14-17.04.2020

„Wielka ksi?ga uczu?” - Grzegorz Kasdepke (audiobook)

W „Wielkiej ksi?dze uczu?” znalaz?y si? historie mi?dzy innymi o t?sknocie, wstydzie, pogardzie, zazdro?ci, mi?o?ci, nienawi?ci, uczciwo?ci, szacunku, odwadze, wspó?czuciu, strachu, poczuciu winy, a tak?e o tym, sk?d si? bior? dzieci.
Dzi?ki tej ksi??ce ?adne uczucia i warto?ci nie b?d? Wam ju? straszne!

Zach?cam do pos?uchania w wolnym czasie, b?d? na dobranoc. Ciekawe historyjki przybli?aj?ce dzieciom tematyk? uczu? i emocji.

 https://www.youtube.com/watch?v=EdPne-hJGII&list=PLr9qaD9XN9Ed318MpBN8yaJ2TvYjy011c&fbclid=IwAR2oM0AM0sYOf6XYqdwoVJAV4E3Je6Dr4cm1BPEtf_46lD2DWqVFMzvnJ2U

 

„Termometr z?o?ci”- karta pracy

Karta pracy do wydruku, b?d? samodzielnego narysowania. Jest to proste narz?dzie, które pomo?e w okre?leniu przez dziecko, kiedy najcz??ciej odczuwa z?o??.

Mamy skal?- termometr i ró?ne sytuacje np. jestem g?odny, przegrywam, nie rozumiem czego?. Zadaniem dziecka jest pokolorowanie okre?lonego dymku ze zdaniem zgodnie z kolorami:

  • Zielony – czuj? spokój
  • ?ó?ty – czuj? lekkie zdenerwowanie
  • Pomara?czowy- czuj? z?o??
  • Czerwony- czuj? ogromn? w?ciek?o??

Termometr do druku z kart? pracy i obja?nieniem w linku poni?ej.

„Drzewo” - ?wiczenie relaksacyjne

Znajd? sobie wygodn? pozycj? – upewnij si? czy jest to pozycja, która ci odpowiada, je?li tak – zamknij oczy, jeszcze raz sprawd?, czy jest to najwygodniejsze u?o?enie gdy? nasze ?wiczenie b?dzie trwa?o d?u?ej. Wyobra? sobie, ?e jeste? drzewem – dok?adniej rozejrzyj si?, – jakie to jest drzewo – przygl?daj mu si? od korony po miejsce, gdzie pie? styka si? z pod?o?em. Ogl?dnij go ze wszystkich stron, – jak? ma koron?, jaki pie?, czy ma korzenie, jakie one s?, jakie jest pod?o?e – zobacz, jakie ma kolory, poczuj zapach drzewa. Pozwól my?lom toczy? si? wolno, w?asnym biegiem. Spójrz gdzie stoi to drzewo, kto tam zagl?da, przychodzi (ptaki, ludzie, zwierz?ta). Pomy?l o tym, co chce to drzewo, jeszcze raz starannie go ogl?dnij – miejsce po miejscu – spróbuj zauwa?y? jego charakterystyczne: znaczki” – za?amania, s?ki p?yn??, przerwij swoje ogl?danie., Kiedy poczujesz, ?e masz na to ochot?, otwórz oczy, rozejrzyj si? dooko?a – a teraz zaczynaj?c od s?ów „jestem drzewem” opisz swoje drzewo?

Wielkanocne historyjki obrazkowe

https://pl.pinterest.com/pin/695313629951482390/?nic_v1=1aVWg014f1N4OkZarXAZ73lvPfwCYGmlwm1qxK4zXfXb%2BEMglxBBqW64sl1VW059Yz

https://pl.pinterest.com/pin/547257792206847901/?nic_v1=1aKge2knLpgxK%2B%2FV99wliGVPzD4f7UdloZi8W7CUES3M%2FNmI8Y2KxLleRxHtPRy16A

https://pl.pinterest.com/pin/841680617838547654/?nic_v1=1aUG0IeZ5SWBHtpO8uqmg3AzFlNSKvMt3VSV5S34jxKT%2FJEOCnDryjqN9k0I7WBcj4

 

TRENING KREATYWNO?CI

„Co jest potrzebne do?”

Uczestnicy siedz?c w kole kolejno wymieniaj? co jest potrzebne do…

np. ?owienia ryb,

upieczenia ciasta,

odkrycia naukowego,

zdobycia wysokiej góry

itd…

 Propozycje nie mog? si? powtarza?.

Podaj jak najwi?cej przyk?adów na wykorzystanie kartki papieru.

Przyk?adowe odpowiedzi: napisa? list, zrobi? samolot, czapk?, kubek, u?y? jako serwetk?, talerzyk, zrobi? wiatraczek, tunel dla samochodzików.