20-24.04.2020

1.Wojtek i maseczki

Bajka do druku, b?d? do przeczytania on line.

Od czwartku 16.04.2020 wszed? obowi?zek noszenia maseczek w przestrzeni publicznej przez osoby doros?e oraz dzieci od 4 roku ?ycia. Mamy ju? bajk? terapeutyczn? na ten temat :)

Napisana przez mam?, psychologa. Pomaga dzieciom zrozumie? co to za dziwne maski i dlaczego trzeba je teraz ubiera?. Na koniec obrazek do pokolorowania.

https://www.mamaprzyjaciel.pl/maseczki-dla-smokow/?fbclid=IwAR0q_y5pVjSaTVa3kD7iQPm9dQz_V4oLnvyOZ3VoSO38zHUfc4sdtoljekc

2. Wa?ne osoby w moim ?yciu

Popro? dziecko, aby narysowa?o osoby, do których zwróci?oby si? gdyby by?o zaniepokojone, przestraszone lub potrzebowa?o pomocy. Zrób wystaw? rysunków: rodziców, braci i sióstr, dziadków, nauczycieli i przyjació?. Popro? dziecko, aby wyja?ni?o ci, dlaczego ka?dy z nich jest ‘szczególn? osob?’ i jak mogliby mu pomoc.  Mo?na równie? porozmawia? o prawdziwych lub wymy?lonych sytuacjach i zapyta? dziecko, z kim porozmawia?oby w konkretnej sytuacji.

3. Rodzinne albumy (pomoc dziecku w wyra?aniu uczu? i emocji)

Dzieci uwielbiaj? ogl?da? fotografie, szczególnie je?li to s? fotografie ich przyjació? lub rodzinny. Obejrzyj je razem z dzieckiem i zapytaj, co czuj? ludzie na zdj?ciach. Zach?? dziecko, aby opisa?o uczucia u?ywaj?c jak najwi?kszej ilo?ci s?ów. Zapytaj dziecko dlaczego uwa?a, ?e ta osoba tak si? czuje.

Na rodzinnych fotografiach ludzie przewa?nie wygl?daj? na szcz??liwych. Je?li masz fotografie dziecka z klasy lub szko?y, popro? je, aby powiedzia?o ci, jak uwa?a, jak czuj? si? poszczególne dzieci na tych zdj?ciach i dlaczego tak uwa?a. Dziecko mo?e wyrazi? negatywne emocje, ale nie lekcewa?y? nikogo – np. je?li dziecko powie „nie lubi? Marysi, poniewa? ona nie bawi si? ze mn?” jest w porz?dku, ale je?li powie „Marysia jest g?upia, poniewa? nie chce si? ze mn? bawi?” to ju? nie jest w?a?ciwy sposób wyra?ania negatywnych emocji.  

 

4. Drzewo mojej rodziny (karta pracy w za??czniku)

Zapro? dziecko do umieszczenia w wybranych sercach osób z rodziny, które chcia?oby doda? do swojego rodzinnego drzewa. Zach?? dziecko do rozmowy nad tym, co zrobi?o. Mo?e takie drzewo pomo?e troszk? w t?sknocie za bliskimi, z którymi nie mo?emy si? teraz spotka? i zobaczy?.

Emocjedziecka.pl                                                                                                                 1

5. CO MO?NA ZAMKN???- zadanie rozwijaj?ce twórcze my?lenie i kreatywno??.

Uczestnicy siedz?c w kole podaj? odpowiedzi na pytanie zadawane i nieoczekiwanie zmieniane przez prowadz?cego, np.:

  • co mo?na zamkn??,
  • co mo?na policzy?,
  • co mo?e si? wyczerpa?,
  • czego cz?owiek ma za du?o/za ma?o
  • czego nie mo?na zje??
  • co mo?na przeskoczy?
  • itd...

Prosimy o odpowiedzi zaskakuj?ce i wymy?lenie jak najwi?kszej liczby pomys?ów.

Materia?y pomocnicze znajduj? si? na dole strony.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

Pliki do pobrania: