15-19.06.2020

W tym tygodniu zajmiemy si? obja?nieniem kolejnej emocji, jak? jest odraza.

1. Odraz? czuj? gdy… (karta pracy w za??czeniu)

Przed rozpocz?ciem pracy zapytajmy dziecko, co to wed?ug niego odraza.  Niech rodzic wyt?umaczy i wyja?ni dziecku na czym ona polega.

Odraza, wstr?t- uczucie wstr?tu, obrzydzenia, niech?ci do kogo? lub czego?

2. Z czym kojarzy Ci si? wstr?t? (karta pracy w za??czeniu)

Grafika, która pomo?e zrozumie? czym jest wstr?t, odraza. Mo?emy zach?ci? dziecko, by narysowa?o, jak wyobra?a sobie t? emocj?.

3. Emocje dopasuj (karta pracy w za??czeniu)

Zadaniem dziecka jest dopasowanie, który symbol emocji/bu?ka pasuje do którego dziecka. Zadaniem dziecka jest odpowiednie dopasowanie i nazwanie emocji.

4. Czego brakuje? (karta pracy w za??czeniu)

Zadaniem dziecka jest odnalezienie brakuj?cego elementu w ka?dym z kwadratów. Je?li  kart? pracy uda si? wydrukowa?, dziecko mo?e wyci?? wybrany obrazek i wklei? go we w?a?ciwym miejscu.

5. CO JEST POTRZEBNE DO?”

Uczestnicy zabawy kolejno wymieniaj? co jest potrzebne do… np.

?owienia ryb,

upieczenia ciasta,

odkrycia naukowego,

zdobycia wysokiej góry.

Propozycje nie mog? si? powtarza?.

6. KOLORY

Uczestnicy zabawy po kolei wymy?laj? kolor. Naszym zadaniem jest znalezienie jak najwi?kszej liczby przedmiotów w miejscu, w którym si? znajdujemy w tym kolorze.

Na przyk?ad dziecko podaje kolor ró?owy i szukamy w jego pokoju jak najwi?cej ró?owych rzeczy.

Mo?emy liczy? wymieniane przedmioty i porówna?, którego koloru rzeczy odnale?li?my najwi?cej.

PLIKI DO POBRANIA 

Pliki do pobrania: