04 - 08.05.2020

1. Zagadki o emocjach

Dzieci rozwi?zuj? zagadki s?owne dotycz?ce emocji.

Po odgadni?ciu zagadki, dziecko mo?e narysowa? bu?k? z dan? emocj?.

(?ród?o: J. Heller. Propozycje zabaw i zaj?? do wykorzystania do pracy nad emocjami. Twórczy nauczyciel nr 18 2009, s.54)

Jaka to emocja? Powiedzcie dzieci -

R?czki wymachuj?, cia?o w gór? leci,

Oczy jak iskierki si? zapalaj?,

Wszystkie z?bki usta odkrywaj?.

(Rado??)

Mówi? o nim, ?e ma wielkie oczy,

Gdy si? do naszego umys?u wtoczy

Trz?sie nami ?mia?o

I parali?uje ca?e cia?o.

(Strach)

Usta jak podkówka odwrócona,

Cz?sto ?ezka w oku zakr?cona.

Wygl?d twarzy tej dziewczyny

Jakby najad?a si? cytryny.

(Smutek)

Gdy si? w nasze serce wkrada,

To naszymi my?lami w?ada,

Marszczy nam nosek, oczy i czo?o,

Tupie nó?k? i r?czk? grozi wko?o.

(Z?o??)

2. Podró? samolotem do krainy uczu?.

(?ród?o: R. Portmann „Gry i zabawy przeciwko agresji”)

Dziecko wraz z rodzicem wyruszaj? na wycieczk? do tajemniczej krainy. Wsiadaj? do samolotu i lec? na?laduj?c ruchy zgodnie ze wskazówkami rodzica.

Udajemy si? dzi? w podró? do tajemniczego kraju. Lecimy d?ugo samolotem. Wreszcie samolot l?duje, dotarli?my do Krainy Rado?ci. Ludzie, którzy tu mieszkaj?, s? zawsze rado?ni i u?miechni?ci. Ciesz? si? ju? od rana, jak tylko wstan?. Przeci?gaj? si? z zadowoleniem, witaj? si? z nami u?miechem, podskakuj? do góry z rado?ci, obejmuj? nas i ta?cz? z nami dwójkami, ?adne dziecko nie jest samo... Niestety, musimy lecie? dalej. Wsiadamy do samolotu i lecimy. Nagle robi si? ciemno. Samolot l?duje, dotarli?my do Krainy W?ciek?o?ci. Tu mieszkaj? ludzie, którzy czuj? si? obra?eni i niesprawiedliwie traktowani. S? ?li i zdenerwowani, tupi? nogami, potrz?saj? g?owami, ?ciskaj? d?onie w pi??ci i wo?aj?: Nie lubi? ci?! Wreszcie nasz samolot w??cza ?mig?a i wzywa nas do odlotu. Zatrzymujemy si?, nabieramy du?o powietrza do p?uc i uspokajamy si?. Wsiadamy do samolotu i lecimy dalej. Nagle robi si? ciemno, s?o?ce przestaje ?wieci? a ?wiat jest szary i bury. Docieramy do Krainy Smutku. Mieszka?cy tej krainy stale chodz? smutni, nic im si? nie chce robi?, siedz?, le??…. (ilustrujemy ruchem, cia?em, gestem emocj?). Samolot l?duje na ostatnim docelowym lotnisku, jeste?my w Krainie Spokoju. Wszyscy ludzie u?miechaj? si?, poruszaj? si? spokojnie i ostro?nie, delikatnie g?askaj? si? nawzajem, prowadz? si? za r?ce albo siedz? spokojnie obok siebie. Jest cicho.

Mo?na stara? si? znale?? z dzieckiem odpowied? na pytania. Jak czu?o si? dziecko w trakcie podró?y? Która Kraina podoba?a mu si? najbardziej i dlaczego? Jak czuje si? po jej zako?czeniu?

3. Jakie to uczucie? (karta pracy w za??czniku)

Rodzic czyta najpierw nazwy emocji w dymkach, a nast?pnie opis emocji. Dziecko ma zadanie odgadn?? który opis pasuje do emocji. Mo?na pokolorowa? dymki nale??ce do jednej emocji (nazwa emocji + wyja?nienie) takim samym kolorem.

4. Rado?? czuj? gdy… (karta pracy w za??czniku)

Zadaniem dziecka jest wymy?lenie, sytuacji w których odczuwa rado??. Mo?e narysowa? to zdarzenie w dymku, b?d? zapisa? wspólnie z rodzicem.

5. Wytnij lub napisz po ?ladzie. Motoryka ma?a- (karta pracy w za??czniku)

6. Kalambury- emocje

Rysujemy bu?ki z emocjami, zginamy je w „losy” i chowamy do pude?eczka/czapki. Ka?dy po kolei losuje, zagl?da do wylosowanej bu?ki i pokazuje reszcie emocje. Zadaniem pozosta?ych uczestników zabawy jest odgadni?cie, o jak? emocj? chodzi.