18-26.05.2020

Witamy serdecznie wszystkie dzieci i rodziców. Przed nami jeden z bardziej ulubionych tematów o rodzinie. Rozmawiajmy z dzie?mi, mi?o sp?dzajmy czas, rodzice pomog? przygotowa? materia?y plastyczne do wykonania laurek. Pozwólcie dzieciom stworzy? dla Was niespodzianki w zaciszu, tak by nikt im nie przeszkadza?, niech to b?dzie chwila rado?ci z wykonywanej pracy. Niech to b?dzie tydzie? rodzinny, a 26 maja dzie? wspólnych zabaw, dzie? ?wi?teczny. 

 1. Nauka wiersza Jadwigi Koczanowskiej Mama i tata.

Mama i Tata to ?wiat nasz ca?y,

ciep?y, bezpieczny, barwny, wspania?y,

to dobre, czu?e, pomocne r?ce

i kochaj?ce najmocniej serce.

To s? wyprawy do kraju ba?ni,

wakacje w górach, nad morzem, na wsi,

 loty hu?tawk?, prawie do s?o?ca

oraz cierpliwo?? co nie ma ko?ca.

Kochana Mamo, Kochany Tato

dzisiaj dzi?kowa? chcemy Wam za to,

?e nas kochacie, ?e o nas dbacie

i wszystkie psoty nam wybaczacie.

2.  Karta pracy, cz. 4, s. 46. Czytanie zda? z R. lub samodzielnie. Rysowanie swojej mamy i swojego taty. Nazywanie kwiatów.

3.Karta pracy, cz. 4, s. 48. Wyklaskiwanie podanego rytmu, w powtarzaniu tekstu za R. Okre?lanie, w któr? stron? zwrócone s? serduszka. Naklejanie brakuj?cych serduszek. Rysowanie po ?ladach du?ych serduszek. Rysowanie w ich wn?trzu ma?ych serduszek.

4. Karta pracy, cz. 4, s. 49. Opowiadanie o tym, jak Olek i Ada pomagaj? rodzicom. Przedstawianie za pomoc? rysunku sposobów, w jakie dzieci pomagaj? rodzicom. Rysowanie po ?ladzie serduszek, kolorowanie ich.

5.  Laurka dla mamy i taty – ?wiczenia plastyczne- technika dowolna.

6.  S?uchanie wiersza Agaty Widzowskiej Dla mamy i taty.

 Z okazji ?wi?ta Taty i Mamy

dzi? uroczy?cie wam obiecamy:

codziennie sprz?ta? swoje zabawki,

nigdy nie spada? z wielkiej hu?tawki,

od mamy nigdzie si? nie oddala?,

gro?nych zapa?ek szust! nie zapala?.

Wi?cej nie zjemy kwa?nych jab?uszek,

bo wtedy zawsze boli nas brzuszek.

Gdy zobaczymy gdzie? muchomora,

to go nie zerwie ?aden przedszkolak!

B?dziemy grzeczni i przyrzekamy

s?ucha? uwa?nie taty i mamy.

Wyszorujemy z?bki starannie

i nie b?dziemy wariowa? w wannie.

Mama nas uczy drogowych znaków,

tata trenuje ma?ych p?ywaków.

Lecz nikt przez pasy sam nie przechodzi

ani do wody w morzu nie wchodzi!

Od taty wiemy du?o o ?wiecie:

?e trzeba czapk? zak?ada? w lecie,

?e si? obcego pieska nie g?aszcze,

bo czasem gro?nie otwiera paszcz?.

I na kontakty uwa?a? mamy,

wi?c si? od pr?du z dala trzymamy!

Czytacie bajki, gdy ksi??yc ?wieci,

rano buziaczkiem budzicie dzieci,

a cho? psocimy czasem troszeczk?,

to wci?? jeste?my waszym S?oneczkiem.

Bo z rodzicami jest zawsze lato,

kochana Mamo, kochany Tato!

7.Karta pracy, cz. 4, s. 50. Kolorowanie rysunku bukietu dla mamy. Rysowanie po ?ladzie drogi Olka i Ady do mamy.

8.Karta pracy, cz. 4, s. 51. Odwzorowanie kwiatków dla mamy. Rysowanie po ?ladach rysunków ró?.

9.Obrazek z konwaliami dla taty i mamy wykonany technik? kirigami z ko?a.

• Zapoznanie ze sposobem wykonania prac.

Dla ka?dego dziecka: kolorowy kartonik (nie zielony) o wymiarach 15–20 cm, bia?e i zielone

kartki, na których narysowane s? ko?a: na bia?ej osiem kó? o wymiarze 3 cm, na zielonej – dwa ko?a o wymiarach 2 cm, klej, no?yczki. Wycinanie kó?. Z?o?enie wszystkich kó? na po?ow?. Zagi?cie zak?adki za zielonym kole, odgi?cie jej i odci?cie. Przesuniecie warstw ko?a. Sklejanie po dwa bia?e ko?a, tak aby powsta?y dzwoneczki. Naklejanie na kartonik li?cia (lub 2 li?ci) konwalii. Wyci?cie z zielonego papieru prostok?ta (?odygi) i naklejenie go tak, aby ?odyga wsuni?ta by?a w li??. Naklejenie na ?odyg? dzwoneczków kwiatów. Niespodziank? chowamy do szuflady.

Wr?czenie prac - laurek rodzicom 26 maja.

10. Zabawa Czy znamy imi? mamy i taty?

- dzieci podaj? imiona rodziców, dziel? je na sylaby. Okre?laj? pierwsze i ostatnie g?oski w ich imionach – 5-latki,

- kartoniki z poznanymi literami dla ka?de go dziecka. Uk?adaj? z liter imiona rodziców, pami?taj?c, ?e rozpoczynaj? si? one wielk? liter?-6-latki

11. Rozmowa na temat s?owa serce.

Wyci?ty z czerwonego kartonu kszta?t ludzkiego serca.

R. pokazuje dzieciom serduszko wyci?te z czerwonego kartonu i pyta:

− Z czym kojarzy si? wam ten kszta?t?

− Czym jest serce?

Serce jest mi??niem wielko?ci pi??ci. Jego szersza cz??? skierowana jest ku górze, w??sza

ku do?owi. Dzi?ki sercu w naszym ciele mo?e kr??y? krew.

− Do czego ludziom potrzebne jest serce?

− Czy tylko ludzie maj? serca?

− Czy znacie jakie? przys?owia o sercu?

 Np.:

Co w sercu to na j?zyku.

Czego oczy nie widz?, tego sercu nie ?al.

Serce nie s?uga, nie zna co to pany

12.  Karta pracy, cz. 4, s. 53. Rysowanie szlaczków po ?ladzie, a potem – samodzielnie. Rysowanie po ?ladach rysunków.

Kolorowanie rysunków du?ych misiów na br?zowo, a ma?ych misiów – na ró?owo.

13. S?uchanie opowiadania Agaty Widzowskiej Festyn.

Na rodzinny festyn do przedszkola Ady przysz?o wiele rodzin, mi?dzy innymi mama i tata Ady oraz Olek. „?wi?to rodziców” okaza?o si? dobrym pomys?em i okazj? do wspólnej zabawy. Ca?e przedszkole by?o udekorowane obrazkami namalowanymi przez dzieci oraz kwiatami. W ogródku postawiono dodatkowe ?awki, le?aki i mi?kkie pufy do siedzenia. Dzieci wymy?li?y wiele ?miesznych konkurencji, w których brali udzia? doro?li. Zacz??o si? od zagadek, potem by?y zawody w podrzucaniu pi?ki g?ow?, co okaza?o si? ulubionym zaj?ciem niektórych tatusiów. Przedszkolaki zorganizowa?y pokaz puszczania baniek mydlanych, które wirowa?y w powietrzu, mieni?c si? wszystkimi kolorami t?czy. Najwi?cej ?miechu wywo?a?a ogromna ba?ka, która osiad?a na nosie jednego z rodziców – min??o sporo czasu, zanim p?k?a! Tata Ady i Olka wygra? konkurs w skakaniu na jednej nodze dooko?a karuzeli i chocia? w trakcie spad? mu lewy but, nie poddawa? si? do ko?ca.

– Brawo! – krzycza?a Ada.

– Tato! Tato! – dopingowa? Olek.

Nast?pnie odby? si? konkurs dru?ynowy z udzia?em doros?ych i dzieci. Liczy?y si? zr?czno?? i refleks. Ka?dy rodzic otrzyma? plastikow? butelk?, a zadaniem dzieci by?o jak najszybsze nape?nienie jej wod? i zakr?cenie. Ach, ile by?o przy tym rado?ci! Wszyscy si? nawzajem pooblewali, jakby to by? ?migus-dyngus. Na szcz??cie pogoda by?a wspania?a i s?o?ce szybko wysuszy?o zmoczone ubrania. Mama Ady i Olka zaj??a pierwsze miejsce w konkursie nadmuchiwania balonów. W ci?gu minuty nadmucha?a a? trzy i nawet zd??y?a je zawi?za? na supe?. Nagle rozleg?o si? pot??ne trrrach! To jeden z balonów p?k? i wystraszy? siedz?ce na dachu go??bie.

– My?la?em, ?e wystrzeli?a? z armaty! – za?artowa? tata.

– To dlatego, ?e kiedy? gra?am na tr?bce i mam silne p?uca – wyja?ni?a mama.

Pó?niej odby? si? konkurs na rodzinne ?piewanie piosenek. Och! Nie ka?dy potrafi ?piewa?. Niektórzy bardzo fa?szowali, ale zupe?nie si? tym nie przejmowali. Przecie? wcale nie trzeba by? najlepszym we wszystkim. Najwa?niejsze to umie? si? ?mia? nawet z samego siebie. Jednak najwi?cej rado?ci wywo?a?y wy?cigi z surowym jajkiem trzymanym na ?y?ce. Doro?li starali si? zachowa? równowag? w czasie biegu, a dzieci piszcza?y z emocji! Bum! Jajko ju? le?a?o na ziemi. Bach! Drugie jajko wyl?dowa?o na bucie jednego z ojców.

– Ca?y trawnik zamieni? si? w jajecznic?! – zachichota? Olek.

– To s? jajka sadzone – stwierdzi?a Ada.

Zwyci?zcy w ró?nych konkurencjach otrzymali nagrody zrobione przez dzieci: papierowe sowy z przyklejonymi ruchomymi oczami, ?wieczki ozdobione suszonymi kwiatkami lub muszelkami, kamienie pomalowane jak biedronki i zak?adki do ksi??ek. Ka?dy, kto zg?odnia?, móg? si? pocz?stowa? pysznym ciastem i owocami, ale najsmaczniejsze okaza?y si? owsiane ciasteczka, które przedszkolaki upiek?y razem z paniami kucharkami. Na zako?czenie rodzinnego festynu dzieci przygotowa?y cz??? artystyczn?, a Ada wyrecytowa?a wierszyk:

Gdy na Ksi??yc si? wybior?,

to spakuj? do walizki

moj? mam? oraz tat?,

bo nie mog? zabra? wszystkich.

Z mam? b?d? liczy? gwiazdy

i rysowa? z?ote s?o?ce,

z tat? zrobi? prawo jazdy

na talerze lataj?ce.

Na Ksi??ycu dom postawi?

i dla mamy kwiat w ogrodzie,

tacie gwiezdn? dam golark?,

by si? móg? ogoli? co dzie?.

Wi?c, gdy lecie? chcesz w nieznane,

zabierz tat? oraz mam?!

Ada otrzyma?a wielkie brawa, a potem rozpocz??a si? loteria. W losowaniu nagrody g?ównejwzi?li udzia? wszyscy zaproszeni go?cie. Ka?dy chcia? wygra?, ale przecie? to niemo?liwe, ?eby wygrali wszyscy. Dzieci trzyma?y kciuki i czeka?y, a? pani dyrektor odczyta zwyci?ski numer.

– Wygrywa los z numerem 1865!

– Hura! To nasz! – krzykn?? uradowany Olek.

– Mamy szcz??cie! – pisn??a Ada.

Nagrod? g?ówn? by?y bilety do teatru dla ca?ej rodziny. Pozostali uczestnicy wylosowali nagrody pocieszenia w postaci ksi??ek.

– Trzeba to uczci?! – zaproponowa?a mama.

– Tylko nie ka?cie mi ju? dzisiaj skaka? na jednej nodze! – za?mia? si? tata.

Tego dnia Ada i Olek byli bardzo dumni ze swoich rodziców. Chocia? s? doro?li, maj? wspania?e poczucie humoru i mo?na si? z nimi ?wietnie bawi?.

26 maj Dzie? Matki –przyk?ady wspólnych zabaw

Wr?czenie laurek i sk?adanie ?ycze? przez dzieci.

Zabawy:

- zamiana ról – dzieci zamieniaj? si? rolami- dziewczynki z mamami, ch?opcy z tatusiami- wykonuj? codzienne czynno?ci bawi?c si? wspólnie,

- zabawa graficzna Portret mamy i taty – przygotowujemy kartki, mazaki, chustki do przewi?zania oczu- Rodzic i dziecko tworz? par?. Ka?da para staje przed sztalugami z kartk?. Dziecko ma zas?oni?te oczy. Zadanie polega na narysowaniu przez dziecko portretu rodzica. Rodzic pomaga, naprowadzaj?c dziecko, udzielaj?c mu s?ownych informacji na temat tego, jak powinno rysowa?.

- zabawa Rymowanki - rodzice podaj? s?owa, a dzieci wymy?laj? do nich rymy i odwrotnie.

 

Pozdrawiamy P. Hania i P. Kasia