04 - 08.05.2020

Drogie Je?yki.

Kilka dni temu obchodzili?my trzy ?wi?ta,

- 1 maja: ?wi?to Pracy – Mi?dzynarodowy Dzie? Solidarno?ci Ludzi Pracy.

- 2 maja: Dzie? Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Dzie? Polonii i Polaków za Granic?

- 3 maja: ?wi?to Narodowe Trzeciego Maja – 228. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja.

 Proponujemy Wam w tym tygodniu zabawy, filmy i gry edukacyjne, ?wiczenia, literatur?, oraz piosenki, zabawy ruchowe, a tak?e wiele innych aktywno?ci zwi?zanych w?a?nie z tematem Polski i  tych trzech ?wi?t.

Zapraszamy do nauki poprzez zabaw?.  Podzielcie si? z nami swoimi dzia?aniami. Jola i Ania

Temat tygodnia : Moja ojczyzna

Proponowane aktywno?ci dla dzieci i rodziców w bie??cym tygodniu:

Ogl?danie prezentacji o  Polsce- za??cznik POLSKA

oraz filmików

https://www.youtube.com/watch?v=Xv7DNwMDoAM

https://www.youtube.com/watch?v=JPB6tA0U214

na koniec filmików s? zadania, mi?ej zabawy.

Majowe ?wi?ta- s?uchanie opowiadania Barbary Szel?gowskiej.

Cele: kszta?towanie poczucia przynale?no?ci narodowej, poznawanie tradycji zwi?zanej z obchodzeniem ?wi?t pa?stwowych.

Ksi??ka str. 68–69

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-ks/mobile/index.html#p=70

Sko?czy?a si? majówka. Ada i Olek po kilkudniowym pobycie u dziadków wrócili do przedszkola. Dziewczynka od razu pochwali?a si? dzieciom, ?e razem z Olkiem pomagali dziadkowi powiesi? flag?. Do ostatniego dnia pobytu bia?o-czerwona flaga wisia?a dumnie nad wej?ciem do domu.

– Ja te? widzia?em wisz?ce flagi – zawo?a? Kamil.

– I ja te? – powiedzia? Daniel.

– A tak naprawd? to po co si? je wiesza? – dopytywa? Maciek. – I co to by?y za jakie? dziwne ?wi?ta? Nie by?o choinki ani jajek wielkanocnych…

Inne dzieci te? by?y bardzo ciekawe i dlatego pani postanowi?a przypomnie?, co si? dzia?o

przez ostatnie dni. Ca?a grupa usiad?a na dywanie.

– To by?y ?wi?ta pa?stwowe. Obchodzone s? co roku. Pierwszego maja zawsze przypada

?wi?to Pracy – zacz??a mówi? pani. – Tyle ?e ?wi?to Pracy obchodzone jest równie? w innych krajach. Zosta?o ustanowione wiele lat temu i w tym dniu czcimy trud wszystkich pracuj?cych ludzi – waszych rodziców, dziadków, s?siadów… Drugiego maja mieli?my ?wi?to Flagi. Jeste?my Polakami, mieszkamy w Polsce i dlatego powinni?my szanowa? nasz? flag?. Za? trzeci maja to rocznica uchwalenia konstytucji. Konstytucja to taka umowa podpisana przez króla i szlacht? po to, ?eby wszystkim lepiej si? ?y?o.

– A jak ten król wygl?da?? – dopytywa? Antek. – Czy mo?na go gdzie? spotka??

– Nie, Antku, to wszystko by?o wiele lat temu. Ale je?eli chcecie zobaczy? króla, mo?emy pój?? do muzeum. To co, idziemy? – zapyta?a pani.

– Tak! – odpowiedzia?y dzieci chórem i ju? po chwili ca?a grupa posz?a do pobliskiego muzeum zobaczy? wystaw? upami?tniaj?c? nie tylko podpisanie konstytucji, lecz tak?e pozosta?e majowe ?wi?ta.

Na ?cianie wisia?a wielka flaga Polski.

– O, a to god?o! – powiedzia? Antek. – Orze? w koronie. A co jest napisane tu obok, na tym

plakacie?

– To hymn Polski – odpowiedzia?a pani. – A na tych zdj?ciach mo?ecie zobaczy?, jak kiedy? obchodzono ?wi?to Pracy.

– A co to za dziwnie ubrani ludzie na tym obrazku?

– To jest kopia obrazu naszego najs?ynniejszego polskiego malarza Jana Matejki pt. „Konstytucja 3 maja 1791 roku”. I w?a?nie na nim mo?ecie zobaczy?, jak wygl?dali król, dostojnicy królewscy, szlachta i zwykli ludzie. Kiedy? tak w?a?nie wszyscy si? ubierali.

Dzieci jeszcze przez d?ugi czas wpatrywa?y si? z zaciekawieniem w dzie?o Matejki.

– Ciesz? si?, ?e jestem Polakiem – szepn?? Micha? do ucha Ady.

– Ja te? – powiedzia?a dziewczynka i z dum? spojrza?a na polsk? flag?.

Rozmowa na podstawie opowiadania i ilustracji w ksi??ce.

Rodzic zadaje pytania:

− Jakie barwy ma flaga Polski?

− Dlaczego na pocz?tku maja wywiesza si? polskie flagi?

− Jakie miejsce odwiedzi?a grupa Ady?

− Co ciekawego zobaczy?y dzieci w muzeum?

  • Karta pracy, cz. 2, str. 44.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-kp-2/mobile/index.html#p=46

Dzieci:

− rysuj? flag? Polski po ?ladzie, koloruj? j? wed?ug wzoru,

− przygl?daj? si? rysunkom flag, otaczaj? p?tl? flag? Polski.

Moje osiedle w barwach narodowych – rysowanie kred? na papierze ?ciernym.

Cele: tworzenie prac plastycznych ró?nymi technikami, rozwijaniesprawno?ci manualnej.

Co b?dzie potrzebne: Papier ?cierny, drobnoziarnisty, w ciemnym kolorze, b?d? ciemna kartka z bloku technicznego kreda w kolorach czerwonym i bia?ym.

Rodzic proponuje dzieciom wykonanie pracy plastycznej na temat: Moje osiedle w barwach

narodowych. Ale wa?ne jest, aby u?y? do wykonania pracy tylko dwóch kolorów: bia?ego i czerwonego. Pokazuje papier ?cierny. Wyja?nia, do czego jest on przeznaczony. Informuje, ?e czasem papier ?cierny wykorzystywany jest tak?e do prac plastycznych, bo takie prace s? bardzo ciekawe. Wr?cza dziecku kawa?ek papieru. Dziecko dotyka go, okre?la jego faktur? oraz opisuje swoje wra?enia. Dziecko rysuje na papierze ?ciernym czerwon? kred? i bia?? kred?, staraj?c si? zape?ni? ca?? powierzchni? arkusza papieru. Po zako?czeniu pracy przez dziecko Rodzic. utrwala barwy, spryskuj?c kartk? lakierem do w?osów. Mi?ej zabawy J

S?uchanieiogl?danieLegendy o za?o?eniuGniezna.

https://www.youtube.com/watch?v=gr_l0hQUu7c

Pytania do filmu:

-Jakieimionanosilibracia z legendy?

- Co ujrza? Lech naniebie?

- Co postanowi?wtedyzrobi??

Orze?- ogl?danie za??cznika Orze?.

Orze? bielik to najwi?kszyptakdrapie?nywyst?puj?cy w Polsce.

To jest god?oPolski- ogl?danieza??cznikaOrze?.

To w?a?nie Lech umie?ci?or?abielika w godleswojemiastaGniezna, a teraz jest on w godlePolski.

Zaprowad? Lecha do or?a bielika – wykonanie karty pracy z za??cznika Orze?.

Jakie ptaki znajduj? si? na karcie? Zadaniem dzieci b?dzie zaprowadzi? Lecha do or?a bielika – wybieramy odpowiedni szlaczek i rysujemy po ?ladzie.

Jestem dobrym Polakiem – nauka na wiersza Iwony Fabiszewskiej Moja Ojczyzna.

Cele: rozwijanie koncentracji uwagi i pami?ci, utrwalanie nazw i wygl?du symboli narodowych.

Kocham moj? ojczyzn?,

bo jestem Polakiem.

Kocham Or?a Bia?ego,

bo jest Polski znakiem.

Kocham barwy ojczyste:

te bia?o-czerwone.

Kocham góry i niziny,

ka?d? Polski stron?.

Rozmowa na temat wiersza.Rodzic pyta:

− Jak nazywa si? nasza ojczyzna?

Co to znaczy by? Polakiem?

− Dlaczego kochamy or?a bia?ego?

− Jak wygl?da nasze god?o?

Karta pracy, cz. 2, str. 45.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-kp-2/mobile/index.html#p=46

Dzieci:

− odszukuj? w?ród naklejek brakuj?ce elementy obrazka, naklejaj? je w odpowiednich miejscach,

podaj? nazw? przedstawionego symbolu Polski,

− koloruj? pierwsz?, trzeci? i pi?t? koron? na ?ó?to, a drug? i czwart? – na pomara?czowo,

− licz?, ile jest ?ó?tych koron, a ile pomara?czowych koron.

Zabawa ruchowa Wysoko – nisko.

Co b?dzie potrzebne: maskotka, nagranie weso?ej melodii.

Dziecko bierze do r?ki pluszow? maskotk?. Wykonuje w?asne improwizacje taneczne z zabawk? w roli partnera. Na przerw? w muzyce, zgodnie z poleceniemwydanym przez Rodzica, pokazuje swojemu partnerowi, co znajduje si? wysoko (wspina si? na palce, wyci?gaj?c r?k? z maskotk? w gór?) lub nisko (wykonuje przysiad i pokazuj?np. wzory na dywanie).

S?uchanie piosenki P?ynie Wis?a, p?ynie.

https://www.youtube.com/watch?v=0oPokemvQ90

P?ynie Wis?a, p?ynie
Po polskiej krainie,

Po polskiej krainie,
Zobaczy?a Kraków,
Pewnie go nie minie.

Zobaczy?a Kraków,
Pewnie go nie minie.

Zobaczy?a Kraków,
Wnet go pokocha?a,
Wnet go pokocha?a,
A w dowód mi?o?ci
Wst?g? opasa?a.

A w dowód mi?o?ci
Wst?g? opasa?a.

Chocia? si? schowa?a
W Niepo?omskie lasy
W Niepo?omskie lasy
I do morza wpada,
P?ynie, jak przed czasy.

I do morza wpada,
P?ynie, jak przed czasy

Zabawa ruchowa z elementem równowagi- „P?ynie Wis?a”

Rozk?adamy na pod?odze niebieskie szarfy/ b?d? poci?t? bibu??, symbolizuj?ce Wis??. Dzieci staraj? si? przej?? szlak rzeki nie trac?c równowagi.

Zabawy konstrukcyjne – Budujemy mosty.Samodzielne rozwi?zywanie sytuacji problemowej.

Co b?dzie potrzebne: Klocki, ma?e samochody, niebieska krepina, tektura.

Rodzic uk?ada na dywanie kawa?ek niebieskiej krepiny – rzek?. Obok ustawia pude?ko z klockami oraz tektur?. Z jednej i z drugiej strony rzeki umieszcza ma?e samochody. Proponuje dziecku budow? mostów. Oczywi?cie mo?na budowa? równie? domy i inne budynki tak by powsta?o miasto.

Masa? na dobry humor

?eby by?o nam weso?o – masujemy swoje czo?o.
Raz i dwa, raz i dwa – ka?dy ?adne czo?o ma.
Potem oczy, pod oczami i pod nosem, pod wargami.
J?zyk w gór? raz i dwa – ?adny j?zyk ka?dy ma.
Tu jest g?owa, a tu uszy – trzeba swoje uszy ruszy?.
Raz i dwa, raz i dwa – dwoje uszu ka?dy ma.
Powiedz: mama, tata, lala, i za?piewaj: la-la-la-la.
Otwórz buzi?, zamknij buzi?, poka? wszystkim oczy du?e.
Pog?aszcz g?ówk? ?adn? swoj? i policzki, brod?, czo?o.
Poszczyp lekko ca?? twarz i ju? dobry humor masz!

Zabawa ruchowa ,,Celowanie do kosza”

Dzieci ustawiaj? si? w kole, na ?rodku stoi kosz. Otrzymuj? pi?eczki i wrzucaj? je do kosza. Za ka?de trafienie nagradzane s? brawami (licz? swoje trafione rzuty).Zabaw? powtarzamy.

S?uchanie legendy o Syrence warszawskiej.

Rozmawiali z sob? dwaj rybacy znad Wis?y w owych zamierzch?ych czasach, gdy na miejscu

dzisiejszej Warszawy le?a?a niewielka rybacka osada, otoczona g?stymi lasami.

– A widzieli?cie j?, t? Syren?, Szymonie?

– Widzie? nie widzia?em, Mateuszu, ale s?ysza?em, jak ?piewa.

– Jak tylko s?oneczko ma si? ku zachodowi i czerwieni? pomaluje Wise?k?, zaraz jej piosenka

si? rozlega.

– Warto by j? wypatrze?, zobaczy?.

– Je?li nas ujrzy – umknie i skryje si? w wodzie.

– Najlepiej zapyta? o to ojca Barnab?, pustelnika. To cz?owiek m?dry i pobo?ny; on powie

i nauczy, co czyni? nam nale?y.

Udali si? do pustelnika Barnaby i opowiedzieli mu o Syrenich ?piewach, które s?ysz? wieczorami. Ojciec Barnaba zaduma? si? na d?ug? chwil?, a obaj rybacy czekali w skupieniu, a? namy?li si?, co poradzi?.

– Wi?c trzeba tak zrobi?: w pe?ni? miesi?ca wybierzemy si? we trzech do ?róde?ka; na ubrania

przyczepimy ga??zi ?wie?o zerwanych, ?eby Syrena cz?owieka nie poczu?a, bo si? nie poka?e;

zaczaimy si? przy samym ?ródle, a gdy wyjdzie i ?piewa? zacznie, wtedy zarzucimy na ni? sznur, zwi??emy i mi?o?ciwemu ksi?ciu na Czersku zawieziemy w darze. Niech j? na zamku trzyma i niech mu wy?piewuje.

By?a pi?kna, pogodna noc. Ale w lesie nie wszyscy spali. Zza brzóz i wierzb stoj?cych nad

potokiem wida? by?o trzy skulone postacie. Przycupn??y one w?ród krzaków g?stych i patrzy?y

w wod? potoku, mieni?c? si? srebrzy?cie od blasków ksi??yca. Byli to dwaj rybacy, Szymon

i Mateusz, i pustelnik, ojciec Barnaba. Nagle z wody wynurzy?a si? przecudna posta?. Mia?a d?ugie kruczoczarne w?osy, szafirowe oczy. Przygl?daj?cym si? jej rybakom a? serca zamar?y ze wzruszenia. Syrena chwil? trwa?a w milczeniu, zapatrzona w niebo i w gwiazdy – i oto w ciszy tej czarownej nocy zad?wi?cza? pi?kny ?piew. Wtem z krzaków, cicho, bez szelestu, wyskoczy?y owe trzy postacie i rzuci?y si? na Syren?. Rybacy z ojcem Barnab? skr?powali i wyci?gn?li Syren? z wody. Szamota?a si? nieszcz?sna, ludzkim g?osem ich prosi?a o uwolnienie. G?os ten wzruszy? ich nie móg?, gdy?, wedle rady ojca Barnaby, uszy mieli woskiem szczelnie zatkane.

– Zamkniemy Syren? w oborze, a pilnowa? jej b?dzie pastuszek Staszek. Skoro ?wit zawieziemy j? do ksi?cia.

Staszek zosta? sam na sam z Syren?, siad? naprzeciwko i tak, jak mu rozkazali, patrzy? w ni?

bacznie i oczu z niej nie spuszcza?. Nagle Syrena spojrza?a na Staszka swymi czarodziejskimi

oczami i za?piewa?a. Staszek by? na wpó? przytomny. Jak ?yje, nie s?ysza? nic podobnego. ?piew syreny gra? na jego sercu tak, jak gra wiosna na sercu ka?dego cz?owieka.

A Syrena nagle spojrza?a wprost w oczy Staszka i rzek?a:

– Rozwi?? mnie!

Nie zawaha? si? ani na chwil?.

– Otwórz wrota i chod? za mn?.

Us?ucha?. Otworzy? wrota i czeka?, co si? stanie. Nie czeka? d?ugo. Syrena unios?a si? ze s?omy, na której le?a?a, i skacz?c na swoim rybim ogonie, przesz?a przez wrota i skierowa?a si? w stron? Wis?y. Sz?a i ?piewa?a. A Staszek, jak urzeczony, szed? za ni?, szed? za ni?, bez woli, bez my?li. A gdy ju? by?a tu?-tu? nad brzegiem Wis?y, odwróci?a si?, spojrza?a ku wiosce i zawo?a?a na g?os ca?y:

– ?piewa?am wam, ludzie pro?ci, ludzie serca cichego i dobrego, ale na rozkaz ?piewa? nie

chc? i nie b?d?. Wol? skry? si? na wieki w falach wi?lanych, wol? znikn?? sprzed waszych oczu i tylko szumem rzeki do was przemawia?. A gdy przyjd? czasy ci??kie i twarde, czasy, o których nie ?ni si? ani wam, ani dzieciom i wnukom dzieci waszych ?ni? si? jeszcze nie b?dzie, wtedy, w lata krzywdy i kl?ski, szum fal wi?lanych ?piewa? b?dzie potomkom waszym o nadziei, o sile, o zwyci?stwie. Tymczasem p?dem od wioski lec? ku brzegowi obaj rybacy i pustelnik stary i krzycz?:

– Nie puszczaj!

A Syrena, chlup, do wody, a za ni? w te p?dy Staszek. I znikn??. Min??y lata i wieki. Na miejscu wioski powsta?o bogate i warowne miasto. A miasto to, pó?niej stolica, na pami?tk? dziwnej przygody z Syren?, wzi??o j? za god?o swoje, i god?o to po dzie? dzisiejszy widnieje na ratuszu Warszawy.

Rozmowa na podstawie us?yszanej legendy.

Co b?dzie potrzebne: Zdj?cie warszawskiej Syrenki- za??cznik SYRENA

Rodzic zadaje pytania:

− Jak wygl?da?a Syrenka?

− Dlaczego rybacy chcieli j? schwyta??

Kto uwolni? Syrenk??

− Co obieca?a Syrenka warszawiakom?

Karta pracy, cz. 2, str. 46.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-kp-2/mobile/index.html#p=48

Dzieci:

− ??cz? ze sob? po?ówki pocztówek przedstawiaj?cych ciekawe miejsca w stolicy Polski,

nazywaj? je z pomoc? osoby doros?ej,

− rysuj? po ?ladach rysunków fal na rzece Wi?le.

Praca plastyczna Moja ojczyzna.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-aplus-wyp/mobile/index.html#p=40

Co b?dzie potrzebne: Wyprawka, karta nr 12, bia?a bibu?a, flamastry, no?yczki.

Dzieci:

− przygotowuj? kart? nr 12 oraz flamastry i no?yczki,

− wypychaj? z karty pracy kszta?t god?a,

− wyrywaj? ma?e kawa?ki bia?ej bibu?y i wyklejaj? nimi skrzyd?a or?a,

− koron?, dziób i pazury or?a koloruj? ?ó?tym flamastrem.

Karta pracy, cz. 2, str. 47.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-kp-2/mobile/index.html#p=49

Dzieci:

− odszukuj? na du?ym zdj?ciu przedstawiaj?cym Wawel umieszczone pod nim fragmenty.

Wykonanie dowolnych kart pracy z za??cznika KARTY. jpg

Drogie dzieci przygotowa?y?my dla Was, ró?ne karty pracy.Nad ka?dym zadaniem jest opis, popro?cie Rodziców aby Wam przeczytali polecenie. Oczywi?cie ka?dy zrobi tyle, ile mo?e. Zadania s? dodatkowe a ich rozwi?zywanie-wykonanie powinno sprawi? Wam rado?? i satysfakcj?. Mi?ej zabawy Je?yki.