20-24.04.2020

Witamy Was drogie Je?yki i Waszych Rodziców w kolejnym tygodniu #zostanwdomu.  Przedstawiamy  propozycje ró?nych aktywno?ci na ten tydzie?. Zach?camy do wys?uchania opowiada? i wierszy czytanych przez rodziców, rozwi?zywania zagadek, wykonania ró?nych prac plastycznych, zabaw ruchowych i innych ciekawych ?wicze?.

 B?dzie nam mi?o je?eli prze?lecie  zdj?cia  na Grup? Je?yków. ?yczymy Wam weso?ej zabawy a przede wszystkim zdrówka. Ania i Jola

Proponowane aktywno?ci dla dzieci i rodziców w tygodniu:

Temat tygodnia : Wiosna na wsi

  1. Swobodne, rozmowy na temat : Wycieczka na wie?.

https://vod.tvp.pl/video/domowe-przedszkole,co-slychac-na-wsi,45831

Zapraszamy dzieci na wycieczk? na wie?, do gospodarstwa rolnego. Przedszkolaki poznaj? ró?ne zwierz?ta gospodarskie i ich g?osy. Dowiaduj? si? tak?e sk?d si? bierze mleko dzi?ki przygodzie Reksia i Pucka z opowiadania Jana Grabowskiego.Odwiedzaj? tak?e fermy: kurz?, kacz? i g?si?. W programie tak?e zabawy muzyczne Urszuli Smoczy?skiej, zwi?zane z tematem programu oraz zaj?cia plastyczne w czasie, których dzieci robi? makiet? gospodarstwa. W programie tak?e teatrzyki dzieci?ce.

https://www.youtube.com/watch?v=1PD3jNhefUA- Zwierz?ta na wsi - odg?osy, zagadki, zadania.

2. Rozwi?zywanie zagadek zamieszczonych w prezentacji – za??cznik „zagadki”.

 

3. S?uchanie opowiadania Ewy StadtmüllerWiejskie ustronie.

Ilustracja do opowiadania ->

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus ks/mobile/index.html?fbclid=IwAR2jMhZZqI2piltNE1JGxh4DpytszPX_KSI3rD1K2R5NIpiqehpj4SCUYHo#p=64

– Nie uwierzycie, co si? nam przytrafi?o! – opowiada? przy kolacji dziadzio. – Postanowili?my

z babci? zabra? was na par? dni na wie?, wi?c zacz??em szuka? gospodarstwa agroturystycznego

po?o?onego w jakiej? ?adnej i spokojnej okolicy. Znalaz?em. Miejsce dobrze mi znane. Patrz?

na nazwisko gospodarza – co? takiego! Mój kolega z dzieci?stwa te? nazywa? si? Maciszek, ale

na imi? mia? Sta?, a nie Janusz. Dzwoni?. I có? si? okazuje…? – ten Janusz to rodzony syn Stasia.

Ale by?o rado?ci! Sta? zaprosi? nas do siebie razem z wnukami.

– Pojedziemy na wie?? – ucieszy?a si? Ada.

– Oczywi?cie – je?li rodzice si? zgodz? – zaznaczy?a babcia.

Na szcz??cie mama z tat? nie mieli nic przeciwko temu. Olkowi zdawa?o si? nawet, ?e tata

pu?ci? oko do mamy, zupe?nie jakby chcia? powiedzie?: „Nareszcie b?dziemy mieli troch? czasu

tylko dla siebie”.

Gospodarstwo agroturystyczne, pod wdzi?czn? nazw? „Ustronie”, okaza?o si? miejscem

wymarzonym na odpoczynek. Pan Sta? nie ukrywa? wzruszenia.

– Wasz dziadek przyje?d?a? tu z rodzicami na wakacje – opowiada? Olkowi i Adzie. – Chodzili?my

razem na grzyby i jagody, pa?li?my krowy…

– Ma pan krowy? – zainteresowa? si? natychmiast Olek.

– A mam – u?miechn?? si? kolega dziadka. – Ta starsza to Jagoda, a ta m?odsza – Malina.

– A kaczuszki? – chcia?a wiedzie? Ada.

– Kaczuszki te? s?.

Ca?e popo?udnie dzieci sp?dzi?y na zwiedzaniu stajni, obory i kurnika. Adzie najbardziej

podoba?o si? karmienie kur i kaczek, a Olkowi – królików. Oboje z zachwytem przygl?dali si?,

jak pan Sta? czy?ci konia.

– Co prawda do pracy w polu u?ywam traktora – opowiada? pan Sta? – ale kiedy do Janusza

przyjad? go?cie, to ka?dy dzieciak marzy, ?eby wsi??? na prawdziwego rumaka.

Olkowi natychmiast za?wieci?y si? oczy.

– A czy ja… te? móg?bym si? przejecha?? – zapyta? z nadziej? w g?osie.

– Na koniu czy na traktorze? – chcia? wiedzie? pan Sta?.

– Jak znam mego wnuka, to na jednym i drugim – za?mia? si? dziadzio.

Trzy dni przelecia?y jak z bicza strzeli?. W tym czasie dzieci zd??y?y zaprzyja?ni? si? z Burym,

który okaza? si? nadzwyczaj spokojnym koniem. Z Olkiem i Ad? na grzbiecie spacerowa? po

ca?ym gospodarstwie, a w tym czasie prowadz?cy go za uzd? pan Stanis?aw opowiada?, jak mu

si? gospodarzy. Okaza?o si?, ?e ma du?e pole, na którym uprawia rzepak.

– Musicie przyjecha? w maju – zaprasza?. – Zobaczycie, jak pi?knie kwitnie.

– Jak ty sobie, Stasiu, z tym wszystkim radzisz? – nie kry? uznania dziadzio.

– Wstaj? o pi?tej, oporz?dzam zwierz?ta, a potem po kolei robi si?, co trzeba – odpar? zadowolony

gospodarz.

– Wiesz, dziadziu, chyba b?d? rolnikiem – zwierzy? si? Olek, gdy trzeba by?o po?egna? wiejskie

„Ustronie” i rusza? do miasta.

– By?by? gotów na tak ci??k? prac?? – zdziwi? si? dziadzio.

– Jasne – kiwn?? g?ow? Olek.

– A na wstawanie o pi?tej rano?

– Nad tym musia?bym jeszcze popracowa?… – przyzna? si? najwi?kszy ?pioch w rodzinie.

Rodzic zadaje pytania do przeczytanego tekstu:

− Co zobaczy?y dzieci w gospodarstwie syna pana Stasia?

− Co robili Olek i Ada podczas wizyty w gospodarstwie?

− Jakie obowi?zki ma do wykonania rolnik?

4. S?uchanie odg?osów zwierz?t

https://www.youtube.com/watch?v=tj2ccM-9kF0

5. Wykonanie karty pracy str.33

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-kp-2/mobile/index.html#p=34

Dzieci:

− nazywaj? zwierz?ta i dziel? ich nazwy rytmicznie (na sylaby),

− koloruj? rysunki dwóch wybranych zwierz?t,

− rysuj? po ?ladzie drog? konia do stajni.

6. Mieszka?cy wiejskiego podwórka.

Potrzebne b?dzie: bia?e kartki z bloku technicznego, kordonek lub we?na, szablony zwierz?t (w za??czniku) wiejskich, mocnyklej, kredki.

Rodzic zach?ca dzieci do samodzielnego wykonania pracy na temat: Mieszka?cy wiejskiego

podwórka. Przygotowuje na sto?ach potrzebne pomoce plastyczne oraz szablony zwierz?t.

Demonstruje sposób wykonania pracy. Odrysowuje na kartce szablon wybranego zwierz?cia

domowego. Nast?pnie wykleja jego kontury kolorowym kordonkiem lub we?n?. Zach?ca

dzieci do wykonania w ten sam sposób innych sylwet zwierz?t wiejskich oraz dorysowania

brakuj?cych elementów wiejskiego krajobrazu, np.: s?o?ca, chmur, domu, p?otka, trawy,

drzew.

7. ?wiczenia oddechowe – liczenie elementów wyci?tych z papieru, przenoszenie ich za

pomoc? s?omki.

Potrzebne b?dzie: wykonana poprzedniego dnia przez dzieci sylweta krowy, wyci?te z papieru ?aty, kartoniki z narysowanymi na nich kropkami (od 2 do 5) lub kostka z zaklejon? 6, s?omka do napojów, pojemnik, taca.

Dziecko uk?ada na stole wykonane dzie? wcze?niej sylwety krów. Rodzic umieszcza na stole tac?, na której znajduj? si? sylwety ?at wyci?te z bia?ego papieru. Dziecko b?dzie je przenosi?o na sylwet? krowy. W tym celu losuje z pojemnika kartonik z narysowanymi na nim kropkami(od 2 do 5)lub rzuca kostk?. Bierze z tacy odpowiedni? liczb? sylwet ?at. Za pomoc? rurki do napojów przenosz? je na sylwet? krowy. Powtarzaj? te czynno?ci kilka razy, za ka?dym razem losuj?c inny kartonik. Na zako?czenie zadania przyklejaj? na sylwecie krowy tyle sylwet ?at, ile kropekwylosowa?y na ostatnim kartoniku.

 

8. „Wiejska gimnastyka” – zestaw ?wicze? gimnastycznych

  • „Poranek na wsi” – dziecko le?y na brzuchu z r?kami pod g?ow?. Nast?pnie rozprostowuje r?ce i unosi je wraz z nogami nad pod?og?.
  • „Koty si? budz?” – dziecko w kl?ku podpartym – dolny odcinek kr?gos?upa „wpychaj?” w kierunku pod?ogi, aby sta? si? w tym miejscu wkl?s?y. Na has?o: „koci grzbiet” – dziecko wypycha górny odcinek kr?gos?upa w gór? tak, aby powsta? swego rodzaju garb – g?ow? chowa mi?dzy ramionami.
  • „Sadzimy w polu” – dziecko stoi w rozkroku. Nast?pnie „sadzi w polu” wykonuj?c sk?on do prawej nogi, wyprost, sk?on do lewej nogi i wyprost. Zabaw? powtarzamy 3 razy.
  • „Króliki skacz?” – dziecko przeskakuje nad woreczkiem lub inn? przeszkod? z prawej strony na lew? i z powrotem. ?wiczenie prowadzimy 3 razy.
  • „Koniki biegaj?” – dziecko biega uderzaj?c pi?tami o po?ladki.
  • „Id? krowy” – dziecko maszeruje na czworakach.
  • „Zwierz?ta do obory” – dziecko na?laduje chód wybranych przez siebie zwierz?t.

9. Zabawy konstrukcyjne – budowanie domu dla ulubionego wiejskiego zwierz?cia.

Potrzebne b?dzie:Klocki, zdj?cia dowolnych zwierz?t wiejskich lub figurki.

Rodzic uk?ada na stole zdj?cia dowolnych zwierz?t wiejskich. Dziecko wskazuj? swoje ulubione zwierz?. Uzasadnia wybór. Nast?pnie buduje dla tego zwierz?cia dom z klocków i nadaje mu nazw?.

10. Zwierz?ta z wiejskiego podwórka i ich dzieci – ogl?damy prezentacj? (w za??cznikach „dzieci” , „dzieci1”) oraz film- link na dole

https://www.youtube.com/watch?v=E5bWIQo182c&fbclid=IwAR1DciWA0wZElhzxAwPJWUFJOsbxgqlOrfUke62TYZByzc9_jxC4thV65os

Nast?pnie

11. Wykonanie karty pracy str. 34, 35

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-kp-2/mobile/index.html#p=37

Dzieci:

− na?laduj? odg?osy zwierz?t – m?odych i doros?ych,

− nazywaj? zwierz?ta, które s? na zdj?ciach; otaczaj? p?tlami zwierz?ta, które s? zwrócone

w t? sam? stron?.

12. Woreczki – ?wiczenie wyrabiaj?ce prawid?ow? postaw?.

Potrzebne b?dzie:Nagranie dowolnej piosenki, , woreczek.

Dziecko k?adzie woreczek na g?owie i, wyprostowane, unosz?c kolana, maszeruje w okre?lonym przez rodzica  kierunku. Na podane sygna?y wykonuj? zadania.

Dzieci:

Jedno kla?ni?cie - wykonuj? obrót wokó? siebie, przechodz? powoli do przysiadu,

trzy kla?ni?cia-  przechodz? do pozycji stoj?cej, wykonuj?podskoki w wolnym tempie.

13. Gdzie ja mieszkam?-Nauka poszczególnych zwierz?t gospodarstwa, nazwy ich domów,

odg?osy - nauka przez zabaw?! https://www.youtube.com/watch?v=1PD3jNhefUA

Ogl?damy film o tym gdzie mieszkaj?, co jedz?, co nam daj?,  oraz wykonujemy zadania.

https://www.youtube.com/watch?v=CpcmvJTO5G4 oraz prezentacj? z za??cznika „co”

14. Wykonanie karty pracy str. 36.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-kp-2/mobile/index.html#p=39

Dzieci:

− ??cz? obrazki zwierz?t z ich cieniami,

− rysuj? w ogonie ka?dego koguta tyle piór, ile wskazuje liczba kropek na karteczce.

15. Jak mleko trafia do naszych domów? – ogl?damy wspólnie prezentacj? z za??cznika „mleko”.

Wykonanie kart pracy ( nie wszystkie jednego dnia, w zale?no?ci od mo?liwo?ci dziecka ) z za??cznika „sk?d”.

16. Masa? na dobry humor

?eby by?o nam weso?o – masujemy swoje czo?o.
Raz i dwa, raz i dwa – ka?dy ?adne czo?o ma.
Potem oczy, pod oczami i pod nosem, pod wargami.
J?zyk w gór? raz i dwa – ?adny j?zyk ka?dy ma.
Tu jest g?owa, a tu uszy – trzeba swoje uszy ruszy?.
Raz i dwa, raz i dwa – dwoje uszu ka?dy ma.
Powiedz: mama, tata, lala, i za?piewaj: la-la-la-la.
Otwórz buzi?, zamknij buzi?, poka? wszystkim oczy du?e.
Pog?aszcz g?ówk? ?adn? swoj? i policzki, brod?, czo?o.
Poszczyp lekko ca?? twarz i ju? dobry humor masz!

17. Memory  zwierz?ce– za??cznik „memory”

Materia? zawiera 3 arkusze z 18 kartami, na których znajduj? si? ilustracje zwierz?t wiejskich i ich dzieci. Wyci?te i potasowane karty rozk?adamy obrazkami do do?u. Dziecko ma za zadanie odkry? po 2 karty, je?li obrazki na nich przedstawione zawieraj? ilustracje mamy i dziecka jednego gatunku (np. klaczy i ?rebaka) par? odk?adamy na bok, a dziecko zdobywa punkt i mo?e odkry? dwie kolejne karty. Je?li ilustracje przedstawiaj? dwa ró?ne zwierz?ta, karty wracaj? na swoje miejsce, a kolejka przechodzi na nast?pn? osob?. Celem gry jest uzbieranie jak najwi?kszej liczby par. Gra ko?czy si?, kiedy wszystkie karty zostan? sparowane.

18. S?uchanie  wiersza Ró?y Salach Bajka.

Zapraszam dzieci na bajk?,

w której kot pali fajk? –

pyku, pyku, pyk.

Ja sama jej nie pami?tam,

wi?c bajk? powiedz? zwierz?ta.

– Ko, ko – kokoszka zacz??a

i szybko odfrun??a.

– Kukuryku! – zapia? kogutek

i jeszcze szybciej uciek?.

– Gul, gul – indyki pisn??y.

– Mee – potem kozy zacz??y.

– G?, g? – g?ski zag?ga?y,

lecz bajki mówi? nie chcia?y.

– Kwa, kwa – kaczki krzykn??y.

– Kwi, kwi – ?winki kwikn??y.

– Muuu – g?o?no rykn??a krowa.

– Beee – baran jej zawtórowa?.

– Miau, miau – kotki zapiszcza?y.

– Ihaha – koniki g?os da?y.

– Hau, hau, hau – krzykn??y szczeniaczki.

G?osów by? wybór taki!

Zwierz?ta rycza?y, becza?y, kwaka?y,

gdaka?y i pia?y,

szczeka?y, g?ga?y, miaucza?y,

lecz bajki nie powiedzia?y.

Rozmowa na temat wiersza.Rodzic zadaje pytania:

− Jakie zwierz?ta wyst?pi?y w wierszu?

− Jakimi g?osami odzywa?y si? zwierz?ta?

− Dlaczego zwierz?ta nie opowiedzia?y bajki?

19. Rysowanie piaskiem/m?k? – zach?camy dosensorycznej zabawy w domu.

https://bazazabawy.pl/2020/03/31/zabawa-w-domu-rysowanie-piaskiem/?fbclid=IwAR3xGwbFHJyoqUmsjVJK4YWggJh8WV6IMsXLLc0OiOB2OY5cpJ0pDlDk2FQ

20. Znajd? ró?nice-za??cznik ”znajd?”, „znajd?1”

Zdanie polega na znalezieniu 5/8 ró?nic pomi?dzy obrazkami.

21. Po??cz w pary- za??cznik „pary”

Zadania polegaj? na ??czeniu w pary takich samych zwierz?tek

22. Uk?adamy puzzle- za??cznik ”puzzle”.

Zadanie polega na pokolorowaniu obrazków, nast?pnie wyci?ciu ich wzd?u? linii, a pó?niej u?o?enie wyci?tych puzzli.

23. Gdzie jest wi?cej – za??cznik „ko?o”

Zadanie polega przeliczeniu zwierz?t w obydwu ko?ach i na wskazaniu ko?a w którym jest wi?cej zwierz?t.

Drogie dzieci przygotowa?y?my dla Was, ró?ne karty pracy za??cznik „zestaw”. Popro?cie Rodziców aby Wam przeczytali polecenie. Oczywi?cie ka?dy zrobi tyle, ile mo?e. Zadania s? dodatkowe, a ich rozwi?zywanie-wykonanie powinno sprawi? Wam rado?? i satysfakcj?. Mi?ej zabawy 

Materia?y pomocnicze   oraz PLIKI