06 - 10.04.2020

Witamy serdecznie.

Przedstawiamy propozycje ró?nych aktywno?ci na bie??cy tydzie?. Ka?dy wykona tyle, ile b?dzie móg?. B?dzie nam bardzo mi?o je?eli prze?lecie  zdj?cie  na Grup? Je?yków. ?yczymy Wam weso?ej zabawy, a przede wszystkim zdrówka. Ania i Jola.

Temat tygodnia: Wielkanoc

1. Swobodne, rozmowy na temat zbli?aj?cych si? ?wi?t Wielkanocnych.

 Zdj?cia od 1 do 13 / prezentacje/ filmy zwi?zane tematycznie ze ?wi?tami Wielkanocnymi.

Poni?ej znajduj? si? prezentacje oraz filmy zwi?zane z tematem.

https://www.slideshare.net/Gromix360/tradycje-i-zwyczaje-wiat-wielkanocnych

https://slideplayer.pl/slide/811658/

https://www.youtube.com/watch?v=nDlJVu4rXrU

https://www.youtube.com/watch?v=CmtqWLGWHWQ

 

2. W poszukiwaniu jajka– okre?lanie charakterystycznych cech jajka ugotowanego na twardo, rozpoznawanie jajka za pomoc? dotyku.

Potrzebne b?dzie: Jajko ugotowane na twardo, jab?ko, mandarynka, gruszka, ogórek, nieprzezroczysty worek.

Rodzic pokazuje jajko ugotowane na twardo. Prosi, aby dziecko uwa?nie przyjrza?o si? mu, dotkn??y go i poda?y cechy charakterystyczne. Nast?pnie umieszcza w nieprzezroczystym

worku np.: jab?ko, mandarynk?, gruszk?, ogórek, jajko. Dziecko kolejno, bez kontroli wzroku,

wk?ada r?k? do worka i odnajduje w nim jajko. Wymieniaj? cech? jajka, która pozwoli?a mu odró?ni? je od innych rzeczy umieszczonych w worku.

 

3. S?uchanie opowiadania Barbary Szel?gowskiej Wielkanocne pyszno?ci.

Ilustracja do opowiadania :

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-ks/mobile/index.html#p=62

W przedszkolu na ka?dym kroku wida? by?o zbli?aj?c? si? Wielkanoc. W wazonach sta?y

bazie, a obok – koszyczki z jajkami. Wszystkie zawieszone dekoracje te? przypomina?y o ?wi?tach. S?o?ce ka?dego kolejnego dnia coraz mocniej ?wieci?o. Ada, podobnie jak inne dzieci z jej grupy, nie mog?a doczeka? si? ?wi?t. Pani opowiada?a o tradycjach wielkanocnych.

– A mo?e zrobimy sobie mazurka? I jeszcze babk? i szynk?. Nie mo?e te? zabrakn?? chleba

i jajek!

– Ale jak my to wszystko sami zrobimy? – dopytywa? Kamil. – To naprawd? du?o pracy. Widzia?em, jak babcia piek?a ciasto.

Pani tajemniczo u?miechn??a si? do dzieci.

– Tak naprawd? zrobimy dzi? te wszystkie smako?yki, ale one nie b?d? nadawa?y si? do jedzenia.

Wykonamy je z masy solnej, potem wypieczemy i pomalujemy. A na koniec urz?dzimy

k?cik wielkanocny.

– Ale fajny pomys? – zawo?a? Kamil.

Ada zrobi?a wielk? bab? wielkanocn?, a Kamil – szyneczk?. Inne dzieci te? stara?y si? jak

mog?y.

Po pomalowaniu i u?o?eniu na stoliczku wszystkie „smako?yki” wygl?da?y jak prawdziwe,

zw?aszcza baba z lukrem. Po podwieczorku do sali ?redniaków przysz?y w odwiedziny starszaki.

– Ale macie tu pyszniutkie pyszno?ci! – oblizuj?c si?, zawo?a? Maciek i wyci?gn?? r?k? po

bab?. W ostatniej chwili przed zjedzeniem powstrzyma? go Olek.

– Dlaczego nie mog? si? pocz?stowa?? Trzeba je?? szybko, póki ?wie?e. Potem ju? nie b?d?

takie dobre.

– Maciek, przyjrzyj si? uwa?niej tym smako?ykom. Przecie? one s? z masy solnej. Jeszcze

móg?by? sobie przez nie po?ama? z?by. Najlepiej poczekaj na prawdziwy wielkanocny stó?

i prawdziwe pyszno?ci.

Maciek przytakn?? g?ow?, ale i tak ukradkiem – kiedy nikt nie patrzy? – pow?cha? babk?.

Skrzywi? si?, zawiedziony, i rad nierad postanowi? jednak poczeka? na ?wi?ta.

Rozmowa z dzieckiem  na podstawie opowiadania i ilustracji w ksi??ce.

Rodzic zadaje pytania:

− Z czego dzieci wykona?y pyszno?ci do koszyka wielkanocnego?

− Dlaczego Olek powstrzyma? Ma?ka przed skosztowaniem babki z k?cika wielkanocnego?

− O jakich tradycjach wielkanocnych by?a mowa w opowiadaniu?

− Jakie smako?yki z wielkanocnego sto?u lubicie najbardziej

 

4. Przysmaki wielkanocne – rozwijanie pami?ci i spostrzegawczo?ci wzrokowej.

Zdj?cia lub obrazki przedstawiaj?ce przysmaki wielkanocne, lub przedmioty.

Rodzic pokazuje dziecku jednocze?nie dwa lub trzy obrazki przedstawiaj?ce przysmaki wielkanocne. Nast?pnie odwraca je tak, aby dzieci nie widzia?y, co si? na nich znajduje lub chowa do pude?ka/ worka.. Dziecko wymienia zapami?tane nazwy smako?yków w takiej kolejno?ci, w jakiej by?y u?o?one ich obrazki. Nast?pnie Rodzic ponownie pokazuje obrazki. Dziecko upewnia si?, czy wszystkie nazwy wymieni?o prawid?owo.

Wykonanie karty pracy

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-kp-2/mobile/index.html#p=30

Dzieci:

− ogl?daj? obrazek,

− wymieniaj? nazwy smako?yków, które znajduj? si? na stole,

− dziel? ich nazwy rytmicznie (na sylaby),

− rysuj? po ?ladach rysunków babek wielkanocnych.

 

5. Lepienie z masy solnej smako?yków wielkanocnych.

Masa solna/plastelina.

Dzieci lepi? samodzielnie z masy solnej wielkanocne przysmaki. Podaj? ich nazwy. Umieszczaj? na tacy, aby wysch?y. Po wyschni?ciu pomaluj? je na odpowiednie kolory( rodzice podpowiadaj? kolory je?li dzieci nie pami?taj?).

 

6. Prezentacja o pisankach do obejrzenia

https://slideplayer.pl/slide/817986/  od  1:47- o pisankach

Rozmowa na temat prezentacji.

Rodzic zadaje pytania: -W jaki sposób mo?na barwi? jajka?- Co to s? kraszanki?

Wykonanie karty pracy ze str.30

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-kp-2/mobile/index.html#p=32

Dzieci:

− rysuj? po szarych liniach rysunku pisanki,

− koloruj? rysunek,

− ogl?daj? obrazki, na?laduj? miny przedstawione na pisankach, nazywaj? emocje, wskazuj?

pisank?: weso??, wystraszon?, smutn?, z??.

 

7. Zadanie. Barwienie jajek – samodzielna dzia?alno?? badawcza dzieci.

Potrzebne b?dzie: jajka ugotowane na twardo, ?upiny z cebuli,/buraki / barwniki do jajek, plastikowe pojemniki, r?czniki jednorazowe, taca, ?y?ka.

 Rodzice zach?caj? dziecko do samodzielnego wykonania pisanek. Przygotowuje na sto?ach pojemniki, w których znajduj? si?: woda zabarwiona sokiem z buraków, ugotowanymi ?upinami cebuli, barwnikami do jajek. Obok pojemników umieszcza tac?, na której rozk?ada r?czniki jednorazowe. Dziecko barwi  jajka wed?ug w?asnego pomys?u. Odk?adaj? je do wyschni?cia na r?cznikach papierowych. Zach?camy by wykona? to zadanie ca?? rodzin?.

 

8. Zabawa ruchowa Turlaj?ce si? jajo.

Dziecko k?adzie si? na dywanie. Jest  pisank?. Turlaj? si? we wskazan? przez Rodzica stron?, np. w stron? okna, w stron? drzwi. Do zabawy zapraszamy wszystkich cz?onków rodziny. Wszyscy uwa?aj?, aby nie zderzy? si? z innym dzieckiem/cz?onkiem rodziny – wtedy

pisanka mo?e p?kn??. Je?li tak si? stanie (dzieci zderz? si?), Rodzic podchodzi do dziecka/cz?onka rodziny, sprawdza, czy pisanka jest ca?a, lekko naciskaj?c dziecko w ro?nych miejscach. Stwierdza, ?e wszystko jest w porz?dku, i zabawa toczy si? dalej. J

Polecamy równie? zabawy ruchowo – gimnastyczne ze zdj?cia „Karty ruchowe dla dzieci - zwierz?ta”

 

9. Pisanka wielkanocna – sk?adanie obrazka wed?ug wzoru. Wypowiadanie si? na temat obrazka.

Obrazek „puzzle” przedstawiaj?cy pisank? wielkanocn?, taki sam obrazek poci?ty na kilka cz??ci.

rodzic pokazuje dzieciom obrazek przedstawiaj?cy pisank? wielkanocn?. Nast?pnie przecina

go na cz??ci . Prosi o z?o?enie obrazka w ca?o??. Po wykonaniu zadania dzieci opisuj? pisank?.

 

10. Obrusy wielkanocne – malowanie watk? wzorów na kartce.

Co b?dzie potrzebne: Bia?a kartka i spinacz do bielizny, farby w pojemnikach lub w miseczkach, wata kosmetyczna, tacka plastikowa.

Rodzic uk?ada na stole przed dzieckiem bia?? kartk? – obrus. Przygotowuje farby w miseczkach. Proponuje dziecku ozdobienie wielkanocnego obrusa kolorowymi wzorami.

Dziecko bierze do r?ki spinacz do bielizny, chwyta nim kawa?ek watki kosmetycznej, macza

delikatnie watk? w farbie i za jej pomoc? robi na obrusie kolorowe wzory. Wykorzystane

kawa?ki watki uk?adaj? na plastikowej tacy. Przestrzegaj? zasady, ?e do farby w jednym kolorze wykorzystuj? jeden kawa?ek watki.

 

11. Zaj?cie matematyczne – obrazek : „mat.1”  - wska? na obrazku jaka koloru czerwonego, oraz policz ile ich jest.

 

12. Wykonanie zaj?czka wielkanocnego.

Co b?dzie potrzebne: Skarpetka dzieci?ca, ry?, piasek lub kasza, sznurek, wst??eczka, no?yczki, rolka z szerok? ta?m? klej?c?, ?y?ka lub ?opatka, pojemnik.

Dziecko  przygotowuje skarpetk?,  Rodzic ustawia na ?rodku sto?u pojemnik z piaskiem, ry?em lub kasz?. Dziecko przeci?ga skarpetk? przez otwór w rolce i nak?ada na ni? skarpetk?. Nape?nia skarpetk? mniej wi?cej do po?owy (np. do zaznaczonej na materiale pi?ty) piaskiem, ry?em lub kasz? (mo?e wsypywa? piasek równie? ?y?k? bezpo?rednio do skarpetki, nie nak?adaj?c jej na rolk?). Nast?pnie, z pomoc? Rodzica. Formuje zaj?czka – ?ciska r?k? skarpetk? mniej wi?cej w po?owie tak, aby piasek przesun?? si? dozaznaczonej na materiale pi?ty (to b?dzie g?owa), i zawi?zuje sznurkiem w dwóch miejscach– nad g?ow? i w miejscu, gdzie znajduje si? ?lad po naci?ni?ciu. Gor? skarpetki przecinano?yczkami na ?rodku – tak powstan? uszy. Wokó?szyi zawi?zuje, z pomoc? Rodzica, kolorow? wst??eczk? i maluje flamastrami oczy i pyszczek.

Nadaje swojemu zaj?czkowi imi?.

Mo?na te? zawi?za? sznurek w dolnej cz??ci skarpetki, z obu stron – zrobi? w ten sposób

?apki, i z ty?u skarpetki – zrobi? ogonek.

https://www.youtube.com/watch?v=wAVTm1nNFx8 – filmik z podpowiedzi? J

Wykonanie karty pracy ze str.31

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-kp-2/mobile/index.html#p=33

Dzieci:

− wskazuj? w ka?dej ramce obrazek, który ro?ni si? od pozosta?ych,

− nazywaj? to, co widz? na zdj?ciach.

 

13. S?uchanie rymowanki Iwony Fabiszewskiej Wielkanocne jajka

Pisanki to jajka malowane.

Ró?nymi wzorami s? ozdabiane.

Mog? by? w paski, mog? by? w ciapki,

mog? by? w kropki, mog? by? w kwiatki.

Wi?c dzi? pisank? pomalujemy,

potem do domu j? zaniesiemy.

Rodzic zadaje pytania:

− O czym by?a ta rymowanka?

− Jak by?y pomalowane jajka?

− Jak jeszcze inaczej mo?na ozdobi? jajka?

Zach?ca dzieci do samodzielnego wykonania sylwety pisanki.(karta pracy nr11)

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-aplus-wyp/mobile/index.html#p=38

Dzieci maluj? jajko farbami wed?ug w?asnych pomys?ów lub wycinaj? z papieru paski w ro?nych kolorach i przyklejaj? je wed?ug w?asnych pomys?ów.

 

14. Rysowanie patykiem na piasku.

Dzieci rysuj? pisanki patykiem na piasku. Ozdabiaj? je ro?nymi wzorami.

Zadanie str.32. https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-kp-2/mobile/index.html#p=34

Dzieci:

− ko?cz? kolorowa? rysunek,

−− odszukuj? na obrazku symbole wielkanocne: kurcz?tko, baranka, zaj?czka, pisanki,

− koloruj? pisanki w koszykach – ka?d? innym kolorem – i ozdoby wed?ug w?asnych pomys?ów.

15. Zabawa z zaj?czkiem – obrazek „zaj?czek”.

16. Czas przygotowa? ?wi?tecznych co cudowny okres, zach?camy do codziennego rozmawiania z dzie?mi o przygotowaniach ?wi?tecznych, oraz zach?cania dzieci do pomocy.

17. ?wi?ta nietypowe na ten tydzie?- zach?camy do dowolnego ?wi?towania ca?ymi rodzinami J

  • 6 kwietnia- ?wiatowy Dzie? Sportu
  • 7 kwietnia- Dzie? Pracownika S?u?by Zdrowia
  • 9 kwietnia- ?wiatowy Dzie? Go??bia, Wielki Czwartek
  • 12  kwietnia- Dzie? czekolady, Dzie? chomika (je?li kto? ma) , Wielkanoc

DODATKOWE

Drogie dzieci przygotowa?y?my dla Was, ró?ne karty pracy. Popro?cie Rodziców aby Wam przeczytali polecenie. UWAGA !!! Ka?dy zrobi tyle, ile mo?e. Zadania s? dodatkowe, a ich rozwi?zywanie-wykonanie powinno sprawi? Wam rado?? i satysfakcj?. Mi?ej zabawy.

W materia?ach pomocniczych znajduj? si? obrazki  do zadania 1, 9 ,11 , 15 oraz dodatkowe karty pracy dla dzieci