K?CIK MISIOWEJ MAMY

Zestaw zabaw na CZWARTEK  25.06.2020

1. ?wicz?c cia?a nie zapominajcie o buzi i j?zyku
Sta? z mamusi?/tatusiem przed lustrem i wykonajcie ?wiczenie logopedyczne:
• J?zyk jedzie do lasu na koniku – dziecko na?laduje kl?skanie j?zykiem z jednoczesnym poruszaniem wargami (?ci?gni?cie warg i ich rozci?gni?cie).
• W lesie j?zyk rozejrza? si? dooko?a – dziecko wykonuje ruch oblizywania warg, najpierw w praw?, a potem w lew? stron?.
• Zobaczy? ma?e fioletowe kwiatuszki i je pow?cha? – dziecko wykonuje wdech nosem i wydech ustami.
• Spojrza? w gór?, sk?d dobiega?o pukanie dzi?cio?a – dziecko uderza czubkiem j?zyka za górnymi z?bami.
• Spojrza? w dó? – dziecko wyci?ga j?zyk na brod? – zobaczy? czerwonego muchomora z bia?ymi kropkami i zacz?? je liczy? – dziecko dotyka j?zykiem ka?dego z?ba
2. Rozwi?? zagadki d?wi?kowe https://www.youtube.com/watch?v=eVPhhfQ9Xuc
3. Wymie? po 5 nazw: owoców/warzyw/miast/imion cz?onków twojej rodziny bliskiej lub dalekiej

Zestaw zabaw na ?ROD?  24.06.2020

T?skni? za s?oneczkiem... Postanowi?am "przynie?? go" nieco do domu:
1. Wykonaj s?oneczko wybran? technik? plastyczn?
2. Wprost uwielbiam piosenk?: "W Uk?adzie S?onecznym" Nutkosfery https://www.youtube.com/watch?v=yxVMhKt-cvI
Spróbuj nauczy? si? refrenu:
W Uk?adzie S?onecznym wiruj? planety
Wszystkie w innym tempie, okr??aj? S?o?ce
Ró?ni? si? kolorem, mas? i rozmiarem
Lata lec?, one stale kr?c? si? wytrwale
Zadanie dodatkowe: czy potrafisz wymieni? nazwy planet?
3. Pobaw si? z mamusi?/tatusiem w zabaw? „S?o?ce ?wieci deszczyk pada.” Na has?o rodzica „s?o?ce ?wieci” - poruszaj si? po pokoju w dowolnie wybrany sposób, ciesz?c si?, i? ?wieci s?o?ce. Na has?o: „pada deszcz”- zatrzymaj si? w bezruchu, tworz?c ramionkami daszek nad g?ow?

Zestaw zabaw na WTOREK  23.06.2020

Dzi? Dzie? Taty!
1. Z?ó? tatusiowi ?yczenia - najpi?kniej jak potrafisz. Za?piewaj mu "Sto lat!" lub jego ulubion? piosenk?. Popatrz mu prosto w oczy i powiedz jak bardzo go kochasz.
2. "T jak tata" Po?ó?cie si? razem na ziemi i u?ó?cie ze swoich cia? literk?
3. Sprawd?cie czy tatu? posiada : "super moc na?ladowacza g?osów". Popro?, aby tatu? wymówi? twoje imi? jak: wielki dinozaur/mrówka/kosmita. Zamie?cie si? rolami i wymów s?owo "tata" w podobny sposób

Zestaw zabaw na PONIEDZIA?EK  22.06.2020

"Porusz umys? i cia?o"! To has?o nadchodz?cego tygodnia .Nawet na wakacjach bowiem warto ?wiczy? umiej?tno?ci, które nabywali?cie w przedszkolu 
1. Je?li posiadasz w domku figurki - spróbuj odrysowa? ich cienie https://www.youtube.com/watch….
Ta zabawa wspaniale ?wiczy r?czki i oczy!
2. Popro? mamusi?/tatusia o przeczytanie wiersza B. Szel?gowskiej "Mój przyjaciel" Opowiedz o przyjacielu Olka. Powiedz, jaki jest twój przyjaciel/twoja przyjació?ka https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-b-kp-cz5.pdf - (s.63 wersji elektronicznej, s.61 drukowanej)
3. Sta? naprzeciwko rodzica, z?apie Ci? za r?czki. B?dzie kierowa? nimi tak, aby narysowa? w powietrzu wybrany przez Ciebie kszta?t np. serduszko/domek/ob?oczek.

Zestaw zabaw na PI?TEK  19.06.2020

1. Na stronie http://www.clubmamy.pl/index.php… znajdziesz bogaty zbiór kolorowanek nt. bezpiecznych wakacji. Je?li masz ochot?/mo?liwo?? wybierz jedn? z nich i pokoloruj.
2. Zorganizujcie rodzinn? gimnastyk?/gry ruchowe na ?wie?ym powietrzu
3. Po??cz przedmioty z odpowiednimi miejscami zdj?? (Karta pracy Wydawnictwa MAC: "Odkrywam siebie" ) https://flipbooki.mac.pl/…/os-bbplus-kp-4/mobile/index.html…

Zestaw zabaw na CZWARTEK  18.06.2020

W wakacje nauczymy si? ...odpoczywa? 
1. Je?li ju? korzystasz z komputera/telefonu lub cz?sto ogl?dasz telewizj? - przypomnijcie sobie wspólnie zasady u?ytkowania sprz?tu. Je?li ich nie opracowali?cie - teraz jest na to dobry czas!
2. Podczas domowego przedszkola tworzyli?my k?ciki relaksu. Porozmawiajcie o tym, co relaksuje ka?dego cz?onka rodziny: chwila samotno?ci, k?piel, spacer, rozmowa, czytanie.... Wykonaj zawieszk? na klamk?: odpoczywam. To b?dzie znak, ?e mamusia/tatu?/lub ty sam potrzebujesz minutki dla siebie. Szablon znajdziesz tutaj: http://palcamipozytywnegoczlowieka.blogspot.com/…/zawieszka…
3. Wybierzcie si? do biblioteki lub ksi?garni i wypo?yczcie/zakupcie ksi??ki, które b?dziecie czyta? podczas wakacji. Mo?ecie równie? wybra? je z domowej biblioteczki

Zestaw zabaw na ?ROD?  17.06.2020

W wakacje mo?na sp?dzi? ze sob? du?o czasu. Nieco zwolni?, robi? ulubione rzeczy - cz?sto te, które przek?adali?my. Dzi? zach?cam Was do wspólnego zaplanowania wakacji
1. Wypiszcie wspólne pomys?y na wakacje. Nie tylko wyjazdy, ale drobne czynno?ci, które sprawiaj? Wam przyjemno?? np. wyj?cie na lody, wieczory filmowe, spacery w inne miejsce ni? zawsze.
2. Je?li planujcie wyjazd - zastanówcie si? jakie rzeczy b?dzie trzeba ze sob? zabra?. Narysuj je w formie listy. Przyda si? przy pakowaniu!
3. Wymy?lcie wspólny wakacyjny challenge! 5000 kroków dziennie? Stworzenie "Rodzinnej ksi??ki kucharskiej" z ulubionymi przepisami? Wyjazd do lasu? To tylko moje podpowiedzi - to Wy wiecie najlepiej, czego Wam potrzeba 

Zestaw zabaw na WTOREK  16.06.2020

Zawsze zachowujemy si? bezpiecznie, wakacje nas nie zwalniaj? od zachowywania zasad.
1. Wys?uchaj wiersz: "Nie wolno" J. Koczanowskiej http://koczanowska.com/nie-wolno/ Czy zawsze zachowujesz si? tak w stosunku do nieznajomych?
2. Obejrzyj filmik https://www.youtube.com/watch?v=YZOw6JvT5Ug Opowiedz mamusi/tatusiowi co zapami?ta?a?/e?.
3. Zapraszam Was do Muzeum Kolejnictwa w Warszawie :-) https://www.ai360.pl/panoramy/680

Zestaw zabaw na PONIEDZIA?EK  15.06.2020

Wakacje! Ju? nied?ugo wakacje! Ma?y Mi? nie mo?e si? doczeka?, a Wy?
1. Na wakacje mo?emy si? wybra? ro?nymi ?rodkami transportu. Obejrzyj krótk? bajeczk? na ten temat. https://www.youtube.com/watch?v=Mss394U8tJg
2. Spróbuj samodzielnie lub przy pomocy mamusi/tatusia wykona? samolot z papieru https://www.youtube.com/watch?v=mvHPce3viWs
3. Rozwi?? wakacyjne karty pracy https://przedszkolankowo.pl/…/WAKACYJNE-KARTY-PRACY-zestaw-…

Zestaw zabaw na ?ROD?  10.06.2020

Kto lubi eksperymenty ? Wed?ug mnie to ?wietna zabawa! I baaaaaaaaaaardzo pouczaj?ca !?Wybierz kilka, które wydaj? si? Wam najciekawsze
1. Eksperymenty z wod?: https://www.youtube.com/watch?v=2UPT75dIYts
2. Eksperymenty ró?ne: https://www.youtube.com/watch?v=x7knRHgHt-s
3. Eksperyment rodzinny: Sprawd? ile buziaków wywo?a u?miech mamy/taty

Zestaw zabaw na WTOREK  09.06.2020

Zabawy i zabawki . Lubimy je, prawda? 1. Pluszowe zabawki s? niezwykle milutkie i mi?ciutkie. Masz ulubionego pluszaka? Jak ma na imi?? Dzi? spróbuj wykona? mi?ciutk? zabawk? z wykorzystaniem....poduszki 
2. Ogl?dnij filmik: " Jak z biegiem lat zmienia?y si? zabawki" https://www.youtube.com/watch?v=e-Nz5eNQ1ps . Sk?d wzi??a si? nazwa klocków Lego? Ile lat ma pluszowy mi?? Po ogl?dni?ciu filmu na pewno b?dziesz ju? to wiedzia?!
3. Pami?taj, aby zawsze po zako?czonej zabawie posprz?ta?. Pos?uchaj wiersza: "Zabawki Antosia" Beaty Boruckiej. Jakie zabawki wymieniono w wierszu? https://madrababcia.pl/wiersz-zabawki-antosia/

Zestaw zabaw na PONIEDZIA?EK  08.06.2020

Kolejny tydzie? zabaw przed nami! Tematyka raczej lubiana przez Was, kochane dzieci, bo b?dziemy mówi? o ... zabawkach!
1. ?wiczenie s?uchowe Gdzie schowa?am zabawk??
Rodzic zak?ada przepask? dziecku, a nast?pnie
ustawia si? w wybranym miejscu mieszkania/domu/pokoju i "bawi si?" zabawk? wydaj?c? odg?os np. przesypuje klocki. Zadaniem dziecka jest wskaza?, z którego kierunku dochodzi d?wi?k zabawy.
2. Zabawa rozwijaj?ca kreatywno??: "Co by by?o, gdyby znikn??y zabawki?" Wymy?lanie przez dziecko zastosowa? przedmiotów domowych, którymi mog?oby si? bawi?. Wspólne poszukiwanie przedmiotów w domu.
3. Wykonaj z mamusi?/tatusiem mas? soln? i ulep z niej zabawk? wg w?asnego pomys?u. Przepis na mas? soln? znajdziecie tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=ljIP06Xfbpg

Zestaw zabaw na PI?TEK  05.06.2020

1. U?ó? obrazki http://scholaris.pl/resources/run/id/104924
2. Wykonaj prosty eksperyment z ta?cz?cymi skrawkami papieru: http://scholaris.pl/zasob/112925…
3. Ruch jest niezwykle wa?ny dla rozwoju ka?dego dziecka! Zaplanuj z mamusi?/tatusiem Wasz? ulubion? aktywno?? fizyczn? na ?wie?ym powietrzu.
Zadanie dla ch?tnych: spójrz w niebo i je?li b?d? widoczne chmury zastanów si? co przypomina Ci ich kszta?t. Popro? mamusi?/tatusia, aby opowiedzieli Ci o swoich ob?oczkowych pomys?ach.

Zestaw zabaw na CZWARTEK  04.06.2020

Ka?de z Was jest wyj?tkowe!
1. Na pewno masz talent! ?adnie ?piewasz, super uk?adasz klocki, rysujesz, ta?czysz lub masz inny z miliona dzieci?cych talentów. To Twój skarb. Zrób to dzisiaj najlepiej jak potrafisz!
2. Zata?cz z Majk? Je?owsk? https://www.youtube.com/watch…
3. Dzieci na ca?ym ?wiecie uwielbiaj? zabawy! Wybierzcie zabaw? w któr? bawi? si? dzieci z innego kraju https://www.globalna.edu.pl/gry_ze_swiata/

Zestaw zabaw na ?ROD?  03.06.2020

1. Zapraszam do obejrzenia filmiku: "Dzieci z ró?nych stron ?wiata" https://www.youtube.com/watch?v=s0NCq8-lP20 Spróbuj zapami?taj jak najwi?cej wiadomo?ci i opowiedz mamusi/tatusiowi to, co zapami?ta?e?
2. Dzieci ró?ni? si? wygl?dem tj.kolorem w?osów, oczu czy skóry/wzrostem. Nie oznacza to, ?e s? lepsze czy gorsze - po prostu s? inne. Obejrzyj zdj?cie na stronie 75 https://flipbooki.mac.pl/…/os-aaplus-tab…/mobile/index.html… i opisz wygl?d dzieci. Powiedz co Ci si? w nich podoba.
3. „Co zmieni?o miejsce?”. Mamusia ustawi przed Tob? kilka przedmiotów. Przygl?dnij si? im, a nast?pnie zamknij oczy. Mama zmieni ich kolejno?? (najpierw 2 rzeczy, pó?niej mo?na wi?cej). Otwórz oczka i powiedz, co zmieni?o miejsce. (podobna, ?atwiejsza zabawa – „Czego brakuje?”).

Zestaw zabaw na WTOREK  02.06.2020

1) Jak wyt?umaczysz ró?nic? mi?dzy dzieckiem a doros?ym? Jak my?lisz - kim by? lepiej? Dlaczego? Zapytaj mamusi?/tatusia o pami?tki z okresu kiedy by?a?/e? dzidziusiem. Poogl?dajcie je razem.
2) Wys?uchaj wierszyka Danuty Wawi?ow „A jak b?d? doros?a”. http://scholaris.pl/resources/run/id/104893
Opowiedz o pomys?ach bohaterki wierszyka
3) Narysuj siebie jako doros?? osob?. Niech mamusia/tatu? napisze dat? na rysunku i schowajcie go do na pami?tk?. Za par? lat ogl?dniecie go razem i przywo?acie mi?e wspomnienia.

Zestaw zabaw na PONIEDZIA?EK  01.06.2020

Jedynym zadaniem na dzi? kochane dzieci jest dobra zabawa ! ?ycz? Wam u?miechu, szcz??cia, zdrowia i rado?ci !!!

Zestaw zabaw na PI?TEK  29.05.2020

1. Sprz?tanie po sobie to bardzo wa?na umiej?tno??. Pos?uchajcie wierszyka o porz?dkach w domu i przedszkolu (?ród?o: https://miastodzieci.pl/piosenki/o-zabawki-zawsze-dbamy/)
O zabawki zawsze dbamy
po zabawie posprz?tamy.
Ju? samochód na wira?u:
p?dzi pr?dko do gara?u.
Lalki siedz? równo w rz?dzie:
ba?aganu dzi? nie b?dzie!
Klocki u?o?ymy w k?tku.
Krzy? pilnuje dzi? porz?dku.
Ka?dy przedszkolaczek wie
po zabawie sprz?ta si?.
Posprz?taj swój pokoik/miejsce do zabawy najpi?kniej jak potrafisz.
2. Dy?urni w przedszkolu cz?sto pomagaj? paniom przy posi?kach np. rozk?adaj? sztu?ce. Po?wiczcie w domku nakrywanie do sto?u. Ciekaw? filmik na ten temat znajdziecie tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=OWsTnxpxxH4
3. Czas na muzyczn? gimnastyk?! Po?wiczcie z piosenk? https://www.youtube.com/watch…

Zestaw zabaw na CZWARTEK  28.05.2020

1. Czy pami?tasz imiona dzieci z Twojej przedszkolnej grupy? Spróbuj wymieni? ich jak najwi?cej. Narysuj portret swojej ulubionej kole?anki/ulubionego kolegi.
2. W przedszkolu jest mnóstwo k?cików zainteresowa?. Na parapecie w Twoim pokoiku/wybranym pokoju stwórzcie k?cik plastyczny.
3. Pobawcie si? z mama/tat? do piosenki „A ram sam sam” https://www.youtube.com/watch?v=k7AsdUIXR4s

Zestaw zabaw na ?RODA  27.05.2020

1. W przedszkolu cz?sto bawimy si? w zabawy matematyczne. Popro? mamusi?/tatusia o przeczytanie wiersza Danuty Wawi?ow: „Bajka nowa prostok?tna i kwadratowa” http://maja-literatura.blogspot.com/…/bajka-nowa-prostokatn…
Pobawcie si? w wyszukiwanie w domku przedmiotów w kszta?cie kwadratów i prostok?tów.
2. Pami?tacie przedszkolne dni? Jest czas na zabaw?, nauk?, gimnastyk?. Mo?na ?mia? si? do woli, ?piewa?, ale czasem trzeba by? cichutko, ?eby nawzajem sobie nie przeszkadza? np. gdy pani mówi co? wa?nego. Zbudujcie cisz? z piosenk? wydawnictwa „Bli?ej Przedszkola”
https://www.youtube.com/watch?v=q6fqaaZG1ug
3. Po?wiczymy s?uch! Mamusia/tatu? schowa g?o?no tykaj?cy budzik w pokoju (je?li nie macie w domku budzika, mo?e to by? telefon komórkowy z w??czonym d?wi?kiem np. https://www.youtube.com/watch?v=jDMeD83isak
Waszym zadaniem jest odnalezienie budzika/telefonu. Mo?ecie zamieni? si? rolami i mamusia b?dzie szuka? schowany przez Was „tykaj?cy” przedmiot.

Zestaw zabaw na WTOREK  26.05.2020

 Dzie? Mamy! Postaraj si?, aby ca?y by? wype?niony niespodziankami, ca?uskami, przytuliskami i u?miechami.
Je?li potrafisz: przygotuj ?niadanko dla mamy, wyczaruj dla mamusi domowy salon pi?kno?ci i zrób jej pi?kny makija?, wr?cz laurk?.
Powiedz Mamusi za co j? kochasz, a na dobranoc opowiedz jej pi?kn? bajk?.

Zestaw zabaw na PONIEDZIA?EK  25.05.2020

Dzieci to eksperci od przedszkolnych spraw. Ten tydzie? po?wiecimy na zagadnienia...przedszkolne. Witamy w domowym przedszkolu, gdzie mamusia/tatu? mo?e poczu? si? jak dziecko!
1. W przedszkolu ?ycie biegnie wed?ug rytmu zwanego: ramowym rozk?adem dnia. Zaplanuj dzisiejszy dzie? tak jak w przedszkolu. Popro? mamusi?/tatusia o rozpisanie go na kartce. Zaplanuj czas na: posi?ki, zabaw?, mycie r?czek, gimnastyk? i nauk? w Misiowym Przedszkolu
2.Niespodzianka! W dzisiejszym przedszkolu to mamusia/tatu? b?dzie dzieckiem ? Przeprowad? z rodzicem zaj?cia plastyczne i poka? jak prawid?owo myc r?czki.
3. Naucz mamusi?/tatusia zwrotki piosenki, któr? pami?tasz z przedszkola.

Zestaw zabaw na PI?TEK  22.05.2020

1. Rozwi?? zagadki o rodzinie: http://zagadkidladzieci.net/…/Zagadki+dla+dzieci+o+cz%C5%82…
2. Zrób mamusi/tatusiowi masa?yk. Jak go wykona? – dowiesz si? tutaj : https://www.youtube.com/watch?v=lD8nMY3tdW4
3, ?wiczenia z mam?/tat?
Wybierzcie si? w podró? z mam?/tat?:
rowerami – dziecko i rodzic le?y na dywanie na plecach i na?laduj? peda?owanie, – poci?giem – dziecko i rodzic ustawiaj? si? w rz?dzie, trzymaj?c za ramiona osob? przed sob? i biegaj? po pokoju, – kajakami – dzieci i rodzice siadaj? jedno za drugim z ugi?tymi nogami i wykonuj? ramionami ruch wios?owania, – samolotem – dzieci i rodzice rozk?adaj? wyprostowane r?ce w bok i biegaj? po pokoju, – balonem – dzieci i rodzice ustawiaj? si? w kole, podaj? sobie r?ce, staj? na palcach i przykucaj?.

