04 - 08.05.2020

Witamy serdecznie wszystkie dzieci i rodziców. W tym tygodniu realizujemy temat:

 MOJA MIEJSCOWO??, MÓJ REGION.

1.Ogl?danie obrazków, widokówek, zdj??, folderów przedstawiaj?cych miejscowo??, w której mieszkaj? dzieci.

2. S?uchanie wiersza Ma?gorzaty Str?kowskiej-Zaremby Ma?e miasteczko.

W ma?ym miasteczku nie ma wie?owców,

schodów ruchomych ni zoo,

lecz drzew tu wi?cej, kwiatów i ptaków,

które ?piewaj? weso?o.

Doko?a rynku stoi rz?d domów

w siedmiu kolorach t?czy;

ruch jest niedu?y, spokojnie, mi?o,

czasami pszczo?a zabrz?czy

czyste powietrze pachnie zieleni?,

na niebie ?wieci s?oneczko,

wsz?dzie jest blisko, ludzie si? znaj?,

dbaj? o swoje miasteczko.

3. Zapraszamy na wirtualny spacer po naszym mie?cie https://zielonydinek.zabki.pl/dla-rodzicow/domowe-przedszkole/moje-miasto-zabki

4. Karta pracy, cz. 4, s. 20.  Dzieci rysuj? szlaczki po ?ladach, a potem – samodzielnie.Nast?pnie naklejaj? w ramce widokówki, zdj?cia albo rysuj? wa?ne miejsca ze swojej miejscowo?ci. Rysuj? po ?ladzie, bez odrywania kredki od kartki.

5. Karta pracy, cz. 4, s. 21. Dzieci rysuj? po ?ladach. Okre?laj?, który rysunek kojarzy si? z ich otoczeniem.

 6. Dodawanie i odejmowanie. Zabawy z kostkami.

- Dodawanie z u?yciem kostek.  Dzieci rzucaj? kolejno dwiema kostkami z pierwszego zestawu. Po wyrzuceniu licz? oczka5-latki podaj? wynik. Uzasadniaj? go. Np. 5 i 4 to 9. (pi?? doda? cztery to dziewi??), 6-latkiuk?adaj? odpowiednie dzia?anie i je odczytuj?                   5 + 4 = 9

- Odejmowanie z u?yciem kostek. Dzieci kolejno rzucaj? kostkami. Najpierw t? z wi?ksz? liczb? oczek, a potem t? drug?. Licz? oczka wyrzucone na pierwszej, a potem – na drugiej kostce. Od liczby kropek z pierwszej kostki odejmuj? liczb? kropek z drugiej kostki. 5-latki podaj? wynik. Uzasadniaj? go. Np. 10 odj?? 6 to 4. 6-latki uk?adaj? odpowiednie dzia?anie i je odczytuj? 10 – 6 = 4

7. Karta pracy, cz. 4, s. 22. Kolorowanie ramki zdj?cia przypominaj?cego miejscowo?? dziecka. Kolorowanie rysunku.

8.Karty pracy Nowe przygody Olka i Ady. Litery i liczby, cz. 2, s 75.Liczenie, o ile kratek ?rodki kwiatów s? oddalone od linii. Rysowanie pod lini? kwiatów, których ?rodki s? oddalone o tyle samo kratek.

9.Karta pracy, cz. 4, s. 23.  Dzieci czytaj? z R. (lub samodzielnie) nazwy miejscowo?ci. Nast?pnie rysuj? znak + pod napisami miasto lub wioska, je?eli dane zdj?cie przedstawia elementy miasta lub wsi. Dzieci koloruj? rysunki.

10. Herb naszej miejscowo?ci – wydzieranka z papieru kolorowego.  Ogl?danie herbu miejscowo?ci, z której pochodz? dzieci. Wyja?nianie znaczenia herbu. Obrazek herbu miejscowo?ci, w której mieszkaj? dzieci.

11.Wykonanie pracy plastycznej – karta pracy, cz. 4, s. 24.Ogl?danie herbów ró?nych miast. Rysowanie herbu miejscowo?ci dzieci albo jego wmy?lenie.  Samodzielne dzia?anie dzieci: rysowanie wn?trza herbu, wydzieranie z papieru w odpowiednich kolorach ma?ych kawa?eczków, naklejanie ich na konturach herbu.

12. Karta pracy, cz. 4, s. 24 (ci?g dalszy). Rysowanie po ?ladzie drogi Ady i taty do domu.

13. Karta pracy, cz. 4, s. 25.Rysowanie po liniach od obrazków dzieci do zdj?? miejscowo?ci, w których mieszkaj?. Rysowanie po ?ladzie drogi babci i dziadka do domu.

14. Wykonanie albumu swojej miejscowo?ci praca plastyczna.

15.Karta pracy, cz. 4, s. 26. Okre?lanie, co przedstawiaj? zdj?cia. Odszukanie w naklejkach zdj?? podobnych krajobrazów i naklejenie ich obok odpowiednich zdj??. Rysowanie takiego samego rysunku po prawej stronie, jaki jest po lewej stronie. Okre?lanie, co znajduje si? w rogach rysunków.

16.  Karta pracy, cz. 4, s. 27. Rysowanie szlaczków po ?ladach, a potem – samodzielnie. Rysowanie po ?ladach spirali – du?ych i ma?ych.

20.  Zabawa z rodzicem -  Doko?cz zdania.

R.  mówi pocz?tek zdania, a dzieci je ko?cz?:

Miejscowo??, w której mieszkam, to…

Mieszkam… przy ulicy…

Lubi? swoj? miejscowo??, bo…

Moje przedszkole znajduje si? w… przy ulicy…

21.  Nauka wiersza Ewy Stadtmüller Kim jeste??

Czy wiesz, kim jeste??

− To oczywiste!

Co ci jest bliskie?

− Znaki ojczyste.

Ojczyste barwy

− bia?o – czerwone.

Ojczyste god?o

− orze? w koronie.

Ojczyste w hymnie

− mazurka d?wi?ki,

no i stolica

− miasto syrenki.

I jeszcze Wis?a

co sobie p?ynie:

raz na wy?ynie,

raz na równinie,

i mija miasta

prze?liczne takie…

− Ju? wiesz, kim jeste??

− Jestem Polakiem.

22.Karta pracy, cz. 4, s. 28.  Czytanie ca?o?ciowe zdania To mapa Polski. Czytanie samodzielnie(6-latki) lub z R. (5-latki) napisów odszukanych w naklejkach: Wis?a, stolica, Ba?tyk, Tatry. Naklejanie ich w odpowiednich miejscach na mapie.

23.Propozycje zabaw ruchowych z rodzicem lub rodze?stwem:

• ?wiczenia du?ych grup mi??niowych Pobudka.

Dzieci le?? na dywanie – ?pi?. Na uderzenie w b?benek lub inny instrument powoli wstaj?, prostuj? si?, przeci?gaj?, przecieraj? oczy, maszeruj? po sali, aby rozprostowa? mi??nie; ale chce im si? jeszcze spa? i na sygna? – dwa uderzenia – ponownie zasypiaj?.

• ?wiczenia z elementem czworakowania Rozrzucone klocki.

Dzieci chodz? na czworakach pomi?dzy roz?o?onymi na dywanie klockami. Co pewien

czas prostuj? si? i rozgl?daj?, jak du?o klocków roz?o?onych jest na dywanie.

• ?wiczenia tu?owia po??czone z ?wiczeniem równowagi Zbieramy klocki.

• Dzieci spaceruj? po pokoju trzymaj?c podk?adk? po talerz  na wyci?gni?tej d?oni w taki sposób, aby im nie spad?. Na uderzenie w b?benek wykonuj? sk?on w przód (nogi proste w kolanach), podnosz? klocek i k?ad? go na podk?adce. Na zako?czenie zabawy wrzucaj? klocki do wyznaczonegopojemnika.

• Zabawa bie?na Wracamy do domu.

Kartki– domy roz?o?one s? na pod?odze. Dzieci biegaj? w rytm b?benka pomi?dzy nimi, w ró?nych kierunkach, staraj?c si? zapami?ta?, gdzie znajduje si? ich dom. Podczas przerwy w grze wracaj? do domu i siadaj? na kartce.