18-22.05.2020

Witamy! Kochane Je?yki,

Przedstawiamy zadania i propozycje zabaw na nast?pny tydzie?. Mamy nadziej?, ?e b?d? Wam si? podoba?y i z rado?ci? przyst?picie do nowych wyzwa?. ?yczymy wiele rado?ci podczas realizacji zada?. W tym tygodniu b?dziemy podziwia? pi?kno majowej ??ki 

Pozdrawiamy Was i Waszych Rodziców Jola i Ania.

Dzie? 1 -Wyprawa na ??k?.

1. Rozpoznawanie i nazywanie ro?lin i zwierz?t – mieszka?ców ??ki.

Dzieci ogl?daj? prezentacj?  Za??cznik- ??KAoraz ksi??ki o tematyce przyrodniczej .(je?li macie). Lub je?li to mo?liwe wybierzcie si? na poblisk? ??k? lub skwer. Zapami?taj nazwy ro?lin, które uda?o Ci si? zobaczy?. Mo?e spotkasz ma?ych mieszka?ców ??ki? Motylka, biedronk?, mrówk??Nie martw si?, je?li nie mo?esz wyj??. Ogl?dnij pi?kne zdj?cie ??ki na tablicy demonstracyjnej Wydawnictwa MAC - https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/os-bbplus-tablice/mobile/index.html?fbclid=IwAR2bddXq5rAk7jO7mXurvwO3tmW9UU-4f97cAsmJfPmkXyeLUl0Cb4HnOCw#p=81

2. Zabawa ruchowa „??ka”

Dziecko zajmuje dowolne miejscew pokoju. Rodzic  rozpoczyna opowiadanie.
- Jest pi?kna pogoda. ?wieci s?o?ce. Wszyscy mieszka?cy ??ki ju? dawno wstali i wykonuj? swoj? prac?. Mrówki buduj? swoje mrowisko - dziecko maszerujepo pokoju

- Pszczo?y zbieraj? nektar, frun?c z kwiatka na kwiatek - dziecko wyci?gaj? r?ce na boki i ma?ymi krokami przemieszcza si? w dowolnych kierunkach pokoju.
- Powia? wiatr. Kwiaty i trawa ko?ysz? si? w ró?ne strony. Nagle pojawiaj? si? pi?kne motyle –dziecko maszeruje w miejscu, r?ce wyci?gni?te na boki. Wykonuje nimi powolne ruchy unosz?c je powoli w gór? i w dó?.

3.Wspólneobgl?danie W?drówki Skrzata Borówki - odc. 3 – ??ka.

https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4, gdzie Skrzat Borówka poka?e Wam co mo?emy znale?? na ??ce. Zapami?tajcie jak najwi?cej faktów.

4. Malowanie na mokrym kleju „??ka w maju”.

Co b?dzie potrzebne: bia?a kartka z bloku technicznego, p?ynny klej, p?dzelek, farby plakatowe(je?li s? g?ste, dobrze je rozcie?czy? wod?).

Rodzic prosi, aby dziecko przypomnia?o sobie, jak wygl?da?a ??ka, któr? widzia?o na wycieczce/ filmach czy prezentacjach. Dziecko opisuje swoje wra?enia. Wymienia kolory, jakich dostrzeg?o na ??ce najwi?cej. Rodzic proponuje namalowanie tej samej ??ki za pomoc? techniki malowanie na mokrym kleju. Dziecko pokrywaj? sztywn? kartk? p?ynnym klejem. Nast?pnie maluje farbami na mokrym podk?adzie, palcami lub p?dzlem. Staraj? si? odtworzy? taki koloryt ??ki, jaki zapami?ta?y z wycieczki czy obrazka. Po zako?czeniu zadania odk?adaj? prace do wyschni?cia.

5. Pobaw si? do s?ów piosenki: „Bzycz?ca zabawa
https://www.youtube.com/watch?v=zUgzWqgYPeE

Dzie? 2 - Kolorowa ??ka

1. S?uchanie opowiadania Ewy Stadtmüller„Smok ??kowy wielog?owy”.

Ksi??ka (str. 70–71)

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-ks/mobile/index.html#p=72

– O czym wam poczyta?? – zapyta?a mama, rozsiadaj?c si? wygodnie w fotelu ustawionym

mi?dzy ?ó?kami dzieci.

– O Kubusiu Puchatku – zdecydowa?a natychmiast Ada. – Jak zaprosi? Prosiaczka na piknik…

– Piknik! – wykrzykn?? Olek. – Zupe?nie zapomnia?em! Jutro jedziemy na piknik i pani prosi?a, ?eby ka?dy mia? w plecaczku co? dobrego, czym móg?by pocz?stowa? innych.

– Masz szcz??cie, ?e wczoraj upiek?am ciasteczka – uspokoi?a go mama – zapakujemy je do

plastikowego pude?ka, dorzucimy torebk? suszonych owoców i b?dziesz mia? si? czym dzieli?.

A dok?d si? wybieracie?

– Na ??k?. Pani powiedzia?a, ?e pojedziemy autobusem do ostatniego przystanku i kawa?ek

przejdziemy piechot?.

– I bardzo dobrze – ucieszy?a si? mama. – Troch? ruchu wam si? przyda.

Jazd? autobusem najbardziej zachwycony by? Oskar, którego rodzice codziennie przywozili

do przedszkola samochodem. Przez ca?? drog? gada?, ?piewa?, wyg?upia? si? z kolegami i podjada?smako?yki, które mama spakowa?a mu do plecaczka.

– Dalej pójdziemy na piechot? – o?wiadczy?a pani, gdy wysiedli na ostatnim przystanku.

– Aby?my si? nie nudzili, proponuj? marsz w rytmie naszych przedszkolnych przebojów. Trzy,

cztery – zaczynamy: Gdzie strumyk p?ynie z wolna, rozsiewa zio?a maj...

Olek nawet nie przypuszcza?, jak bardzo takie wspólne ?piewanie pomaga w?drowa?. Nawet

si? nie obejrzeli, a ju? byli na miejscu.

– Jak tu ?licznie… – westchn??a Zuzia.

Faktycznie, rozgrzana s?o?cem ??ka pachnia?a cudnie, s?oneczko przy?wieca?o, pszczo?y

bzycza?y… Pani roz?o?y?a na trawie wielki koc, a na nim obrus w kratk? i papierowe talerze.

– Proponuj?, aby?my wyj?li z plecaczków wszystkie smako?yki, a potem cz?stowali si? tym,

na co kto ma ochot?.

Z pocz?tku niektórzy oci?gali si? troch?, ale kiedy Zosia pouk?ada?a na talerzach dro?d?ówki

z makiem, Bartek orzechowe chrupki, a Zuzia pachn?ce jab?uszka, wszyscy po kolei opró?nili

plecaczki.

– Ciekawe, ?e na ?wie?ym powietrzu wszystko smakuje lepiej – pomy?la? Olek, pa?aszuj?c

z apetytem zwyk?e s?one paluszki przyniesione przez Madzi?.

– A teraz mo?ecie si? pobawi? – oznajmi?a pani, gdy na trawie nie pozosta? ju? ?aden ?lad

po tygryskowej uczcie.

Kasia z Oliwk? natychmiast pobieg?y zbiera? kwiatki, z których postanowi?y uple?? sobie

wianki. Ania, Malwina i Dominika bawi?y si? w zgadywanki. Konrad z Bartkiem napompowali pi?k? pla?ow? i zacz?li gra?, a Olek, Ada? i Kuba po?o?yli si? na kocu i obserwowali w?druj?ce po niebie ob?oki.

– Patrzcie, ten du?y wygl?da jak motyl – skojarzy?o si? Adasiowi.

– A ten mniejszy jak zaj?c – zauwa?y? Kuba. – O, jak mu si? wyd?u?y?y uszy… Trzeci ob?oczek

nie przypomina? kszta?tem ?adnego zwierzaka.

