11 - 15.05.2020

Witamy wszystkie Je?yki i Rodziców. Dzi?kujemy ?e jeste?cie z nami. W tym tygodniu zapraszamy na wirtualn? wycieczk? po naszym mie?cie i kraju. Przygotowa?y?my dla Was nagrania ró?nych odg?osów, piosenki, wiersze, opowiadanie i zagadki. Zach?camy do ?wicze? ruchowych przy weso?ej muzyce. Czekamy na Wasze zdj?cia i wirtualne przytulasy. ?yczymy zdrówka i s?oneczka na ka?dy dzie?.   Jola i Ania

Temat:  MOJA MIEJSCOWO??, MÓJ REGION

 

Dzie? 1 - Poznajemy nasz? miejscowo??

1. S?uchanie piosenki Tu mieszkam  

https://www.youtube.com/watch?v=_xJ-4YgLVHc

Rozmowa rodzica z dzieckiem na temat tekstu piosenki.

2. Poznajemy nasz? miejscowo?? – Wirtualna wycieczka po naszym mie?cie.

https://zielonydinek.zabki.pl/dla-rodzicow/domowe-przedszkole/moje-miasto-zabki

Cel: rozwijanie zainteresowania miejscem zamieszkania.

3. Zabawa Prawda – nieprawda. Porz?dkowanie informacji na temat swojej miejscowo?ci.

Rodzic zadaje pytania - dziecko odpowiada prawda lub nieprawda

  • w naszej miejscowo?ci p?ynie du?a rzeka
  • w naszej miejscowo?ci jest du?o ulic
  • w naszej miejscowo?ci jest przedszkole
  • w naszej miejscowo?ci wybudowano most
  • w naszej miejscowo?ci pas? si? krowy na ??ce
  • w naszej miejscowo?ci stoj? wie?owce
  • w naszej miejscowo?ci jest las
  • w naszej miejscowo?ci mo?na p?ywa? ?ódk?
  • w naszej miejscowo?ci s? place zabaw dla dzieci
  • w naszej miejscowo?ci je?d?? poci?gi

4. Zabawa bie?na Mój domek.

Rodzic rozk?ada poduszki na pod?odze, jedna wybrana to Wasz dom. Klaszcze w r?ce a dziecko biega na paluszkach mi?dzy poduszkami. Na has?o:  "...np. OLA...... (imi?)  do domu" - dziecko siada na poduszce (dom), zabaw? powtarzamy 3 razy.

Drugi stopie? trudno?ci zabawy to, przypisanie do ka?dej poduszki innego domu, innej nazwy np. ma?a poduszka to dom babci, wi?ksza to nasz dom, najwi?ksza to blok w którym mieszka kole?anka - dziecko wraca do okre?lonego przez rodzica domu.

5. Przedstawienie dziecku legendy zwi?zanej z miejscowo?ci? lub regionem zamieszkania.

Nasz region to Mazowsze gdzie znajduje si? Stolica Polski - Warszawa. Pos?uchajcie legendy o Warsie i Sawie https://www.youtube.com/watch?v=mmRzBf_2Hsc

 

Dzie? 2  - Poznajemy góry

1. Weso?a zabawa ruchowa

https://www.youtube.com/watch?v=l-P0PfiZp9E

2. S?uchanie opowiadania Ewy Stadtmüller  Jak dobrze nam zdobywa? góry.

Cele: rozwijanie umiej?tno?ci uwa?nego s?uchania opowiadania, przybli?anie wiadomo?ci na temat polskich gór.

Ilustracje w ksi??ce

(s. 66–67) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-ks/mobile/index.html#p=69

Rodzice uwielbiali górskie wyprawy. Kilka razy w roku pakowali plecaki i wyruszali na szlak.

– Jeszcze troch? podro?niecie i wybierzemy si? w góry wszyscy razem – obiecywa? dzieciom tata.

– Ale kiedy to b?dzie? – niecierpliwi? si? Olek.

– Mo?e ju? nied?ugo… – u?miechn??a si? mama. – Maj jest w tym roku taki pi?kny…

To chyba tat? przekona?o, bo ju? nast?pnego dnia zacz?? planowa? pierwszy rodzinny rajd.

– Chcecie zobaczy?, dok?d pójdziemy? – zapyta?, rozk?adaj?c map?. – Najpierw szlak poprowadzi

nas w?wozem, potem kawa?ek przez las i wyjdziemy na gra?.

– Na co? – nie zrozumia?a Ada.

– Gra? to inaczej grzbiet górski – wyja?ni?a mama. – Zobaczycie, jak pi?knie wygl?daj?

wiosn? górskie ??ki zwane przez górali halami.

– Tylko pami?taj: ?adnego marudzenia – upomina? siostr? Olek.

Trzeba przyzna?, ?e Ada bardzo si? stara?a. Sz?a dzielnie i nie narzeka?a, chocia? po dwóch

godzinach marszu poczu?a si? troch? zm?czona.

– A daleko jeszcze do tych halek? – zapyta?a.

– Do hal? – roze?mia?a si? mama. – Bli?ej ni? my?lisz.

Rzeczywi?cie, gdy tylko wyszli z lasu, Ada a? krzykn??a z zachwytu.

– S?!!! S? hale!! S? baranki i pan barankarz w kapeluszu!!!

– Pan barankarz nazywa si? baca – u?miechn?? si? tato – a pomaga mu dwóch m?odych

juhasów. Zobacz, s? jeszcze tacy pasterze, co biegaj? na czterech ?apach i szczekaniem zaganiaj?

owieczki do stada. Ten wi?kszy ma na imi? Bacu?, a ten mniejszy – Gronik. By?a jeszcze Dolina…

– Dolina ma szczeniaki i musi si? nimi zajmowa? – u?miechn?? si? baca i zaprosi? ca?e towarzystwo

do bacówki, czyli drewnianej, okopconej ja?owcowym dymem, chatki, gdzie nad

paleniskiem w?dzi?y si? ?ó?te góralskie serki zrobione z owczego mleka.

– We?miemy sobie takiego ?wie?utkiego oscypka na kolacj? – obieca? tata. Baca zapakowa?

serek, po czym postawi? na stole cztery drewniane kubki, do których nala? czego?, co wygl?da?o jak kefir.

– To ??tyca. Zostaje po zrobieniu oscypków – wyja?ni?a mama. – Jest bardzo zdrowa. W smaku

troch? przypomina ma?lank?.

– ??tyca… – powtórzy? Olek, ?eby lepiej zapami?ta?.

– A wiecie, jak si? nazywa to, czym si? podpieram? – zapyta? baca, mru??c jedno oko.

– Laska? – próbowa?a zgadn?? Ada.

– Raczej… siekierka – poprawi? j? Olek.

– Nie jest to siekiera i nie jest to laga. To, czym si? podpieram, to moja ciupaga – zrymowa?o

si? bacy, który, bardzo z siebie zadowolony, podkr?ci? w?sa i po chwili zastanowienia doko?czy?.

– To, co góral ma na nogach, kierpcami si? zowie. Nie ma spodni ino portki, kapelusz na g?owie.

Cuch? si? owinie, kiedy wiatr na hali, a gdy s?onko zajdzie, to watr? rozpali.

To dopiero by?a ?amig?ówka. Na szcz??cie mama z tat? znali si? na góralskiej mowie i wyja?nili,

?e kierpce to skórzane góralskie buty, cucha to we?niane góralskie okrycie, co? w rodzaju

krótkiej peleryny, a watra – ognisko.

– Mamu?, a dlaczego górale mówi?… inaczej ni? my? – zapyta? Olek pó?nym popo?udniem,

gdy dotarli ju? do schroniska.

– Mówi? po swojemu, czyli gwar? – wyja?ni?a mama. – Ludzie mieszkaj?cy w ró?nych regionach

Polski ró?ni? si? od siebie: j?zykiem, strojem, zwyczajami…

– Sami si? o tym przekonacie, kiedy odwiedzimy ?l?sk albo Kaszuby – w??czy? si? do rozmowy tato.

– A kiedy odwiedzimy? – zapyta? Olek, który zd??y? ju? nabra? ochoty na kolejn? rodzinn?

wypraw?.

Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji w ksi??ce.

Mapa Polski, widokówki lub zdj?cia przedstawiaj?ce widok na pasma górskie.

Rodzic zadaje pytania:

 Co ciekawego zobaczyli Olek i Ada podczas pobytu w górach?

 Dlaczego baca mówi? j?zykiem niezrozumia?ym dla Olka i Ady?

Rodzic kontynuuje rozmow?. Wskazuje na mapie Polski g?ówne pasma górskie. Czyta nazwy i pokazuje ilustracje. A mo?e byli?cie ju? w górach i mo?ecie wspólnie ogl?da? zdj?cia oraz wspomina? pobyt.

3. Zabawa konstrukcyjna – Wysokie góry.

Rodzice, rodze?stwo oraz dziecko buduj? z dost?pnych w domu klocków wysokie góry. 

Po zako?czeniu zabawy porównujemy budowle u?ywaj?c okre?le?: góra niska, góra wysoka,  góra najwy?sza, góra najni?sza.

 4. ?wiczenie analizy i syntezy wzrokowej – Widok na góry.

Dziecko koloruje wybrany rysunek przedstawiaj?cy góry. Rodzic rozcina na 4-6-8 cz??ci. Zadaniem dziecka jest z?o?enie ilustracji w ca?o??.

5. Ta?cz?ca woda – ?wiczenie oddechowe.

Dla  dziecka: kubek z wod? i s?omka. Dziecko nabiera powietrze nosem i powoli dmucha w s?omk?. Obserwuje, w jaki sposób powietrze wydostaje si? z wody. Zabaw? powtarzamy, zmieniaj?c sposób dmuchania na d?ugi, krótki, przerywany.

6. Zabawa ruchowa Owce do zagrody.

Rodzic  rozk?ada na dywanie sznurek, tworz?c z niego du?e ko?o – zagrod?. Dziecko (owieczka) spaceruje na czworakach po pokoju . Na przerw? w klaskaniu owieczka

szybko wraca do zagrody (do ko?a).

 

Dzie? 3 -  Budynki w mojej miejscowo?ci

1. Swobodna rozmowa na temat ró?norodno?ci domów w naszej miejscowo?ci

(domy drewniane, domy murowane jednorodzinne, bloki, zabudowa szeregowa)

na podstawie zdj?? domów przedstawionych w prezentacji MOJE MIASTO Z?BKI

https://zielonydinek.zabki.pl/dla-rodzicow/domowe-przedszkole/moje-miasto-zabki

2. Budujemy domy – zaj?cia matematyczne.

Cele: zwracanie uwagi na architektur? miejscowo?ci zamieszkania, rozwijanie umiej?tno?ci matematycznych, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej

a) Wycinanie figur geometrycznych. No?yczki, kontury ma?ych i du?ych: kwadratów, prostok?tów oraz trójk?tów  (narysowane na kolorowych kartkach). Konstruowanie domów z wyci?tych figur geometrycznych i przyklejanie do kartonu (np. na du?ym prostok?cie 1 ma?y prostok?t (drzwi), 2 ma?e kwadraty (okna); trójk?t (dach) .

 Mo?na prac? ozdobi? kredkami dorysowuj?c drzewa, traw?, kwiaty, chmury - wg uznania.

https://zszywka.pl/p/budujemy-domki---czyli-praca-plasty-18747523.html

b) Nazywanie figur geometrycznych u?ytych do "budowy" domu, przeliczanie kwadratów, prostok?tów i trójk?tów.

 

Dzie? 4 - Na wsi i w mie?cie

1. Wys?uchanie piosenki Rolnik sam w dolinie

https://www.youtube.com/watch?v=_MfHDnNzwAY

2. Poznajemy wie?, poznajemy miasto

Cele: poznawanie cech charakterystycznych dla wsi i dla miasta,

rozwijanie spostrzegawczo?ci wzrokowej oraz my?lenia logicznego

Rozwi?zanie zagadki s?uchowej https://www.youtube.com/watch?v=_tMDtgyvGgo 

Rodzic odtwarza odg?osy wydawane przez traktor. Pyta dziecko: Dla jakich miejscowo?ci s? charakterystyczne te odg?osy? Dziecko odgaduje, ?e chodzi o wie?.

3. Karta pracy, cz. 2, nr 42.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-kp-2/mobile/index.html#p=45

Dziecko: ogl?da zdj?cia na kartach, mówi, co na nich wida?.

Nast?pnie koloruje ramki zdj?? przedstawiaj?cych to, co kojarzy si? z wsi?, na zielono, a ramki zdj?? przedstawiaj?cych to, co kojarzy si? z miastem, na niebiesko,

ko?czy rysowa? autobusy wed?ug wzoru, koloruje rysunki.

4. Zabawa ruchowa

https://www.youtube.com/watch?v=d9iT7iuIr9s

 

Dzie? 5 -  Od gór do morza

1. Wys?uchanie wiersza Iwony Ró?y Salach Wycieczka.

Cele: wzbogacanie wiadomo?ci na temat

wybranych miast w Polsce, rozwijanie spostrzegawczo?ci wzrokowej

i sprawno?ci artykulacyjnej.

Pojedziemy na wycieczk?: wrr, wrr, wrr,

wezm? misia i bu?eczk?: mniam, mniam, mniam.

Autem szybko wyruszamy: tur, tur, tur,

ca?y wielki ?wiat zwiedzamy: tup, tup, tup.

Tak si? kr?ci kierownica: brum, brum, brum,

a tak ?wiatem si? zachwycam: ach, ach, ach.

Wycieraczki tak mrugaj?: i, i, i,

a tak w radiu jazz ?piewaj?: daba, daba, daba, dam.

A gdy wszystko ju? zwiedzimy,

to do domu powrócimy.

Posiedzimy chwil? w k?tku

i zaczniemy od pocz?tku.

Pojedziemy na wycieczk? …

2. Ciekawe miejsca w Polsce

Karta pracy, cz. 3, nr 43.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-kp-2/mobile/index.html#p=45

Dziecko: ogl?da zdj?cia, odczytuje  podpisy z Rodzicem. (Doros?y czyta wyrazy, a dziecko mówi nazwy zdj??), mówi?, które z tych miejsc chcia?oby odwiedzi?, rysuje budynki po ?ladach.

3. Podró? po Polsce, gdy sko?czy si? ten trudny czas.

(dziecko s?ucha odg?osów i próbuje okre?li? sk?d pochodz?).

https://www.youtube.com/watch?v=LiiYMEWKVnY strumyk górski

https://www.youtube.com/watch?v=mai_J-9VfFQ morze

https://www.youtube.com/watch?v=0uBmo_h1J7E&list=RD0uBmo_h1J7E&index=1

https://www.youtube.com/watch?v=19Czl58l7iU las

https://www.youtube.com/watch?v=O0X70iylxLc ruchliwa ulica

https://www.youtube.com/watch?v=vV3r7_iYU-I strumyk

https://www.youtube.com/watch?v=cnvHLmQXkmo szum morza

https://www.youtube.com/watch?v=uhYg0TednDE autostrada

https://www.youtube.com/watch?v=P1-Jq0NLwY0 poranek na wsi

https://www.youtube.com/watch?v=cC-naHqBu98 odg?osy ulicy

https://www.youtube.com/watch?v=IoC7WCfx6Z0 ??ka

4. Zabawa ruchowa Od gór do morza.

Mapa Polski.

Rodzic zaprasza dziecko na wycieczk?. Wskazuje na mapie Polski:

– góry – dziecko na?laduje wspinanie si? po górach,

– miasto – dziecko spaceruje i rozgl?daj? si?,

– morze – dziecko k?adzie si? na dywanie i na?laduje p?ywanie

 

15 MAJA obchodzimy DZIE? NIEZAPOMINAJKI

Polecamy krótki artyku? dotycz?cy tego ?wi?ta,

https://zielonydinek.zabki.pl/dla-rodzicow/domowe-przedszkole/dzien-niezapominajki

ogl?dania ?licznych ilustracji https://zielonydinek.zabki.pl/galeria/swieto-niezapominajki

oraz wykorzystania kart pracy https://zielonydinek.zabki.pl/galeria/swieto-niezapominajki/kolorowanki

ZAPRASZAMY

Jola i Ania

Pliki do pobrania: