08-12.06.2020

 MÓJ WYMARZONY ZAWÓD 8-12.06.20 r.

Witamy gor?co wszystkie dzieci i rodziców. Wszyscy wiemy jak wa?na jest praca ludzi        w ró?nych dziedzinach naszego ?ycia.  Dlatego  proponujemy  zabawy, zagadki, wierszyki, prace plastyczne na temat ró?nych zawodów.  Mo?e które? dziecko w przysz?o?ci zostanie lekarzem, a mo?e  nauczycielem. Porozmawiajmy z dzie?mi o tym kim chcia?yby zosta? kiedy dorosn?.  Prosimy o utrwalanie zdobytych wiadomo?ci – g?oskowanie, znajomo?? literek, liczenie, znajomo?? cyfr.

 1. Wyja?nienie znaczenia wyrazu „zawód”, pogadanka na temat zawodów wykonywanych przez rodziców dzieci i innych ludzi z otoczenia – rozmowa o mniej znanych zawodach oraz podkre?lenie wa?no?ci ka?dej wykonywanej pracy.
 2. Kim chcia?bym zosta? gdy dorosn? – rozmowa z dzieckiem.
 3. S?uchanie wiersza Wies?awy ?aby-?abi?skiej „Rodzinny wiersz”

Tata Ani jest lekarzem,

tata Janka – marynarzem.

Tata Ewy – ogrodnikiem,

a Micha?a jest lotnikiem.

Tata Asi – kolejarzem,

a Marcela jest piekarzem.

Mama Uli sma?y p?czki,

a Szymona pisze ksi??ki.

Mama Eli jest kierowc?,

a Karola – zawiadowc?.

Mama Leny jest kelnerk?,

a Renaty jest tancerk?.

Mama Kajtka jest malarzem,

tata Olka – betoniarzem.

Rozmowa na temat zawodów. R. zach?ca dziecko do wypowiedzi ca?ymi zdaniami.

 1. Zagadki o  zawodach.
 • Jaki zawód wykonuje pan,

który obiad gotuje nam? (KUCHARZ)

 • Có? to za cz?owiek powiedzcie kochani

maluje obrazy, chodzi z paletami. (MALARZ)

 • Kto ma na pó?kach ksi??ek bez liku?

I dba o ksi??ki i czytelników? (BIBLIOTEKARZ)

 • Przez dzie? ca?y w ci?g?ym trudzie,

wci?? pracuje dla nas dzielnie.

Znaj? go te? wszyscy ludzie

I szanuj? jego kielni?. (MURARZ)

 • Przeby? ?mia?o wszerz i wzd?u?

oceany, wiele mórz.

On na mostku s?u?by miewa

No i szanty ch?tnie ?piewa. (MARYNARZ)

 • Leczy wszystkich i mnie tak?e.

Chorym leki przepisuje.

S?owem tak?e im pomaga

I na duchu podtrzymuje. (LEKARZ)

 • Bia?a bluza, spodnie bia?e,

ubielone r?ce ca?e.

Nawet czapka bia?a te?.

Kto to jest? Czy wiesz? (PIEKARZ)

 • Kto? za zeszytem przegl?da zeszyt,

Cho? jest zm?czony- jeszcze pracuje.

Gdy stawia pi?tk?, bardzo si? cieszy.

Przykro mu bardzo, gdy stawia dwój?.(NAUCZYCIEL)

 • Siedzi w samochodzie,

trzyma kierownic?,

wozi towary po kraju

i przewozi za granic?.(KIEROWCA)

 • . Bardzo si? trudzi-

przynosi listy, paczki dla ludzi.(LISTONOSZ)

 • Spotkasz go w ogrodzie,

gdzie pracuje co dzie?

Dba o klomby i rabatki,

kocha ro?liny i kwiatki.(OGRODNIK)

 • Na po?ów wyrusza daleko,

Cieszy si?, gdy wraca z pe?n? sieci?.(RYBAK)

 • Kto nad g?owami szcz?ka no?yczkami?

 Kiedy nie umiemy fryzury zrobi? sami,

 tego pana odwiedzamy. (FRYZJER)

 • Pani za sklepow? lad?

kupuj?cego grzecznie wita.

Tu odwa?y, tam domierzy

 towar dobry, tani, ?wie?y. (EKSPEDIENTKA)

 • . Kto pracuje w he?mie, pnie si? po drabinie,

 kiedy syczy ogie? i gdy woda p?ynie. (STRA?AK)

 • Jak si? nazywa taki lekarz,

 którego pacjent g?o?no szczeka. (WETERYNARZ)

5. Uk?adanie zda? ze s?owami: lekarz, marynarz, ogrodnik, pilot, piekarz.itd.

Zadaniem dzieci jest u?o?enie zda? ze s?owami: lekarz, marynarz, ogrodnik, pilot, piekarz. Pierwsze zdanie uk?ada R., potem propozycje zda? podaj? dzieci. Np.:

− Ogrodnik pracuje w ogrodzie.

− Tata Oli jest z zawodu piekarzem.

− Marynarz p?ywa na  statku.

6.Zabawa dydaktyczna -  wypowiedzi dzieci na temat Co by by?o, gdyby nie by?o……..np. lekarza

R. zadaje pytanie, dziecko odpowiada.Podczas tej rozmowy wnioskiem ko?cowym powinno

by? podsumowanie, ?e przedstawiciel ka?dego zawodu jesttak samo wa?ny

7.S?uchanie wiersza  „Wszyscy dla wszystkich” Julian Tuwim

Murarz domy buduje,

Krawiec szyje ubrania,

Ale gdzie?by co uszy?,

Gdyby nie mia? mieszkania?

A i murarz by przecie?

Na robot? nie ruszy?,

Gdyby krawiec mu spodni

I fartucha nie uszy?.

Piekarz musi mie? buty,

Wi?c do szewca i?? trzeba,

No, bo gdyby nie piekarz,

Toby szewc nie mia? chleba.

Tak dla wspólnej korzy?ci

I dla dobra wspólnego

Wszyscy musza pracowa?

Mój male?ki kolego.

Jakie zawody wyst?puj? w wierszu?

Na czym polega ich praca?

Jak rozumie? tytu? wiersza?

( wa?na jest ka?da praca i ka?d? nale?y szanowa? – przes?anie)

8.Masa?yk „Co robi? ró?ni ludzie?” – zabawa ilustracyjna w parach .

Dzieci zwrócone do siebie plecami wykonuj? na kolegi/”s?siada” plecach ró?ne ruchy

odpowiednio do tre?ci wierszyka.

Stolarz m?otkiem stuka (stukanie jedn? lub dwiema r?kami zaci?ni?tymi w pi???)

Lekarz w plecy puka (delikatne pukanie palcami)

Kucharz w garnku miesza (koliste ruchy p?ask? d?oni? lub pi??ci?)

Praczka pranie wiesza (delikatne szczypanie)

Rolnik grabi siano („grabienie” palcami obu r?k w góry na dó?)

Muzyk gra co rano (na?ladowanie ruchów pianisty)

I ja te? pracuj? (wskazywanie na siebie)

Obrazek maluj? (dowolne kre?lenie palcami na plecach partnera)

9. Quiz dydaktyczny Co wiem o zawodach?

R. tworzy list? pyta?, a dzieci odpowiadaj? za pomoc?

kciuków uniesionych w gór? („tak”) lub w dó? (,,nie”). Np.:

− Czy ?o?nierz leczy ludzi?

− Nauczyciel to osoba, która pracuje tylko w przedszkolu?

− Kto?, kto jest lekarzem, mo?e leczy? zwierz?ta?

− Kucharz to osoba, która szyje ubrania?

− Czy krawiec naprawia telefony?

− Policjant to osoba, która pilnuje naszego bezpiecze?stwa?

− Je?li zachoruje pies, to wyleczy go weterynarz?

Mo?na ustali? dowolny sposób udzielania odpowiedzi na pytania quizu.

10.„Kim chcia?bym zosta? w przysz?o?ci?” – Dzieci rysuj? lub maluj?  - kim chcia?yby zosta?

w przysz?o?ci.

11. Zabawa sensoryczna Rysowanie na m?ce. Dla ka?dego dziecka tacka z m?k?.

Dzieci rysuj? rzeczy wymy?lone przez R.

12. Mój wynalazek-praca plastyczna z figur geometrycznych wed?ug pomys?u dzieci.- potrzebne do pracy- figury geometryczne wyci?te z papieru kolorowego(ko?o, kwadrat, trójk?t, prostok?t), klej, kartka papieru,

Utrwalamy znajomo?? figur,  utrwalamy liczenie (dzieci licz? –ile jakich figur wykorzysta?y w swojej pracy,  na dole kartki z pomoc? rodzica rysuj? np. trójk?cik obok cyfr?)

FILMIKI EDUKACYJNE

https://www.youtube.com/results?search_query=%23bajkaozawodach

https://www.youtube.com/watch?v=K9TF6aefiUw

Hanna Pióro  Dorota Turemka