30.03-03.04. 2020

Propozycje zada? dla dzieci i rodziców na nowy tydzie?.

1. „Masz t? moc”

Darmowa ksi??ka o koronawirusie dla dzieci, wydawnictwa Olesiuk.

Ciekawa propozycja stworzona przy wspó?pracy lekarzy medycyny, lekarzy weterynarii, psychologów, ilustratorów, grafików oraz redaktorów. Ta ksi??ka pomo?e nam wszystkim w spokojny sposób wyt?umaczy? najm?odszym, co aktualnie dzieje si? na ?wiecie. B?dzie równie? doskona?ym narz?dziem do rozmów z dzie?mi, które u?wiadomi? im z czym przysz?o nam si? zmierzy?.

Pi?kne ilustracje i zrozumia?a dla dzieci tre??.

Link do darmowego pdfa poni?ej.

https://www.wydawnictwoolesiejuk.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Koronawirus.pdf?fbclid=IwAR2YK8PmTvXDEID5l-xwBorBKSzQ3msU4NKI_8TNg66EG_EOApgIBcDCQ8s

 

2. Gra „Moje ulubione”

Gra planszowa do wydrukowania. Potrzebne b?d? pionki i kostka.

Gr? mo?na równie? samodzielnie narysowa? na kartce, b?d? odrysowa? od ekranu komputera.

Dzieci bardzo lubi? t? zabaw?. Jest ona fajn? okazj? do rozmowy, autorefleksji i lepszego poznania siebie. Znajdziemy tam takie pola jak: ulubione warzywo, gra, deser, sport, czy pokój w domu. Mi?ej zabawy!

https://emocjedziecka.pl/poznajemy-sie-gra-moje-ulubione/

 

3. Karty z emocjami

Karty do druku z 12 emocjami.

Zadanie pozwoli dzieciom zapozna? si? z nazwami emocji. Propozycje zabaw w podanym ni?ej linku z kartami.

Mo?na pozna? nazwy emocji, bawi? si? w zgadywanie, kalambury, memory i mnóstwo innych.

https://warsztatzemocjami.pl/karty-z-emocjami-diy/

 

4. „Wymarzony pokój”- ?wiczenie relaksacyjne

Zamknij oczy – wyobra? sobie, ?e znajdziesz si? w pokoju z marze?. W pokoju tym znajduj? si? wszystkie twoje ulubione zabawki, zwierz?ta i przedmioty. Pokój pomalowany jest na takie kolory jak lubisz najbardziej. Na pod?odze le?y gruby, wspania?y dywan. Mo?esz umie?ci? w tym pokoju ka?d? rzecz, która pozwoli ci si? poczu? bezpiecznie. Kiedy tylko poczujesz, ?e robisz si? z?y czy napi?ty mo?esz wej?? do tego pokoju by odzyska? spokój i panowanie nad sob?. Pomy?l o kim?, na kogo jeste? bardzo z?y i wyobra? sobie, ?e wchodzisz do pokoju, aby z?o?? nie wymkn??a si? spod kontroli, by? móg? nad ni? panowa?. Pami?taj, ?e tracisz panowanie nad sob?, mo?esz wej?? do tego pokoju, by je odzyska?.

 

5. „S?onko pada na...” - ?wiczenie na kreatywno?? oraz troszk? ruchu

Ka?dy po kolei wypowiada i ko?czy dowolnie zdanie-

 „S?onko pada na...” drzewo, kwiatka, psa, kamie?, jab?ko itd.

Zadaniem wszystkich uczestników zabawy jest pokazanie na co pada s?onko, za pomoc? gestów, ruchów cia?a, póz, min i co tylko Wam przyjdzie do g?owy.

Gra wywo?uj?ca du?o ?miechu, pobudzaj?ca kreatywno??, no bo jak pokaza?… kamie?.