Zestaw zabaw na CZWARTEK  21.05.2020

1. Wywiad z mam?/ tat?”.
Pobawcie si? w dziennikarzy przeprowadzaj?cych wywiad z wa?n? osob? - waszym rodzicem. Zapytajcie o: ulubiony kolor, potraw?, piosenk? oraz najwi?ksze marzenie.
2. Pos?uchajcie razem z mamusi?/tatusiem pi?knej piosenki, przytuleni do siebie :-)
ZoZi - Dzi?kuj? Mamo! Dzi?kuj? Tato!
https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE
Dzi?kuj? mamo, dzi?kuj? tato, Za ka?d? zim?, za ka?de lato Dzi?kuj? mamo, dzi?kuj? tato Za to, ?e macie dla mnie czas Bardzo kocham Was
3. Ju? nied?ugo „Dzie? matki”. Znajd? czas, aby przygotowa? dla mamusi laurk?.

Zestaw zabaw na ?ROD?  20.05.2020

1. Popro? rodzica o przygotowanie przedmiotów nale??cych do mamusi/tatusia. Posegreguj je wg tego do kogo nale??, koloru, wielko?ci i innych wybranych cech.
2. Pos?uchaj wiersza B. Szel?gowskiej: „Jeste?my razem!”
Zakwit?y maki w ogrodzie.
Mamie je podaruj?.
A siostra zrobi laurk? –
sama j? namaluje.
Ja tacie umyj? samochód
i zrobi? to razem z bratem.
Sam raczej bym nie da? rady –
obydwaj kochamy tat?!
Ka?dy zna takie s?owo,
wa?ne dla córki, dla syna.
Oznacza mi?o??, wspólnot?…
Jakie to s?owo? RODZINA!
Odpowiedz na pytania:
Co dziecko podaruje mamie? − Co dzieci zrobi? dla taty? − Co to jest rodzina? − Co mo?na zrobi? mi?ego dla swojej rodziny (samemu, z rodze?stwem)?
3. Wybierzcie si? na rodzinny spacer. Prosz? Was, aby?cie spaceruj?c udali si? w Wasze ulubione miejsce i zrobili selfie pod tytu?em: „Tu i teraz – tylko dla siebie”. Obserwujcie czy na spacerze spotkacie inne rodziny. Po czym mo?na pozna?, ?e mijana grupa osób to w?a?nie rodzina?

Zestaw zabaw na WTOREK  19.05.2020

1. Zabawa z imionami. Popro? rodzica, aby napisa? na osobnych karteczkach imiona: mamy, taty, babci, dziadka, cioci , wujka itd. Pobawcie si? w zgadywanie. Wylosuj karteczk?, mamusia/tatu? przeczyta imi?, a ty odpowiedz do kogo nale?y np. Danusia - babcia https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/ta5/1.5/16/1f642.png:-)
2. Olek i Ada postanowili z okazji: „Dnia Matki” przygotowa? sernik. Obejrzyjcie historyjk? obrazkow? https://flipbooki.mac.pl/przeds…/oa_ks_56/mobile/index.html…

 MAC - Kompleksowe rozwi?zania dla edukacji
Czy istnieje potrawa, któr? potraficie przyrz?dzi? „pod okiem” mamy? Zaplanujcie dzie? w którym przyrz?dzicie co? smacznego dla mamy/taty.
3. Spróbuj rozwi?za? zadania przedstawione na karcie pracy http://zanotowane.pl/728/7523/karta_pracy_13_id_27496554.jpg
Wska? paluszkiem rozwi?zania, je?li nie macie mo?liwo?ci wydruku

Zestaw zabaw na PONIEDZIA?EK  18.05.2020

 Rodzina to skarb!
1. Obejrzyj filmik: „Moja rodzina” Przedszkole Profesora Szymona https://www.youtube.com/watch?v=u28atnroqrY
2. Spróbujcie razem z rodzicami stworzy? drzewo genealogiczne. Rodzicom polecam ciekawy artyku? na stronie https://www.edziecko.pl/…/7,79361,22061157,drzewo-genealogi…
3. Mamusia/tatu? te? kiedy? byli mali. Spróbujcie na fotografiach „mamusi/tatusia dzidziusia” odnale?? podobie?stwa z waszym wygl?dem. Mo?e macie podobny nosek, oczka albo u?miech? Sta?cie razem przez lustrem i zobaczcie jak? jeste?cie pi?kn? rodzin?!

Zestaw zabaw na PI?TEK  15.05.2020

1. Je?li potrafisz – przeczytaj tekst na stronach
https://flipbooki.mac.pl/przeds…/oa_ks_56/mobile/index.html…

https://flipbooki.mac.pl/przeds…/oa_ks_56/mobile/index.html…

Je?li nie potrafisz czyta? – popro? mamusi?/tatusia. Opowiedz o majowej ??ce.
2. Je?li to mo?liwe – zerwijcie kwiatuszki i trawy z ??ki/ogrodu i zasuszcie je. B?dzie to wyj?tkowa pami?tka nauki z mamusi?/tatusiem w domku. Ro?linki u?ó?cie pojedynczo pomi?dzy gazetami czy czasopismami, a na ca?? powierzchni? po?ó?cie ci??kie ksi??ki.
3. ?wicz z pani? Ani? Ko?odziej, koordynatork? projektu „Sprintem do maratonu” Bli?ej Przedszkola https://www.youtube.com/watch?v=OZ54i4ecwWA

Zestaw zabaw na CZWARTEK  14.05.2020

Czas porozmawia? o pszczó?kach :-)
1. Znasz powiedzenie: „Pracowita jak pszczó?ka”? Co wiesz o tych po?ytecznych owadach? Poszerz swoj? wiedz? dzi?ki filmikom edukacyjnym: https://www.youtube.com/channel/UCTid3vMuAJTWaUh6HR3Xreg
2. Miód jest s?odki! Je?li masz w domku s?oik miodu przyjrzy si? z bliska jaki jest miód : jaki ma kolor, smak, czy jest g?sty, a mo?e lepki? Czy umiesz samodzielnie posmarowa? chlebek miodem? Spróbuj!
3. Pobaw si? z panem Sebastian Dusza - zabawa „Na ??ce”: https://www.youtube.com/watch?v=_MJUccU_vp4

Zestaw zabaw na ?ROD?  13.05.2020

1. Oce?, czy wypowiedziane przez mamusi?/tatusia zdania s? zgodne z prawd? czy nie. Kla?nij w r?czki, je?li zdanie jest prawdziwe. Przyk?ady: …ryby p?ywaj? w stawie, …?aba urodzi?a kotka, …?aby skacz? po trawie, …?limaki to ogromne zwierzaki, …dzi?cio? stuka w kor? drzewa i robaki z niej wybiera, …maki to kolorowe ptaki, …kiedy ?wieci s?o?ce, jest ciep?o na ??ce (?ród?o zabawy: https://flipbooki.mac.pl/…/kolorowy_start_pieciolatek_met_c…
2. Razem z mamusi?/tatusiem wykonaj stempel z ziemniaka o kszta?cie kwiatuszka. Podpowied? jak zrobi? stempel znajdziecie tutaj https://www.youtube.com/watch?v=yy_MJAE3bto

 Z jego u?yciem przygotujcie kartoniki do liczenia. Pobawcie si? w ich przeliczanie.
3. Narysuj ?limaczka – wed?ug w?asnego pomys?u lub skorzystaj z filmikowej podpowiedzi https://www.youtube.com/watch?v=vEiJP0v3xF4

Zestaw zabaw na WTOREK  12.05.2020
1. Pos?uchaj opowiadania H. Bechlerowej: „O ?abkach w czerwonych czapkach”. http://zanotowane.pl/…/o,zabkach,w,czerwonych,czapkach,teks…
Odpowiedz na pytania: – Jak nazywa?y si? ?abki? Dlaczego postanowi?y urz?dzi? bal? – Kogo na niego zaprosi?y? Jacy go?cie przyszli? – Kto przyby? jako ostatni? Dlaczego? Jak przebra?y si? ?abki? – Co zobaczy? bocian ze swojego gniazda? Dlaczego bocianowi by?o ?atwo odnale?? ?abki? – Co poradzi?a im stara ?aba? – Dlaczego bocian nie móg? odnale?? ?abek, gdy zrzuci?y czerwone ubranka?
Uwaga! Tre?? pyta? nale?y dostosowa? do wieku dziecka!
2. Rozwi?? zagadki https://miastodzieci.pl/…/zagadki-dla-dzieci-o-zwierzetach…/

Spróbuj wymy?le? w?asn? zagadk? dla mamusi/ tatusia.
3. Zata?cz jak ?abka z piosenki „?abie kroki”: https://www.youtube.com/watch?v=DwwpCoM0sHg

Zestaw zabaw na PONIEDZIA?EK  11.05.2020

W tym tygodniu b?dziemy podziwia? pi?kno majowej ??ki 
1) Je?li to mo?liwe wybierz si? z mamusi?/tatusiem na poblisk? ??k? lub skwer. Zapami?taj nazwy ro?lin, które uda?o Ci si? zobaczy?. Mo?e spotkasz ma?ych mieszka?ców ??ki? Motylka, biedronk?, mrówk??  Nie martw si?, je?li nie mo?esz wyj??. Ogl?dnij pi?kne zdj?cie ??ki na tablicy demonstracyjnej Wydawnictwa MAC - https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/os-bbplus-tablice/mobile/index.html#p=81
2. Pobaw si? do s?ów piosenki: „Bzycz?ca zabawa”
https://www.youtube.com/watch?v=zUgzWqgYPeE
3. Wykonaj motylka z apaszki lub szalika mamusi, wed?ug w?asnego pomys?u

Zestaw zabaw na czwartek 07.05.2020

Dzisiaj zapraszam do powa?nych rozmów :-) Dzieci przecie? maj? swoje zdanie, pomys?y i spostrze?enia :-)
1. Porozmawiaj z rodzicem na temat zalet mieszkania w du?ym mie?cie/ma?ym miasteczku/na wsi (w zale?no?ci od miejsca zamieszkania dziecka). Co Ci si? podoba, co nie, co chcia?by? zmieni??
Zadanie dodatkowe: czy wiesz kto zarz?dza Twoim miastem/wsi?? Burmistrz, prezydent, so?tys, a mo?e król? ;-)
2. Wymie? sklepy w których mo?esz dokona? zakupów w Twojej miejscowo?ci. Ile nazw sklepów potrafisz wymieni?? Do którego z nich chodzisz najcz??ciej?
3. Wykonaj kolejn? kart? do przewodnika pt: Moja miejscowo?? za 100 lat

Zestaw zabaw na ?rod? 06.05.2020

Miejsce w którym mieszkamy i ?yjemy to nie tylko budynki, ale pi?kna przyroda :-) 

Na zdj?ciu rzeka ...Nil  Nie ta afryka?ska, tylko p?yn?ca przez moje miasteczko :-) 

Z nazw? rzeki wi??e si? legenda, o której Wam kiedy? opowiem. Tymczasem:
1) Je?li pogoda pozwoli wybierzcie si? na spacer w poszukiwaniu drzewa o ciekawym kszta?cie :-) Co Wam przypomina?
2) Stwórz kolejn? kart? w przewodniku pt: "Przyroda mojego miasta".
3) Pomaszeruj do piosenki wydawnictwa "Muzyczny domek" https://www.youtube.com/watch…

Zestaw zabaw na wtorek 05.05.2020

Jak tam Wasze przewodniki? Macie ju? pomys?y? A mo?e powsta?a strona tytu?owa? Jestem bardzo ciekawa jak wygl?da :-)
1. W kolejnym dniu stwórzcie kolejn? karteczk? w przewodniku. Popro?cie mamusi?/tatusia o podpisanie Waszych rysunków.
2. Stwórzcie makiet? miasta/wsi w której mieszkacie. U?yjcie klocków, pude?ek, zabawek. Nie zapomnijcie o umieszczeniu na makiecie w?asnego domku ;-)
3. Narysujcie domek wg instrukcji https://www.youtube.com/watch?v=JE4xQqRePZk. Wymie?cie figury geometryczne o których mowa w wierszyku.

Zestaw zabaw na poniedzia?ek 04.05.2020

W tym tygodniu porozmawiamy o miejscach w których mieszkacie :-) 

Wsiach, wielkich miastach i ma?ych miasteczkach. Miejscach bliskich Waszemu sercu :-)
1. Czy znasz swój adres? Je?li tak powiedz go mamusi/ tatusiowi - nich sprawdzi czy dobrze zapami?ta?e?. Je?li nie - spróbuj si? go nauczy?. Dla ch?tnych - naucz si? kodu pocztowego miejscowo?ci i nazw? województwa.
2. Spróbuj stworzy? przewodnik po Twojej miejscowo?ci. Niech zawiera miejsca które wg Ciebie warto zobaczy?. Nie musi to by? pomnik czy budynek. Pi?kne drzewo czy rzeka to równie? rzeczy, które warto pokaza? innym. Pomy?l o tych miejscach i stwórz kart? tytu?ow? przewodnika.

Zestaw zabaw na czwartek 30.04.2020

Przed nami majowe ?wi?ta . Wiecie ju? tak du?o na temat symboli narodowych i stolicy Polski. Cudowne z Was dzieciaki!
1. W poprzednim roku Olek ?wi?towa? "Dzie? Flagi" w przedszkolu. Obejrzyj ilustracje na stronie https://flipbooki.mac.pl/przeds…/oa_ks_34/mobile/index.html…

 (str. 68-69 pliku) i opowiedz o jego wspomnieniach. A mo?e Ty te? pami?tasz obchody "Dnia Flagi" w Twoim przedszkolu?
2. Pos?uchaj wiersza https://www.youtube.com/watch?v=58IaxG-4S3M

 , spróbuj nauczy? si? z mamusi?/tatusiem chocia? ma?ego fragmenciku 
3. Drugiego maja wywie?cie flag? w Waszym domku. Mo?ecie równie? przyklei? w oknie flag?, któr? przygotowali?cie w poniedzia?ek w Misiowym Przedszkolu.

Zestaw zabaw na ?rod? 29.04.2020

Porozmawiajmy o Warszawie.
1. Popro? mamusi?/tatusia o pokazanie na mapie Warszawy (je?li nie macie jej Pa?stwo w wersji papierowej, mo?na pokaza? dziecku na mapie np. tutaj https://www.google.com/…/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47009964…
Czy uda Ci si? wskaza? po?o?enie Warszawy na mapie, któr? trzyma Ma?y Mi??
2. Wybierz si? na wirtualny spacer po Warszawie https://www.youtube.com/watch?v=4VepDrHH4bI
Opowiedz mamusi/tatusiowi co spodoba?o Ci si? najbardziej. Je?li jeste? mieszka?cem Warszawy - opowiedz o swoim ulubionym miejscu 
3. Zajrzyj do flipbooka wydawnictwa MAC - Kompleksowe rozwi?zania dla edukacji

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_5_5/…/index.html…

i rozwi?? zadanie ze strony 18 ( wersja elektroniczna flipbooka str. 20). Zadanie polega na odszukaniu na du?ym zdj?ciu fragmentu umieszczonego na dole karty.

Zestaw zabaw na wtorek 28.04.2020

Ma?y Mi? przygotowa? flag?, a Wy kochane dzieciaki?

1. Pos?uchajcie legendy i odpowiedzcie na pytania:
Dawno, dawno temu ?yli trzej bracia: Lech, Czech i Rus. By?o im dobrze razem, ale pewnego dnia postanowili znale?? nowe miejsca i tam wybudowa? domki. Zabrali swoje rodziny i wyruszyli w drog?. Postanowili si? rozdzieli?, aby ?y? dalej jako s?siedzi. Rus znalaz? miejsce, gdzie by?o du?o gór i lasów. Spodoba?o mu si? i tam zosta?. Czecha zachwyci?a szeroka rzeka – tam postanowi? tam zamieszka?.
A Lech? – zapytacie. Có?, on rozgl?da? si?, bo chcia? znale?? wyj?tkowe miejsce. Nagle zobaczy? pi?knego or?a, który siedzia? w gnie?dzie na wysokim d?bie. – Tu zostaniemy! – powiedzia? Lech. – Miejsce, gdzie mieszka taki ptak, musi by? wspania?e! Nam te? b?dzie tu dobrze. Naszym god?em zostanie bia?y orze? na czerwonym tle. I tak si? sta?o, a kraj Lecha zosta? nazwany Polsk?.

O czym opowiada legenda?
Czego szukali trzej bracia?
W legendzie by?a mowa o naszym godle pa?stwowym – czy wiesz jak wygl?da god?o Polski?

2. Zabawa "Orze?"
Jeste? or?em :-) Poruszaj si? po pokoju na?laduj?c tego pi?knego ptaka. Mamusia/tatu? b?dzie klaska? w d?onie, a ty na?laduj lot or?a zgodnie z wyklaskiwanym rytmem: szybko lub wolno. Kiedy mamusia klaska wolno orze? lata nisko (pochyl si?), kiedy klaszcze szybko orze? lata wysoko (biegaj na palcach).

3. Mamusia/tatu? pobawi si? z Tob? w zabaw?, któr? zna?y jeszcze Wasze prababcie: "Sroczka"Zapytaj rodziców o ich ulubione zabawy z dzieci?stwa.

Sroczka kaszk? warzy?a (mieszamy w r?czce dziecka palcem jak w miseczce),
Dzieci swoje karmi?a,
Temu da?a na ?y?eczce (dotykamy pierwszego paluszka dziecka, mo?na go tak?e z?apa? lub delikatnie zagi??),
Temu da?a na miseczce (drugi paluszek),
Temu da?a na spodeczku (trzeci paluszek),
Temu da?a w garnuszeczku (czwarty paluszek),
A dla tego nic nie mia?a (piaty paluszek).
Frrrr! Po wi?cej polecia?a (na?ladujemy r?kami ruch skrzyde? ptaka).

Zestaw zabaw na poniedzia?ek 27.04.2020

"Polska, moja ojczyzna" to has?o na nadchodz?cy tydzie?.
Utrwalamy wiedz? ma temat symboli narodowych
1. Filmik IPN: "Polskie symbole narodowe" to klasyka i pewnie wi?kszo?? dzieci ju? go obejrza?o, ale na pewno warto zrobi? to jeszcze raz ;-) https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A
Po obejrzeniu opowiedz mamusi/tatusiowi w kilku zadaniach, co zapami?ta?e?.
2. Wykonaj flag? wybran? przez siebie technik? plastyczn?. Zachowaj j? - przyda si? 2 maja ;-) Gar?? inspiracji: https://www.google.pl/search…
3. W Polsce mówimy po.... polsku ;-D Zapytaj mamusi?/tatusia kiedy powiedzia?e? swoje pierwsze s?owo. Jak ono brzmia?o? Mia?e? wtedy 10 miesi?cy, roczek, a mo?e trzy latka? Je?li to mo?liwe popro? rodzica o pokazanie zdj?cia w albumie rodzinnym jak wtedy wygl?da?e? .

Zestaw zabaw na pi?tek 24.04.2020

Na zako?czenie ekologicznego tygodnia porozmawiamy o powietrzu.
1. Obejrzyjcie filmik nt zanieczyszczenia powietrza (rodzic musi przeczyta? t?umaczenie filmiku) https://www.youtube.com/watch?v=sAKyhfxxr7s&feature=emb_logo

 Po jego obejrzeniu spróbuj powiedzie? swoimi s?owami czego si? dowiedzia?e?
2. Powietrze jest niewidoczne, ale mo?e jest sposób, by je zobaczy?? Zanurz z mamusi?/tatusiem pust? butelk? w prze?roczystym naczyniu z wod? i obserwuj wydobywaj?ce si? z butelki b?belki powietrza
3. W lesie powietrze jest wyj?tkowo czyste. Je?li mo?ecie - wybierzcie si? do niego! Je?li nie - pobawcie si? z panem Sebastianem Anima Piano Sebastian Dusza https://www.youtube.com/watch?v=EFOgX1wiK3Q

Zestaw zabaw na czwartek 23.04.2020

Nie ma ?ycia bez wody! Porozmawiamy o tym, jak wielkim jest skarbem i jak nale?y j? oszcz?dza?.
1. Pos?uchaj wiersza: "Chora rzeka" J. Papuzi?skiej i odpowiedz na pytania:
Co ?ni?o si? kotkowi?
Co mo?e zatru? rzek??
Czy ?ycie w brudnej, zanieczyszczonej wodzie jest mo?liwe?
Jak mo?na oszcz?dza? wod??
2. Przeprowad?cie wybrany eksperyment z wod? http://www.malaretencja.pl/…/ZABAWY_I_DOSWIADCZENIA__Z_WODA…
3. Otwórz szafk? z butami. Znajd? buty, które móg?by? ubra? w deszczow? pogod?. Wybierz buty dla mamy/taty. Je?li pozwol? zrób ma?? przechadzk? po domu w butach doros?ego.

Zestaw zabaw na ?rod? 22.04.2020

"?wi?to Ziemi"! Wspania?y dzie?, do którego przygotowywali?cie si? od poniedzia?ku. Macie pi?kne stroje/bi?uteri? ekologiczn?, umiecie ?piewa? refren piosenki, a nawet wymy?lili?cie has?o! Wielkie brawa! Czas na wielkie ?wi?towanie!
1. Przebierzcie si? w strój ekologiczny, w widocznym miejscu wyeksponujcie Wasze ekologiczne has?o i za?piewajcie refren piosenki (je?li nie uda?o si? nauczy?, nic si? nie dzieje - po prostu jej wys?uchajcie).
2. Rozwi??cie quiz ekologiczny https://zasobyip2.ore.edu.pl/…/5bd2dd39ed6ed5c03…/index.html
3.Popatrzcie przez okienko razem z Mamusi?/Tatusiem lub wyjd?cie razem na balkon i z?ó?cie ?yczenia matce Ziemi .

Zestaw zabaw na wtorek 21.04.2020

1. Wymy?lcie has?o zach?caj?ce dzieci do dbania o przyrod?. Niech mamusia/tatu? zapisze je na kartce.
2. Obejrzyjcie filmik: "W kontakcie z natur?" https://www.youtube.com/watch?v=zleExE18fqQ
Zastanówcie si?, jakie dzia?ania podejmowane przez Was w domku, mo?ecie nazwa? "ekologicznymi"?
3. Rozwi??cie zagadki http://zagadkidladzieci.net/…/Ekologiczne+zagadki+dla+dzieci

Zestaw zabaw na poniedzia?ek 20.04.2020

Ziemia ma w tym tygodniu swój dzie?! Wyprawimy jej wspania?? imprezk? . ?wi?towa? b?dziemy równie? "?wiatowy Dzie? Ksi??ki i Praw Autorskich", bo ...kochamy czyta? 
1) Przygotuj razem z mamusi?/tatusiem wyj?tkowy strój, bi?uteri? lub chocia? element garderoby na "Dzie? Ziemi" . Wykorzystajcie surowce wtórne 

2) Pos?uchaj piosenki Zozi: "?wiat w naszych r?kach". https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE
Do ?rody spróbuj nauczy? si? refrenu:
"Ca?y ?wiat jest w naszych r?kach
W?a?nie o tym ta piosenka
Mo?esz dba? o ca?y ?wiat
Chocia? masz niewiele lat"

3) Czy hodujecie w domu ro?linki/kwiaty? Je?li tak - przy pomocy osoby doros?ej wykonaj czynno?ci piel?gnacyjne tj. zraszanie, podlewanie.

Zestaw zabaw na pi?tek 17.04.2020

1) Zabawa w sklep.
Rodzice wraz z dzie?mi buduj? sklep z artyku?ów dost?pnych w domu. Do zabawy mo?na u?y? papierowych pieni?dzy wykonanych przez dziecko. Rodzic przypomina dziecku o u?ywaniu s?ów grzeczno?ciowych: prosz?, dzi?kuj?.

2) Wys?uchanie bajki „Lusterko i pieni?dze” Michela Piquemala.
Bajka dost?pna w zasobach e-podr?czniki: https://epodreczniki.pl/a/widziec-nie-tylko-siebie/D18q7xNQg

Rozmowa z dzieckiem po przeczytaniu bajki:
· Przed czym ojciec chcia? przestrzec swoje dziecko?
· Jak powinien post?powa? cz?owiek, ?eby nie dostrzega? tylko samego siebie?
Uwaga! Pytania dostosowujemy do wieku dziecka.

3) Czy wszystko mo?na kupi? za pieni?dze?
Rozmowa z dzieckiem na temat warto?ci. Wspólne wykonanie plakatu pt. „To jest cenne/warto?ciowe dla naszej rodziny”.

Zestaw zabaw na czwartek 16.04.2020

„Monetowy frottage” – dziecko poznaje technik? plastyczn? frottage, która polega na odciskaniu faktury dowolnych przedmiotów na powierzchni papieru przez przy?o?enie papieru do danej rzeczy i mocne pocieranie go o?ówkiem/kredk?. Rodzic proponuje dziecku odciskanie faktury monet.
Uwaga! Do zabawy u?ywamy zdezynfekowanych monet!
(?ród?o zdj?cia w po?cie: http://elephantaday.blogspot.com/…/elephant-no-126-frottage…)

Poszukiwanie odpowiedzi na pytania: Sk?d ludzie maj? pieni?dze? Dlaczego trzeba pracowa?? Rodzic zach?ca dziecko do wypowiadania si? przez odpowiedzi na pytania: Sk?d ludzie maj? pieni?dze? Dlaczego trzeba pracowa?? Jakie prace wykonuj? ludzie w celu zarobienia pieni?dzy?
Zach?ca te? dziecko do wypowiedzi, w jaki sposób planuje ono w przysz?o?ci zarabia? pieni?dze. Razem wymy?laj? zabaw? tematyczn? zwi?zan? z wymarzonym zawodem dziecka

Zabawy matematyczne z monetami.
· Dzieci porównuj? ci??ar poszczególnych monet. Szacuj?, czy wa?? tyle samo, czy ró?ni? si? od siebie – uk?adaj? na jednej d?oni wybran? monet?, a na drugiej d?oni inn? monet?. Opisuj? swoje wra?enia.
· Uk?adaj? monety od najwi?kszej do najmniejszej i odwrotnie.
· Segreguj? monety wed?ug nomina?u.
· Uk?adanie rytmów z monet. Rodzic uk?ada rytm, np. moneta 1 gr – 2 gr – 5 gr, a zadaniem dziecka jest go kontynuowa?.
Uwaga! Do zabawy u?ywamy zdezynfekowanych monet!

Zestaw zabaw na ?rod? 15.04.2020

Zaprojektuj banknot.
Rodzic prezentuje dziecku banknoty i monety. Uwaga! Prezentacji dokonuje w r?kawiczkach!
Dziecko otrzymuje arkusz papieru w formacie zbli?onym do banknotu. Ma za zadanie zaprojektowa? swój w?asny. Rodzic przypomina, ?e banknoty maj? dwie strony. Z jednej strony znajduje si? wizerunek osoby, a z drugiej – przedmioty, budowle zwi?zane z jej ?yciem, czasami, w których ?y?a. Prosi równie?, aby na ka?dym banknocie znalaz?o si? jego oznaczenie cyfrowe, czyli warto??. Mo?e to b?dzie banknot babci, a mo?e pani z przedszkola? Ka?dy pomys? b?dzie dobry!
Wyja?niamy dziecku, ?e pieni?dze w Polsce mo?e emitowa? jedynie Narodowy Bank Polski. Tworzenie banknotów zleca on Polskiej Wytwórni Papierów Warto?ciowych, a monet – Mennicy Polskiej. Powstaj? w niej równie? monety okoliczno?ciowe oraz kolekcjonerskie. Mo?na zaprezentowa? dziecku filmik edukacyjny „Mennica Polska. Jak si? robi pieni?dze” https://www.youtube.com/watch?v=FntiUiLncLw

Zabawa skoczna „Skok do skarbonki”.
Rodzic tworzy „skarbonk?” z szala/apaszki na pod?odze. Na has?o rodzica: „Hop do skarbonki!” dziecko wykonuje skok obunó? (monety wpadaj? do skarbonki).

