25-29.05.2020

W tym tygodniu kolejna emocja, uczucie jakim jest mi?o??. Poni?ej kilka zada? z mi?o?ci? w tle, a tak?e zwi?zanych z dniem mamy.

1. Mi?o?? czuj? gdy… (karta pracy w za??czniku)

Zadaniem dziecka jest wymy?lenie, kiedy czuje mi?o??. Mo?e narysowa? w dymku, b?d? zapisa? wspólnie z rodzicem.

2. Drzewo mi?o?ci- kocham w sobie (karta pracy w za??czniku)

Zadaniem osoby, która podejmuje si? zadania jest w serduszka na drzewku wpisa? takie swoje cechy i my?li o sobie, które w sobie kocha.

Zadanie jest bardzo trudne. Dajmy dziecku czas, spróbujmy je naprowadzi? (co my rodzice w nim kochamy). Zach?cam rodziców do równoleg?ego wype?niania wraz z dzieckiem i oczywi?cie rozmowy na temat zamieszczonych informacji.

3. Najlepsza mama na ca?ym ?wiecie (karta pracy w za??czniku)

Zadanie mo?na wykona? z kart? pracy, lub/oraz spróbowa? przeprowadzi? wywiad z w?asnym dzieckiem. Proponuje zabaw? w profesjonalnych dziennikarzy. Zadajemy dziecku pytania, a odpowiedzi mo?na zapisa?, b?d? nagra?.

Wersja pyta? o mamie- z okazji dnia mamy. Mo?emy te? zrobi? wersj? o tacie, oraz zamieni? si? rolami, aby to dziecko by?o dziennikarzem.

Przyk?adowe pytania:

1. Jak ma mama na imi??

2. Jest gruba czy chuda?

3. Niska czy wysoka?

4. Co mama lubi je???

5. W co mama lubi si? ubra??

6. Ile mama ma lat?

7. Jaki da?by? prezent mamie?

8. Co mama lubi ogl?da??

9. Co mama lubi robi??

10. Co mama cz?sto mówi?

11. Gdzie by? z mam? chcia? jecha??

12. Czego si? mama boi?

13. Co mam? denerwuje?

Dobrej zabawy!

4. Serca- ?wiczenie grafomotoryczne (karta pracy w za??czniku)

Rysuj kredk? po liniach. Pó?niej pomaluj serduszka. Mo?na je tak?e wyci?? i wr?czy? osobom, które kochamy.

5. I spy- Dzie? Mamy (karta pracy w za??czniku)

?wiczenie, o które prosz? przedszkolaki. Wi?c jest i tym razem- zwi?zane z dniem mamy.

Chyba szukanie szczegó?ów „I spy” na sta?e zago?ci w zadaniach k?cika ;)

ZA??CZNIKI