DZIE? STRA?AKA

4 Maja-Mi?dzynarodowy Dzie? Stra?aka. To w?a?nie nasi stra?acy r?ka w r?k? ze s?u?b? zdrowia, wojskiem i policj?, pomagaj? nam w tych trudnych czasach. Ponadto musz? zmaga? si? z panuj?c? susz?. Jak podzi?kowa? im tego wyj?tkowego dnia - zrób laurk? dla stra?aka. W galerii znajduj? si? karty pracy dotycz?ce tego tematu. Mi?ej zabawy przedszkolaki!

Opracowanie:  Anna Rajska