14-17.04.2020

PLAN PRACY NA TYDZIE? 14-17.04.2020

BIEDRONKI

NA WIEJSKIM PODWÓRKU

1.S?uchanie opowiadania Ma?gorzaty Str?kowskiej-Zaremby „ Uparty kogut.”

 2.Odkrywanie litery ?, ?.- 5-LATKI- Rysowanie po ?ladach rysunków, okre?lanie pierwszej g?oski w s?owie ?ubry i w nazwach rysunków.

Odkrywanie litery ?:  6-LATKIma?ej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Uk?adanie schematów i modeli s?ów: ?ubry, ?aneta.

3.Na?ladowanie g?osów zwierz?t przedstawionych na zdj?ciach.

Podzia? na sylaby i na g?oski nazw zwierz?t z wiejskiego podwórka.

4. Zabawy na ?wie?ym powietrzu: ?wiczenie równowagi, zabawa bie?na –

Jaskó?ki, zabawy swobodne z zastosowaniem urz?dze? ogrodowych.

5. Karta pracy, cz. 4, s. 3.Rysowanie szlaczków po ?ladach, a potem – samodzielnie. Rysowanie po ?ladzie drogi kurydo kurnika.

6. UPARTY KOGUT- opowiadanie.

 Rodzina Ady i Olka wybra?a si? do cioci na wie?. Wszyscy byli zachwyceni celem podró?y.

Tylko mama wydawa?a si? troch? zak?opotana i lekko zaniepokojona.

– Nie pami?tam, kiedy ostatnio by?am na wsi. Chyba bardzo dawno temu. Czy b?d? tam

wszystkie wiejskie zwierz?ta? – wypytywa?a tat?.

– Oczywi?cie, jak to w gospodarstwie. B?d? krowy i ciel?ta. ?winie i prosi?ta. A zamiast koni

i ?rebi?t – dwa traktory. Traktorów chyba si? nie obawiasz? – spyta? ?artem tata.

Mama tylko si? u?miechn??a. – Oczywi?cie. Nawet rogaty baran mnie nie wystraszy. Jestem

supermam?.

– B?d? te? kury, g?si, kaczki, indyczki. Zgroza – ci?gn?? tata ?artobliwym tonem.

Samochód wjecha? na podwórko. Ada i Olek pierwsi przywitali si? z cioci? i wujkiem i natychmiast zacz?li si? rozgl?da? za zwierz?tami.

– Lola ma szczeniaki! Mog? si? z nimi pobawi?? – spyta? Olek i ju? by? przy kud?atej kundelce

i czwórce jej szczeni?t. Ada nie mog?a do niego do??czy?, poniewa? ma uczulenie na sier??.

Wybra?a si? wi?c na spacer po podwórku.

– Ko, ko, g?, g?, kwa, kwa – wita?y j? kury i kurcz?ta, g?si i g?si?ta, kaczki i kacz?ta. Ada

z powag? odpowiada?a im: „dzie? dobry”, „witam pa?stwa”, „przybijemy pi?tk??”.

– Ojej, jaka pi?kna kózka! – Ada us?ysza?a zachwycony g?os mamy.

– To ko?l?tko. Ma zaledwie kilka dni – powiedzia? wujek.

– Prze?liczny maluszek – stwierdzi?a z podziwem mama.

Ko?l?tko nie po?wi?ci?o mamie uwagi, za to kury podnios?y wielki krzyk na jej widok. Obgdaka?y j? z ka?dej strony... i sobie posz?y. Zosta? jedynie kogut. Wbi? wzrok w barwn? sukienk?mamy w du?e czerwone ko?a i patrzy? jak zauroczony.

– Lubi czerwony kolor – stwierdzi?a z zadowoleniem mama.

– Hm, obawiam si?, ?e wr?cz przeciwnie – powiedzia? tata.

Kogut nastroszy? pióra i nieprzyja?nie zatrzepota? skrzyd?ami.

– Nie przepada za czerwonym. Kiedy? wskoczy? mi na g?ow?, bo by?am w czerwonymkapeluszu – powiedzia?a ciocia. – Ale to zdarzy?o si? tylko raz – doda?a uspokajaj?co.

Po chwili wszyscy z wyj?tkiem mamy zapomnieli o kogucie. Uparte ptaszysko nie odst?powa?o jej na krok.

– Id? sobie – odp?dza?a go, jednak kolor czerwony na sukience przyci?ga? uparciucha jak

magnes.

– Nie bój si?, mamo – Ada doda?a mamie otuchy.

– Dam sobie rad?. – Mama bohatersko przesz?a mi?dzy kaczkami, kurami, min??a nawet

g?siora, ale gdy spojrza?a za siebie, ponownie ogarn?? j? niepokój. Kogut wci?? by? tu?-tu?

i wojowniczo stroszy? pióra.

– Bywa uparty jak o?l?tko – westchn??a ciocia. – Wracaj do kurnika, uparciuchu.

– No w?a?nie! – powiedzia?a stanowczo mama.

Obie, mama i ciocia, wesz?y do domu. Niezadowolony kogut grzebn?? pazurem i wróci? do

kurnika. Tymczasem tata z wujkiem za?o?yli na g?owy kapelusze z siatk? na twarz i poszli zajrze? do uli w sadzie.Ada unika?a pszczó? od czasu, gdy minionego lata zosta?a u??dlona w stop?. Wola?a przechadza? si? po?ród ?ó?tych kaczuszek, które nie ??dl? i s? mi?ciutkie. Nawet nie zauwa?y?a up?ywuczasu. Zbli?a?a si? w?a?nie pora dojenia krów, wi?c ciocia posz?a przygotowa? dojarki. Olek wci??bawi? si? ze szczeni?tami, a tata i wujek zapomnieli o wszystkim, tak bardzo zaj?li si? sprawdzaniempszczelich uli. Znudzona mama postanowi?a do nich do??czy?. Jednak ?eby dotrze? do furtki prowadz?cej do sadu, musia?aby przej?? obok kurnika. Co b?dzie, je?li kogut j? zobaczy? Wola?a tegounikn??. Postanowi?a przechytrzy? nieprzyjaznego ptaka i przedosta? si? do sadu przez p?ot.Jakie? by?o zdziwienie Ady, gdy zobaczy?a mam? wspinaj?c? si? na ogrodzenie. Pokonaniep?otu, kiedy ma si? na sobie od?wi?tn? sukienk?, nie jest ?atwe, jednak mamie si? to uda?o. Coprawda w rajstopach polecia?o oczko, a sukienk? lekko rozdar?a, ale kto by si? tym przejmowa?.

– Oczko ci ucieka, ?ap je! – za?artowa? tata na widok ?ony.

– To nic takiego. Wykiwa?am koguta – powiedzia?a szeptem, zadowolona z siebie mama.

Chwil? pó?niej Ada zobaczy?a koguta, który bez trudu przefrun?? nad p?otem i wyl?dowa?

w sadzie.

Rozmowa na temat opowiadania.

− Czy mama Olka i Ady by?a wcze?niej na wsi?

− Z kim bawi? si? Olek?

− Co robi?a Ada?

− Jaki ptak zainteresowa? si? mam?? Dlaczego?

− Czym zaj?li si? tata z wujkiem?

− Jak mama przechytrzy?a koguta? Czy jej si? to naprawd? uda?o?

7.  Zabawa Jakie jest zwierz??

− R. pyta: Jaki (jaka) jest…? – podaj?c nazw? zwierz?cia, a dzieci wymy?laj? okre?lenia. Np.

Jaka jest kura? (ma?a, g?o?na…)

Jaki jest kogut? (szybki, g?o?ny…)

Jaka jest kaczka? (spokojna, powolna…)

Jaka jest krowa? (du?a, ?agodna, spokojna…)

Jaki jest ko?? (du?y, szybki, gro?ny…)

8. Karty pracy, cz. 4, s. 4–5.Nazywanie zwierz?t, które grupa Ady zobaczy?a na wsi w gospodarstwie agroturystycznym. Odszukiwanie zwierz?t znajduj?cych si? w p?tlach na du?ym obrazku.

 Karta pracy, cz. 4, s. 6.Na?ladowanie g?osów zwierz?t przedstawionych na zdj?ciach. Otaczanie zielon? p?tl?zwierz?t, które maj? dwie nogi, a czerwon? p?tl? tych, które maj? cztery nogi. Nazywaniezwierz?t, które s? w jednej p?tli, i tych, które s? w drugiej p?tli.Rysowanie kotków wed?ug wzoru. Kolorowanie drugiego kotka, licz?c od lewej strony.

• Podzia? na sylaby (5-latki) i na g?oski (6-latki) nazw zwierz?t z wiejskiego podwórka.

9..D?ugi, krótki – ?wiczenia w mierzeniu d?ugo?ci. Cele: rozwijanie umiej?tno?ci mierzenia; mierzenie d?ugo?ci stopami, krokami.

10 Karta pracy, cz. 4, s. 8.Kolorowanie tak samo puzzli ze zdj?ciami doros?ych zwierz?t i ich dzieci. Nazywanie mami ich dzieci. Czytanie ca?o?ciowe nazw zwierz?t przedstawionych na zdj?ciach (5-latki) lub samodzielnie 6-latki.

11. Karta pracy Nowe przygody Olka i Ady. Przygotowanie do czytania, pisania, liczenia, s. 69.Rysowanie drogi kury do kurcz?t. 5-latki

• Karta pracy Nowe przygody Olka i Ady. Litery i liczby, cz. 2, s. 69.Czytanie zada?. Wpisywanie odpowiednich liczb. 6-latk

12.Karta pracy, cz. 4, s. 11.Rysowanie narz?dzi ogrodniczych po ?ladach. Czytanie z R. lub samodzielnie ich nazw.??czenie rysunków z nazwami. Rysowanie w ka?dym kolejnym polu o jedne grabie mniejni? w poprzednim.

12 Karty pracy Nowe przygody Olka i Ady. Przygotowanie do czytania, pisania, liczenia, s. 70–71. Rysowanie po ?ladach. Kolorowanie rysunków. 5-latki

 

 ?wiczenia w czytaniu.Dla ka?dego dziecka: karta G: zdj?cia: grabi, wide?, motyki, sekatora, ?opaty, karta N:podpisy do zdj??.Dzieci dobieraj? nazwy do obrazków narz?dzi ogrodniczych.6-latki

http://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/

?wiczenia prosz? wykona? w miar?  mo?liwo?ci dzieci.

Hania i Kasia