11-15.05.2020

Kochane Biedroneczki w tym tygodniu chcemy zaproponowa? Wam ró?ne zabawy, filmy, gry edukacyjne, ?wiczenia, a tak?e piosenki  oraz wiele innych aktywno?ci. Wszystko zwi?zane b?dzie z otaczaj?c? nas przyrod?,  Odwiedzimy pachn?c? majow? ??k? oraz zapoznamy si? z jej mieszka?cami. Zapraszamy do nauki poprzez zabaw?.  Na koniec tygodnia prosimy aby?cie podzielili  si? z nami swoimi dzia?aniami i przes?ali swoje fotorelacje. Pozdrawiamy Was i mocno ?ciskamy!  Pani Kasia i Pani Hania.

 

PONIEDZIA?EK- temat dnia „Barwa ochronna”

1. Ogl?danie obrazka. Okre?lanie, co si? dzieje na ??ce w maju.
Karta pracy, cz. 4, s. 36−37.Ogl?danie obrazka. Okre?lanie, co dzieje si? na ??ce w maju. Ogl?danie zdj?? zwierz?t, nazywanieich.

2. S?uchanie piosenki Wiosna na ??ce.

I. Dzi? na ??k? przysz?a Wiosna

w kwiecistej sukience,

budzi maki i stokrotki,

jaskry i kacze?ce.

Ref.: Ptaki trele wy?piewuj?,

?wieci ciep?e s?o?ce,

w rosie k?pi? si? biedronki.

Wiosna ju? na ??ce!

II. ?wierszcz zielone stroi skrzypce,

da dzi? pierwszy koncert.

Ta?cz? pszczo?y i motyle,

?abki i chrab?szcze.

Ref.: Ptaki…

III. Tak si? wszyscy ciesz? wiosn?,

ta?cz? i ?piewaj?,

nawet krecik wyszed? z norki,

z myszk? pl?sa ?wawo.

Okre?lenie charakteru melodii piosenki, jej budowy oraz metrum. Zaznaczanie kla?ni?ciem

pierwszej miary taktu. Uniesienie r?ki na pocz?tku refrenu.

• Rozmowa na temat tekstu piosenki.

− Kto przyby? na ??k??
− Co zacz??o si? dzia? na ??ce, kiedy przysz?a wiosna?
- Co to znaczy, ?e ?wierszcz stroi skrzypce?
− Wymie? mieszka?ców ??ki, o których jest mowa w piosence.

3. Zabawa rytmiczno-artykulacyjna z wykorzystaniem wiersza Teresy Fiutowskiej?abie ?apki.

Dwie zielone ma?e ?abki,

tak nad stawem graj? w ?apki:

jedn? ?apk? podnosz? praw? r?k? ugi?t? w ?okciu,

klap, klap, klap. uderzaj? o praw? d?o? partnera,

Drug? ?apk? podnosz? lew? r?k? ugi?t? w ?okciu,

klap, klap, klap. uderzaj? o lew? d?o? partnera,

Potem dwiema podnosz? obie r?ce ugi?te w ?okciach,

klap, klap, klap. uderzaj? w obie d?onie partnera,

Ty, bocianie przykucaj? i gro?? bocianowi, poruszaj?c

nas nie ?ap! wskazuj?cym palcem.

4.S?uchanie opowiadania Ma?gorzaty Str?kowskiej-Zaremby  „Zabawa w chowanego”.

Przedstawienie bohaterów opowiadania: ?aby, biedronki, konika polnego, motyla cytrynka.

  • Podzia? nazw bohaterów opowiadania nasylaby.
  • Podzia? nazw: ?aba, motyl na g?oski.Ksi??ka (s. 74–77)

Za lasem p?ynie strumyk, za strumykiem rozpo?ciera si? ??ka, na ??ce rosn? zielona trawa

i stokrotki o bia?o-?ó?tych kwiatach. I jeszcze wiele innych kolorowych kwiatów i zielonych ro?lin.

Pewnego dnia biedronka, ?abka, konik polny i motyl cytrynek bawili si? na ??ce w chowanego.

– Jeden, dwa, trzy... – ma?a biedroneczka odliczy?a do dziesi?ciu i rozejrza?a si? dooko?a. –

Zaraz was znajd? – zawo?a?a, pewna siebie.

Po chwili wykrzykn??a rado?nie: – Widz? ci?, ?abko! Siedzisz pod li?ciem mlecza!

Biedronka sfrun??a na li?? i zajrza?a pod spód.

Co? takiego! ?abki tam nie by?o. Wsz?dzie tylko zielone ?d?b?a trawy i li?cie ro?lin ??kowych tak

samo zielone jak ?abka.

„To nie ten li??” – pomy?la?a i przenios?a si? na s?siedni, a potem na kolejny.

O! Co? zielonego mign??o jej przed oczami! Biedronka rozpostar?a ma?e skrzyde?ka. – Mam

ci?, koniku polny! Siedzisz mi?dzy koniczynkami! Widz? ci?! Zaraz b?dziesz zaklepany – ucieszy?a

si? z odkrycia.

– I hop! – biedroneczka usiad?a na listku koniczyny.

„Znowu nic?” – nie mog?a si? nadziwi?, ?e po?ród zieleni nie ma nawet ?ladu konika polnego.

– Zdawa?o mi si? – westchn??a, jednak ju? po chwili u?miechn??a si? szeroko. „Cytrynka na

pewno znajd?. Jest wi?kszy od konika polnego i ruchliwszy od ?abki” – pomy?la?a.

Wzbi?a si? w gór?, ?eby obj?? wzrokiem ca?? ??k?. ?ó?ty kolor przyci?gn?? jej uwag?.

– Jest! Widz? ci?, motylku!

Ju? po chwili siedzia?a na p?atku stokrotki. Jednak to by? tylko kwiat, a dooko?a – tysi?ce

podobnych. Czy który? z nich by? motylem cytrynkiem? Z pewno?ci? nie.

– ?abka, konik polny i motylek poszli sobie, a mnie zostawili – powiedzia?a rozczarowana

biedronka. Zrobi?o si? jej bardzo przykro, ?e przyjaciele tak z ni? post?pili.

– Mylisz si?, biedroneczko – odezwa? si? m?dry ?limak. – Twoi przyjaciele wci?? s? na ??ce.

Trudno znale?? zielon? ?abk? i zielonego konika polnego po?ród zielonej trawy. Nie?atwo te?

wypatrzy? ?ó?tego motyla, gdy ??ka ?ó?ci si? od kwiatów. Tak jednak powinno by?. Barwa chroni

twoich przyjació? przed niebezpiecze?stwem. Ci, którzy na nich poluj?, maj? wielki k?opot

z odró?nieniem motyla od kwiatka albo konika polnego czy ?abki od zielonych li?ci.

– To prawda – z zieleni wyskoczyli roze?miani przyjaciele biedronki: ?abka i konik polny.

– Najprawdziwsza prawda – potwierdzi? motylek cytrynek i wyfrun?? z k?py ?ó?tych jaskrów.

– Nie przejmuj si?, biedroneczko, ?e nas nie znalaz?a?. Teraz ja b?d? szuka?. Ukryj si?

dobrze. ?abka i konik polny te?.

Biedronka ucieszy?a si? z takiej zamiany. Ale gdzie znale?? kryjówk?? Dooko?a tyle zieleni.

Czerwona biedronka w czarne kropki b?dzie widoczna z daleka.

Szcz??liwie brzegiem rzeki sz?a u?miechni?ta od ucha do ucha Ada. Usiad?a na skraju ??ki,

?eby odpocz??. Mia?a na sobie czerwone spodenki w czarne kropeczki.

Biedroneczka a? wstrzyma?a oddech z zachwytu. – Lec? – powiedzia?a sobie. Skrzyde?ka, cho?

ma?e, ponios?y j? na skraj ??ki. Usiad?a leciutko na pi?knych spodniach dziewczynki i... znik?a.

A mo?e wci?? tam siedzi. Jak my?licie?

 Rozmowa na temat opowiadania.

Pytania:

  • W co bawili si?: ?abka, konik polny, biedronka i motylek cytrynek?
  •  Dlaczego biedronka nie mog?a odnale?? przyjació??
  • Co to jest barwa ochronna?

5. Majowa ??ka – praca plastyczna.

6. Zabawa ruchowa ?abie zabawy.

Na has?o ?abki skacz?, dzieci na?laduj? ?abie skoki. Na has?o ?abki p?ywaj?, wykonuj? siad

kl?czny, chowaj? g?ow? w ramionach, pochylaj? si? do przodu.

7. Rozwi?zywanie zagadek Bo?eny Formy Mieszka?cy ??ki.

8. Zapoznanie z cyklem rozwojowym motyla.

9.?wiczenia w czytaniu – dopasowywanienazw zwierz?t i ro?lin doprzedstawiaj?cych je obrazków.

10.Karta pracy, cz. 4, s. 38.

11. S?uchanie opowiadania o cyklu rozwojowym motyla. Numerowanie kolejnych obrazkówza pomoc? kropek (lub liczb). Ogl?danie zdj?? motyli. S?uchanie ich nazw. Opowiadanieo najciekawszym motylu.

WTOREK – temat dnia „ Motyle i kwiaty”

1. Nazywanie zwierz?t przedstawionych na zdj?ciach. Otaczanie p?tl? owadów.

Karta pracy cz. 4, s. 39. Doka?czanierysunku motyla wed?ug wzoru.

2.Zabawy z sze?cianem.  Zapoznanie z figur? – sze?cianem; rozwijanie umiej?tno?ci szeregowania.

• Przypomnienie cech kwadratu.

Rodzic mówi:

- Nakre?l w powietrzu kszta?t kwadratu.

- Jakie s? boki kwadratu?

• Zapoznanie z sze?cianem.

Kilka sze?cianów ró?ni?cych si? wielko?ci?.

Rodzic prezentuje dzieciom kilka sze?cianów ró?ni?cych si? wielko?ci?. Nazywa figury. Dziecko je ogl?da. Liczy ?ciany. Okre?la ich kszta?t – kwadrat. Uk?adaj? figury wed?ug wzrastaj?cej wielko?ci, a potem – wed?ug malej?cej.

• Karta pracy, cz. 4, s. 40.

Ogl?danie sze?cianów. Okre?lanie ró?nic i podobie?stw mi?dzy nimi.

Ogl?danie roz?o?onego sze?cianu – jego siatki. Liczenie kwadratów. Rysowanie na ka?dej?cianie innego owada. Ogl?danie obrazków sze?cianu w ró?nym po?o?eniu.

• Zabawy z sze?cianem – kostk?.

Du?a kostka z kr??kami (lub liczbami).Rodzic pokazuje du?? kostk? z kr??kami (lub liczbami). Dziecko rzuca kostk? i wykonuje tyleczynno?ci podanych przez rodzica, ile oczek (lub jak? liczb?) wyrzuci? na kostce.Czynno?ci: podskoki, sk?ony, przysiady, okrzyki…

− Dziecko rzuca kostk? i podaje liczb? wi?ksz? (lub mniejsz?) o jeden w stosunku do liczbyoczek wyrzuconych na kostce.

Na zako?czenie dziecko przypomina, kszta?t jakiej bry?y ma kostka.

3.?wiczenia w okre?laniu warto?ci logicznej zda?.

 Rodzic  wypowiada zdania. Je?eli dziecko uzna, ?e zdanie jestprawdziwe, klaszcze w d?onie. Je?eli s?dzi, ?e nie jest prawdziwe – siedzi bez ruchu.

Czy to prawda, czy to fa?sz?

Gdy odgadniesz, sygna? dasz.

− Konik polny w wodzie gra.

− ?aba dwie g?owy ma.

− Biedroneczki s? w kropeczki.

− Motyle maj? ciep?e czapeczki.

− Stokrotka jest czerwona.

− Wa?ka jest wi?ksza ni? wrona…

4.Karta pracy, cz. 4, s. 41.

Rysowanie szlaczków po ?ladach, a potem – samodzielnie. Rysowanie motyla po ?ladach.

Kolorowanie rysunku. Rysowanie po ?ladzie drogi motyla do stokrotki.

?RODA – temat dnia „Wiosna na ??ce”

1. Karta pracy, cz. 4, s. 42. Liczenie pszczó?. ??czenie pszczó? z obrazkiem plastrów, do których lec?. Ko?czenie kolorowaniaplastrów miodu.Ogl?danie zdj??. S?uchanie nazw produktów, które otrzymujemy dzi?ki pszczo?om.

2.Zabawa z piosenk? Wiosna na ??ce.

Dzi? na ??k? przysz?a Wiosna
w kwiecistej sukience Wiosna,
budzi maki i stokrotki,
jaskry i kacze?ce.
Refren:
Ptaki trele wy?piewuj?,
?wieci ciep?e s?o?ce,
w rosie k?pi? si? biedronki.
Wiosna ju? na ??ce!

Zwrotka II
?wierszcz zielone stroi skrzypce,
da dzi? pierwszy koncert.
Ta?cz? pszczo?y i motyle,
?abki i chrab?szcze.
Refren:
Ptaki trele wy?piewuj?,
?wieci ciep?e s?o?ce,
w rosie k?pi? si? biedronki.
Wiosna ju? na ??ce!
Zwrotka III
Tak si? wszyscy ciesz? wiosn?,
ta?cz? i ?piewaj?,
nawet krecik wyszed? z norki,
z myszk? pl?sa ?wawo.
Refren:
Ptaki trele wy?piewuj?,
?wieci ciep?e s?o?ce,
w rosie k?pi? si? biedronki.
Wiosna ju? na ??ce!

3. Wykonanie biedronek.
• Rozmowa na temat budowy biedronki.
Du?e zdj?cie/obrazek biedronki.Rodzic pokazuje cz??ci cia?a biedronki, nazywa je (pancerz, pod nim skrzyd?a,g?owa, oczy, aparat g?bowy, nogi, czu?ki).
4. „Biedronka” wykonanie pracy plastycznej dowoln? technik?
5.?wiczenia logorytmiczne Rób to, o czym mówi wiersz.

Zrób do przodu cztery kroki,
i rozejrzyj si? na boki.
Tupnij nog? raz i dwa,
ta zabawa nadal trwa.
Teraz w lewo jeden krok,
przysiad, i do góry skok.
Zrób do ty?u kroków trzy,
by koledze otrze? ?zy.

Kla?nij w r?ce razy pi??,
na klaskanie te? masz ch??!
Wokó? obró? si?, raz dwa,
pi?ka skacze hop-sa-sa.
R?ce w gór? i na boki,
zrób zaj?cze cztery skoki.
Gdy si? zm?czysz, pole? sobie,
i wyci?gnij w gór? nog?.

6. Aktywne s?uchanie muzyki Antonia Vivaldiego Cztery pory roku. Wiosna.

CZWARTEK-  temat dnia „Wiosenna ??ka”

1. Karta pracy, cz. 4, s. 43.Odszukiwanie na obrazku ukrytych zwierz?t. Nazywanie ich. Okre?lanie,dlaczego trudno by?o je odszuka?.Ogl?danie zdj??. S?uchanie nazw produktów z ro?lin zielnych.

2. ?wiczenia w liczeniu – utrwalanie poznanych zapisów cyfrowych liczb.

Dla ka?dego dziecka: kartoniki z liczbami,kartki, mazaki, klej.

Dzieci losuj? kartoniki z liczbami. Naklejaj?je na kartkach. Rysuj? pod nimi tyle przedmiotów,ile wskazuje liczba.

3.Wycieczka na ??k? lub parku.

• Rozmowa przed wycieczk? Co nas czeka na ??ce?Zwrócenie uwagi, co mo?na zobaczy? na ??ce. Rodzic pyta:
• W jaki sposób mo?na sp?dza? czas na ??ce?Zach?canie do wnikliwej obserwacji napotkanych podczas wycieczki ro?lin i zwierz?t.Przypomnienie zasad bezpiecznego zachowania si? podczas spaceru i pobycie na ??ce (parku). Informowanie o niepokoj?cych sytuacjach, zwracanie si? do rodzicaw wypadku z?ego samopoczucia lub innych trudno?ci.

Dla dziecka: lupa

• Poszukiwanie ro?lin i zwierz?t, o których by?a mowa.

• Opisywanie ich rzeczywistego wygl?du.

• Obserwowanie zachowania owadów, s?uchanie wydawanych przez nie odg?osów.

• Obserwowanie ro?lin poruszanych wiatrem, rozpoznawanie ich i nazywanie.

• Ogl?danie wybranych ro?lin lub zwierz?t przez lup?.

• Zbieranie znanych ro?lin w celu wykonania zielnika.

• Robienie bukietów z kwiatów.

 Dzielenie si? swoimi spostrze?eniami i wra?eniami

• Zabawy na ?wie?ym powietrzu

• Ogl?danie i nazywanie przyniesionych z ??ki ro?lin, zapami?tywanie ich nazw.

• Przygotowanie ro?lin do zasuszenia

4. Wyra?anie swoich wra?e? i prze?y? za pomoc? ekspresji plastycznej – rysowanie ??ki na zielonych kartkach pastelami olejnymi, lub inn? technik? plastyczn?.

5. Instrumentacja wiersza Bo?eny Formy Wiosna.

Powia? wiatr majowy, graj? na instrumencie, który maj? w domu

??ka zapachnia?a. pocieraj? d?oni? o d?o?

?wie?? koniczyn?              otrz?saj? buteleczk? a kamyczkami,

pokry?a si? ca?a.

Brz?cz? g?o?no pszczo?y, na?laduj? g?os pszczó?: bzz…,

pracuj? wytrwale. miarowo uderzaj? w r?czki

Zapylaj? kwiaty, wykonuj? dwa uderzenia w pod?og?

nie nudz? si? wcale.

S?o?ce mocno grzeje, graj? na instrumencie,

?wiat do ?ycia budzi.

Dobry czas nastaje miarowo klaszcz?.

dla zwierz?t i ludzi.

6. Zabawy na ??ce – rozwijanie koordynacji s?uchowo- ruchowej.

Pi?ka dla ka?dego dziecka, instrument, nagranie muzyki o ró?nym charakterze, odtwarzacz CD.

− Maszerowanie w rytmie granym przez rodzica w ustalonym metrum 4/4. Na pierwsz? miar?

taktu dzieci kolejno wyci?gaj? z kosza pi?ki.

− Zaj?cie dowolnych miejsc w pokoju. Pi?ki le?? na pod?odze. W rytmie muzyki bieg na palcach

mi?dzy pi?kami w dowolnych kierunkach

− Zaj?cie miejsc obok najbli?ej le??cej pi?ki

− Siad skrzy?ny. Turlanie pi?ki wokó? siebie. Podk?ad stanowi cicho graj?ca muzyka. Podczas

przerwy w muzyce przesuwanie pi?ki z poleceniem: przed, za, obok, nad – uniesienie jej w gór?.

− Le?enie przodem. R?ce wyci?gni?te przed siebie trzymaj? pi?k?. Na d?wi?k tamburynu

uniesienie pi?ki nad pod?og?, bez oderwania nóg od pod?ogi.

− Przej?cie do stania. Podrzucanie i chwytanie pi?ki w rytmie nadanym przez rodzica

− Marsz w rytmie metrum 4/4. Umieszczenie pi?ek w koszu napierwsz? miar? taktu.

PI?TEK – temat dnia „ Pierwsza kartka zielnika”

1.Ko?czenie rymowanek o ??ce.

Trawa, kwiaty, biedronka – to na pewno… (??ka)
Czerwone jak gotowane raki – to… (maki)
Ma ?ó?ty ?rodek, bia?e p?atki,
?odyga u niej wiotka.
Ten ??kowy kwiat to… (stokrotka)
Piegowata dama. Po ??ce chodzi od rana.
Wygrzewa si? w promykach s?onka.
To male?ka… (biedronka)
Czy to fruwaj?ce kwiaty? Jest ich tyle! Nie, to… (motyle)
Lata, lata ko?o nosa. Uwaga! To gro?na… (osa)
Lata, lata obok czo?a. To miodna… (pszczo?a)

2. ?wiczenia w czytaniu – uzupe?nianie literamiluk w wyrazach.

Dla ka?dego dziecka: wyrazy z brakuj?cymiliterami, litery.

Rodzic przygotowuje wyrazy z brakuj?cymi literami oraz litery. Dziecko uzupe?niaj? luki

literami i odczytuje wyrazy. Np.:

biedro…ka (n), jas…ier(k), t…awa(r), …aba(?), kr…t (e)…

3. Za?o?enie pierwszej karty zielnika.

• Ogl?danie obrazków ro?lin ??kowych, przypomnienie ich nazw.

Obrazki ro?lin ??kowych, produkty, w których zastosowano ro?liny zielne.

Rodzic opowiada o zastosowaniu ro?lin zielnych, pokazuje syropy, kremy, suszone zio?a na herbat?

(np. rumianek), szampon pokrzywowy, tabletki rapacholin, krem rumiankowy…

4. ?wiczenia oddechowe Dmuchamy na dmuchawiec (mniszek pospolity).

Dziecko na?laduje dmuchanie na trzyman? w r?ce ro?lin?. Dmucha mocno, a? do braku powietrza.

5.Ogl?danie przyklejonych na kartkach (i podpisanych) ro?lin przyniesionych z wycieczki na ??k?.

6.  S?uchanie wiersza Anny Onichimowskiej Zielnik. Mo?emy pokazywa? dzieciom kartki z zielnika

Bia?y rumianek.

Na drugiej –

ma?y bukiet sasanek.

Na trzeciej –

li?cie d?bu i babki.

Na czwartej –

fio?ki, konwalie, bratki.

• Rozmowa na temat wiersza.

− Jakie ro?liny znajdowa?y si? na kartkach?

− Dlaczego by? tam rysunek sasanek?

− Dlaczego zak?adamy zielnik?

7.Wykonanie przez ka?de dziecko pierwszej strony w?asnego zielnika.

Dla dziecka: ro?liny (np. koniczyna, mniszek pospolity, szczaw…), kawa?ki ta?my, klej?cej, kartk? z bloku technicznego (kolorowa).

Dziecko wykonuje nast?puj?ce czynno?ci:

• Uk?ada ro?lin? na kartce.

• Przykleja j? do kartki za pomoc? ta?my klej?cej.

• Wspólne wypicie herbatki zio?owej np. rumiankowej.

8.Zabawy na ?wie?ym powietrzu

9. Zabawa relaksacyjna Z?ota ?aba.

Rodzic mówi: chcia?bym zaprosi? Ci?do zabawy, w czasie której musimy wszyscy siedzie? bardzocicho – inaczej nie b?dziemy mogli z?apa? tego, co mo?e uda nam si? z?apa? pó?niej. Usi?d?  na pod?odze i skrzy?uj nogi. Mo?esz jedn? stop? po?o?y? na udzie. Utrzymuj swoje plecy w wyprostowanej pozycji, a potem lekko opu?? barki. Zamknij oczy.

Czy widzia?e? (?a?) kiedykolwiek ma??, z?ot? ?abk?, która siedzi na du?ym, zielonym li?ciu lilii wodnej
cicho, cichutko… tak cicho, ?e nic si? nie porusza, a ?abka wygl?da, jakby spa?a? Dzisiaj b?dziemy takimi ?abkami. Wyobra? sobie, ?e siedzia?e? (?a?) na li?ciu lilii wodnej po?rodku stawu…Siedzia?e? (?a?) tam, jak ta ?abka, bardzo cicho, i oddycha?e? (?a?) powoli. Nabieracie g??boko powietrza dop?uc i wypuszcza?e? (?a?) je do ko?ca. W ten sposób ?aby ?api? muchy na kolacj? – siedz? tak cicho, ?emuchy ich po prostu nie widz?. Nagle wyci?gaj? swój d?ugi j?zyk i ?api? much?. Czy potrafisz takszybko wystawi? j?zyk? A teraz sied? spokojnie, a ja b?d? udawa? bzycz?c? much?. Za ka?dymrazem, kiedy wydam z siebie taki d?wi?k
(demonstruje ten d?wi?k), mo?esz wystawi? j?zyki z?apa? much?. Na zako?czenie b?dziesz móg? (mog?a) szepn?? mi na ucho, ile much z?apa?e? (?a?)

10.Karty pracy Nowe przygody Olka i Ady. Przygotowaniedo czytania, pisania, liczenia,

s. 73.Kolorowanie rysunku.
11. Karty pracy Nowe przygody Olka i Ady. Literyi liczby, cz. 2, s. 76.Czytanie zda?, pisanie x pod wyrazem tak je?eli zadanie jest prawdziwe, lub pod wyrazem nie, je?eli zdanie jest fa?szywe.