08-12.06.2020

Dzie? dobry wszystkim Je?ykom i Rodzicom. Powolutku dobiega ko?ca obecny rok szkolny. Mamy nadziej? ?e ten trudny czas ju? si? nie powtórzy. Weseli, u?miechni?ci i wypocz?ci spotkamy si? we wrze?niu. A tymczasem zapraszamy do przygotowa? do nadchodz?cych wakacji. Porozmawiajmy o podró?ach. Mi?ej nauki i zabawy. Pozdrawiamy serdecznie: Jola i Ania

 

Temat: WAKACYJNE PODRÓ?E

Dzie? 1 - Podró? samolotem

Cele g?ówne

? wdra?anie do uwa?nego s?uchania tekstu literackiego,

? poznawanie ?wiata poprzez do?wiadczenia w?asne i innych ludzi,

? rozwijanie sprawno?ci manualnej,

? zach?cenie do wypowiadania si? na forum grupy.

? Samodzielna aktywno?? poznawcza, ogl?danie albumów, ksi??ek i czasopism dotycz?cych samolotów.

Ksi??ki, encyklopedia i czasopisma dla dzieci.

Na stole rodzic umieszcza  ksi??ki, encyklopedie i czasopisma dla dzieci. Dziecko odnajduje w nich zdj?cia przedstawiaj?ce ró?nego rodzaju samoloty. Rodzic zwraca uwag? na samoloty pasa?erskie. Przedstawia zalety podró?owania samolotem.

1. Zabawa Gdzie mo?emy pojecha? na wakacje? – rozwijanie umiej?tno?ci wypowiadania si?. Pi?ka.

Dziecko i rodzic siedz? na dywanie. Rodzic turla pi?k? i zadaje pytanie: Gdzie mo?emy pojecha? na wakacje? Dziecko chwyta pi?k? i udziela odpowiedzi. Teraz dziecko pyta rodzica: Gdzie mo?emy pojecha? na wakacje?

2.  Zabawy ruchowe w domu z poduszkami

https://www.youtube.com/watch?v=j4EiXelSTkI

 3. Gimnastyka dla najm?odszych

  https://www.youtube.com/watch?v=GtIqgYZgPoU

4. S?uchanie opowiadania Barbary Szel?gowskiej Wakacyjne podró?e.

Ksi??ka (s. 76–77)

 https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-ks/mobile/index.html#p=78

Na wakacje czas!

Powoli zbli?a?y si? wakacje. Ka?dy dzie? by? odrobin? d?u?szy od poprzedniego. Robi?o si? coraz cieplej. Ada od dawna marzy?a o locie samolotem.

Lubi?a bawi? si? starym globusem swojej mamy. Plastikowym samolocikiem l?dowa?a na maciupe?kich, ledwie widocznych wysepkach.

Którego? dnia tata z tajemnicz? min? podszed? do dziewczynki.

 • Córeczko, czy ja mog? wyl?dowa? na twoim globusie?

- Oczywi?cie, ?e mo?esz. A gdzie chcesz wyl?dowa?, tatusiu?

- Widzisz, tutaj jest taki but na obcasie. To s? W?ochy i tu chcia?bym wyl?dowa? razem z tob?, Olkiem, babci?, dziadkiem i mam?.

- To wspaniale, ale nie wiem, czy si? zmie?cimy w takim ma?ym samolociku – za?mia?a si? dziewczynka.

- W takim razie mo?e polecimy du?ym samolotem? Takim prawdziwym! Co ty na to?

- Bardzo, bardzo bym chcia?a, tatusiu! – krzykn??a uradowana Ada.

- To powiem ci w tajemnicy, ?e ju? kupi?em bilety.

- Naprawd??! – zapyta?a z niedowierzaniem dziewczynka. – Olek, s?ysza?e?, b?dziemy l?dowa? na bucie! Naprawd?!

Olek, podobnie jak jego siostra, nie móg? doczeka? si? wyjazdu. Kilka dni pó?niej ca?? rodzin? przyjechali na lotnisko.

- Kochani – powiedzia? tata - lotnisko jest bardzo du?e i ?atwo si? zgubi?. Musimy si? wzajemnie pilnowa? – doda? i popatrzy? na dzieci.

Rodze?stwo z zaciekawieniem rozgl?da?o si? po ogromnej, pe?nej ludzi hali wylotów.

- A kim s? ci ludzie w mundurach? – zapyta?a Ada, ?ciskaj?c Dinusia.

- To kapitan i stewardesy – odpowiedzia?a mama. – Mo?e b?d? z nami lecie? do W?och.

Zobaczymy. Dwie godziny pó?niej ca?a rodzina usadowi?a si? wygodnie w samolocie. Pocz?tkowo dziewczynka odrobin? ba?a si? ha?asuj?cych silników.

- Startujemy! Nareszcie! – ucieszy? si? Olek i patrzy? przez okno, jak z ka?d? chwil? wszystko robi?o si? coraz mniejsze i mniejsze. W ko?cu wlecieli w chmury i tylko od czasu do czasu wida? by?o l?d, a potem morze. Wreszcie samolot wyl?dowa? i zacz??y si? prawdziwe wakacje.

Upalne dni dzieci sp?dza?y w krystalicznie prze?roczystej i ciep?ej wodzie. Wieczorami za? zwiedza?y pi?kne miasta, miasteczka i wsie pe?ne gajów oliwnych i winoro?li. Ada uwielbia?a pozowa? do zdj?? – zw?aszcza w towarzystwie Dinusia. Najbardziej spodoba?a si? jej Fontanna Pszczó?.

- Mamo, czy mog? posadzi? tutaj Dinusia? – zapyta?a dziewczynka i w tym momencie Dinu? wpad? prosto do wody. Na szcz??cie tata szybko wy?owi? niesfornego pluszaka.

 • Musisz go bardziej pilnowa?, córeczko – za?mia? si? tata. – Nie wiem, czy jest zadowolony z k?pieli.
 • Chyba nie. Co? smutno wygl?da. I co teraz zrobimy? Jeszcze si? na mnie pogniewa – za- smuci?a si? Ada.
 • Nie martw si?. My?l?, ?e poprawi mu si? humor, gdy tylko spróbuje prawdziwej w?oskiej pizzy! –powiedzia? dziadek. – Zrobi?em si? naprawd? g?odny. A wy? – I wskaza? budynek, z którego unosi? si? ?wie?y zapach zió? i ciasta.
 • W ko?cu jak W?ochy, to i pizza! – zawo?a? Olek i ca?a rodzina wesz?a do pobliskiej pizzerii.
 • Dinusiowi te? poprawi? si? humor. Tak naprawd? nawet nie zd??y? si? mocno zmoczy?.

5. Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji w ksi??ce.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-ks/mobile/index.html#p=78

Rodzic zadaje pytania:

Gdzie wybrali si? Olek i Ada z rodzicami i dziadkami na wakacje?

Co sta?o si? z Dinusiem tu? przed tym, jak tata zrobi? jemu i Adzie zdj?cie?

Jakie miejsce odwiedzi?a ca?a rodzina Olka i Ady?

Co jeszcze robili na wakacjach Olek, Ada i ich rodzina?

W jaki sposób rodzina Olka i Ady dotar?a do W?och?

6. Zabawy z globusem Globus.

Rodzic  pokazuje dziecku  globus. Wyja?nia, co on przedstawia. Dziecko opisuje jego wygl?d, wymienia kolory, których jest na nim najwi?cej. R.  zwraca uwag? na kolor niebieski. Informuje, ?e tym kolorem oznaczone s? jeziora, rzeki, morza i oceany. Nast?pnie dziecko kr?ci globusem i wskazuje na mapie dowolne miejsce. R. odczytuje jego nazw?, dzieli j? rytmicznie na sylaby, a dziecko powtarza.

 7. Zabawa ruchowa Samoloty.

Dziecko-samolot przykuca i szeroko rozstawia ramiona. Na has?o: Start! powoli si? pod-

nosi i na?laduje lot. Biega w ró?nych kierunkach. Na has?o: L?dujemy! powoli zwalnia swój bieg, zatrzymuje si? w miejscu, kuca i opuszcza ramiona.

8. Zabawy konstrukcyjne Na lotnisku. Klocki.

R. zach?ca dziecko do zabawy tematycznej Na lotnisku. Dziecko buduje z ró?nego rodzaju klocków samoloty. Nast?pnie buduje z klocków hangary (gara?e) dla samolotów. Dalsz? cz??? zabawy wymy?la samodzielnie.

9. S?uchanie piosenki  Jad?  rowerem

https://www.youtube.com/watch?v=Ru60fUt4P0E

Rozmowa na temat piosenki.

Dzie? 2 - Sposób na wakacyjn? nud?

Cele g?ówne

•   rozbudzanie ciekawo?ci poznawczej poprzez aktywny udzia? w zabawach badawczych,

•   rozwijanie szybkiej reakcji na ustalone sygna?y,

•   rozwijanie koordynacji s?uchowo-ruchowej.

1. JK Sport Zabawy z dzieckiem w domu Odc. 3 ?wiczenia w dwójkach

https://www.youtube.com/watch?v=FacAJxiIzh4

2. Co p?ywa, co tonie? – zaj?cia badawcze.

Wprowadzenie do zabaw badawczych, zach?canie dziecka do wypowiadania si?. G??bokie naczynie z wod?, parawan lub tekturowe pude?ko.

Rodzic ustawia za parawanem lub za wysokim pude?kiem g??bokie naczynie z wod?. Energicznymi ruchami wywo?uje d?wi?k pluskania wody. Dziecko odwraca si? przodem i odgaduje rodzaj d?wi?ku. R. pyta, co dziecko najbardziej lubi robi? podczas wakacji nad wod?. Proponuje wspólne eksperymenty, podczas których dziecko dowie si? co p?ywa, a co tonie.  Dziecko wrzuca do wody kolejno przedmioty i mówi : tonie - p?ywa.

(np. ma?e kamyki, kartki z zeszytu, plastelina, metalowy klucz, korek, pi?eczki do ping-ponga, kawa?ki papieru o ró?nej strukturze i grubo?ci (np. kawa?ek tektury, bibu?y, brystolu), klocek drewniany, klocek plastikowy, styropian, piórko, li??, g?bka, makaron, po dwie ?ódki z papieru wykonane technik? origami). R. wyja?nia, ?e wszystko zale?y od ci??aru przedmiotów. Ci??kie przedmioty ton?, lekkie p?ywaj?.

3. ?wiczenie oddechowe – Podmuch wiatru.

Nagranie piosenki Wy?cig rowerem, odtwarzacz CD.

Dziecko le?y na pod?odze. Na?laduje nogami jazd? na rowerze. Na d?wi?k kla?ni?cia przechodzi do siadu i na?laduje podmuch wiatru. Nabiera powietrza nosem i wypuszcza ustami.

4. Zabawa z dzieckiem. Malowanie kamyka farbami.

https://www.youtube.com/watch?v=D2WS0waG4xc

https://www.youtube.com/watch?v=Xmsc1KzYQK4

https://www.youtube.com/watch?v=RIMfk4LEGgA

5. Sk?adanki - ?ódka Origami / Origami Boat

Dzie? 3 -  Planujemy wakacje

Cele g?ówne

•   rozwijanie umiej?tno?ci liczenia,

•   klasyfikowanie przedmiotów ze wzgl?du na ich przynale?no??,

•   rozwijanie spostrzegawczo?ci i percepcji s?uchowej,

•   rozwijanie sprawno?ci fizycznej.

1. ?wiczenia artykulacyjne i ruchowe na podstawie rymowanki Iwony Fabiszewskiej Wakacyjne plany.

Rodzic  mówi rymowank?. Za pierwszym razem wspólnie z dzieckiem wykonuje okre?lone ruchy i wypowiada sylaby. Podczas kolejnego powtórzenia zach?ca dziecko do samodzielno?ci.

Dziecko:

S?onko mocno ?wieci,                          podnosi r?ce i na?laduje wkr?canie ?arówek,

ciesz? si? wi?c dzieci                            podskakuje obunó?,

Chi, chi, cha, chi, chi, cha,                     powtarza sylaby i klaszcze w d?onie,

moc promyków s?onko da                 podnosi r?ce i na?laduje wkr?canie ?arówek,

Chod?my wi?c nad wod?                  maszeruje w miejscu,

po letni? przygod?                              kontynuuje marsz,

Plum, plum, plum, plum, plum, plum,      powtarza sylaby i pokazuje d?oni? kszta?t fali,

to strumyka s?ycha? szum                     wypowiada d?ugo g?osk? sz.

Wejd?my te? na gór?                            na?laduje wchodzenie na gór?,

podziwia? natur?.                               przyk?ada d?o? do czo?a, tworz?c nad oczami daszek i rozgl?da si? w obie strony,

Och, och, och, puch, puch, puch             powtarza sylaby i klaszcze w d?onie,

to przedszkolak dzielny zuch.               wskazuje r?k? siebie.

