18-22.05.2020

W tym tygodniu zapoznamy si? z kolejn? emocj?- smutkiem.

1. Smutek czuj? gdy… (karta pracy w za??czniku)

Zadaniem dziecka jest wymy?lenie, sytuacji kiedy czuje smutek. Mo?e narysowa? to zdarzenie w dymku, b?d? zapisa? wspólnie z rodzicem.

Po wykonaniu zadania, warto porozmawia? z dzieckiem, co mo?na zrobi?, aby przegoni? smutek i wymy?li? sposoby na popraw? humoru.

2. Labirynt smutny/weso?y (karta pracy w za??czniku)

Zadaniem dziecka jest odnalezienie drogi od jednej zaznaczonej weso?ej bu?ki do drugiej. Drog? wystarczy wskaza? i zamalowa? ulubionym kolorem.

3. „W ?wiecie emocji i uczu?” Smutek (wierszyki i ?wiczenia kszta?c?ce umiej?tno?? rozpoznawania i nazywania stanów emocjonalnych), (karta pracy w za??czniku)

Przeczytaj krótki i wierszyk i odpowiedz na pytania pod nim.

4. Smutny osio?ek (karta pracy w za??czniku)

Osio?ek jest smutny, bo upad?y mu lody. Co mo?esz zrobi?, ?eby si? u?miechn???

5. „Zapami?taj jak najwi?cej- zadanie do ?wiczenia koncentracji i pami?ci” (M. Hinz, wyd, Harmonia), (karta pracy w za??czniku)

 • pokazujemy dziecku zdj?cie i prosimy, aby dok?adnie je obejrza?o. Dajemy mu na to troch? czasu, np. minut?
 • prosimy, aby dziecko dok?adnie opisa?o zdj?cie
 • podpowiadamy dziecku na co powinno zwróci? uwag?, np. zapami?taj kolory, przyjrzyj si? kszta?tom, wielko?ci
 • zas?aniamy zdj?cie i zadajemy dziecku pytania

Pytania do obrazka PI?KA

 1. Co jest na zdj?ciu?
 2. Jaka pi?ka jest na zdj?ciu
  1. pi?ka do koszykówki
  2. pi?ka no?na
  3. pi?ka pla?owa
 3. Ile kolorów ma pi?ka?
 4. Jakie kolory s? na pi?ce?
  1. czerwony, niebieski i zielony
  2. ?ó?ty, niebieski i czerwony
  3. ?ó?ty, czarny i czerwony
 5. Jakiego koloru jest kó?ko na pi?ce?
 6. Ile niebieskich pasków ma pi?ka?
 1. jeden
 2. ?adnego
 3. dwa

7. Ile czerwonych pasków ma pi?ka?

 1. Dwa
 2. pi??
 3. jeden

6. Czego tutaj brakuje? („Poczekajki- co robi?, gdy nie ma co robi?”)

Roz?ó? ró?ne przedmioty na stole, ?eby?cie mogli przyjrze? im si? dok?adnie i wszystkie zapami?ta?. Teraz gracze zamykaj? oczy, a ty ukryj jeden przedmiot. Kto z was pierwszy zgadnie czego brakuje?

KARTY PRACY

Pliki do pobrania: