06 - 10.04.2020

Temat: WIELKANOC

 1. S?uchanie ciekawostek na temat zwyczajów i tradycji wielkanocnych.
 2. Czytanie podanych wyrazów z rodzicem. ??czenie ich z odpowiednimi obrazkami. Karta pracy cz.3, s.72.
 3. S?uchanie opowiadania A. Widzowskiej „Gipsowe pisanki” Poznawanie zwyczajów wielkanocnych. Rozmowa na temat opowiadania.

- gdzie rodzina Olka i Ady sp?dzi?a Wielkanoc?

- Co si? sta?o dziadkowi? Dlaczego?

- Jakie zadania mieli do wykonania podczas przygotowa? do ?wi?t Olek i Ada, rodzice i dziadkowie?

- Czym babcia ozdobi?a stó??

- Jakie rady dawa? dziadek?

- Czy tata i mama wywi?zali si? z zada??

- Co wed?ug dziadka jest najwa?niejsze?

        4. Odkrywanie litery F, f wielkiej i ma?ej, drukowanej i pisanej. Okre?lanie pierwszej g?oski w s?owie farby i w nazwach rysunków. Ró?owa ksi??eczka s.67 i s. 66.

 1. ?wiczenia z pisankami. Przeliczanie i dodawanie w zakresie dziesi?ciu; poznawanie ró?nych pisanek. Porównywanie liczebno?ci pisanek.
 2. Propozycje zada? z projektu „Kodowanie na dywanie”
 3. Zabawa Ciep?o, zimno, pod has?em: Szukamy jajka.
 4. Rysowanie po ?ladach rysunków drugich po?ówek pisanek. Karta pracy cz.3, s.73
 5. Zabawa przy piosence Koszyczek dobrych ?ycze?- kszta?towanie poczucia rytmu.
 6. Wykonanie koszyczka wielkanocnego.
 7. Przedstawienie sytuacji na obrazkach za pomoc? liczmanów. Uk?adnie zada?. Rozwi?zywanie zagadek Karty pracy cz3. s. 74.
 8. Zaznaczanie kolejno?ci zdarze? w historyjce. Opowiadanie historyjki. Karty pracy cz.3, s.75.
 9. Ogl?danie obrazka koszyczka wielkanocnego. Zaznaczanie kolejno?ci jego przygotowania Karta pracy cz.3, s.76
 10. Zabawy badawcze- „Wokó? jajka”. Poznawanie budowy i w?a?ciwo?ci jajka; zapoznanie z ciekawostkami na temat pisanek.
 11. Zabawy i ?wiczenia pod has?em: „Co mo?na zrobi? z jajka?” Zapoznanie z tym, do czego mo?na wykorzysta? jajka; przygotowanie prostych potraw z jajek.
 12. Zabawa s?owna- „Sk?adamy ?yczenia”. Rodzic czyta ró?ne ?yczenia zapisane na kartkach ?wi?tecznych. Dzieci je omawiaj? (czego mo?na sobie ?yczy?). Potem próbuj? uk?ada? w?asne ?yczenia.
 13. ?wiczenia analizy i syntezy wzrokowej. Dziecko dostaje poci?t? kartk? ?wi?teczn? i uk?ada j? w ca?o??.
 14. Kolorowanie koszyczka zgodnie z kolorami kropek. Karta pracy, cz.3, s.77.
 15. Rysuj po ?ladach bez odrywania kredki od kartki Karta pracy, cz.3,s.78
 16. Rysowanie szlaczków po ?ladach, a potem samodzielnie Karta pracy cz.3, s.79
 17. S?uchanie opowiadania M. Str?kowskiej- Zarembiny „Uparty kogut”. Poznawanie zwierz?t z wiejskiego podwórka.
 18. Odkrywanie litery ? ? Okre?lanie pierwszej g?oski w s?owie ?ubry i w nazwach rysunków. Rozwijanie umiej?tno?ci analizy i syntezy s?uchowej; rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter. Ró?owa ksi??ka s. 68 ,69,70,71.
 19.  Na?ladowanie g?osów zwierz?t przedstawionych na zdj?ciach. Podzia? na sylaby i na g?oski nazw zwierz?t z wiejskiego podwórka.
 20. Pomoc dzieci w przygotowaniach do ?wi?t – prosimy o fotorelacje.

p. KASIA i p. HANIA