22-30.06.2020

Drogie przedszkolaki, drodzy rodzice- zapraszam do wykonania ostatnich zada? w tym roku szkolnym. ?ycz? dobrej zabawy przy realizacji letnio wakacyjnych zabaw oraz cudownego odkrywania ?wiata- tego na zewn?trz oraz tego wewn?trznego podczas wypoczynku wakacyjnego.

Pozdrawiam serdecznie i letnio- Katarzyna Komorek

1. Paj?czyna uczu? (karta pracy w za??czniku)

Zaproponowane ?wiczenie pomo?e dziecku monitorowa? swój stan emocjonalny w wybranym obszarze czasowym (np. teraz, dzisiaj, w tym tygodniu, najcz??ciej). Zapro? dziecko do ocenienia, czy dane uczucie mu towarzyszy. Je?li tak - zaproponuj okre?li? jego nasilenia poprzez pokolorowanie odpowiedniej ilo?ci pól (im wi?cej zakolorowanych pól, tym uczucie jest intensywniejsze). Je?li nie - dziecko mo?e pozostawi? pola przy danym uczuciu bez zakolorowania.

2. Wakacyjne rytmy (karta pracy w za??czniku)

Zadaniem dziecka jest wyci?cie obrazków znajduj?cych si? na dole strony oraz przyklejenie ich w odpowiednich miejscach, aby kontynuowa? rozpocz?ty rytm.

3. Co zabieramy na pla??? (karta pracy w za??czniku)

Zadaniem dziecka jest wskazanie i pokolorowanie przedmiotów, które mo?emy zabra? na pla?? lub basen

4. Znajd? ró?nice (karta pracy w za??czniku)

Dziecko szuka ró?nic mi?dzy obrazkami.

5. Wakacyjny plan (karta pracy w za??czniku)

Wakacje! Nie ma czasu na nud?!

Wakacyjna lista zada? do wykonania z rodzicami. Zaznaczamy co uda?o nam si? wykona? i kolorujemy obrazek.

6. Najlepszy tata (karta pracy w za??czniku)

Zadanie na dzie? taty.

Zadaniem dziecka jest doko?czenie rysunku taty oraz doko?czenie zda?.

7. I spy- dzie? taty (karta pracy w za??czniku)

Wyszukiwanie obrazków zwi?zanych z tat?.

I jeszcze propozycje zabaw z dzie?mi podczas wakacyjnych podró?y. Dobrej zabawy!

Kolory-

– wyszukiwanie za oknem, na zewn?trz, w pomieszczeniu jak najwi?kszej liczby rzeczy w danym kolorze.

Literowanie

– odnajdywanie danej litery na bilbordach, sklepowych szyldach, na rejestracjach innych aut. Mo?na tak przej?? ca?y alfabet.

Wyszukiwanie

– gra s?owna, wyszukujemy jak najwi?cej wyrazów zaczynaj?cych si? na dan? liter?, np. “z”: zebra, zero, z?oto, zez, zabawka itd.

Liczenie

– starsze dzieci mog? liczy? np. krowy. M?odsze, które jeszcze tego nie umiej?, mog? ich po prostu wypatrywa?. A liczy? mo?na wszystko: panie w spódnicach lub panów na rowerze, znaki drogowe lub przejazdy kolejowe.

Fantazjowanie

– jaki ?adunek mo?e przewozi? mijana w?a?nie ci??arówka? Musi by? on oczywi?cie atrakcyjny dla malucha, np.: hulajnogi, lody, klocki, piasek.

Rymowanie

– uk?adanie rymów tak d?ugo, jak si? da: grzyby – ryby – niby – siwy – leniwy – k?opotliwy – ?artobliwy itd.

Uk?adanie zagadek

– ma skrzyd?a i bzyczy – wiadomo, mucha. Ale uwaga, zagadki nie mog? by? zbyt ?atwe

Pomidor

– tradycyjna zabawa, w której dziecko odpowiada "pomidor" (lub inne s?owo) na twoje pytania. Mo?esz pyta? np.: "Jak masz na imi??", "Jak nazywa si? twój tata?", "Co ci ro?nie na g?owie?", itp.

Fajne rozkazy

– dzieci uwielbiaj? rozkazywa? rodzicom. Wykorzystaj to, gdy inne sposoby zawiod?.Wymy?lajcie dla siebie proste zadania, mówi?c: „Rozkazuj? ci...":
• ...opowiedzie? krótk? bajk?;
• ...za?piewa? piosenk?
• ...wyrecytowa? wierszyk;
• ...powiedzie? co? mi?ego (np. tacie);
• ...pokaza?, jak robi ?winka, krowa itp.

Wy?cigi kropel

– kiedy pada, mo?na pobawi? si? w wy?cigi kropel. Wybierasz na szybie dwie krople i obstawiasz, która szybciej dotrze na jej skraj. Takie wy?cigi potrafi? by? bardzo, bardzo emocjonuj?ce i zaj?? dziecko na bardzo d?ugo.

ZA??CZNIKI

Pliki do pobrania: