01-05.06.2020

Witamy  nasze Je?yki i Rodziców.

W tym tygodniu obchodzimy Dzie? Dziecka. Zach?camy Was do wspólnych zabaw, spacerów, nauki, wykonania prezentu dla przyjaciela i wielu innych ciekawych zada? i zabaw.  ?yczymy weso?ej zabawy i cudownego ?wi?towania z rodzicami. Jola i Ania

Temat: NIBY TACY SAMI, A JEDNAK INNI

  Dzie? 1 - Dzieci takie jak my

1.      Ogl?danie filmu edukacyjnego- wst?p do tematu tygodnia.

https://www.youtube.com/watch?v=zl_dYe03Yx0

2.      Wykonanie gazetki tematycznej. Rozmowa na temat obchodów Mi?dzynarodowego Dnia Dziecka.

Co b?dzie potrzebne: Czasopisma, katalogi, no?yczki.

Dziecko wycina z czasopism i katalogów kolorowe ilustracje przedstawiaj?ce dzieci ró?nych

narodowo?ci, w ró?nych sytuacjach. Prowadzi swobodne rozmowy na temat obrazków.

Okre?la wygl?d dzieci i ich emocje. Zastanawiaj? si?, dlaczego dzieci bywaj? smutne

i weso?e. Z pomoc? rodziny wykonuje gazetk? tematyczn?.

Rodzic pyta dziecko:

− Jak obchodzi si? Dzie? Dziecka w Polsce?

− Kogo i czym si? obdarowuje w dniu tego ?wi?ta?

3.      S?uchanie piosenki „jeste?my dzie?mi”. Ogl?danie prezentacji – za??cznik „dzieci”.

https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ

4.      ?wiczenia gimnastyczne

Wykonanie ?wicze? gimnastycznych z za??cznika -Gimnastyka 

5.      S?uchanie opowiadania Agaty Widzowskiej J?zyk migowy.

Ksi??ka (str. 74–75)

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-ks/mobile/index.html#p=78

Od samego rana Ada przygotowywa?a si? na spotkanie z now? kole?ank?, Kasi?. Okaza?o si?,

?e tata Kasi jest bardzo zdolnym architektem i b?dzie pracowa? w tym samym biurze co tata Ady i Olka. Obie rodziny umówi?y si? w ma?ej kawiarence w galerii, tu? obok bawialni dla dzieci. Ada bardzo lubi?a poznawa? nowe osoby i rozmawia? z nimi o tym, w co lubi? si? bawi?. Tym razem Ada by?a szczególnie przej?ta spotkaniem, bo dowiedzia?a si? od rodziców, ?e Kasia nie s?yszy.

– Na ?adne ucho? – dopytywa?a si? Ada. – Ani troszeczk??

– Ani troszeczk?.

– To jak my si? b?dziemy bawi??

– Jestem pewna, ?e znajdziecie na to sposób – u?miechn??a si? mama.

Ada próbowa?a zatyka? sobie uszy i prosi?a Olka, ?eby co? do niej mówi?.

– Mam fajn? siostr? – powiedzia? Olek.

– Co mówisz? – spyta?a Ada.

– Moja siostra jest najlepsz? siostr? na ?wiecie!

– Ecie-pecie? Nic nie rozumiem… Tej Kasi musi by? bardzo trudno – stwierdzi?a Ada.

W galerii panowa? gwar. Z g?o?ników p?yn??a muzyka, w bawialni s?ycha? by?o piski i ?miech rozbawionych dzieci. Obie rodziny przywita?y si? s?owami „dzie? dobry” i poda?y sobie r?ce. Ada stan??a naprzeciwko Kasi i nie wiedzia?a, czy ma co? powiedzie?, czy nie. Przecie? Kasia i tak nie us?yszy. Jednak dziewczynka u?miechn??a si? i r?kami zrobi?a przyjazny gest. Ada zrozumia?a, ?e to jest powitanie, i odpowiedzia?a takim samym gestem. Potem Kasia wskaza?a bawialni? i dziewczynki pobieg?y razem na zje?d?alni?. Po chwili rado?nie nurkowa?y w basenie z kolorowymi pi?eczkami. Kasia uk?ada?a z r?k ró?ne znaki, a Ada próbowa?a odgadn?? ich znaczenie. Gdy chcia?a zaj?? si? rysowaniem i kolorowaniem, Ada od razu zrozumia?a, o co chodzi. Wspólnie narysowa?y s?onia z wielkimi uszami, a na tych uszach namalowa?y wszystko, co symbolizuje d?wi?ki: ptaki, tr?bk?, gitar?, ?piewaj?c? pani?, a nawet samolot odrzutowy. Potem bawi?y si? w teatrzyk d?oni i okaza?o si?, ?e palcami mo?na pokaza? wiele rzeczy. Czasami Ada si? myli?a i nie potrafi?a czego? zrozumie?, ale to by?o bardzo zabawne. Jak wiele mo?na powiedzie?, nie u?ywaj?c s?ów! Wieczorem Ada wci?? rozmy?la?a o Kasi i o tym, jak wspaniale si? z ni? bawi?a. Tata powiedzia? córeczce, ?e osoby nies?ysz?ce porozumiewaj? si? j?zykiem migowym.

– Czy ja te? mog? si? nauczy? tego j?zyka? – zapyta?a Ada.

– Oczywi?cie. A teraz zgadnij, co chc? ci przekaza? – tata przytuli? Ad? i poca?owa? j? w czo?o.

– Dobranoc i kocham ci?! – zawo?a?a Ada i odpowiedzia?a tym samym gestem. – Zrozumia?e?,

tatusiu?

Tata u?miechn?? si? i pokiwa? g?ow?. Mi?o?? nie potrzebuje s?ów.

6.      Rozmowa na podstawie opowiadania i ilustracji w ksi??ce.

− Jak nazywa si? j?zyk, którym porozumiewa si? Kasia?

− Jakby?cie si? czuli, gdyby?cie nie s?yszeli tego, co kto? mówi?

− Spróbujcie, jak Ada, zatka? uszy i sprawdzi?, czy rozumiecie, co mówi kolega/kole?anka.

Rodzic kontynuuje rozmow?. Wyja?nia dzieciom znaczenie poj?cia tolerancja.

Tolerancja- to poszanowanie odmienno?ci innych, ich wygl?du, sposobu komunikowania

si?, wiary, kultury itd.

Dzie? 2- Jeste?my dla siebie uprzejmi

1.      Wys?uchanie wiersza Jadwigi Koczanowskiej Przyjaciel.

Nie musisz mie? przyjació? stu,

nie musisz mie? dziesi?ciu,

wystarczy, by? jednego mia?,

a to ju? wielkie szcz??cie.

Przyjaciel to jest taki kto?,

kto zawsze ci? zrozumie,

gdy dobrze jest – to cieszy si?,

gdy ?le – pocieszy? umie.

Przyjaciel to jest taki kto?,

kto nigdy nie zawiedzie,

a poznasz go, bo z tob? jest,

gdy co? si? nie powiedzie.

2.      Rozmowa na podstawie wiersza.

Rodzic pyta:

− Ilu przyjació? wystarczy mie??

− Kogo mo?emy nazwa? przyjacielem?

− Po czym mo?na pozna? przyjaciela

3.      Przygotowanie niespodzianki dla przyjaciela.

Co b?dzie potrzebne: Kredki, karton.

Dziecko siada do sto?u i rysuje Czarodziejski obrazek dla kolegi lub kole?anki. Mo?na oczywi?cie wykorzysta? ró?ne techniki plastyczne. Na koniec dzieci prezentuj? prace Rodzicom i mówi? dla kogo zrobili taki  pi?kny obrazek. Je?li si? uda wykona? to zadanie to prosimy o uwiecznienie tego na zdj?ciu i wstawienie na naszej je?ykowej grupie.

Przy wykonywaniu pracy mo?na pos?ucha? piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=mGsicfW_yG8

4.      Zagadki obrazkowe Zgadnij, co narysowa?em?

Rodzic wykonuje patykiem na ziemi rysunki. Dziecko odgaduje, co narysowa? Rodzic. Nast?pnie zagadki rysunkowe cz?onków rodziny wykonuje dziecko.

5.      Zabawa ruchowo-pantomimiczna Wiem, co chcesz pokaza?.

Dziecko pokazuje czynno??, a rodzic lub rodze?stwo je na?laduje. Dziecko pokazuje

ruchem cia?a, gestem i mimik? – ró?ne czynno?ci wymieniane przez Rodzica, np.

powitanie si?, czesanie, bieganie, mycie si?, pomaganie, pocieszanie, nie zgodzenie si? na

co?, zastanawianie si?, okazanie zdziwienia itp.

Dzie? 3-  Zabawy w liczenie

1.      Wykonanie karty pracy, cz. 2, str. 56.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-kp-2/mobile/index.html#p=58

Dzieci:

− ogl?daj? obrazki i mówi? o tym, co na nich widz?,

− mówi?, w co ubrane s? dzieci z ró?nych krajów,

− licz? palce, które pokazuj? dzieci,

− mówi?, ile lat maj?: Ada, Paloma, Diego i Kazuo,

Rodzic kontynuuje rozmow? na temat obrazków. Pyta dziecko:

− Jakie s? dzieci na ca?ym ?wiecie?

 Co to znaczy, ?e dzieci na ca?ym ?wiecie s? takie same?

 Co najbardziej dzieci lubi? robi??

2.      Zabawa ruchowa Bawimy si? razem.

Co b?dzie potrzebne: nagranie spokojnej melodii.

 Rodzic w??cza nagranie spokojnej melodii. Dziecko wykonuj? w?asne improwizacje taneczne. Podczas przerwy w muzyce, w zale?no?ci od tego, ile palców poka?e Rodzic ,tyle razy dziecko klaszcze w d?onie i g?o?no liczy .

3.      Zabawa podsumowuj?ca O kim mówi??

Co b?dzie potrzebne: Obrazki z karty pracy, cz. 2, nr 56.

Rodzic rozk?ada obrazki przedstawiaj?ce dzieci z ró?nych krajów. Opisuje wygl?d wybranego

dziecka z obrazka i podaje jego imi?, dziel?c s?owo na sylaby, np. A-da, Pa-lo-ma, Die-go,

Ka-zu-o. Dziecko wypowiada imi? w ca?o?ci, a nast?pnie klaszcze tyle razy, z ilu sylab sk?ada

si? to imi?.

4.      ?wiczenie z elementem rzutu do celu – Rzut workiem.

Dziecko staje na linii utworzonej z szarfy/bibu?y/sznurka i stara si? trafi? woreczkami/pi?eczkami do celu – utworzonego równie? z szarfy roz?o?onej na pod?odze/ miski.

5.      Zabawa ruchowa z elementem skoku – Skok.

Szarfy/ ko?a z bibu?y/ sznurka le?? na pod?odze. Rodzic klaszcze w d?onie w rytm dowolnej melodii, dziecko maszeruje. Na has?o Rodzica: Skok!, dziecko wskakuje do ?rodka szarfy i rado?nie skacze (nie przekraczaj?c linii). Rodzic ponownie klaszcze w d?onie w rytm dowolnej melodii, dziecko maszeruje.

6.      Rozegranie popularnej gry planszowej Chi?czyk przez ch?tne dzieci.

Co b?dzie potrzebna: Gra planszowa Chi?czyk.

Rodzic zapoznaje dzieci z zasadami gry w popularn? gr? planszow?. Zach?ca do przestrzegania obowi?zuj?cych zasad, sprawnego przeliczania oczek na wyrzucanej kostce i pól na planszy. Zach?camy do zabawy wszystkich cz?onków rodziny.

Dzie? 4 -Zabawy dzieci z ró?nych stron ?wiata

1.      Zabawy ruchowe przy wierszu Bo?eny Formy.

Dziecko i Rodzic staj? na pod?odze zwróceni twarzami do siebie zwrócone twarzami do siebie. Rodzic czyta wiersz, jednocze?nie pokazuje ruchy, jakie dziecko wykonuje.

Tekst wiersza:                                                                                  Dzieci:

Ta?czy? wszyscy lubimy,                                              -  poruszaj? biodrami, na?laduj?c taniec,

du?e ko?o robimy.                                                           -  podaj? sobie r?ce,

Teraz g?o?no tupiemy                                                             - tupi?,

klaska? dobrze umiemy.                                                     - klaszcz?,

Wiemy, co to jest ko?o,                                                     - rozpoczynaj? marsz po okr?gu ko?a,

w nim idziemy weso?o.                                                 - w dalszym ci?gu maszeruj?, klaszcz?c,

Na b?benku gra pani,                                                    -  Rodzic udaje ?e uderza w b?benek,

zata?czymy dzi? dla niej.                                                            - wykonuj? obrót

2.      S?uchanie wiersza Agaty Widzowskiej Dzieci na Ziemi.

Na kuli ziemskiej bawi? si? dzieci,

cieplutkie s?onko dla nich wci?? ?wieci,

a ksi??yc mruga oczkiem na niebie

do wszystkich ludzi, równie? do ciebie.

Zulu z Afryki chodzi po drzewach,

a Chinka Inka jak ptaszek ?piewa.

Eskimos Bubu gra w pi?k? z fok?,

na s?oniu je?dzi Hindus Namoko.

Dzieci si? ró?ni? kolorem skóry,

jednak s? dumne ze swej kultury,

i cho? w dziwacznych mówi? j?zykach,

pragn? si? bawi?, ta?czy? i bryka?!

Inka i Zulu, Bubu, Namoko –

chc? by? kochane, ?mia? si? szeroko,

je?? smako?yki, dba? o zwierz?ta,

a zamiast wojen mie? tylko ?wi?ta!

Niech wam si? spe?ni? wszystkie marzenia –

tak, robi?c obrót, powiada Ziemia.

3.      Rozmowa na podstawie wiersza.

Rodzic pyta dziecko:

 O jakim ?wi?cie by?a mowa?

 Jakie s? dzieci na ca?ym ?wiecie?

 Co to znaczy, ?e dzieci na ca?ym ?wiecie s? takie same?

 Co najbardziej lubi? robi? dzieci?

Jakie imiona mia?y dzieci z wiersza?

4.       Meksyka?skie ponczo – zaj?cia plastyczne.

Co b?dzie potrzebne: Karta pracy, cz. 2, str.56, obrazki przedstawiaj?ce ró?nokolorowe poncza.

Rodzic pokazuje dzieciom kart? pracy. Pyta, czy pami?taj?, w co ubrany by? Diego z Meksyku. Pokazuje dzieciom obrazki przedstawiaj?ce ró?nokolorowe poncza. Dziecko wypowiadaj? si? na temat obrazków. Rodzic wyja?nia znaczenie s?owa ponczo.

Ponczo- to rodzaj wierzchniego m?skiego okrycia wykonanego z prostok?tnego kawa?ka

we?nianej lub bawe?nianej tkaniny z otworem na g?ow? po?rodku.

Rodzic zwraca uwag? dziecka na kolory pasków na ponczu. Dziecko, wraz z Rodzicem, nazywa wskazywane kolory. Dowiaduje si?, ?e uk?ad kolorów pasków na ponczu powtarza si?.

5.       Zabawa ruchowa Kolorowe wst??eczki.

Co b?dzie potrzebne: Kolorowe wst??ki/ mog? by? zrobione z bibu?y (zielone, czerwone, ?ó?te, niebieskie), dowolna muzyka.

Rodzic rozdaje dziecku kolorowe wst??ki. Dziecko nazywa swoje kolory. Przy d?wi?kach muzyki poruszaj? si? po pokoju, machaj?c swobodnie wst??kami. Na pauz? w muzyce kuca, gdy muzyka zaczyna znowu gra? dziecko ponownie swobodnie porusza si? po pokoju machaj?c wst??kami.

6.      Cz??? plastyczna „Ponczo”

Co b?dzie potrzebne: Kolorowe kartki, klej, kartonik z uk?adem kolorowych pasków, kartka w kszta?cie prostok?ta.

Rodzic zach?ca dzieci do wykonania w?asnego poncza.

Dzieci:

− zajmuj? miejsca przy stolikach,

− rw? na paski kolorowe kartki, staraj?c si?, aby pasek by? jak najd?u?szy.

− uk?adaj? paski najpierw zgodnie z rytmem wskazanym przez Rodzica na kartoniku,

− nast?pnie naklejaj? paski na prostok?t wed?ug w?asnego kodu,

− sk?adaj? kartk? na pó? i wycinaj? po?rodku otwór.

Rodzic podczas pracy rozmawia z dzie?mi o tym, co w?a?nie wykonuj?.

Dzie? 5 - Na placu zabaw                                               

1.      Wykonanie planszy Letnie zabawy na podwórku.

Co b?dzie potrzebne: Gazetki reklamowe, czasopisma dla dzieci, karton A3, klej, no?yczki.

Dziecko ogl?da gazetki reklamowe i czasopisma dla dzieci. Nast?pnie wycina z nich obrazki

przedstawiaj?ce zabawki i bawi?ce si? wspólnie dzieci. Opisuje swoje obrazki, formu?uj?c

d?u?sze wypowiedzi, np. du?a hu?tawka, ma?a ?opatka, czerwony rowerek, pi?ka no?na (na

obrazku dzieci graj? w pi?k?). Nakleja obrazki na du?y arkusz.

2.      Karta pracy, cz. 2, str. 57.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-kp-2/mobile/index.html#p=58

Dzieci:

− s?uchaj? rymowanki i imion dzieci.

− ??cz? obrazki dzieci z obrazkami sprz?tów, z których korzysta?y podczas pobytu na placu

zabaw.

3.      Wys?uchanie wiersza Jadwigi Koczanowskiej Podwórko.

Na naszym podwórku

wspania?a zabawa,

jest ?awka, hu?tawka

i zielona trawa.

Jest piasek, ?opatka

i wiele foremek,

s? pi?ki, skakanki,

czerwony rowerek.

Tutaj si? bawimy,

zapraszamy go?ci,

bo wspólna zabawa

to mnóstwo rado?ci.

Rozmowa na podstawie wiersza. Rodzic pyta:

− Jakie zabawki znajduj? si? na podwórku?

− Co dostarcza dzieciom wspólna zabawa?

4.      Karta pracy, cz. 2, str. 57.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-kp-2/mobile/index.html#p=58

Dzieci:

− s?uchaj? rymowanki i imion dzieci.

− ??cz? obrazki dzieci z obrazkami sprz?tów, z których korzysta?y podczas pobytu na placu

zabaw,

− rysuj? po ?ladach rysunków i mówi?, co one przedstawiaj?,

− mówi?, z czego lubi? korzysta? podczas pobytu na placu zabaw.

5.      Nasze ulubione zabawy w ogrodzie – wspólne zabawy wed?ug propozycji dzieci.

Rodzic s?ucha propozycji dziecka i organizuje ich ulubione zabawy.

Drogie dzieci przygotowa?y?my dla Was, ró?ne karty pracy- ZA??CZNIK- KATRY. Nad ka?dym zadaniem jest opis, popro?cie Rodziców, aby Wam przeczytali polecenie. Oczywi?cie ka?dy zrobi tyle, ile mo?e. Zadania s? dodatkowe, a ich rozwi?zywanie-wykonanie powinno sprawi? Wam rado?? i satysfakcj?. Mi?ej zabawy Je?yki 

 

Pliki do pobrania: