22-30.06.2020

PLAN PRACY BIEDRONKI 22 -30.06.2020 r.

Witamy gor?co tu? przed wakacjami.  Z niektórymi dzie?mi musimy si? po?egna?. Przed nimi nowa droga – nauka w szkole. ?yczymy Wam samych sukcesów w nauce, wiele rado?ci i u?miechów.  Z innymi Dzie?mi  spotkamy si? po wakacjach. Wszystkim ?yczymy wspania?ych wakacji. W tych ostatnich dniach mamy dla Was kilka propozycji zabaw, wierszyków, piosenek. Przed nami te?  wa?ne ?wi?to  Dzie? Taty. Pami?tajcie o tatusiach i z?ó?cie ?yczenia.

1.S?uchanie opowiadania Agaty Widzowskiej Pocieszajki dla maluchów.

Ksi??ka (s. 86–89)

Ada by?a bardzo dumna z tego, ?e po wakacjach pójdzie do szko?y. B?dzie mia?a kolorowy plecak, a w nim ksi??ki, zeszyty i piórnik z przyborami. Bardzo chcia?a si? nauczy? samodzielnie czyta?,

bo obieca?a Olkowi, ?e w przysz?o?ci to ona przeczyta mu bajk? na dobranoc, a nie odwrotnie.

Na zako?czenie ostatniego roku w przedszkolu zaproszono wszystkich rodziców, a m?odsze

grupy zadba?y o niespodzianki: za?piewa?y po?egnalne piosenki i wr?czy?y starszakom samodzielnie przygotowane sadzonki drzewek szcz??cia w ma?ych doniczkach.

Grupa Ady odwdzi?czy?a si? przedstawieniem teatralnym dla maluchów o misiu, który

trafi? do przedszkola i niczego nie potrafi? robi? samodzielnie: nie umia? sam je??, ubiera? si?,

wi?za? sznurowade? i budowa? domku z drewnianych klocków. Nie wiedzia? nawet, ?e przed

jedzeniem trzeba my? ?apki, ani nie zna? s?ów: „prosz?, dzi?kuj?, przepraszam”. Ten mi? musia?

si? wszystkiego nauczy? w przedszkolu, a dzieci mu w tym pomaga?y.

By? to teatrzyk kukie?kowy, w którym Ada przedstawia?a posta? dziewczynki o imieniu Basia. Tomek trzyma? kukie?k? nied?wiadka, a Basia uczy?a misia, jak nale?y my? ?apki:

– O! Popatrz, misiu,

tu jest ?azienka,

wod? si? zmywa

farb? na r?kach,

a ty masz ?apki

ca?e w powid?ach,

wi?c musisz u?y? wody i myd?a!

Piotrek, Janek i Pawe? poruszali kukie?kami zielonych ?abek i ?piewali piosenk?:

Kum, kum, kum!

Rech, rech, rech!

By?o przedszkolaków trzech.

Hopsa, w lewo!

Hopsa, w prawo!

Skacz? zwinnie. Brawo! Brawo!

Ucz si?, misiu, z nimi ?wicz,

skacz i do dziesi?ciu licz!

Tu nast?powa?a wyliczanka do dziesi?ciu: jeden, dwa, trzy, cztery, pi?? i tak dalej…

Potem na scenie pojawi?y si? symbole pór roku: s?o?ce, ba?wanek, kasztany i skowronek.

Dzieci z m?odszych grup doskonale wiedzia?y, które symbolizuj? wiosn?, lato, jesie? i zim?.

Na zako?czenie przedstawienia wszystkie starszaki uk?oni?y si? pi?knie i wyrecytowa?y:

– Nie p?aczcie, kochani, gdy nas tu nie b?dzie,

nasz weso?y u?miech zostawimy wsz?dzie,

a gdy po wakacjach znajdziemy si? w szkole,

b?dziemy wspomina? kochane przedszkole!

M?odszym dzieciom bardzo podoba?o si? przedstawienie, a po spektaklu wszyscy chcieli

obejrze? z bliska kukie?ki. Ada stan??a pod oknem i przygl?da?a si? swoim kole?ankom i kolegom. Z jednej strony cieszy?a si? na my?l o szkole, z drugiej jednak czu?a, ?e b?dzie t?skni?.

– Troch? mi smutno – powiedzia?a do Kasi.

– Mnie te? – odpowiedzia?a dziewczynka. – Nauczy?am si? tutaj pisa? swoje imi?: K A S I A –

przeliterowa?a.

– A ja si? nauczy?am sama korzysta? z ?azienki, bo jak by?am ma?a, to nie umia?am spuszcza? wody – doda?a Ada.

– Piotrek mi pokaza?, jak bezpiecznie zje?d?a? ze zje?d?alni i wspina? si? po drabinkach.

– Mnie te?!

– I umiemy ju? rozpoznawa? kszta?ty: kó?ka, trójk?ty, prostok?ty i kwa… kwa… – zaj?kn??a

si? Kasia.

– Kwadraty – doko?czy?a Ada.

– Tak! Kwadraty!

– I co jeszcze?

– Pani pokaza?a nam, jak si? kroi warzywa, tak ?eby si? nie skaleczy?.

– I ju? umiemy same zrobi? sa?atk? z majonezem – odpar?a z dum? Ada.

– A pami?tasz, jak lepi?y?my p?czki z piasku do naszej cukierni? Tomek ugryz? jednego i pani

kaza?a mu szybko wyp?uka? buzi?.

– Cha, cha! Nigdy tego nie zapomn?.

– I piekli?my ciasto na Dzie? Mamy, a wyszed? nam zakalec!

– Pami?tam. Pani pola?a je rozpuszczon? czekolad? i powiedzia?a, ?e takie ciasto jada si?

we Francji.

– By?o bardzo dobre. Wszyscy prosili o dok?adk?.

Dziewczynki wymieni?y jeszcze wiele weso?ych wspomnie? i obieca?y sobie, ?e b?d? odwiedza? swoje przedszkole i ulubion? pani?. Po?egna?y si? z innymi dzie?mi, z kucharkami, panem

„z?ot? r?czk?”, który potrafi? naprawi? ka?d? rzecz, a nawet z zabawkami.

Przed wyj?ciem z przedszkola Ada po?o?y?a co? ukradkiem w swojej szafce w szatni.

– Co tam zostawi?a?? – zdziwi?a si? mama.

– Zostawi?am pude?ko z pocieszajkami.

– A co to s? pocieszajki?

– To s? kolorowanki ze zwierz?tkami. Powiedzia?am pani, ?e jak jaki? maluch b?dzie p?aka?,

to mo?e mu da? tak? kolorowank? i poprosi?, ?eby pomalowa? smutne zwierz?tko.

Ja te? kiedy? p?aka?am za tob? w przedszkolu i wtedy pomalowa?am krow? na ?ó?to. ?wieci?a jak s?o?ce i od razu mi by?o lepiej.

– To wspania?y pomys? – mama spojrza?a z podziwem na Ad? i mocno j? przytuli?a.

– Pa, pa! Przedszkole! – powiedzia?a Ada. – Kiedy? ci? odwiedz?.

2.?wiczenia w ksi??ce. Ksi??ka (s. 86–89)

-s?uchanie tekstu czytanego przez 6-latki lub R.

- czytanie dziecku  tekstu znajduj?cego si? pod ilustracjami- 5-latki

3.Obrazek o lecie – wykonanie pracy plastycznej.

4.Karta pracy, cz. 4, s. 72.Odszukiwanie na obrazku pi?ek. Okre?lanie ich po?o?enia. Rysowanie po ?ladzie drogi pi?kido bramki.

5.Karta pracy, cz. 4, s. 73.

Ko?czenie rysowania szlaczków. Dzielenie nazw obrazków na sylaby (lub na g?oski).

6.?wiczenia w liczeniu za pomoc? patyczków. Patyczki w ró?nych kolorach, znaki, liczby.

- dziecko  bierze  sobie po tyle patyczków, ile maj? palców u r?k. Uk?ada z patyczków kszta?ty figur geometrycznych, uk?ada z patyczków trójk?t, prostok?t, kwadrat. Okre?la, ile patyczków potrzebowa?o do u?o?enia kszta?tu ka?dej figury.

- uk?adanie patyczków wed?ug kolorów – Dodawanie, odejmowanie, liczenie.

7. Karta pracy, cz. 4, s. 74. Ogl?danie obrazków. Opowiadanie, co si? na nich dzieje. Zastanawianie si? i mówienie, co Ada robi?a kiedy?, co robi teraz, a co b?dzie robi? w przysz?o?ci. Wymienianie kolorów kredek

8.Utrwalanie nazw miesi?cy na podstawie fragmentu wiersza Krystyny Datkun-Czerniak Rok.

Podczas recytacji wiersza R. nazywa miesi?ce, wypowiadaj?c nazwy bezg?o?nie, poruszaj?c samymi ustami. Dziecko podaje g?o?no nazwy miesi?cy w odpowiedniej formie. Podczas ponownego s?uchania wiersza klaszcze, kiedy us?yszy nazw? miesi?ca.

W styczniu Nowy Rok przychodzi,

cz?sto mrozem grozi.

W lutym czyni tak samo.

W marcu bywa jak w garncu (…).

Kwiecie? z majem

w zieleni sk?pane (…).

Czerwiec obiecuje

rado?ci wiele, bo

– moi przyjaciele –

lipiec i sierpie? to wakacji czas (…).

Wrzesie? i pa?dziernik

zmieniaj? kolory ziemi (…).

W listopadzie

smutek na drzewach si? k?adzie.

A w grudniu zm?czony prac? Stary Rok

?egna si? i… zaprasza Nowy Rok. (…)

9.Karta pracy, cz. 4, s. 75. Czytanie tekstu wyrazowo-obrazkowego o wakacjach. Ko?czenie kolorowania kredek wed?ug wzoru (rytmu) z poprzedniej karty.

10.Karta pracy, cz. 4, s. 76. Rysowanie tego, co podoba?o si? w przedszkolu. Wskazywanie obrazków zgodnie z kolejno?ci? pór roku.

11.Karta pracy, cz. 4, s. 77. Czytanie tekstu z R. lub samodzielnie. Rozmowa na temat tego, co dzieci pozna?y w przedszkolu. Rysowanie s?oneczek po ?ladach. Kolorowanie rysunków.

12. 5-latki-karta pracy Nowe przygody Olka i Ady. Przygotowanie do czytania, pisania, liczenia, s. 80.

Rysowanie po ?ladach.

6-latki- karta pracy Nowe przygody Olka i Ady. Litery i liczby.  ?wiczenia w czytaniu. Dziecko czyta samodzielnie lub z pomoc? R..

13. Zabawa badawcza – Dlaczego czere?nie p?kaj??

Czere?nie – ca?e i pop?kane, rabarbar, woreczek foliowy, miska z wod?.

• Wyja?nianie dziecku, dlaczego, kiedy pada deszcz, dojrzewaj?ce latem owoce p?kaj?.

• Ogl?danie rabarbaru; opisywanie jego wygl?du, przeznaczenia; zwracanie uwagi na czerwon? skórk? brudz?c? palce oraz, ?e li?cie rabarbaru maj? charakterystyczny kszta?t.

• W?o?enie jednego kawa?ka li?cia do woreczka foliowego, a pozosta?ych – do miski z wod?.

Nast?pnego dnia porównywanie wygl?du rabarbaru z woreczka i z rabarbarem z wody (rabarbar wyj?ty z woreczka nie zmienia swojego wygl?du, ma nadal równe, ca?e ko?ce; natomiast ten wyj?ty z wody jest na ko?cach pop?kany i zwini?ty). To efekt wch?aniania wody. Skórka wch?ania jej wi?cej ni? mi??sz. W?a?nie dlatego rabarbar p?ka na ko?cach i si? zwija.

R. wyja?nia, ?e podobne zjawisko mo?na zaobserwowa? równie? u innych owoców. Czere?nie, kiedy s? ju? dojrza?e i pada na nie deszcz, zaczynaj? p?ka?. Mi??sz znajduj?cy si? pod skórk? ch?onie jak g?bka krople wody, które padaj? na skórk?. Owoc zwi?ksza wi?c swoj? obj?to??. Skórka natomiast nie zachowuje si? jak nadmuchiwany balonik, nie rozci?ga si? i dlatego p?ka. Podobnie jak czere?nie p?kaj? równie? wi?nie, ?liwki i agrest.

14. ?wiczenia w ksi??ce, s. 94−95. 5-latki Dziecko s?ucha tekstu czytanego przez R..

6-latki -czytanie  samodzielne tekstu o wakacjach i wakacyjnych  rad Olka i Ady.

15. S?uchanie  wiersza Agaty Widzowskiej Po?egnanie przedszkola.

– Lato si? ?mieje, czas na wakacje!

Pa, pa, zabawki! ?egnaj, przedszkole!

Zawsze b?dziemy o was pami?ta?,

stawiaj?c krzywe literki w szkole.

Starszak potrafi:

budowa? wie?e,

rozpozna? w ksi??kach najdziksze zwierz?,

uk?ada? puzzle,

kroi? warzywa,

wie, ?e si? pok?u? mo?na w pokrzywach.

Zna pory roku,

kierunki ?wiata,

wie, ?e na miotle nie da si? lata?,

sam si? ubiera,

buty sznuruje,

mówi: „przepraszam, prosz?, dzi?kuj?”.

Umie zadzwoni?

na pogotowie,

wie, ?e si? nie da chodzi? na g?owie,

zasady ruchu

zna doskonale

i po ulicy nie biega wcale.

Lubi teatrzyk,

?piewa piosenki,

wie, czym si? ró?ni s?o? od sarenki,

pieluch nie nosi

ani ?liniaka.

To s? zalety dziecka starszaka.

– Kwiatek dla pani. Cmok dla maluchów.

Troch? nam smutno… Pa, pa, przedszkole!

Lecz czy b?dziemy mogli tu wróci?,

gdy nam si? znudzi w tej nowej szkole…?

23 czerwiec Dzie? Taty, bardzo wa?ne ?wi?to. Wykonajcie i wr?czcie pi?kn? laurk? tatusiom, z?ó?cie ?yczenia, uca?ujcie i u?ciskajcie. Pochwalcie si? zdj?ciami z tego wyj?tkowego dnia.

ZYCZENIA  DLA TATY

Kochany tato - zaczn? zwyczajnie,

?e z Tob? w domu zawsze jest fajnie:

i w deszcz i w s?ot?, w smutku, w rado?ci,

 wspierasz i uczysz ?ycia w mi?o?ci.

Dzisiaj za wszystko chc? Ci dzi?kowa?,

skromny bukiecik kwiatów darowa?.

 

W dzie? dzisiejszy Tatku mi?y,

niech Ci p?yn? ?ycia chwile,

z duszy, z serca, z ca?ej si?y.

Wi?cej czuj? - ?ycz? tyle.

 

Ty zawsze wiesz dobrze, co dobre i z?e.

Gdy Ci? potrzebuj?, nie zawodzisz mnie.

Gdy jestem przy tobie, czuj? si? bezpiecznie

I wiem, ?e nasza mi?o?? b?dzie trwa?a wiecznie

https://www.youtube.com/watch?v=atFMTvMBnCE

https://www.youtube.com/watch?v=qmvipCo922w – nauka piosenki

https://www.youtube.com/watch?v=ZSXClGr4Ss8

https://www.youtube.com/watch?v=-VDZDUQYWDc