20-24.04.2020

DBAMY O PRZYROD?

1.S?uchanie wiersza Dbaj o przyrod? . Cele: kszta?towane postaw proekologicznych.

Kochamy nasz? planet?,

przecie? na niej mieszkamy,

chcemy, by by?a pi?kna,

dlatego o ni? dbamy.

Nie za?miecamy lasów,

w nich ?yj? zwierz?ta,

to nasi przyjaciele,

ka?dy z nas o tym pami?ta.

Chcemy mie? czyst? wod?

w jeziorach i oceanach,

chcemy, by s?o?ce ?wieci?o

na czystym niebie dla nas.

2. Odkrywanie litery h, H.

5-latki. Rysowanie po ?ladach rysunków.Okre?lanie pierwszej g?oski w s?owie hamak i w nazwach rysunków. Cel: rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej. Karta pracy Nowe przygody Olka i Ady. Przygotowanie do czytania, pisania, liczenia, s. 72.

6-latki. Odkrywanie litery h: ma?ej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Uk?adanie schematów i modeli s?ów: hamak, Hubert. Cele: rozwijanie analizy i syntezy s?uchowej, utrwalanie poznanych liter.Karty pracy Nowe przygody Olka i Ady. Litery i liczby, cz. 2, s. 70-73

Przyk?ady ?wicze?:

a)Analiza i synteza s?uchowa s?owa hamak. Dzieci dziel? s?owo hamak na sylaby oraz na g?oski. Licz?, ile w s?owie jest sylab i ile g?osek. Wyró?niaj? pierwsz? g?osk?. Nast?pnie wymieniaj? inne s?owa rozpoczynaj?ce si? g?osk? h (herbata, hotel, huta…) oraz maj?ce j? w ?rodku (juhas, bohater…)

b) Budowanie schematu s?owa hamak. Bia?e kartoniki dla ka?dego dziecka. Dzieci jeszcze raz dziel? s?owo hamak na sylaby, uk?adaj?c i rozsuwaj?c bia?e kartoniki. Uk?adaj? tyle kartoników, ile g?osek s?ysz? w s?owie hamak, wymawiaj? g?oski g?o?no, dotykaj?c kolejnych kartoników.

3.  Opowie?? ruchowa W lesie (wed?ug Ma?gorzaty Markowskiej). Dzieci wykonuj? to, o czym opowiada R.

Wyruszamy na wycieczk? do lasu (dzieci maszeruj? parami dooko?a ko?a). Idziemy po ?cie?ce. ?cie?ka robi si? coraz w??sza. Idziemy g?siego – jedno za drugim. Las staje si? g?sty – trzeba si? schyla?, przechodzi? pod ga??ziami, rozchyla? zaro?la (wymy?laj? ró?ne sposoby przedzierania si? przez las). Co jaki? czas odpoczywamy. Zatrzymujemy si?, nas?uchujemy odg?osów lasu: ?piewu ptaków (wykonuj? sk?ony g?owy w ty?, na boki, skr?ty), stukania dzi?cio?a (w przysiadzie, uderzaj? palcami o ziemi?). Idziemy dalej. Widzimy w oddali sarny na polanie (czworakuj?w ró?nych kierunkach). Wchodzimy na polan? pe?n? kwiatów. Biegamy rado?nie, pods Biegamy rado?nie, podskakujemy. Zm?czeni zabaw?, k?adziemy si? na trawie. Zasypiamy. Las szumi: szu, szu, szu…

4. Karty pracy, cz. 4, s. 14–15. Ogl?danie obrazków. Ocenianie, czy Olek i Ada s? przyjació?mi przyrody. Rysowanie, jak dzieci dbaj? o przyrod?. S?uchanie nazw ro?lin chronionych przedstawionych na zdj?ciach.

5.Zabawy badawcze – Gdzie jest powietrze? Dla dziecka: balon, s?omka do napojów, kubeczek z wod?, paski bibu?y zawieszone na nitce.

• Rozmowa na temat powietrza (przypomnienie) – gdzie si? znajduje; czy ma kolor, kszta?t;

w jaki sposób mo?na pozna?, ?e znajduje si? wokó? nas.

• Nadmuchiwanie balonów – obserwowanie ich powi?kszania si?, wypuszczanie powietrza

z balonów w kierunku w?asnych twarzy.

• Wci?ganie powietrza do p?uc i wydychanie go przez s?omk? do napojów do kubeczka

z wod? – obserwowanie powstaj?cych b?belków.

• Dmuchanie na paski bibu?y zawieszone na nitce.

• Obserwowanie drzew poruszanych wiatrem.

6. 6-latki. Karta pracy Nowe przygody Olka i Ady. Litery i liczby, cz. 2, s. 74.

Opowiadanie o tym, co si? dzieje na obrazku. Rysowanie w prawym górnym rogu s?oneczka, w lewym górnym rogu – chmurki, w prawym dolnym rogu – ?abki, a w lewym dolnym rogu – kwiatka

7.Segregowanie opakowa? zabawa z rodzicami.

Przygotowa? pude?ko wype?nione ró?nymi opakowaniami: papierowymi, szklanymi, aluminiowymi i plastikowymi. Dzieci zastanawiaj? si?, po czym s? poszczególne opakowania, segreguj? je wed?ug materia?u, z jakiego zosta?y wykonane. Nast?pnie dzieci wk?adaj? opakowania do kolorowych worków na segregacj?: niebieski-papier, zielony-szk?o, ?ó?ty- metale i tworzywa sztuczne. Rodzic wyja?nia znaczenie segregowania odpadów i ich ponownego przetwarzania.

8.  Karta pracy, cz. 4, s. 16. Ogl?danie sytuacji przedstawionych na obrazkach. Uk?adanie o nich zada?. Przedstawianie ich za pomoc? liczmanów. Rysowanie po ?ladzie drogi Olka, Ady.

9. Karta pracy, cz. 4, s. 18.  ??czenie ?mieci z odpowiednimi pojemnikami. Rysowanie butelek i s?oików po ?ladach. Wyja?nienie s?owa- recykling.

10. Karta pracy, cz. 4, s. 19. Olek i Ada zak?adaj? hodowl? hiacyntów. Ogl?danie rysunków Ady i ich rozszyfrowywanie.

Dzieci podaj?, jakie czynno?ci nale?y wykona?:

− przygotowa? doniczk? z ziemi?,

− w?o?y? do doniczki cebulk? hiacynta,

− podla? ro?lin? i umie?ci? w s?onecznym miejscu,

− podlewa? hiacynta co kilka dni.

Uzupe?nianie rysunków tulipana wed?ug wzoru.

11. Za?o?enie przez dzieci hodowli dowolnej ro?linki.

12. S?uchanie opowiadania Agaty Widzowskiej Lis i lornetka. Przypomnienie przez dzieci, jak nale?y zachowywa? si? w lesie.

Przedszkolaki bardzo lubi? wycieczki. Odwiedzi?y ju? zoo, ogród botaniczny i Muzeum Lalek. Tym razem grupa Ady wybra?a si? do lasu na lekcj? przyrody, bo nauka w terenie jest znacznie ciekawsza ni? zwyk?e opowie?ci. Dzieci koniecznie chcia?y obejrze? pa?niki dla zwierz?t.

W ?wiecie zwierz?t nast?pi?o wielkie poruszenie.

– Schowajcie si?! – krzykn?? p?ochliwy zaj?c. – Id? tu ma?e cz?owieki!

– Nie mówi si? cz?owieki, tylko ludzie – poprawi?a go ?ania, spokojnie prze?uwaj?c m?ode

p?dy drzew iglastych.

– Na pewno zaatakuj? kijkami nasze mrowiska! – pisn??y przera?one mrówki. – Kiedy? wielki dwuno?ny cz?owiek podepta? nasze ca?e królestwo!

– Pobiegn? wyw?szy?, jakie maj? zamiary – oznajmi? lis i ruszy? przed siebie, wymachuj?c

puszyst? kit?.

– Boimy si? ha?asu – pisn??y zaj?czki, tul?c si? do uszatej mamy.

– Tydzie? temu ludzkie istoty zostawi?y w lesie pe?no ?mieci: puszki, sreberka po czekoladzie

i butelki! – krzykn?? oburzony borsuk. – Chyba nie wiedz?, ?e kiedy s?o?ce rozgrzeje zbyt mocno

szklan? butelk?, to mo?e wywo?a? po?ar lasu!

– To straszne! – oburzy?a si? wiewiórka. – Zaraz przygotuj? pociski z orzechów i b?d? nimi

rzuca?. Pac! Pac!

W tej samej chwili zza drzew wy?oni? si? jele? i dostojnym krokiem zbli?y? si? do pa?nika.

– Witam pa?stwa – przywita? si?. – S?ysza?em, ?e boicie si? ludzi. Powiem wam, ?e ba? si?

nale?y my?liwych, którzy maj? strzelby, ale nie ludzkich dzieci, bo one maj? dobre serca.

– Tiuu, tiuu! My znamy te maluchy! – odezwa?y si? ptaki. – Zim? sypi? dla nas ziarenka

i szykuj? s?onink? w karmnikach, ?eby?my nie zamarz?y z g?odu.

Nadbieg? zziajany lis i, ?api?c oddech, wysapa?:

– Kochani, nie ma si? czego ba?! Te cz?owieki to bardzo mi?e stworzenia.

– Nie mówi si? cz?owieki, tylko ludzie – po raz drugi odezwa?a si? ?ania.

– No dobrze, ludzie. Du?e stworzenie w spódnicy mówi?o do nich „moje kochane przedszkolaki” czy jako? tak… Urz?dzili sobie piknik na polanie, a potem posprz?tali wszystkie ?mieci.

Na trawie nie zosta? ani jeden papierek po kanapkach, ciastkach i cukierkach. Wszystkie butelki

po sokach i pude?eczka po jogurtach wyrzuci?y na parkingu do wielkiego kosza na ?mieci.

– A nie krzycza?y? – szepn??y wci?? wystraszone zaj?czki.

– Ale? sk?d! One dobrze wiedzia?y, ?e w lesie trzeba by? cicho, ?eby nas nie p?oszy?.

– O! To znaczy, ?e szanuj? nas i las – powiedzia?a do rymu pani zaj?cowa.

– Szanowa? las najwy?szy czas! – odpowiedzia?y chórem zwierz?ta.

Tego dnia dzieci wróci?y z wycieczki bardzo zadowolone. Nauczycielka pochwali?a wszystkie za to, ?e w lesie zachowywa?y si? tak, jak nale?y: nie ha?asowa?y, nie niszczy?y mrowisk i norek, nie zrywa?y ?adnych ro?lin bez zgody pani i pi?knie posprz?ta?y po zako?czonym pikniku.

– A mo?e narysujecie to, co najbardziej zapami?tali?cie z dzisiejszej wycieczki? Zrobimy wystaw? o lesie.

– Tak! Chcemy!

– Ja namaluj? wiewiórk? – ucieszy?a si? Zuzia.

– I ptaszki.

– A ja narysuj? mech – postanowi? Jacek.

Pani rozda?a dzieciom kartki, kredki i farby. Sama te? postanowi?a co? namalowa?.

Powsta?y prawdziwe dzie?a sztuki: drzewa iglaste o?wietlone s?o?cem, wiewiórka, ?lady kopytek, zielona polana i ptaszki na ga??ziach. Jacek namalowa? czarn? plam? i oznajmi? wszystkim, ?e

to jest nora nied?wiedzia. Ada narysowa?a lisa trzymaj?cego w ?apkach jaki? dziwny przedmiot.

– Co to jest? – zapyta?a Kasia.

– To jest lis – odpowiedzia?a Ada, chocia? uzna?a, ?e bardziej przypomina psa ni? lisa.

– A co on trzyma?

– Lornetk? – odpowiedzia?a Ada.

– Lornetk?? Przecie? lisy nie u?ywaj? lornetek – stwierdzi? Piotrek. – Nie widzia?em tam ?adnego lisa.

– A ja widzia?am – odpar?a Ada. – Ca?y czas nas podgl?da?!

– Naprawd??

– Naprawd?. Ci?gle nas obserwowa?, a zza drzewa wystawa?a jego ruda kita.

– To dlaczego nam nie powiedzia?a??

– Nie chcia?am go sp?oszy?. Widocznie sprawdza?, czy umiemy si? dobrze zachowa? w lesie.

– Pewnie, ?e umiemy! – stwierdzi? Piotrek.

Nauczycielka zebra?a wszystkie obrazki i przyczepi?a je do specjalnej tablicy.

– Jaki tytu? nadamy naszej wystawie? – zapyta?a dzieci.

By?o wiele propozycji, ale najbardziej spodoba? si? wszystkim pomys? Ady: „Czas szanowa?

las”. Jednak najwi?ksze zdziwienie wywo?a? rysunek nauczycielki.

– Dlaczego pani powiesi?a pust? kartk?? – zdziwi?y si? dzieci.

– Ona nie jest pusta – u?miechn??a si? tajemniczo pani.

– Przecie? pani nic nie narysowa?a…

– Narysowa?am w wyobra?ni. Mój rysunek przedstawia le?n? cisz?.

Oj, nasza pani zawsze nas czym? zaskoczy!

• Rozmowa na temat opowiadania.

− Jak zwierz?ta przyj??y obecno?? dzieci w lesie?

− Dlaczego zwierz?ta ba?y si? dzieci?

− Co powiedzia?y o dzieciach zwierz?ta, które je obserwowa?y: jele?, ptaki, lis?

− Co zrobi?y dzieci po powrocie do przedszkola?

− Kogo narysowa?a Ada? Dlaczego?

− Co narysowa?a pani? Co przedstawia? jej rysunek?

13. 22 kwietnia DZIE? ZIEMI. Proponujemy wykonanie ekozabawki z dowolnego materia?u np. butelki plastikowe, rolki papieru itp.

Prosimy o fotorelacj?.

Kasia  Hania