym ?wi?to ma natomiast przypomnie?, ?e dobre nawyki w stosunku do przyrody, warto wpaja? dzieciom ju? od najm?odszych lat.

GALERIA zdj?? i wierszyków      Urocze  KOLOROWANKI

 

Opracowa?a: Maria Jolanta Bizub

Pliki do pobrania: