14-17.04.2020

Witamy Was drogie Je?yki i Waszych Rodziców w kolejnym tygodniu #zostanwdomu.  Przedstawiamy  propozycje ró?nych aktywno?ci na ten po?wi?teczny czas. Zach?camy do wys?uchania opowiada? i wierszy czytanych przez rodziców, rozwi?zywania zagadek, wykonania ró?nych prac plastycznych, zabaw ruchowych i innych ciekawych ?wicze?.

 B?dzie nam bardzo mi?o je?eli prze?lecie  zdj?cia  na Grup? Je?yków. ?yczymy Wam weso?ej zabawy a przede wszystkim zdrówka. Ania i Jola

Proponowane aktywno?ci dla dzieci i rodziców w tygodniu:

Temat tygodnia: WIOSENNE POWROTY

1. Ksi??ki i albumy przyrodnicze.

Dzieci wraz z rodzicami przegl?daj? albumy/ ksi??ki / obrazki przyrodnicze. Wskazuj? na zdj?ciach ptaki. Z pomoc? Rodzica nazywaj? znane im gatunki ptaków, dziel? si? posiadanymi na ich temat wiadomo?ciami. Rodzic stara si?  zwraca uwag? dzieci na zdj?cia przedstawiaj?ce ptaki powracaj?ce wiosn? do Polski.Wyja?nia, dlaczego niektóre ptaki lec? w kluczu.

Dzi?ki lataniu w kluczu ptaki zyskuj? dodatkowy ci?g powietrza, na którym si? unosz?, co

jest znacz?c? ulg? dla ich skrzyde? podczas d?ugiego lotu.

Polecamy prezentacj? o ptakach https://slideplayer.pl/slide/55843/?fbclid=IwAR30IaNMuOM5_jxSjgR1gMkgJoauhHcIj09YT_LoxTNjbxcQ_Ejz9h9X1nM

2. S?uchanie opowiadania Barbary Szel?gowskiej Ptasia narada.

Ilustracja do opowiadania ->

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-ks/mobile/index.html?fbclid=IwAR2jMhZZqI2piltNE1JGxh4DpytszPX_KSI3rD1K2R5NIpiqehpj4SCUYHo#p=61

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-ks/mobile/index.html#p=60

W dalekiej Afryce spotka?a si? na naradzie trójka przyjació?. Pierwszy odezwa? si? skowronek.

– Kochani! Pewnie ju? nied?ugo zacznie si? w Polsce wiosna. A kto ma j? wita? swoim ?piewem,

je?li nie ja? Mówi? wam, czas wraca?. Nie ma na co czeka?. Szkoda ka?dego dnia!

– A ty jak zwykle – odezwa? si? bocian. – Tylko praca ci w g?owie… Mo?e masz racj?, przyjacielu,

ale gdy sobie pomy?l?, ile tam b?d? mia? roboty… Najpierw gniazdo musz? wyremontowa?,

potem wysiadywa? jajka, a jeszcze pó?niej wykarmi? piskl?ta, nauczy? je lata?… Poczekajmy

par? dni. Odpocznijmy. Nabierzmy si?… Rozejrzyj si? i zobacz, jak tu przyjemnie. Co

prawda troch? gor?co, ale po?piech naprawd? nie jest wskazany.

– Masz racj?, bocianie! – przytakn??a jaskó?ka. – Ci??ka praca nas czeka. Nie jest ?atwo wychowa?

dzieci. Co innego taka kuku?ka – podrzuca innym jajka. Po prostu wstyd, jak mo?na

tak post?powa?… Le? z niej, tyle powiem! Ja na przyk?ad zamierzam wychowa? swoje dzieci

najlepiej jak potrafi?, ?eby stanowi?y wzór do na?ladowania!

Nagle przyfrun??a pani czajka, nios?c co? w dziobie.

– Witajcie, przyjaciele. Ale si? zm?czy?am. Zobaczcie, co znalaz?am w swoim ogródku! List

od wróbelka z Polski! Bocianie, mo?e ty przeczytaj go na g?os, bo ja ju? nie mam si?y. Tak si?

?pieszy?am do was!

Bocian wyprostowa? si? na swoich d?ugich czerwonych nogach i z wielk? uwag? przeczyta?

list od pocz?tku do ko?ca.

– Ojej! – zawo?a? zdenerwowany. – Czekaj? na nas! Nie ma czasu do stracenia! Musimy lecie?!

Natychmiast! Gdzie moje walizki?

– Co tam walizki! Trzeba czym pr?dzej wita? wiosn?! – zawo?a? skowronek. – Co to b?dzie?

Co to b?dzie?

– Wiosna tu?-tu?, a my jeszcze w Afryce! – lamentowa?a przera?ona jaskó?ka.

Ptaki bez zastanowienia spakowa?y ca?y dobytek i wyruszy?y w dalek? drog? do Polski. Nawet

nie mia?y czasu si? zastanowi?, co je tam czeka.

Rodzic zadaje pytania pytania:

− Od kogo ptaki dosta?y list?, - Czego si? z niego dowiedzia?y? , -  Jakie ptaki przylatuj? wiosn? do Polski?

Rodzic mo?e pokaza? dziecku map? ?wiata. Wskaza?, gdzie le?y Afryka, a gdzie jest Polska i jak?drog? musia?y pokona? ptaki.

 

3. ?wiczenia s?uchowe – Co to za ptaki?

Rodzic zapoznaje dzieci z odg?osami, jakie wydaj? wiosn? wybrane ptaki. Odtwarza nagrania.

Jednocze?nie pokazuje sylwet? danego ptaka i go nazywa.

https://www.youtube.com/watch?v=W5ACbMU15R4

https://www.youtube.com/watch?v=mimkPNKl5po

 

4. Wiosenne ptaki bociany- przeczytanie dzieciom kilka ciekawostek o bocianie- zdj.0

Nast?pnie szukanie podobie?stw i ??czenie w pary –zdj.1

5. Zabawa ruchowa - "Bociek i ?abka" - Rodzic chodzi po pokoju, unosi nogi wysoko, wyprostowanymi r?koma (to dziób bociana) robi klas wymawiaj?c przy tym kle, kle ,kle; dziecko podskakuje w ró?nych kierunkach - ?abka. Na has?o szukam (wypowiada rodzic - bociek) ?abka chowa si? .... pod stó?, za krzes?o itp. Mile widziana zamiana ról.

 

6. Po??cz w pary obrazki- zdj.2 i 2a

7. Pokoloruj obrazek – zdj.3

8. Doprowad? ptaki do ich gniazd- zdj.4

9. Pierwsze oznaki wiosny-zdj.5

10. ?wiczenie oddechoweTurlaj jajko.

Co b?dzie potrzebne : Pi?eczka, s?omka do napojów. Dziecko dobiera si? w pary z Rodzicem lub rodze?stwem i siadaj? przy stoliku, naprzeciwko siebie. Para otrzymuje pi?eczk?– jajko. Zadaniem jest podawanie sobie pi?eczki, dmuchaj?c na ni? przez rurk?.

 

11. Uk?adamy historyjk? o rodzinie bocianów.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-kp-2/mobile/index.html#p=26

Dzieci: ogl?daj? obrazki, opowiadaj? historyjk? o rodzinie bocianów.

Rodzic przekazuje dziecku ciekawostki na temat bocianów:

Bociany s? gatunkiem chronionym w Polsce. Po powrocie z ciep?ych krajów zajmuj? si?

przebudow? starego gniazda lub buduj? nowe. Po z?o?eniu jaj (zazwyczaj do 4) samica, na

zmian? z samcem, wysiaduje jaja.

 

12. Zabawa paluszkowa z wykorzystaniem rymowanki Krzysztofa S?siadka ?wir,?wir.

Rodzic prosi dziecko o na?ladowanie jego ruchów.

Recytuje wierszyk, zbli?a palce obu d?oni, tworz?c dziobki, i jednocze?nie zbli?a do siebie obie d?onie.

Nast?pnie zahacza kciuk lewej d?oni o kciuk prawej d?oni, rozprostowuje palce, unosi d?onie w gor? i porusza palcami.

Powtarzanie  zabawy kilka razy.

?wir, ?wir, ?wir ?wir

ptaszki ?piewaj?.

Fyr-fyr, fyr-fyr

ptaszki fruwaj?.

13. Pokoloruj bociana wg wzoru, oraz popro? rodzica o przeczytanie nazw ptaków. Dziecko dzieli nazwy ptaków na sylaby.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-kp-2/mobile/index.html#p=28

 

14. Odgadywanie zagadek

-Ten ptaszek,

co w górze robi kó?ka,

nazywa si?… (jaskó?ka)

 

- Kiedy s?ysz?,

?e co? ?wierka,

to ju? wiem,

?e chodzi o… (wróbelka)

 

- Siedzi ptaszek na buku

i powtarza: kuku, kuku.

(kuku?ka)

 

15. ?wiczenia plastyczne – Ptasie gniazdka.

Co b?dzie potrzebne: Podk?adka, plastelina w ro?nych kolorach.

Dzieci lepi? z plasteliny na tekturowych podk?adkach ptasie gniazdka z jajeczkami: ugniataj?

plastelin?, sp?aszczaj? j? i ponowne ugniataj?. Nast?pnie formuj? kulki ro?nej wielko?ci

i w ro?nych kolorach. Na koniec wykonuj? gniazdka i umieszczaj? w nich wykonane

jajeczka. Mówi?, ile jajeczek znajduje si? w ich gniazdkach.

 

16. Zabawy konstrukcyjne- budowanie gniazda dla ptaków z klocków.

 

17. Zabawa ruchowa - "Ptaki do gniazd" - potrzebne minimum cztery osoby. Na pod?odze trzy "gniazda" (poduszka, kocyk, gazeta). W gniazdach siedz? ptaki dzieci. Doros?a osoba klaszcze w r?ce - wówczas ptaki wyfruwaj? z gniazd i biegaj? machaj?c skrzyde?kami. Gdy klaskanie ucichnie  - ptaki wracaj? do gniazd. Zabaw? powtarzamy 5 razy. W dalszej cz??ci bawimy si? tak samo, jednak ubywa gniazd. Wygrywa ta osoba, która zd??y zaj?? miejsce w ostatnim gnie?dzie.

18.  Dopasuj wiosenne ptaki do ich cieni- zdj.6

19. Poczytaj mamo, poczytaj tato - wspólne czytanie dla dzieci z rodzicami

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-kp-2/mobile/index.html#p=30

 

20. Wys?uchanie wiersza Iwony Ro?y Salach Tyle... (Wiersze dla Krzysia i Weroniki).

Motyle… A ile? Tyle!

Tyle, ?e nikt ich nie zliczy,

nawet ten, co d?ugo ?wiczy.

Jeden ?ó?ty jak kwiat na ??ce.

Drugi bia?y

jak chustka w twej r?czce.

Trzeci – czerwony

jak w polu maki.

A czwarty –

nakrapiany taki.

Motyle… A ile? Tyle!

Rozmowa kierowana na podstawie wiersza.

Rodzic pyta dziecko:

− O jakich owadach by?a mowa w wierszu?

− Ile by?o motyli i jak one wygl?da?y?

 

21. Wykonanie dowolnego obrazka o tematyce wiosennej .

MATERIA?Y POMOCNICZE