– Ani to ?aba, ani ?limak – mrucza? pod nosem Olek. – Ju? wiem! – wykrzykn?? nagle. – To

jest SMOK, KTÓREGO NIE WIDA?, bardzo gro?ny i podst?pny. Skrada si? po cichutku, a jego obecno?? zdradzaj? lekko poruszaj?ce si? trawy.

Ledwo wypowiedzia? te s?owa, ??ka zafalowa?a gwa?townie.

– Ratunku! – wrzasn?? Ada?, zrywaj?c si? na równe nogi, a Kuba, na wszelki wypadek,

schowa? si? za Olka.

– Spokojnie, to tylko wiatr… – próbowa?a uspokoi? ch?opców pani.

– Na… na pewno? – wyj?ka? ci??ko przestraszony Ada?.

– Oczywi?cie! – us?ysza?.

– A ja wcale nie by?bym tego taki pewny – szepn?? do Kuby Olek, nie spuszczaj?c oczu z rozko?ysanych traw.

2. Rozmowa na podstawie opowiadania i ilustracji w ksi??ce.

Ksi??ka (str. 70–71)

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-ks/mobile/index.html#p=72

Rodzic zadaje pytania:

Co mo?na robi? podczas pobytu na ??ce?

Jakie zwierz?ta mo?na spotka? na ??ce?

3. Karty pracy, cz. 2, str. 48–49.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-kp-2/mobile/index.html#p=50

Dzieci:

− ogl?daj? obrazek; mówi?, co dzieje si? na ??ce w maju,

− ??cz? fragmenty obrazka znajduj?ce si? na dole karty z ich miejscami na obrazku,

− nazywaj? zwierz?ta na obrazkach i dziel? ich nazwy rytmicznie (na sylaby).

4. ?wiczenie oddechowe „Lataj?ce motylki, pszczó?ki, ?uczki”.

Rodzicu wykonaj wraz z dzieckiem papierowe motylki, który ka?dy z was ozdobi wed?ug uznania. Potem próbujcie pomóc motylkom poderwa? si? do lotu. Dmuchaj z ca?ej si?y i sprawd?, który motylek poleci najwy?ej. Zamiast motylków mog? to by? pszczó?ki, ?uczki. To zale?y od Twojego dziecka.

5. Obserwowanie chmur na niebie. ?wiczenia wyobra?ni.

Dzieci k?ad? si? na kocach. Obserwuj? chmury na niebie. Zastanawiaj? si?, co przypomina

im kszta?t wybranych chmur. Dziel? si? z innymi dzie?mi swoimi spostrze?eniami.

6. Karta pracy, cz. 2, str. 50.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-kp-2/mobile/index.html#p=52

Dzieci:

− rysuj? po ?ladzie rysunku ?limaka, koloruj? rysunek,

− nazywaj? zwierz?ta przedstawione na zdj?ciach, na?laduj? ich ruchy.

Dzie? 3 – Mieszka?cy ??ki.

1. Wycinanie kó? z kolorowych kartek. Tworzenie kompozycji kwiatowych.

Co b?dzie potrzebne:kartka w bia?ym kolorze i kartki w ró?nych kolorach, no?yczki, o?ówki,

szablony kó?.

Rodzic uk?ada na stole kartki oraz szablony kó?. Dziecko odrysowuje na kolorowych kartkach ko?a, a nast?pnie je wycina. Uk?ada z kolorowych kó? na bia?ej kartce dowolne kompozycjekwiatowe.

2. Karty pracy, cz. 2, str. 50–51.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-kp-2/mobile/index.html#p=52

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-kp-2/mobile/index.html#p=54

Dzieci:

− ??cz? w pary owady z kwiatami; mówi?, czego jest wi?cej: owadów czy kwiatów,

− na?laduj? sposób poruszania si? pszczo?y, mrówki, konika polnego, d?d?ownicy.

3. ?wiczenie wyprostne – Bociany.

Dziecko uk?ada kr??ek na g?owie, prostuje plecy, uk?ada r?ce na biodrach i powoli porusza

si? po ca?ym pokoju, wysoko unosz?c kolana – bociany chodz? po ??ce.

4. Puszczanie baniek mydlanych. Wyd?u?anie fazy oddechowej.

Dzieci puszczaj? ba?ki mydlane. Staraj? si? zrobi? ich jak najwi?cej. Dzieci obserwuj? uwa?nie kolory baniek i porównuj? je z kolorami, które wyst?powa?y na ??ce. Nast?pnie staraj? si? uderzy? w ba?k? zanim upadnie ona na ziemi?.

5. Zagadki Za??cznik- ZAGADKI.

Rozwi?zywanie zagadek znajduj?cych si? w prezentacji.

Dzie? 4 – Mieszka?cy ??ki.

1. Ogl?danie prezentacji ??ka- gdzie s? obrazki kwiatów.- Za??cznik- ??KA

2. S?uchanie wiersza Gra?yny Lech „Kwiaty na ??ce’.

Dywan z kwiatów, zió? i traw.

S? w nim jaskry, maki, szczaw.

Brz?cz? trzmiele, skrzeczy sroka.

Kreta tak?e tutaj spotkasz.

Mo?esz s?ucha?, patrze?, w?cha?!

Pi?kna, kolorowa ??ka.

Rozmowa na temat wiersza.

− O jakim miejscu jest ten wiersz?

− Jakie ro?liny ros?y na ??ce?

− Jakie zwierz?ta tam przebywa?y?

− Jak wygl?da?a ??ka?

3. Wskazywanie na tablicy demonstracyjnej kwiatów, których nazwy zosta?y wymienionew wierszu. Za??cznik- Tabl.22

Rodzic wskazuje na tablic? demonstracyjn?. Pyta dziecko, co ona przedstawia i po czym pozna?o, ?e to jest ??ka. Prosi, aby dziecko wskaza?o na tablicy te kwiaty, których nazwy zosta?y wymienione w wierszu, i te, których autor wiersza nie wymieni?, ale dzieci znaj? ich nazwy. Zastanawia si?, które kwiaty naj?atwiej jest rozpozna?. Pyta o to dziecko. Dziecko wymienia charakterystyczne cechy kwiatów. Nast?pnie Rodzic prosi, aby dziecko opisa?o wygl?d ??ki.

4. Karta pracy, cz. 2, str. 52.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-kp-2/mobile/index.html#p=54

Dzieci:

− nazywaj? (z pomoc? osoby doros?ej) kwiaty na obrazkach i je licz?,

− pod ka?dym obrazkiem rysuj? tyle kresek, ile kwiatów jest w bukiecie,

− rysuj? kwiaty po ?ladach.

5. Ogl?danie zdj?? przedstawiaj?cych rumianek. Wskazywanie charakterystycznych cech kwiatu.

https://www.google.com/search?q=rumianek+obrazek&oq=rumianek+obrazek&aqs=chrome..69i57.5950j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Samodzielne wykonanie pracy przez dzieci wed?ug instrukcji.

Co b?dzie potrzebne: karta nr 25 z wyprawki plastycznej, klej, bia?a i ?ó?ta bibu?a.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-aplus-wyp/mobile/index.html#p=67

Dzieci:

− przygotowuj? kart? pracy, klej, bia?? i ?ó?t? bibu??,

− odrywaj? lub wycinaj? kawa?ki bibu?y i ugniataj? z nich kulki podobnej wielko?ci,

− doklejaj? do ka?dej ?ody?ki na ??ce kwiat rumianku – ?ó?ty ?rodek i bia?e p?atki

Dzie? 5 – Mieszka?cy ??ki.

1. S?uchanie opowiadania „Detektyw biedronka i wielkie poszukiwania na wiosennej??ce” oraz ogl?danie ilustracji do opowiadania.  Nast?pnie rozwi?zanie trzech zada?. –za??cznik- Benio.

2. S?uchanie piosenki „Wiosenny bal” https://www.youtube.com/watch?v=hIdfxXctgrs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR272VepYpeW9M4aUke7F11Rg3fk36SBomJz-RedS3i_Y9Kc6XLntdD3r8s

Na zielonej polanie

 dzi? wiosenny bal,

ta?ca graj? grube b?ki

i chrab?szcze dwa

Ref: Dili, dili, dili, dili i chrab?szcze dwa

Oj, dili,dili, dili, dili, dili, dili, da.

 Na zielonej polanie

 dzi? wiosenny bal,

do ta?cagraj? chude ?wierszcze

i komary dwa.

Ref: Dili, dili, dili, dili i komary dwa

Oj, dili, dili, dili, dili, dili, dili, da.

Na zielonej polanie

dzi? wiosenny bal,

weso?o ta?czyPszczó?ka Maja,

 a orkiestra gra.

Ref: Dili, dili, dili, dili, a orkiestra gra

Oj, dili, dili, dili,dili, dili, dili, da.

3. S?uchanie odg?osów dochodz?cych z ??ki. Utrwalanie nazw zwierz?t oraz rodzaju wydawanych przez nie d?wi?ków.

https://www.youtube.com/watch?v=UGVer-XSNVI

4. Zabawa ruchowa z elementem równowagi – Kwiaty na ??ce.

Co b?dzie potrzebne:Kr??ek w kolorze ?ó?tym, lub ko?o wyci?te z ?ó?tego papieru.

Dzieckojest kwiatem, który ro?nie na ??ce. Stoi, z r?kami opuszczonymi wzd?u?

tu?owia. Rodzic pokazuje ?ó?ty kr??ek symbolizuj?cy s?o?ce. Kwiat rozkwita – dziecko staje na jednej nodze, unosi powoli wyprostowane r?ce, najpierw do boku, a nast?pnie do góry.

Rodzic opuszcza kr??ek – s?o?ce zachodzi. Dziecko opuszcza wolno r?ce, uk?ada je wzd?u?

tu?owia, ponownie staje na dwóch nogach. Nast?puje zmiana nóg.

5. Poznawanie wygl?du ?limaka. Uk?adanie z kolorowych sznurków sylwetki ?limaka.

Co b?dzie potrzebne: Zdj?cie przedstawiaj?ce ?limaka, kolorowy sznurek .

Rodzic pokazuje zdj?cie  oraz film przedstawiaj?ce ?limaka. Dziecko stara si? opisa? jego

wygl?d. Rodzic  zwraca uwag? na wygl?d muszli oraz na wyra?nie zaznaczone czu?ki. Opowiada dziecku ciekawostki o ?yciu ?limaków. Zastanawia si?, czy na ??ce mo?na us?ysze? ?limaka. Nast?pnie wr?cza dziecku kolorowy sznurek. Dziecko uk?adaj? z nich skr?con?

muszl? ?limaka.

Zdj?cie ?limaka:https://www.google.com/search?q=%C5%9Blimak&sxsrf=ALeKk00LZwG_KyVt57mtTSDRTkZ-Q6PeTA:1589452809735&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiB1vGQlbPpAhWNlIsKHSkHCJ0Q_AUoAXoECBwQAw&biw=1242&bih=577

Filmy o ?limakach: https://www.youtube.com/watch?v=OwVOVVOSzsU

ciekawostki o ?yciu ?limaków :

?limak winniczek to najwi?kszy ?limak wyst?puj?cy w Polsce. Zamieszkuje tereny o du?ej

wilgotno?ci – lasy, parki, ogrody. ?ywi si? ?wie?ymi li??mi. Zimuje w ?ció?ce, ukryty pod ro?linno?ci?. Ze ?limaków winniczków robi si? ró?ne potrawy. Popularne s? zw?aszcza w kuchni francuskiej.

Drogie dzieci przygotowa?y?my dla Was, ró?ne karty pracy- ZA??CZNIK- KATRY.Nad ka?dym zadaniem jest opis, popro?cie Rodziców, aby Wam przeczytali polecenie. Oczywi?cie ka?dy zrobi tyle, ile mo?e. Zadania s? dodatkowe, a ich rozwi?zywanie-wykonanie powinno sprawi? Wam rado?? i satysfakcj?. Mi?ej zabawy Je?yki.