2. Uk?adanie z klocków w kszta?cie figur geometrycznych sylwety ?aglówki.

Klocki np. drewniane w kszta?cie figur geometrycznych, pojemnik na klocki.

Dziecko siedzi na dywanie. R. umieszcza obok dziecka pojemnik z drewnianymi klockami w kszta?cie figur geometrycznych. Uk?ada z nich sylwet? ?aglówki. Dziecko, patrz?c na wzór, tworzy tak? sam? kompozycj?. Na koniec uk?ada inne kszta?ty wed?ug w?asnej inwencji.

3. ?wiczenia z liczeniem W PODSKOKACH

https://www.youtube.com/watch?v=bzboHM5GUzg

4. Wakacyjne baga?e – zaj?cie matematyczne.

Rodzic przygotowuje ma?? walizk? a w niej np. 5 foremek i 4 ?opatki do piasku, ko?o do p?ywania (dmuchane), czepek, koc, dwie letnie czapki, okulary przeciws?oneczne, 3 ma?e pi?eczki.

? Zapoznanie z zawarto?ci? walizki. Dziecko wyjmuje kolejno poszczególne przedmioty i uk?ada je na dywanie. Okre?la przeznaczenie przedmiotów i uk?ada obok siebie te, których przeznaczenie jest takie samo (do zabawy, do p?ywania, do ochrony przed s?o?cem). Liczenie przedmiotów umieszczonych w walizce.

5. Karta pracy, cz. 2, nr 58

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-kp-2/mobile/index.html#p=61

Dziecko:

 • ogl?da obrazek,
 • wymienia rzeczy, które pakuje do walizki Olek, zastanawia si?, czy wszystkie b?d? przydatne podczas wakacyjnego wyjazdu,
 • przypomina sobie, gdzie Olek z rodzin? sp?dza wakacje i jaka panuje tam latem pogoda,
 • liczy spodenki, koszulki, czapki, pary skarpetek i pary butów,
 • rysuje odpowiedni? liczb? kropek w ramkach pod ma?ymi obrazkami,
 • w ka?dej ramce rysuje o jedn? chmurk? wi?cej ni? w poprzedniej.

    6. Karta pracy, cz. 2, nr 59.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-kp-2/mobile/index.html#p=61

Dziecko:

 • ogl?daj obrazki,
 • liczy stroje k?pielowe, spódniczki, koszulki, kapelusze, pary skarpet, zastanawia si? czy wszystkie b?d? Adzie potrzebne,
 • rysuje odpowiedni? liczb? kropek w ramkach pod ma?ymi obrazkami,
 • przygl?da si? obrazkom na poprzedniej karcie, wskazuje ró?nice mi?dzy baga?ami Olka i Ady,
 • w ka?dej kolejnej ramce rysuje o jedn? chmurk? mniej ni? w poprzedniej.

7. Zabawa Prawda czy fa?sz

Rodzic prezentuje dzieciom zdania prawdziwe lub fa?szywe. Je?eli zdanie jest prawdziwe, dziecko unosi r?ce, je?eli jest fa?szywe, przechodzi do przysiadu.

 • Rower musi mie? sprawne hamulce.
 • Na rowerze je?dzimy w wyznaczonych miejscach.
 • Rower to rodzaj samochodu.
 • Rowerem mo?emy zje?d?a? z góry bez hamulców.
 • Na rowerze je?d?? tylko dziewczynki.

8. Zabawy na ?wie?ym powietrzu

https://mamotoja.pl/gra-w-klasy-fajna-zabawa-ruchowa-dla-dzieci,sporty-artykul,26974,r1p1.html

 

Dzie? 4 -  Wakacje nad morzem

Cele g?ówne

 • poznawanie ró?nych ?rodowisk przyrodniczych,
 • rozwijanie umiej?tno?ci wypowiadania si? na okre?lony temat,
 • rozwijanie sprawno?ci manualnej,
 • zach?canie do sprawiania niespodzianek bliskim osobom.

1. Ogl?danie przez lupy i szk?a powi?kszaj?ce ró?nego rodzaju muszli, porównywanie muszli i grupowanie.

Ró?nego rodzaju muszle, lupy, szk?a powi?kszaj?ce.

Dziecko dok?adnie przygl?da si? muszlom, u?ywaj?c do tego celu lup i szkie? powi?kszaj?cych. Dziecko porównuje ró?ne muszle, uk?ada obok siebie muszle, które maj? podobne cechy (np. podobny kszta?t). Odnajduje najwi?ksz? i najmniejsz? muszl?.   

2. Nad morzem – rozmowa przy obrazku.

Wprowadzenie do tematu. Zabawa dotykowa Dotyk kropelki.

Naczynie z wod?, kroplomierz, s?omka lub strzykawka.

Dziecko siedzi  z zamkni?tymi oczami. Jedn? d?o? k?adzie na kolanie. Drug? d?o? wyci?ga lekko przed siebie. Rodzic zakrapla dziecku (najlepiej kroplomierzem) na d?o? kropelk? wody. Dziecko, gdy poczuje wod? na swojej d?oni, otwiera oczy, rozciera kropelk?, pocieraj?c d?oni? o d?o?. Rodzic prosi, aby  dziecko odpowiedzia?o na pytanie: Co czu?em, kiedy kropelka wody dotkn??a mojej d?oni?

 Obrazek lub zdj?cie przedstawiaj?ce nadmorski krajobraz:

https://www.google.com/search?q=krajobraz+morski&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjl8JmlqO7pAhXaisMKHT3FCKkQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1536&bih=723

Opisywanie nadmorskiego krajobrazu. Okre?lanie cech morza.

Pytania pomocnicze: Jakie jest wed?ug ciebie morze? Dziecko opisuje morze jednym s?owem np. g??bokie, niebieskie, szerokie, pi?kne, niebezpieczne, tajemnicze itp. Nast?pnie rodzic pyta: Czym morze ró?ni si? od rzeki lub od jeziora? (aby u?atwi? porównanie mo?na pokaza? obrazek przedstawiaj?cy krajobraz nad rzek? lub jeziorem https://www.google.com/search?q=krajobraz+rzeka&source=lmns&bih=723&biw=1536&hl=pl&ved=2ahUKEwj5pvHgqO7pAhVOuioKHdH3CRwQ_AUoAHoECAEQAA

) Jaki smak ma woda morska? Dlaczego morze jest s?one? Wyja?nia dzieciom tajemnice s?onego smaku wody morskiej.

Na dnie mórz i oceanów znajduj? si? pasma ska?. Zbudowane s? one z ró?nych minera?ów, z których niektóre s? bardzo s?one. Woda morska rozpuszcza ska?y. Wtedy sól dostaje si? do morza. Na dnie mórz i oceanów znajduj? si? równie? wulkany, które wybuchaj?. Wydobywa si? z nich lawa zwi?kszaj?ca zasolenie wody. Najbardziej s?onym morzem jest Morze Martwe.  Jest ono tak s?one, ?e nie mog? w nim ?y? ?adne ro?liny i zwierz?ta. Gdyby?my chcieli si? w nim wyk?pa?, to nawet je?li nie potrafimy p?ywa?, utrzymamy si? na wodzie.

3. Wypowiadanie si? na temat ulubionych zabaw nad morzem. Zwrócenie uwagi

 na   bezpiecze?stwo.

Rodzic pyta, co dziecko najbardziej lubi robi? podczas pobytu nad morzem. Dziecko wypowiada si? na temat ulubionych zabaw. Dzieli si? swoimi do?wiadczeniami z pobytu nad morzem. Nast?pnie R. pyta, czego dzieciom nie wolno robi? podczas pobytu nad morzem. Przypomina o zakazie oddalania si? od rodziców i wchodzenia do wody bez nadzoru osoby doros?ej.

4. Wakacyjny upominek – zaj?cie plastyczne.

Wprowadzenie - rozmowa z dzieckiem

Jakie pami?tki przywozimy z wakacji?

Dla kogo przywozimy pami?tki z wakacji?

Dlaczego wr?czamy bliskim osobom pami?tki z wakacji?

Wyprawka, karta nr. 27, no?yczki klej, kolorowa w?óczka lub bibu?a.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-aplus-wyp/mobile/index.html#p=70

Dziecko wycina z karty zaznaczone konturem kszta?ty. Sk?ada je wed?ug instrukcji tak, aby potworek otwiera? i zamyka? usta. Przykleja na czubku g?owy potworka kolorowe w?osy z w?óczki lub z bibu?y. Nadaje potworkom imiona i zastanawia si? komu je wr?czy po wakacjach. Dziecko mówi np.: To Kacperek. Dam go Mateuszowi, mojemu przyjacielowi z przedszkola.

5. Zabawa sensoryczna Rysujemy morskie fale.

Plastikowe tacka, piasek, myjka do okien.

Rodzic ustawia na stole tac?, której dno pokryte jest piaskiem. Pokazuje dziecku, jak mo?na przedstawi? graficznie morskie fale – rysuje palcem na piasku. Nast?pnie wyrównuje powierzchni? myjk?. Dziecko próbuje samodzielnie narysowa? fale. Po zako?czeniu rysowania wyrównuje powierzchni? piasku.

Dzie? 5 - Podró?e ma?e i du?e

Cele g?ówne

 • zapoznanie z ró?nymi ?rodkami komunikacji l?dowej, powietrznej i morskiej,
 • rozwijanie spostrzegawczo?ci s?uchowej i sprawno?ci aparatu artykulacyjnego,
 • rozwijanie spostrzegawczo?ci i percepcji s?uchowej,
 • rozwijanie sprawno?ci fizycznej.

1. ?wiczenie rytmiczne przy rymowance Bo?eny Formy.

Rodzic czyta rymowank? dziecku. Czyta ponownie ale w zwolnionym tempie a dziecko powtarza zgodnie z rytmem podanym przez rodzica. Nast?pnie rodzic czyta szybko, i tym razem dziecko próbuje powtórzy? za rodzicem.

Na wycieczk? wyruszamy

przecie? ju? wakacje mamy.

Mama, tato, siostra, brat

na rowerach jad? w ?wiat.

Morze, góry ju? czekaj?,

na spotkanie zapraszaj?.

2. Kolorowanie rysunków ró?nych pojazdów - za??cznik

Rysunki do kolorowania przedstawiaj?ce pojazdy, kredki.

Rodzic uk?ada na stole rysunki do kolorowania przedstawiaj?ce ró?ne pojazdy (l?dowe, wodne, powietrzne, szynowe). Dziecko koloruje rysunek, na którym znajduje si? jego ulubiony ?rodek lokomocji. R. zwraca uwag? na budow? pojazdu. Prosi, aby dziecko policzy?o liczb? kó? we wskazanych pojazdach.

3. Po l?dzie, powietrzu czy wodzie? zabawy dydaktyczne inspirowane wierszem

? S?uchanie wiersza Laury ??cz Letnie wakacje.

Kiedy s? wakacje

I nie pada deszcz,

Mo?esz gdzie? wyjecha?,

Je?li tylko chcesz.

Kiedy s? wakacje – Morze, góry, las,

Gdzie tylko si?  znajdziesz,

Mi?o sp?dzisz czas.

Latem

Z?ociste promienie S?o?ca

Padaj? na ziemi?,

Popatrz –

Rozwia?y si? chmury, Baw si?

I nie b?d? ponury!

Morze –muszelki i piasek,

 Góry lub ??ka za lasem,

Warmia –

Czekaj? jeziora, Lato –

Ju? wyjecha? pora!

4. Rozmowa na temat wiersza.

Rodzic zadaje pytania:

 • Gdzie mo?emy wyjecha? na wakacje?
 • Dlaczego na wakacjach mi?o sp?dzamy czas?
 • W jaki sposób mo?emy dojecha? w ró?ne miejsca letniego wypoczynku?

5.  Rozwi?zywanie zagadek.

ogl?danie filmu o pojazdach https://www.youtube.com/watch?v=FXcWaw2tXtA

odg?osy i zdj?cia pojazdów https://www.youtube.com/watch?v=Ahp8oBOvu2M

Jacht

Autor: Bo?ena Forma

Za?oga na jego pok?adzie,
kiedy ?agle rozwinie
to z pr?dko?ci? wiatru
po jeziorze p?ynie.

Poci?g 

AutorBo?ena Forma

Mknie szybko po szynach,
dudni? wagony.
Przewozi ludzi
w dalekie strony

Statek 

Autor: Bo?ena Forma

Nie straszne mu sztormy
i fale olbrzymie
z kapitanem na pok?adzie
przez ocean p?ynie.

Rower 

AutorBo?ena Forma

Ma peda?y, kierownic?,
ko?a dwa lub cztery,
je?dzisz na nim,
kiedy inni chodz? na spacery.

Samolot 

Autor: Bo?ena Forma

Ma ogromne skrzyd?a,
fruwa wysoko.
Kiedy wystartuje
leci ku ob?okom.

 

Pliki do pobrania: