06 - 10.04.2020

1. „Masz t? moc!”

By?a bajka, teraz audiobook z animacj?.

W przyst?pny sposób i prostymi s?owami wyja?nia dzieciom czym jest koronawirus i pomaga odnale?? si? w obecnej trudnej sytuacji.

Wydawnictwo Olesiuk „Masz t? moc!”

https://www.youtube.com/watch?v=YGqIwp9RDEo&fbclid=IwAR3c0P00vCzpa9DncsCxOxgYLwvjpzRa21Y7JOfEmRKKq-c8Djb2RQvjPHg&app=desktop

 

2. Wielkanoc

Karta pracy, która pomo?e osobie j? wype?niaj?cej przyjrze? si? emocjom i potrzebom zwi?zanym ze zbli?aj?c? si? Wielkanoc?.

-co? co na pewno musz? zrobi? w ?wi?ta

-z kim chcia?bym sp?dzi? te ?wi?ta

-moje ?yczenia ?wi?teczne

-projekt mojego jajka wielkanocnego

 

Zach?cam do wype?nienia karty równolegle przez dzieci i rodziców, mo?na te? zaprosi? rodze?stwo do wspólnej zabawy.

A na podsumowanie rozmowa i porównanie swoich ?ycze? i projektów. Mi?ej zabawy!

https://emocjedziecka.pl/wielkanoc-karta-pracy/

 

3. Emocje- maski

Pomys? na zabaw? z emocjami od mojedziecikreatywnie

Drukujemy, b?d? rysujemy maski z ró?nymi emocjami- w pliku jest ich sze??: rado??, smutek, krzyk, nastrój “g?upkowaty”, irytacja oraz z?o??.

Maski wycinamy i przyklejamy do patyczków, s?omek.

Dzi?ki zabawie mamy okazj? porozmawia? o ró?nych emocjach, kiedy je czujemy. Mo?na si? pobawi? w zgadywanki. Na przyk?ad jak si? czujesz, gdy idziemy razem do kina, gdy odwiedzasz babci?, jesz lody, jeste? g?odny, czego? si? boisz itd.

Wi?cej pomys?ów i maski do druku na stronie:

https://mojedziecikreatywnie.pl/2015/10/zabawy-w-rozpoznawanie-emocji/

 

4. „Nowe buty Zosi”- bajka terapeutyczna (k?ótnie mi?dzy rodze?stwem)

Bajki terapeutyczne s? dobre na wszystkie trudno?ci. Zapraszam do przeczytania dzieciom bajki na temat k?ótni mi?dzy rodze?stwem. Wiadomo, ?e takie si? zdarzaj?. By? mo?e teraz troch? cz??ciej ni? zwykle…

Zapraszam do bajki pomagajki, a na koniec rozmowy o niej z dzie?mi.

https://bajki-zasypianki.pl/klotnie-rodzenstwa/

 

5. „Termometr lubi? to”

Zabawa przynosz?ca du?o rado?ci, zabawy, pobudzaj?ca my?lenie kreatywne i pozwalaj?ca pozna? nam si? jeszcze lepiej. Proponuj? zabaw? ca?? rodzin?. My bawimy si? w ni? w przedszkolu na zaj?ciach grupowych i dzieci cz?sto o ni? prosz?.

 

Umawiamy si?, ?e d?ugo?? pokoju to skala „Lubi? to”.

 

Po jednej stronie- BARDZO LUBI?

Po drugiej stronie- NIE LUBI?/ NIENAWIDZ?

Po ?rodku- ?REDNIO/TROCH? LUBI?/NIE WIEM

 

Ka?dy uczestnik zabawy ko?czy zdanie „KTO LUBI...”

koty, lody, kolor niebieski, pizz?, biega?, kolorowa?, truskawki itd…

 

Zajmujemy odpowiednie miejsce.

Niech ka?dy wymy?li pytanie, jakie tylko chce. Porównajmy nasze ustawienie i poznajmy si? jeszcze lepiej!