27-30.04.2020

1. Zaj?cia z psychologiem- youtube

Kana? znajomego psychologa dzieci?cego pana Micha?a Borkowskiego, który publikuje filmiki dla dzieci (i nie tylko) dotycz?ce ró?nych emocji- rado?ci, z?o?ci, smutku.

Bardzo ciekawy przekaz do dzieci, krótki czas trwania i poruszanie niekiedy trudnych tematów, jak np. stany l?kowe u dzieci w zwi?zku z kwarantann?.

https://www.youtube.com/channel/UCqb54_XPuHAKOIFL8Tjo8cQ/featured

2. ?wiczenia analizy i syntezy wzrokowej-

uk?adanie obrazów z cz??ci oraz: uzupe?nianie brakuj?cych cz??ci obrazu, ?wiczenia "taki sam", wyszukiwanie ró?nic mi?dzy obrazkami, odwracanie obrazków, identyfikowanie odwróconych obrazków, uk?adanie wzorów z klocków.
Dobrze opanowana umiej?tno?? analizy i syntezy u?atwia nauk? czytania ze zrozumieniem i pisania, a jej ?wiczenia s? ?wiczeniami lewopó?kulowymi.

W za??cznikach:

  • wytnij i u?ó?- wiosenny kwiat- dwa zdania
  • znajd? ró?nice

3. „I spy”. Wyszukiwanie. Zadanie na spostrzegawczo?? i ?wiczenie analizatora wzrokowego, a przy okazji nazywanie emocji.

Zadanie polega na wyszukaniu buziek z emocjami- dok?adnie tylu i takich jakie s? w kluczu.

4. Podaj swój ruch- ?wiczenie ruchowe oraz pami?ci ruchowej

Siadamy razem na pod?odze- im wi?cej osób tym lepiej (rodzice, rodze?stwo).

Ka?dy wymy?la dowolny ruch (np. pajacyk, przysiad, obrót, pompka).

Pierwsza osoba prezentuje swój ruch.

Druga osoba powtarza ruch pierwszej osoby i dodaje swój.

Trzecia osoba powtarza ruch pierwszej, drugiej osoby i dodaje swój. Itd.

Mo?na wykona? drug? kolejk?.

5. Uzupe?nij ko?a- twórcze my?lenie

Wykorzystuj?c ko?a znajduj?ce si? poni?ej, wymy?l tyle rysunków, ile potrafisz. Do ka?dego ko?a mo?esz dorysowa? wszystko co Ci przyjdzie do g?owy i w jakim chcesz miejscu. Staraj si? aby Twoje rysunki by?y odmienne od wszystkiego, co widzia?e? dotychczas i aby ka?dy rysunek by? inny. Pod ka?dym rysunkiem umie?? jego tytu? lub nazw?.

Zach?cam do zabawy dzieci i rodziców!

Karta w za??czniku (mo?na wydrukowa? lub samemu narysowa? ko?a na kartce).

I SPY EMOCJI       KO?A