„Grosz do grosza, a b?dzie kokosza” – poznanie polskiego przys?owia, które uczy, ?e ka?dy pieni?dz si? liczy. Rodzic prezentuje dziecku monet? jednogroszow? i mówi, ?e za ni? nie mo?emy nic kupi?, je?li jednak uzbiera si? du?o monet o warto?ci 1 grosza, wtedy mo?na ju? zrealizowa? jakie? swoje marzenie lub przeznaczy? pieni?dze na pomoc biednym dzieciom. Dziecko, je?li potrafi, mo?e przeliczy? monety.
Uwaga! Do zabawy u?ywamy zdezynfekowanych monet!

Zestaw zabaw na wtorek 14.04.2020
1) „Skrzynia skarbów”– zabawa doskonal?ca percepcj? dotykow?. Rodzic przygotowuje „skrzyni? skarbów” – kartonowe pude?ko z otworem. Ukrywa w jego wn?trzu ró?ne przedmioty zwi?zane z tematyk? zaj??. Zadaniem dziecka jest próba ich rozpoznania za pomoc? dotyku. Nast?pnie dziecko pokazuje przedmiot, który wylosowa?o i sprawdza, czy odgad?o. Rozmowa z dzieckiem na temat: Co jest dla ciebie cenne/warto?ciowe?
2) Co wiesz o pieni?dzach? – dziecko wciela si? w role specjalisty do spraw pieni?dzy. Opowiada o tym, co wie o pieni?dzach. Je?li nie wypowiada si? spontanicznie, rodzic pomaga mu, zadaj?c dodatkowe pytania, np.: Komu s? potrzebne pieni?dze? W jaki sposób powstaj? pieni?dze? Co mo?emy kupi? za pieni?dze? Sk?d mamy pieni?dze? Z czego s? zrobione pieni?dze? Czy zawsze istnia?y pieni?dze?
Prosimy o zapisywanie zabawnych wypowiedzi dzieci – utworzymy specjalny post na ten temat.
3) Obejrzenie filmiku edukacyjnego: „Krótka historia pieni?dza”. https://www.youtube.com/watch?v=Y8s3pTobAYo

Zabawy na czwartek 09.04.2020

Puk, puk! To ja i nowe zabawy! Uwielbiam si? z Wami bawi?, kochane przedszkolaki .
1. Czas na piosenk?. Pos?uchajcie piosenki "Kurka" wydawnictwa "Muzyczny Domek" https://www.youtube.com/watch?v=kKNg2eFtD60
Razem z mamusi?/tatusiem spróbuj j? zilustrowa? ruchem.
2. Rozwi?? zagadki wielkanocne https://www.superkid.pl/zagadki-wielkanoc
3. Stwórz dla mamusi/tatusia "K?cik relaksu". Pomy?l co mamusia/tatu? lubi najbardziej i gdzie lubi odpoczywa?. Zadbaj o nich, bo s? wa?ni!

Zabawy na ?rod? 08.04.2020
1) Zapoznaj si? ze sposobem barwienia jajek https://www.youtube.com/watch?v=HWoxszhpL-o
Który ze sposobów spodoba? Ci si? najbardziej? Spróbuj wymieni? kolory na jakie zosta?y zabarwione jajka.
2) Popro? mamusi?/tatusia o wyci?cie dziesi?ciu papierowych jajek. Wykorzystajcie je do zabaw w liczenie - popro? mamusi?, aby roz?o?y?a przed tob? kilka jajeczek, a ty je przeliczysz. Nast?pnie po?ó? jajeczka przed mam? i sprawd? czy poradzi sobie z liczeniem. Je?li potrafisz podziel jajeczka tak, aby?cie mieli po równo/mniej od mamy/wi?cej od mamy.
3) Papierowym pisankom dorysuj oczka, buzi? i nosek, tak aby jedna z nich by?a weso?a, druga smutna, a trzecia zdziwiona.

Zabawy na wtorek 07.04.2020
1. Narysuj ?ó?tego kurczaczka. Je?li potrzebujesz pomys?u jak to zrobi?, znajdziesz go tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=fFvixdpdsjc
2. Mamusia/tatu? przeczyta Ci wiersz "Jajko" Jana Brzechwy http://wiersze.juniora.pl/brzechwa/brzechwa_j01.html
Spróbuj odpowiedzie? na pytania:
Jak zachowywa?o si? jajko?
Czy kura dawa?a mu dobre rady?
Co si? sta?o z jajkiem?
3. Pobaw si? z mam?/tat? w zaj?czkowego berka.
Zabawa jest odmian? zwyk?ego berka. Tylko, ?e b?dziecie si? "goni?"… kicaj?c. Uwa?ajcie, aby by?o bezpiecznie 

Zabawy na poniedzia?ek 06.04.2020
1. Przygotujcie jajeczny eksperyment. Na jego efekty b?dzie trzeba czeka?, bo a? do wtorku, ale WARTO.  Cierpliwo?? to bardzo potrzebna cecha  https://www.youtube.com/watch?v=8ywdW2eRyTE
2. Przygotujcie zaj?czki-s?odziaki. https://www.facebook.com/onelittleproject/videos/559347998027322/UzpfSTQzNjI0MDk3NjQ0MTIzMjozMDE3NzE0MDk0OTYwNTYx/
3. Zastanówcie si? wspólnie, co przygotujecie pysznego na ?wi?ta. Ogl?dnijcie ksi??ki kucharskie lub przepisy na internecie. Popro?cie mamusi?, aby pokaza?a Wam kuchenne przyrz?dy i urz?dzenia. Spróbujcie je nazwa? 
Pa paaa

Propozycje zabaw 03.04.2020
1) Spróbujcie skonstruowa? w?asn? gr? planszow? na temat zwi?zany ze zwierz?tkami domowymi. Wspólnie wymy?lcie zasady gry i jej przebieg. Czego potrzebujecie? Papier, kredki i pionki, za które mog? pos?u?y? drobne przedmioty dost?pne w domu. I oczywi?cie niezb?dna b?dzie Wasza niesamowita i niczym nieograniczona wyobra?nia 

2) Pobawcie si? w zabaw? ruchow?: "Sprytny kotek". Mamusia/tatu? przywi??e d?ugi szalik do dwóch krzese?, a waszym zadaniem b?dzie przej?cie pod nim tak, aby go nie dotkn??. Je?li b?dziecie mie? ochot? mamusia mo?ne przywi?zywa? go coraz ni?ej i ni?ej. B?dzie to ?wietna zabawa i ...gimnastyka!

3) Pos?uchajcie bajki: "Ma?y Mi? i pomocne d?onie" w wykonaniu misiowego wujka Maciej Bara?ski https://www.youtube.com/watch?v=IMCsTfyTdWE
Pomy?lcie, co dobrego mo?ecie zrobi? dla bliskiej osoby, której dawno nie widzieli?cie. Mo?e zadzwonicie do niej? Nagracie dla niej krótki filmik? Wy?lecie e-mailem zdj?cie na którym trzymacie plakat: "Kochamy ci?"...Zróbcie co? dobrego!
I jak w ka?dy pi?tek - zaplanujcie rodzinny relaks