15-19.06.2020

Witamy Je?yki i ich Rodziców.

W tym tygodniu b?dziemy realizowa? temat dotycz?cy segregacji ?mieci i o tym jak wa?ne jest dbanie o ?rodowisko, w którym ?yjemy. Zach?camy Was wspólnych zabaw, spacerów, nauki, eksperymentów i wielu innych ciekawych zada? i zabaw.  Pozdrawiamy serdecznie Jola i Ania.

Temat: Segregowanie ?mieci.

Cele ogólne:

-          poznanie materia?ów, z których wykonane s? poszczególne rodzaje odpadów,

-          poznanie kolorów i przeznaczenia poszczególnych pojemników do segregacji odpadów,

-          rozumienie i stosowanie poj??: ?mieci, segregacja, recykling,

-          kszta?towanie umiej?tno?ci prezentowania innym zdobytej wiedzy,

-          wyrabianie poczucia odpowiedzialno?ci za otaczaj?ce ?rodowisko,

-          rozwijanie zdolno?ci manualnych.

Dzie? 1

1.      Ogl?danie prezentacji za??cznik- ?MIECI.

Ogl?danie ilustracji z prezentacji, swobodne wypowiedzi dziecka co to jest  wg. niego ekologia i segregacja ?mieci. Pokolorowanie jednego z rysunków zawartych na koniec prezentacji.

2.      Zabawa matematyczna ?mieci.

Co b?dzie potrzebne: Ksi??ka, butelka z wod?, d?ugopis, zgnieciony papierek, korek, butelka, zgnieciona puszka, torebka foliowa, dwie obr?cze-zrobione np. z bibu?y lub tasiemki.

Rodzic rozk?ada na dywanie kolejno przedmioty i prosi dziecko o ich nazwanie. Nast?pnym zadaniem jest dokonanie podzia?u i umieszczenie w jednej obr?czy ?mieci, a w drugiej

pozosta?ych przedmiotów. Dziecko przelicza przedmioty i mówi, czego jest wi?cej.

3.      Zabawa ruchowa z elementem rzutu ?mieci precz!

Co b?dzie potrzebne: zgniecione kawa?ki gazety; kosz na ?mieci.

Dziecko staje przed wyznaczon? lini? ( miejscem rzutu) si? w rz?dzie. W pewnej odleg?o?ci od dziecka Rodzic ustawia kosz. Dziecko stara si? trafi? kulk? z gazety do kosza.

4.      Rozmowa kierowana na temat Co wiemy o ?mieciach?

Co b?dzie potrzebne: Dwa obrazki pokazuj?ce czysty park i jego przeciwie?stwo- za??cznik-park

Rodzic  zadaje pytania:

−Co to s? ?mieci?

−Gdzie najcz??ciej widujecie ?mieci?

−Czy ?mieci mo?na rozrzuca? wokó? siebie? Dlaczego?

 Rodzic  pokazuje dwa obrazki i omawia ich elementy:

−Który obrazek podoba si? wam bardziej? Dlaczego?

5.      Zabawa plastyczno-techniczna Nasze pude?ka.

Co b?dzie potrzebne: pude?ko po butach z przykrywk? (lub podobne), papier kolorowy, klej, no?yczki, kredki, flamastry, bibu?a.

Rodzic daje dziecku pude?ko. T?umaczy, ?e b?d? one prezentem dla nich samych i ?e mo?na b?dzie w nich przechowywa? skarby. Nast?pnie dziecko w dowolny sposób ozdabiaj? swoje pude?ka.

6.      Zabawa wzmacniaj?ca wiar? we w?asne si?y Opowiem, o moim pude?ku.

Dziecko prezentuje swoje pude?ko i mówi o nim kilka zda?. Mo?e doda?, co najbardziej podoba mu si? w jego pude?ku.

Dzie? 2

1.      Spacer– wyszukiwanie koszy na ?mieci.

Dziecko podczas spaceru obserwuje otoczenie i szuka koszy na ?mieci. Mówi o tym, czy ?mieci s? w koszu, czy wokó? niego, czy koszy jest du?o itp.

2.      Obejrzenie bajki o  Stasiu i segregacji ?mieci oraz tablicy –za??cznik- tablica25.

https://www.youtube.com/watch?v=BGnBQTE3oqU

Dziecko ogl?daj? film, a potem Rodzic zadaje pytania:

−Wed?ug jakich zasad segregujemy ?mieci?

−Dlaczego warto segregowa? ?mieci?

−Co to jest recykling?

−Co mo?na zrobi? z recyklingu?

3.      Powtarzanie rytmu muzycznego.

Co b?dzie potrzebne: Dwa drewniane klocki.

Rodzic prosi, aby dziecko wzi??o dwa drewniane klocki, a nast?pnie tworzy rytm (np. wolne

stukni?cie – wolne stukni?cie – dwa szybkie stukni?cia), a zadaniem dziecka jest powtarzanie rytmu. Nast?pnie mo?e doj?? do zamiany ról.

4.      Rozmowa w oparciu o wys?uchan? piosenk? Mam zasady na odpady (s?. i muz. Jerzy Kobyli?ski). Piosenki Ekodzieci zespo?u Orkiestra Dni Naszych.  Piosenka pochodzi z serwisu Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=yOj4CN1n-Z8)

Dabadabada dab dab daj, dabadaba dab dab daj,

Mam zasady na odpady! x 2

Kto sortuje, ?wiat ratuje!

I. Pos?uchajcie, prosz?, moi drodzy,

moi mali ekolodzy,

mam zasady

na odpady!

Teraz wam odpowiem na pytanie,

po co komu sortowanie:

Zrób ze ?mieci

nowe rzeczy!

Ref.: Metal, plastik, papier i szk?o,

nim wyrzuc?, segreguj? to! x 2

II. Wiedz? o tym dobrze zawodowcy,

wszystkie ?mieci, to surowce.

Kto sortuje,

?wiat ratuje!

Pos?uchajcie, prosz?, moi drodzy,

moi mali ekolodzy:

Mam zasady

na odpady!

Ref.: Metal, plastik, papier i szk?o,

nim wyrzuc?, segreguj? to! x 2

Dabadabada dab dab daj, dabadaba dab dab daj,

Mam zasady na odpady! x 2

Kto sortuje, ?wiat ratuje!

Ref.: Metal, plastik, papier i szk?o,

nim wyrzuc?, segreguj? to! x 2

5.      Rodzic zadaje dziecku pytania:

−Co to znaczy sortowa? / segregowa? ?mieci?

−Do czego jest nam potrzebne sortowanie ?mieci?

Dlaczego segregowanie ?mieci mo?e ratowa? ?wiat?

−Co to s? surowce i jakie znacie ich rodzaje?

−Jakie s? kolory pojemników na ?mieci?

−W jaki sposób mo?na dba? o ziemi? i czyste ?rodowisko?

−A Ty o robisz, ?eby Twoje otoczenie by?o czyste?

Dzie? 3

1.      Zaj?cia wprowadzaj?ce Co jest ze szk?a?

Co b?dzie potrzebne: Du?y pojemnik w kolorze zielonym, butelki, s?oiki, szklane

opakowania po kosmetykach.

Rodzic ustawia pojemnik na ?rodku. Dziecko podchodzi do niego, wyjmuje, ka?d? rzecz i k?adzie na pod?og?, mówi?c do to za przedmiot.

Po zapoznaniu si? z przedmiotami, Rodzic pyta:

 Jakie s? te przedmioty / Co maj? ze sob? wspólnego?

 Jakie jeszcze znasz szklane przedmioty?

2.      Zabawa dydaktyczna Segregujemy szklane przedmioty.

Co b?dzie potrzebne: Zielony pojemnik, przedmioty z ró?nego rodzaju tworzyw (najwi?cej szklanych).

Rodzic rozk?ada przedmioty i informuje, ?e do zielonych pojemników na segregacj? mog? trafi? tylko przedmioty szklane. Dziecko umieszcza je w pojemniku, a na zako?czenie Mama lub Tata weryfikuje prawid?owo?? wykonania zadania.

3.      Zabawa ruchowa Omijamy butelki.

Co b?dzie potrzebne: Kilka szklanych butelek, opaska na oczy.

Rodzic rozstawia butelki. Zadaniem dziecka jest ich omini?cie. Dziecko poruszaj? si? ostro?nie po pokoju, tak aby nie przewróci? butelek. Nast?pnie Rodzic  zawi?zuje mu oczy opask?, a sam staje si? przewodnikiem, którego zadaniem jest bezpieczne przeprowadzenie

 dziecka przez dywan, tak, aby nie przewróci? butelek.

4.      Zabawy z wykorzystaniem torebek foliowych.

Co b?dzie potrzebne: Torebka foliowa, ?ó?ty pojemnik.

Rodzic daje dziecku torebk?. Nast?pnie prosi, aby:

−−dmucha?o na torebk? umieszczon? na d?oni,

−−pos?ucha?o d?wi?ków, jakie wydaje szeleszcz?ca torebka,

−−podrzuci?o torebk? do góry i obserwowa?y, jak spada,

−−zgniot?o torebk? i wyrzuci?o j? do ?ó?tego pojemnika.

5.      Zapoznanie z cechami plastikowych przedmiotów.

Co b?dzie potrzebne: Plastikowa butelka, zakr?tka od butelki, zakr?tka od d?ugopisu.

Dziecko kolejno ogl?daj? przedmioty i stara si? okre?li? ich cechy:

−−czy s? twarde/mi?kkie,

−−czy s? du?e/ma?e,

−−czy s? lekkie/ci??kie,

−−z jakiego materia?u s? wykonane.

6.      Zabawa ruchowa Tu wrzucamy plastik.

Co b?dzie potrzebne: ?ó?ty pojemnik, plastikowe nakr?tki, metalowe kapsle.

Rodzic wyja?nia, ?e do ?ó?tych pojemników wrzuca si? plastik i metale. Dziecko ustawiaj? si? w pewnej odleg?o?ci od pojemnika i stara si? do niego wcelowa? nakr?tkami i kapslami. Rodzic ostrzega dzieci, ?e metalowe zako?czenia kapsli s? ostre.

Dzie? 4.

1.      Tworzenie kola?y Moje wymarzone otoczenie.

Co b?dzie potrzebne: Gazety (czarno-bia?e i kolorowe), foldery reklamowe, katalogi z pejza?ami i elementami przyrody, no?yczki, kleje, kredki.

Rodzic  prosi, aby dziecko wyci??o interesuj?ce je fragmenty z dost?pnych materia?ów, a nast?pnie stworzy?o prac? dotycz?c? wymarzonego otoczenia – zadbanego i czystego. Je?li

brakuje jakich? elementów, mo?e je dorysowa?.

2.      Zabawa motoryczna Papierowe paski.

Co b?dzie potrzebne: Gazety, no?yczki.

Dziecko drze lub tnie gazety na paski. Mog? one zosta? wykorzystane do ?wicze? oddechowych lub zabaw wed?ug pomys?ów dziecka.

3.      Zabawa ruchowa Oczyszczamy miasto.

Co b?dzie potrzebne: Pojemniki w kolorach(lub worki): zielonym, ?ó?tym i niebieskim z symbolicznymi oznaczeniam i rodzaju odpadów, które si? do nich wrzuca; ró?nego rodzaju odpady.

Rodzic rozrzuca po sali pokoju lub na podwórku. Dziecko zamienia si? w pracownika oczyszczania miasta. Kiedy rodzic  klaszcze w d?onie, dziecko spaceruje po pokoju i szuka  ?mieci. Podczas przerwy w klaskaniu dziecko bierze jeden przedmiot i zatrzymuje

si? obok pojemnika we w?a?ciwym kolorze. Dziecko wrzuca ?mieci do odpowiednich pojemników. Zabawa trwa do momentu, a? wszystkie ?mieci zostan?

posegregowane. Na koniec wspólne sprawdzenie, czy ?mieci zosta?y prawid?owo posegregowane.

4.      ?wiczenia gimnastyczne wed?ug za??cznika – GIMNASTYKA.

?wiczenie gimnastyczne dziecko wykonuje na dywanie lub na macie.

5.      Praca plastyczno-techniczna Gitara.

Co b?dzie potrzebne: Kontur gitary narysowany na papierze formatu A3/A4 –no?yczki, kredki.

Rodzic daje dziecku kontury. Zadaniem przedszkolaka jest ozdobienie gitary i wyci?cie.

Dzie? 5               

1.      Poznanie ró?nych rodzajów papieru.

Co b?dzie potrzebne: Papier ?niadaniowy (pakowy), rysunkowy, papier techniczny,

tektura.

Rodzic przekazuje dziecku kolejne rodzaje papieru i prosi, aby go zbada?oy (pow?cha?o, dotkn??o itp.). Nast?pnie zadaje pytania:

−Z czego s? zrobione te przedmioty?

−Czy wszystkie s? takie same? Czym si? ró?ni??

−Który z nich naj?atwiej/najtrudniej zgnie???

−Co mo?na z nich zrobi??

2.      Zabawa plastyczna Pies z origami.

Co b?dzie potrzebne: Kartki w kszta?cie kwadratu, kredki. Za??cznik- pies

Rodzic mówi dziecku, ?e istnieje sztuka, dzi?ki której mo?na tworzy? ró?ne rzeczy z papieru – jest to origami. Nast?pnie daje dziecku kartk? w kszta?cie kwadratu. Pomagamy dziecku robi?c jednocze?nie drugiego psa wg. instrukcji z za??cznika-pies.

Dziecko:

−−sk?ada kartk? na pó?, wzd?u? przek?tnej,

−−zagina dwa ostre rogi trójk?ta, tak aby powsta?y uszy psa,

−−jedn? kartk? w prostok?tnym rogu zaginaj? do ?rodka, tak aby stworzy? mordk? psa z wystaj?cym j?zykiem,

−−rysuje oczy, nos i koloruje psa.

3.      Zabawa ruchowa z elementem skoku Pilnujemy naszych gazet.

Co b?dzie potrzebne: Gazety.

Dziecko wydziera stron? z gazety i umieszcza j? mi?dzy kolanami. Nast?pnie wykonuje skoki obunó? w ró?nych kierunkach, tak by gazeta nie wypad?a.

4.      Rozmowa w oparciu o obejrzany film Sk?d si? bierze papier?

Co b?dzie potrzebne: Film pokazuj?cy etapy powstawania papieru.

 https://www.youtube.com/watch?v=ybeEO_5jbVo

−Z czego powstaje papier?

−Jakie s? etapy powstawania papieru?

−Dlaczego trzeba oszcz?dza? papier?

−Jak mo?na oszcz?dza? papier w domu i w przedszkolu?

5.      Zabawa plastyczna Kopiujemy rysunki.

Co b?dzie potrzebne: Papier ?niadaniowy, proste rysunki, o?ówki, kredki, kartki.

Zadaniem dziecka jest przekalkowanie przez papier ?niadaniowy prostych rysunków i dowolne ich pokolorowanie.

Drogie dzieci przygotowa?y?my dla Was, ró?ne karty pracy- ZA??CZNIK- KARTY. Nad ka?dym zadaniem jest opis, popro?cie Rodziców, aby Wam przeczytali polecenie. Oczywi?cie ka?dy zrobi tyle, ile mo?e. Zadania s? dodatkowe, a ich rozwi?zywanie-wykonanie powinno sprawi? Wam rado?? i satysfakcj?. Mi?ej zabawy Je?yki J