15-19.06.2020

Wakacyjne podró?e

• Karta pracy, cz. 4, s. 60.

Wykonanie ?ódki wed?ug instrukcji. Rysowanie po ?ladach.

• S?uchanie piosenki Lato na wakacjach (s?. i muz. Krystyna Gowik). 

I. Idzie lato poprzez pola,

roze?miane przysz?o do nas, do przedszkola.

Wita lato wszystkie dzieci:

„Na wakacje razem ze mn? pojedziecie”.

Ref.: Na nanananananananananana,

ju? wakacji nadchodzi czas.

Witamy morze, jezioro, ??k?, rzek?, las,

bo wakacji nadchodzi czas!

II. Wi?c walizki spakujemy,

plecak, pi?k? i materac zabierzemy.

Z mam?, tat?, siostr?, bratem

po przygod? wyruszymy razem z latem.

Ref.: Na nana…

Rodzic zadaje dziecku pytania dotycz?ce tekstu piosenki.

− O czym jest ta piosenka?

− Dlaczego lato wita wszystkie dzieci?

− Gdzie mo?emy sp?dzi? wakacje?

− Dlaczego najprzyjemniejsze s? wyjazdy latem?

• Okre?lanie charakteru melodii i budowy piosenki.

• Zaznaczanie uderzeniem w b?benek pierwszej miary taktu.

• ?wiczenia ortofoniczne na sylabach: fu, tur, drum

• Zabawa ruchowa z elementem skoku – Przeskakujemy morskie fale.

Dziecko wykonuje skoki obunó? do przodu – na?laduj? przeskakiwanie fal.

• Zabawa ruchowa z elementem czworakowania – Szukamy muszelek.

Dzieci na?laduj? chodzenie na czworakach po wodzie, szukanie muszelek; co pewien czas

wykonuje kl?k prosty i wyci?gaj? otwarte d?onie przed siebie – pokazuj? uzbierane muszelki.

• Zabawa ruchowa z elementem równowagi – Sprawdzamy temperatur? wody.

Dziecko stoi w lekkim rozkroku. Uderza palcami stopy przed sob? i szybko k?adzie stopy,

aby dotyka?y pod?ogi. ?wiczenie wykonuje dziecko raz jedn?, raz drug? nog?. Na sygna? – uderzenie

w tamburyn – dziecko wykonuje skok do wody z przysiadem.

S?uchanie opowiadania Ma?gorzaty Str?kowskiej-ZarembyWakacyjne podró?e.

Od samego rana tata, Olek i Ada planowali podró?e wakacyjne. Zapomnieli o porannym

myciu, a nawet o przebraniu si? z pi?am. Gdyby nie mama, zapomnieliby te? o ?niadaniu.

Szcz??liwie mama przypomnia?a im o wszystkim. Kiedy byli ju? umyci, przebrani i najedzeni,

wyj??a z szafy wielki globus i postawi?a go na pod?odze.

– Teraz mo?ecie podró?owa? palcem po ca?ym ?wiecie.

– Super! – ucieszy? si? Olek. Bez namys?u zakr?ci? globusem. Fruuu! Gdyby kula ziemska obraca?a

si? tak szybko, wszyscy dostaliby kr??ka jakiego? lub co najmniej zadyszki. Przed oczami

Olka, Ady i taty mkn??y kontynenty: Ameryka Pó?nocna i Ameryka Po?udniowa, Afryka, Europa

i zaraz Azja i Australia.

– Tu jedziemy! – Palec Olka zatrzyma? rozp?dzony ?wiat namalowany na globusie. – Australia,

Sydney. Niez?e miejsce. B?dzie fajnie. W Australii s? kangury i koale.

– W Sydney chcia?bym zobaczy? gmach filharmonii – wtr?ci? tata.

– A b?dzie tam gmach naszego przedszkola? – spyta?a Ada.

Olek spojrza? na siostr? z politowaniem. Przecie? nikt nie podró?uje do przedszkola, które

jest kilka metrów od domu. Zakr?ci? drugi raz. Jego palec wskaza? pa?stwo le??ce w Ameryce

Po?udniowej.

– Brazylia. Dobry wybór – pochwali? tata. – S? tam wspania?e pla?e. Ch?tnie pole?a?bym

sobie – przeci?gn?? si? leniwie.

– Mo?e i ja zaproponuj? podró?? – mama zajrza?a do salonu. – Chcia?abym pojecha?

z wami do Indii. Zawsze interesowa?a mnie Azja i jej kultura. Chocia? Afryka te? jest ciekawa.

– No pewnie! Jedziemy do Kenii! Do parku z dzikimi zwierz?tami. Zobaczymy s?onie i ?yrafy!

– zawo?a? Olek o?ywiony wizj? spotkania dzikiego s?onia, a mo?e i lwa.

– A b?dzie tam nasz park? – nie?mia?o spyta?a Ada.

Wszyscy spojrzeli na ni? jak na przybysza z kosmosu.

– Nasz park b?dzie czeka? na ciebie w Polsce. Teraz ja wybieram – powiedzia? tata. Energicznie

zakr?ci? globusem. Niebieski kolor oceanów i mórz zmiesza? si? z zielonym, ?ó?tym i br?zowym

– kolorami kontynentów. Adzie a? zakr?ci?o si? w g?owie. ?wiat na globusie obraca? si?

zbyt szybko. Co b?dzie, je?eli palec taty trafi na g??boki ocean? Nie chcia?aby sp?dzi? wakacji

na oceanie. Tam ju? z pewno?ci? nie ma znajomego parku ni przedszkola ani placu zabaw

z du?? okr?g?? piaskownic?.

– Stany Zjednoczone. Waszyngton – zakomunikowa? tata.

– Jest tam plac zabaw? – spyta?a Ada.

– Naszego nie ma, s? inne. Jest za to Bia?y Dom i...

– Ale naszego domu tam nie ma – przerwa?a tacie Ada.

– Ja nie mog?! Chcesz jecha? na wakacje czy nie? – zniecierpliwi? si? Olek.

– Chc?. Tylko nie tak daleko – b?kn??a Ada.

– To gdzie? Wybieraj – podsun?? jej globus.

Ada zamkn??a oczy. ,,Niech los zdecyduje” – pomy?la?a i dotkn??a palcem globusa.

– Tu!

Ca?a rodzina wbi?a wzrok w miejsce, które wskaza? palec Ady. Mama i tata pierwsi gruchn?li

?miechem.

– Europa, Polska, Warszawa – podsumowa? Olek.

Ada westchn??a z ulg?. Jak to dobrze, ?e zda?a si? na los szcz??cia. W Warszawie jest jej

przedszkole i dom, i park, i znajomy plac zabaw. No i tu? pod Warszaw? mieszkaj? ukochani

dziadkowie. Co wa?ne, ich dom stoi w pobli?u lasu.

– Pojedziemy do babci i dziadka. Tam s? bociany, dzi?cio?y, kuku?ki, ?abki, biedronki, ?limaki,

pszczo?y – zachwala?a Ada.

– Mrówki, komary i muchy – dorzuci? ponuro Olek. Ale ju? po chwili ?mia? si? jak tata

i mama. Nawet napad komarów nie odstraszy?by ani jego, ani Ady od podró?y do dziadków.

Podpatrywanie ptaków w towarzystwie dziadka, który zna setki ciekawostek o zwierz?tach, to

by? najlepszy z wakacyjnych planów.

• Rozmowa na temat opowiadania.

− Co Olek, Ada i tata planowali z samego rana?

− Dzi?ki czemu mogli podró?owa? palcem po ca?ym ?wiecie?

− Jakie kontynenty by?y widoczne na globusie?

− Co wskazywa? palec Olka?

− Co wskazywa? palec taty?

− Gdzie chcia?a pojecha? mama?

− Co wspomina?a ca?y czas Ada?

− Co wskazywa? palec Ady? Gdzie ona chcia?a pojecha? na wakacje?

• ?wiczenia z ksi??k? (s. 84–85)

Dzieci s?uchaj? tekstu czytanego przez rodzica. Czytaj? tekst znajduj?cy si? pod ilustracjami

w ksi??ce.

• Zabawa Gdzie pojedziemy na wakacje?

Kostka z obrazkami ró?nych miejsc.

Rodzic przygotowuje kostk? z obrazkami: gór, morza, jeziora, wsi, palm, miasta. Dziecko rzuca

kostk?, okre?la, co ona wskaza?a, i uk?ada zdanie na ten temat.

 Wykonanie pracy plastycznej Wakacje na Wybrze?u.

• S?uchanie nagrania odg?osu fal morskich uderzaj?cych o pla?? (szumu morza).

Rodzic pyta:

− Czego odg?osu s?uchali?my?

− Czy ten odg?os by? przyjemny?

− Poka? r?k?, jak porusza si? fala.

Rodzic prosi dziecko o doko?czenie zdania: Chcia?bym (chcia?abym) pojecha? nad morze, bo…

Zabawa – opowie?? ruchowa Na pla?y (wed?ug Ma?gorzaty Markowskiej).

Jeste?my na pla?y. Spogl?damy w niebo, na którym fruwaj? latawce. (Dziecko biega po pokoju

w jednym kierunku). Latawce unosz? si? wysoko na wietrze. (Wznosi ramiona do góry).

Teraz opadaj? w dó?. (Wyci?ga ramiona w bok). Przesta?o wia?. Latawce opadaj? na piasek.

(Dziecko siada skrzy?nie). Rysujemy na piasku kszta?t swojego latawca. Wietrzyk zaczyna lekko

wia?, latawce podrywaj? si? do lotu. (Dziecko powoli podnosi si? do stania i kontynuuje

bieg po pokoju).

S?onko ?wieci, piasek staje si? gor?cy. Idziemy och?odzi? stopy w wodzie. Id?c, podnosimy wysoko

kolana, staramy si? utrzyma? przez chwil? na jednej nodze. Wchodzimy do wody i och?adzamy

cia?a, polewaj?c wod? ramiona, plecy, brzuch. Podskakujemy obunó?, rozchlapuj?c

wod? dooko?a. Czas na k?piel s?oneczn?. K?adziemy si? na piasku i opalamy brzuchy. (Le?y

ty?em). Patrzymy na niebo i podziwiamy latawce. Teraz opalamy plecy.

• Wskazanie na mapie Polski Morza Ba?tyckiego

• Dzieci s?uchaj? nazw miejscowo?ci le??cych nadBa?tykiem.

• Odczytuj? nazwy miejscowo?ci le??cychna Wybrze?u.

Zabawy na ?wie?ym powietrzu

• Ogl?danie drzew rosn?cych w ogrodzie. Okre?lanie, czy s? to drzewa iglaste,

czy drzewa li?ciaste. Wyja?nienie, które z nich rosn? w lesie. Podawanie nazw drzew

przez rodzica. (np.: topole, klony, ?wierki).

• Wielozmys?owe poznawanie drzew.

Dzieci przytulaj? si? do drzew, w?chaj? je, dotykaj? d?o?mi – z otwartymi, a potem z zamkni?tymi

oczami, s?uchaj? szumu drzew z zamkni?tymi oczami.

• Przygl?danie si? drzewom w ró?nych pozycjach: stoj?c, le??c, z pochylon? g?ow?, przez

palce… Okre?lanie, jak wygl?daj? drzewa, gdy patrzymy na nie z ró?nych pozycji.

• Ustawianie si? wzgl?dem drzewa wed?ug polece? rodzica.

Dziecko ustawia si?: przed drzewem, za drzewem, z lewej strony drzewa, z prawej strony

drzewa, mi?dzy dwoma drzewami. Nast?pnie odpoczywa na kocach pod drzewami.

• Karta pracy, cz. 4, s. 61

Rysowanie po ?ladach drugiej po?owy rysunku misia i lalki. Kolorowanie rysunków. Ko?czenie

rysowania hulajnogi wed?ug wzoru.

 Rodzic rozpoczyna recytacj? tekstu Bo?enyFormy.

Ju? wakacji nadszed? czas, ju? za chwil? za?piewamy

lato, lato wo?a nas, i poci?giem wyruszamy.

  • Utrwalanie pierwszej zwrotki i refrenu piosenki Lato na wakacjach.

Nauka kolejnej zwrotki na zasadzie echa muzycznego.

Zabawa Ba?ki mydlane – rozwijanie sprawno?ci ruchowej.

?wiczenia indywidualne w czytaniu.

  • Wskazywanie pasm górskich na mapie; odczytywanie ich nazw lubsamodzielnie; zwracanie uwagi na kolorystyk? pasm górskich na mapie.
  • Malowanie gór farbami, na pogniecionej kartce.

• Karta pracy Nowe przygody Olka i Ady. Przygotowaniedo czytania, pisania, liczenia, s. 76.Kolorowanie pól wed?ug kodu. Okre?lanie, o czym ?ni?a Ada.

• ?wiczenia w dodawaniu i odejmowaniu.

Rysowanie po ?ladach fal. Nazywanietego, co ukry?o si? w nich.

Nawlekanie muszelek na nitk? wed?ug wzoru (rytmu).

Do?wiadczenie i obserwacja – Czy powietrze jest czyste?

• Karta pracy, cz. 4, s. 62.

S?uchanie, dok?d podró?uj? ludzie podanymi ?rodkami lokomocji. Naklejanie obok obrazków

?rodków lokomocji obrazków odpowiednich miejsc.

• Karta pracy Nowe przygody Olka i Ady. Przygotowaniedo czytania, pisania, liczenia, s. 77.

Tworzenie mapy skojarze? do wyrazu wakacje. Rodzic umieszcza na ?rodku du?ego kartonuwyraz wakacje. Dziecko podaje skojarzeniai rysuje je na ma?ych kartkach lub uk?adaodpowiednie wyrazy. Nast?pnie rodzic umieszcza je wokó? wyrazu wakacje, tworz?cmap? skojarze?

Wspólne wykonanie pracy Wakacyjny poci?g.

• Zabawa Z jakim miejscem si? kojarz??

Obrazki kojarz?ce si? z lasem, morzem, górami, ??k?, wsi?.

Dziecko losuje obrazki, mówi, co one przedstawiaj?, z jakim miejscem im si? kojarzy, np.

szyszka, szpilki, sowa, jagody, poziomki – las; muszla, piasek, statek, parasol pla?owy, latarnia

morska – morze; plecak, kolejka linowa, szarotka, trapery – góry; kwiaty, pszczo?a, ?aba,

motyl – ??ka; traktor, kosa, g?si, krowa – wie?.

• Zabawa pantomimiczna – Odgadnij, co b?d? robi? podczas wakacji.

Dziecko na?laduje czynno?ci, które mo?na wykonywa? podczas letniego wypoczynku. Pozostali

uczestnicy zabawy odgaduj?, o jak? czynno?? chodzi.

• Karta pracy, cz. 4, s. 62–63 (fragment)

Napis Wakacyjny poci?g, dla ka?dego dziecka: kartka z bloku technicznego z narysowanym

na niej prostok?tem (wi?kszym od rozmiaru widokówki) i dwoma ko?ami, widokówka z wybranego

regionu Polski, klej, no?yczki, farby plakatowe, p?dzelek, kubeczek z wod?.

• Wycinanie kó? i prostok?ta.

• Malowanie prostok?ta na dowolny kolor, a kó? – na czarno.

• Po wyschni?ciu przyklejenie widokówki na prostok?cie, doklejenie kó? tak, ?eby powsta? wagonik.

• ??czenie wszystkich wagonów.

• Zabawy powietrzem.

Waga szalkowa, balony – nadmuchany i zwyk?y, ?wieca, s?oik.

• Wypuszczanie powietrza z nadmuchanego balonu.

• Wa?enie na wadze szalkowej balonów – z powietrzem i pustego.

• Obserwowanie pal?cej si? ?wiecy, potem zas?oni?cie jej odwróconym s?oikiem.

• Próby wyci?gni?cia wniosków.

Powietrze jest bezbarwne, nie ma zapachu, wa?y niewiele i bez niego nic nie mo?e si?

pali?.

• Sprawdzanie czysto?ci powietrza na podwórku i przy ruchliwej ulicy (podczas zabaw na

?wie?ym powietrzu).

Waciki kosmetyczne.Dzieckobiorze waciki, wyciera nimi listki nisko rosn?cych drzew i krzewów na podwórku i przyruchliwej ulicy. Porównuje stopie? zabrudzenia wacików.

• Wyci?gni?cie wniosków po obejrzeniu wacików.

Powietrze jest zanieczyszczone, zanieczyszczaj? je mi?dzy innymi spaliny pojazdów.

• Zabawy pod has?em: Ryby w morzu.

Dziecko maluje kolorow? pian? (piana z odrobin? ciek?ej farby) na stole zabezpieczonym foli?.

Dziecko maluje na zmian?: praw? r?k? i lew? r?k?. Maluj?c, mówi wierszyk:

Wysokie i pi?kne fale

widz? z brzegu doskonale.

Na ?ódce siedz? sobie

i ryby pi?kne ?owi?.

Nadesz?o lato – rozmowa na temat nowej pory roku.

• Rebus fonetyczny.

Obrazki, kartoniki z liczbami. Rodzic umieszcza na tablicy obrazki, a pod nimi liczby. 6-latki dziel? nazwy obrazków na g?oskii wyodr?bniaj? g?oski wskazane liczbami. 5-latki ??cz? g?o?no g?oski wypowiedziane przez rodziców i podaj? ca?? nazw? nowej pory roku.

Obrazki:

lalka (l) ró?a (a) ?opata (t) wagon (o)

• Karty pracy, cz. 4, s. 64−65.

Odczytanie zdania: Jest lato. Ogl?danie zdj??, s?uchanie tekstu na ich temat, odczytanego

przez rodzica. Rysowanie na ka?dej kolejnej ga??zce o jedn? jagod? mniej. Kolorowanie rysunków.

• Uk?adanie zda? na temat lata (z wykorzystaniem zdj?? z kart pracy).

Np.

Latem na polu dojrzewa zbo?e.

Latem w ogrodach i na polach ludzie zbieraj? truskawki.

Latem w lesie rosn? jagody

Dzieci uk?adaj? zdania, rodzic je zapisuje. Potem przypomina je dziecku,i licz? w nich

wyrazy.

• ?piewanie na wymy?lone melodie tekstu: Wiele dni czeka?em/czeka?am na to, ?eby przysz?o lato.

Zabawa ruchowa z wykorzystaniem rymowanki o wakacjach.

Wakacje, wakacje

to wspania?y czas,

czekaj? na nas morze,

góry, rzeka, las.

• Karta pracy, cz. 4, s. 66.

Okre?lanie, dlaczego p?tle s? tak narysowane. Ko?czenie rysowania linii mi?dzy kwiatami.Kolorowanie kwiatów.

• Rozwi?zywanie zagadek o ró?nych ?rodkach lokomocji.

Obrazki/zdj?cia ró?nych ?rodków lokomocji – rozwi?za? zagadek.

Dzieci rozwi?zuj? zagadki i wskazuj? obrazki/zdj?cia przedstawiaj?ce ich rozwi?zania.

P?dzi po torze szybko, z daleka,

bo t?um podró?nych na stacji czeka. (poci?g)

Ma skrzyd?a, cho? nie jest ptakiem.

Lata podniebnym szlakiem. (samolot)

Ma mask?, a pod ni? konie,

cylindry – nie na g?owie.

A w ?rodku siedzi cz?owiek. (samochód)

Ta wielka lataj?ca maszyna

owada – wa?k?, przypomina. (helikopter)

• Rebus fonetyczny – Co to za pojazdy?

Obrazki: rak, oko, walizka, ekran, r?ka, rower, sukienka, arbuz, motyl, okno, lalka, orzech,

torba, mi?, okulary, tort, obraz, rower, spodnie, teczka, ananas, telewizor, ekierka, kot.

Dziecko ró?nicuje pierwsze g?oski w nazwach obrazków. Dokonuje ich syntezy po wymienieniu

ich przez rodzica i odgaduje nazwy ró?nych pojazdów, np. rak, oko, walizka, ekran, r?ka

rower; sukienka, arbuz, motyl, okno, lalka, orzech, torba – samolot; mi?, okulary, tort,

obraz, rower – motor; spodnie, teczka, ananas, telewizor, ekierka, kot – statek.

• ?wiczenia s?uchowe.

Obrazki pojazdów.

Rozpoznawanie pojazdów na obrazkach wylosowanych przez dziecko; podawanie ich nazw

z podzia?em na sylaby; odgadywanie co to za pojazdy. Na?ladowaniewydawanych przez nie odg?osów.

• ?wiczenia klasyfikacyjne – Po l?dzie, w wodzie czy w powietrzu?

Obrazki pojazdów: z wcze?niejszych okresów ni? obecny i obecnych, obrazki: chmury, fal,

ciemnej linii.

Dziecko segreguje obrazki pojazdów zgodnie z miejscem ich poruszania si?. Uk?ada je pod obrazkami

symbolizuj?cymi te miejsca, np. powietrze – chmurki; woda – fale; l?d – ciemna linia.

Ogl?danie obrazków pojazdów z wcze?niejszych okresów ni? obecny; zwrócenie uwagi na

zmiany w ich wygl?dzie. Ukazanie rozwoju motoryzacji, wzbogacanie s?ownictwa dzieci.

• ?wiczenia spostrzegawczo?ci – Szukamy ró?nic.

Dwa obrazki przedstawiaj?ce podobne samoloty.

Dziecko, wyszukuje i zaznacza ró?nice wyst?puj?ce na dwóch obrazkachprzedstawiaj?cych podobne samoloty.

• Uk?adanie na pod?odze z kolorowej w?óczki kszta?tu wybranego przez siebie ?rodka lokomocji.

Dzieci obserwuj? zmiany, które zasz?y w przyrodzie.

• Zabawa ruchowa Rowery.

Dziecko w le?eniu ty?em, na?laduje peda?owanie, mówi?c za rodzicem tekst:

Jedzie rowerek na spacerek, Raz, dwa, trzy.

na rowerku pan Pawe?ek. Jed? i ty!

Od s?ów: Raz, dwa…  rytmicznie klaszcze.

• Karta pracy, cz. 4, s. 67.

Otaczanie w pierwszej p?tli obrazków kwiatów polnych, a w drugiej – obrazków zwierz?t

le?nych. Ko?czenie rysowania linii mi?dzy kwiatami wed?ug wzoru z poprzedniej karty.

Kolorowanie kwiatów.

• Zabawa rytmiczna – Echo rytmiczne.

Drewniane lub plastikowe pa?eczki dla dziecka.

Dziecko wystukuje (o pod?og?, blat sto?u, wybrane przedmioty) proste rytmy zaproponowane

przez rodzica, –  cicho i g?o?no.

• Wypowiedzi dzieci na temat ich wakacyjnych planów.

Rodzic pyta:

− Gdzie wybierzemy si? na wakacje? Gdzie chcia?by?- ?aby? wyjecha??

• S?uchanie wiersza Marioli GolcS?oneczny u?miech.

Nadchodz? wakacje,

s?oneczna pora.

S?oneczny u?miech

?le wi?c przedszkolak.

I tym u?miechem

ze s?onkiem razem

ogrzeje wszystkie

nadmorskie pla?e.

Promienny u?miech prze?le te? górom.

By si? nie kry?y

Za wielk? chmur?.

Ma jeszcze u?miech

Dla wszystkich dzieci.

Niech im w wakacje s?oneczko ?wieci.

• Rozmowa na temat wiersza.

− Kto przesy?a? u?miechy?

− Komu przedszkolak przesy?a? u?miechy?

− Dlaczego przesy?a? je dzieciom?

• Karty pracy, cz. 4, s. 68–69.

Ogl?danie zdj?? miejsc, w których Ada i Olek byli rok temu z rodzicami na wakacjach, opowiadanie

o niektórych z nich. Rysowanie po ?ladzie drogi rodziny Ady nad morze.

• Karta pracy, cz. 4, s. 70.

Rysowanie w ramce na górze karty, gdzie dziecko pojedzie na wakacje, a na dole – gdzie

chcia?oby pojecha? na wakacje. Rysowanie po ?ladzie, bez odrywania kredki od kartki.

• Zabawa z zastosowaniem rymowanki.

Dziecko maszeruje po kole i rytmizuje tekst: Wakacje, wakacje, na przygody czas, klaszcz?c w d?onie.

Przy s?owach: Powita nas ??ka, pole oraz las – maszeruje z machaniem r?kami nad g?ow?.

• Zagadki s?uchowe dotycz?ce bezpiecze?stwa podczas wakacji.

Dzieci s?uchaj? zagadek Barbary Kosmowskiej, dopowiadaj? ich zako?czenia – rozwi?zania.

Wiem, ?e pan ratownik mnie nie zauwa?y,

dlatego nie k?pi? si? na niestrze?onej… (pla?y)

Kiedy p?on? lasy, to gin? zwierz?ta,

dlatego dbam o to i o tym pami?tam,

by w lesie wszystkim ?y?o si? dogodnie.

Z tego powodu nie bawi? si?… (ogniem)

Je?li si? zagubi? w obcym dla mnie mie?cie,

wiem, co mam zrobi?, wiem nareszcie!

Mog? zaufa? pewnemu cz?owiekowi,

czyli panu… (policjantowi)

Gdy nie ma rodziców w domu,

to cho? bardzo przykro mi,

nie otwieram obcym ludziom

do naszego domu… (drzwi)

Ze wzgl?du na ?mije zawsze w lesie nosz?

moje ukochane, gumowe… (kalosze)

Grzybobranie to grzybów zbieranie,

a nie ich jedzenie czy te? smakowanie.

Dlatego po powrocie z lasu

si?gam do grzybów pe?nego… (atlasu)

Nie podchodz? do dzikich zwierz?t,

bo cho? s? pi?kne i bajeczne,

bywaj? tak?e dla ludzi bardzo… (niebezpieczne)

• Karta pracy, cz. 4, s. 71.

Ogl?danie rysunków schematycznych. Mówienie, na co powinno si? zwraca? uwag? na

wakacjach. Rysowanie po ?ladzie, bez odrywania kredki od kartki.

• Karta pracy Nowe przygody Olka i Ady. Przygotowaniedo czytania, pisania, liczenia, s. 79.

Otaczanie p?tlami muszli tego samego rodzaju.Porównywanie ich liczby.

• Karta pracy Nowe przygody Olka i Ady. Literyi liczby, cz. 2, s. 78–79.

Czytanie wyrazów. Pisanie po ich ?ladach.Czytanie tekstu. Odpowiadanie na pytania.

Wskazywanie odpowiednich zdj??.