22-30.06.2020

Dzie? dobry wszystkim Je?ykom i Rodzicom. Nadchodzi czas po?egnania w tym roku szkolnym. Przed Wami wakacje, bezpieczne, ciekawe i pe?ne przygód. ?egnamy si? z Wami wierszem, piosenk? i weso?? zabaw?. Pozdrawiamy serdecznie:

Jola i Ania

PO?EGNANIA NADSZED? CZAS

Dzie? 1

Po?egnanie z zabawkami

Cele g?ówne

•   rozpoznawanie emocji i radzenie sobie z nimi,

•   rozwijanie mowy komunikatywnej,

•   poszerzanie do?wiadcze? plastycznych,

•   rozwijanie sprawno?ci manualnej.

1. S?ysz?, rozumiem, zapami?tuj? – ustawianie zabawek zgodnie z instrukcj?. Trzy zabawki (lub wi?cej) .

Rodzic ustawia przed dzieckiem np. trzy zabawki: lalk?, misia, pajacyka. Dziecko wymienia ich nazwy, dziel?c wyraz na sylaby. Nast?pnie rodzic wypowiada nazwy w zmienionej kolejno?ci, a dziecko ustawia zabawki w odpowiedni sposób.

Warto pokaza? dzieciom kierunek ustawiania zabawek. Dobrym sposobem jest po?o?enie np. klocka w jaskrawym kolorze i wyja?nienie dziecku, ?e w tym miejscu zawsze musi sta? pierwsza zabawka. Jest to bardzo dobre ?wiczenie przygotowuj?ce do pisania. Mo?na zwi?kszy? liczb? zabawek, je?li dziecko b?dzie dobrze sobie radzi?o z tym zadaniem.

2. P?yniemy z wiatrem – ?wiczenia oddechowe.

(Po?owa umytego ziemniaka, chusteczka higieniczna, sznurek, patyk do szasz?yków).

Rodzic uk?ada na plastikowej tacy po?ow? ziemniaka. Wbija w niego po ?rodku patyk do szasz?yków, do którego przywi?zuje sznurkiem chusteczk? higieniczn?. Pyta dziecko, co mu to przypomina. Wyja?nia, ?e jest to model ?aglówki. Dziecko mocno dmucha na chusteczk? higieniczn?, powoduj?c jej poruszanie si? w wyniku kierowanego na ni? strumienia powietrza. Zastanawia si?, dok?d chcia?by pop?yn??.

3. Zabawa bie?na Wiatr i chmurki. (B?benek.)

Dziecko-chmurka porusza si? przy d?wi?kach b?benka w ró?ne strony.  Na przerw? w grze

zatrzymuje si? i przybiera wybran? przez siebie poz? - figurk?. Na ponowny d?wi?k b?benka  dziecko-chmurka porusza si?  w ró?ne strony. Zabaw? powtarzamy kilka razy.

4.  Zabawa ruchowa z elementem równowagi Bieg brzegiem morza. (Tamburyn).

Dziecko przy d?wi?kach tamburynu porusza si? w ró?nych kierunkach

– biega po piaszczystej, nadmorskiej pla?y. Na przerw? w muzyce staje na jednej nodze i na?laduje czyszczenie z piasku stóp – naprzemiennie jednej i drugiej.

5. O czym rozmawiaj? zabawki? s?uchanie opowiadania Barbary Szel?gowskiej Zabawkowe smutki.

Ksi??ka (s. 78–79)

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-ks/mobile/index.html#p=80

Zabawki, podobnie jak dzieci, wiedzia?y, ?e zbli?aj? si? wakacje.

 • Znowu lato – westchn??a lalka Emilka – i, jak co roku, za kilka dni zrobi si? w przedszkolu tak cicho. B?d? t?skni? za dzie?mi.
 • ?atwo ci mówi? – powiedzia?a lalka Rozalka. – Masz wszystkie r?ce i nogi. A ja? Popatrz na mnie. Jaki? rozrabiaka wyrwa? mi r?k?.

- Nie jaki?, tylko Krzy? – zawo?a? pajacyk i fikn?? kozio?ka.

- A ja tam lubi? wakacje. W ci?gu dnia przez okno zagl?da s?oneczko, a wieczorem ksi??yc. Cisza, spokój powiedzia? mi? ?atek i pog?aska? si? po naderwanym uchu. Mo?e kto? mi je w ko?cu przyszyje.

 • Tak, tak, nareszcie b?dzie mo?na odsapn??. Do tej pory nie mog? odnale?? mojego kó?ka
 • zawo?a?a wy?cigówka. – Jak mam je?dzi?? Na trzech ko?ach? Nie da rady.

- Co? nas uwiera – westchn??y chórem klocki, ledwie wystaj?c z wielkiego pud?a. – Mo?e to w?a?nie twoje kó?ko? Móg?by? je w ko?cu zabra?, a nie tylko narzekasz!

- Lubi? dzieci. Lubi?, jak mnie bior? do swoich r?czek i patrz? na mnie z zachwytem – doda? zaj?czek K?apek. – Maj? taki mi?y dotyk. Pami?tam, jak pierwszy raz trafi?em do przedszkola. Okropnie si? ba?em. My?la?em, ?e mo?e dzieci mnie nie polubi?. Ala tylko raz na mnie spojrza?a i ju? wiedzia?em, ?e wszystko b?dzie dobrze.

- A mnie Ania wozi?a w wózeczku – Rozmarzy?a si? Rozalka. – Zaraz po tym, gdy Krzy? wyrwa? mi r?k?. A pó?niej Zosia próbowa?a j? wsadzi? z powrotem, ale jej si? nie uda?o.

- A z tym kó?kiem to te? troszk? by?a moja wina. Niepotrzebnie najecha?em na klocek. Kiedy dzieci mn? si? bawi?, to wiem, ?e jestem potrzebny. A na dodatek, gdy Pawe?ek p?aka?, to Maciek da? mu mnie do zabawy. I od razu Pawe?ek si? uspokoi?. Fajnie jest, gdy wywo?ujemy u dzieci u?miech na twarzach.

- I jak si? nami dziel? – odezwa? si? z rogu sali tygrysek.

- Ja te? wol? je?dzi? po torach, gdy s?ysz? dzieci?ce g?osy – wyszepta?a kolejka, zagwizda?a przeci?gle i pojecha?a dalej.

- Mam nadziej?, ?e te wakacje szybko min? i znów b?dziemy weso?o bawi? si? z dzie?mi – odezwa? si? po chwili zastanowienia misio. – A mo?e dostan? ca?kiem nowe ucho i b?dzie ?adniejsze od tego? – powiedzia? i znowu pog?aska? si? po g?owie. – Chcia?bym, ?eby by?o w kratk?!

- Na pewno dostaniesz nowe ucho. Pani Ewa potrafi tak pi?knie szy?. Spójrz na mnie – po- wiedzia?a lalka Emilka i zerkn??a na swoj? now?, koronkow? sukieneczk?.

- B?dzie dobrze – zawo?a? pajacyk. – Musimy tylko uzbroi? si? w cierpliwo?? i zebra? si?y oraz energi? na ca?y przysz?y rok. Zobaczycie, na pewno nie b?dziemy si? nudzi? od wrze?nia.

- Na pewno – odpowiedzia?y chórem lalki i uszcz??liwione zasn??y.

Misio i inne zabawki te? poszli spa?, ?ni?c o nadchodz?cych zabawach. Pajacyk po raz ostatni fikn?? kozio?ka i usn?? przytulony do zaj?czka.

6. Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji w ksi??ce.

Rodzic zadaje pytania:

- Co przytrafi?o si? lalce Rozalce, misiowi ?atkowi i wy?cigówce podczas zabaw z dzie?mi?

- Za jakimi przedszkolnymi zabawami i zabawkami b?dziecie t?skni? w czasie wakacyjnej przerwy?

 7. Zabawa ruchowa Pajacyki i misie. (B?benek).

Dziecko maszeruje po sali w rytm b?benka. Na przerw? w grze na?laduje weso?ego pajacyka (skacze, jak pajacyk) lub smutnego misia (powoli chodzi ze spuszczon? w dó? g?ow? na czworakach).

 8. Karta pracy, cz. 2, nr 60. Dziecko:

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-kp-2/mobile/index.html#p=63

 • nazywa miejsca przedstawione na zdj?ciach i to, co znajduje si? pod nimi,

- ??czy zdj?cia z odpowiednim krajobrazem,

- koloruje muszelki, liczy je i pokazuje ich liczb? na palcach.

9. Zabawy na ?wie?ym powietrzu

Dziecko buduje w piaskownicy zamki z piasku. Ozdabia je dost?pnym w ogrodzie materia?em przyrodniczym.

10. S?uchanie piosenki Ju? wkrótce wakacje (s?. i muz. Danuta i Karol Jagie??o) w wykonaniu  https://www.youtube.com/watch?v=By6dA9peBi4

Dzie? 2

Bezpieczne wakacje

Cele g?ówne

•            u?wiadamianie niebezpiecze?stw w miejscach wakacyjnego wypoczynku,

•            rozwijanie mowy,

•            reagowanie na ustalone has?a i sygna?y muzyczne,

•            rozwijanie koordynacji s?uchowo-ruchowej.

1. Sk?adanie w ca?o?? obrazka przedstawiaj?cego ró?ne miejsca letniego wypoczynku wed?ug wzoru.

Obrazki lub zdj?cia przedstawiaj?ce ró?ne miejsca letniego wypoczynku np. morze, las, góry, wie?, miasto.

Rodzic uk?ada na stole obrazki przedstawiaj?ce ró?ne miejsca letniego wypoczynku. Dziecko podaje ich nazwy. Nast?pnie rodzic wr?cza dziecku takie same obrazki, ale przeci?te na kilka cz??ci. Dziecko, przygl?daj?c si? wzorowi, sk?ada obrazek w ca?o??. Zastanawia si?, jak? czynno?? w tym miejscu lubi wykonywa? najch?tniej.

2. Co najpierw, co potem? – zabawa rozwijaj?ca umiej?tno?? my?lenia przyczynowo-skutkowego.

Obrazek przedstawiaj?cy np. tego samego ch?opca przy posi?ku i podczas zabawy klockami.

Rodzic uk?ada na stoliku dwa obrazki. Na jednym z nich znajduje si? np. ch?opiec jedz?cy posi?ek, a na drugim ten sam ch?opiec bawi?cy si? klockami. Pokazuje dziecku, który obrazek jest pierwszy (mo?e go zaznaczy? tak, jak robi?a to wcze?niej, czyli klockiem). Pyta: Co ch?opiec robi? najpierw? Co ch?opiec robi? potem? albo Co ch?opiec robi? po jedzeniu? Co ch?opiec robi? przed zabaw? klockami?

Je?li dziecko dobrze radzi sobie z zadaniem, mo?na zwi?kszy? liczb? obrazków do trzech. Mo?na równie? podawa? wtedy tylko s?owne okre?lenie czynno?ci np. Ch?opiec zjad? obiad i poszed? bawi? si? klockami. Dziecko ma je zapami?ta? i w odpowiedni sposób u?o?y? obrazki. Dalsz? cz??? zabawy prowadzimy wed?ug tych samych zasad.

 3. Zabawa bie?na Wiatr i chmurki   p. 3 dzie? 1

4. Wakacyjne rady – rozmowa inspirowana wierszem Barbary Kosmowskiej

Podjudzajka.

Rodzic czyta dziecku wiersz.

Zawsze jad? na wakacje w towarzystwie podjudzajki.

To istotka bardzo sprytna, pewnie rodem z jakiej? bajki.

I ma ulubione zdanie, gdy na  pomys? wpadam z?y,

Mówi: – Zrób to, zrób kochanie. I nie s?uchaj swojej mamy!

Podjudzajka mnie podjudza, zak?ócaj?c letnie sny.

Wyk?p si? na dzikiej pla?y, mo?e si? nieszcz??cie zdarzy?

 B?dzie potem p?acz i ?zy! Rozpal dzi? ognisko w lesie,

To si? szybko wie?? rozniesie, kto z ostrze?e? wa?nych kpi!

Schowaj si? przed mam? w sklepie, niech ci? szuka i oblepi plakatami wszystkie drzwi!   Wymknij si? po cichu z domu, Nie mów o tym nic nikomu.

Zgub si? w tym okropnym mie?cie, b?dzie dzia?o si? nareszcie,

b?dzie ?wietnie, mówi? ci!

A ja ?ni?, ?e tak si? dzieje, ?e dr?? ca?a i truchlej?,

I gdy budz? si? nad ranem, pytam moj? biedn? mam?,

Czy niegrzeczna by?am znów?

Czy uciek?am, zagin??am, gdzie? przepad?am i znikn??am w g?szczu moich strasznych snów?

Nic z tych rzeczy! – mówi mama. – To nie wakacyjny Dramat, tylko podjudzajki gra. Kto rodziców zawsze s?ucha, nie chochlika i k?amczucha, ten wakacje pi?kne ma!

(Wiersz pochodzi z e-podr?cznika do EW na licencji CC–BY–3.0 www.epodreczniki.pl Klasa 1, lato, blok 33, temat 162, plansza 3)

5. Rozmowa na temat wiersza.

Rodzic zadaje pytania:

- Kim by?a podjudzajka?

- Do czego podjudzajka namawia?a dzieci?

- Dlaczego nie warto s?ucha? podjudzajki?

6. Zabawa ruchowa Pami?tkowe zdj?cie. (Nagranie muzyki o zmiennej dynamice).

Dziecko poruszaj? si? w rytm muzyki. Na przerw? w muzyce dobiera si? w  par? z rodzicem  i       na?laduj? pozowanie do pami?tkowego zdj?cia.

7. Karta pracy, cz. 2, nr 61

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-kp-2/mobile/index.html#p=63

Dziecko:

- ogl?da obrazek, mówi co przedstawia, koloruje go,

- odszukuje w naklejkach obrazki ryb, nakleja je w akwariach tak, aby w ka?dym akwarium by?y takie same rybki.

8. Zabawa z elementem czworakowania  Dzie? – noc.

Gdy rodzic w??czy ?wiat?o, dziecko porusza si? jak kot, gdy wy??czy ?wiat?o, dziecko zwija si?

w k??bek, chrapie. Zabawa powtarza si? kilkakrotnie.

Zaj?cie 2. Zaj?cia umuzykalniaj?ce przy piosence Ju? wkrótce wakacje.

Nauka refrenu na zasadzie echa muzycznego. Os?uchanie z pierwsz? zwrotk?. -  - ?wiczenie ortofoniczne – Czym podró?ujemy.

https://www.youtube.com/watch?v=By6dA9peBi4

Dziecko swobodnie maszeruje w rytmie piosenki. Na przerw? w muzyce rodzic  unosi wybrany przez siebie obrazek. Dziecko zatrzymuje si? i wypowiada ustalone zg?oski;

- wrrrr (samolot),

- tuf,tuf,tuf (poci?g),

- szszsz, uuu (statek).

 • Zabawa z piosenk? Ju? wkrótce wakacje.

https://www.youtube.com/watch?v=By6dA9peBi4

dziecko:

Ju? wkrótce wakacje - unosi r?ce od strony lewej do prawej (na zasadzie fali),

i pi?kna przygoda - porusza d?o?mi w nadgarstkach,

wyjed?my wi?c czym pr?dzej,  

bo ka?dej chwili szkoda. - wykonuje w lewo zwrot  i na?laduje ruchami r?k toczenie si? kó? poci?gu, równocze?nie uginaj?c kolana,

Ref.: Gdzie grzywy morskich fal, -  rysuje przed sob? w powietrzu fal?,

gdzie s?o?ca z?oty blask, - unosi r?ce i porusza nimi w nadgarstkach,

gdzie ptaków le?ny chór - na?laduje ruchy skrzyde? ptaków,

swym ?piewem wita nas. - wykonuje obrót wokó? siebie,

?egnamy si? z pani?, - macha r?k?

z Maciusiem i z Ani?,

gotowi, spakowani, - maszeruj? w miejscu,

dzi? w drog? wyruszamy.

Ref.: Gdzie grzywy morskich fal…tak samo jak po pierwszej zwrotce,

Lecimy, jedziemy, -  maszeruje w prawo,

idziemy, p?yniemy,

powietrzem, l?dem, wod?, - unosi r?ce, wyci?ga przed siebie,

by spotka? si? z przyrod? - miarowo klaszcze,

Ref.: Gdzie grzywy morskich fal...tak samo jak po pierwszej zwrotce.

3. Zabawy na ?wie?ym powietrzu

- Zabawa z elementem rzutu i celowania "Rzu? do celu".

Rodzic rozk?ada na podwórku np. ko?o hula-hop. Zadaniem dziecka jest trafienie w ?rodek obr?czy rzucaj?c pi?k?: a) dwoma r?koma, b) jedn? r?k?, c) obur?cz zza g?owy.

 4. Utrwalenie znajomo?ci imienia i nazwiska oraz nazwy ulicy

Rodzic podaje przyk?ad: imi? i nazwisko oraz nazw? ulicy, przy której mieszka np. babcia czy te? ciocia. Nast?pnie dziecko podaje swoje imi? i nazwisko oraz adres zamieszkania. Rodzic zwraca uwag? na konieczno?? znajomo?ci swoich danych np. w sytuacji zagubienia si? na zat?oczonej latem pla?y.

5. Utrwalenie piosenki Ju? wkrótce wakacje.

https://www.youtube.com/watch?v=By6dA9peBi4

 Dzie? 3

Wakacje w lesie

Cele g?ówne

 • rozwijanie umiej?tno?ci liczenia ze zwróceniem szczególnej uwagi na rol? ostatniego liczebnika,
 • okre?lanie liczebno?ci zbioru bez liczenia,
 • rozwijanie sprawno?ci ruchowej,
 • rozwijanie orientacji przestrzennej.

1. ?wiczenia pami?ci Piknik.

( Obrazek lub zdj?cie przedstawiaj?ce rodzin? na pikniku w lesie, koc, koszyk, butelka po wodzie mineralnej, plastikowy kubek,  jab?ko).

Rodzic pokazuje dziecku obrazek przedstawiaj?cy rodzin? na pikniku w lesie. Pyta, co przed- stawia obrazek i co to jest piknik. Prosi o podzielenie si? wra?eniami z pobytu na pikniku. Zwraca uwag? na przedstawione na obrazku przedmioty, które mog? by? przydatne podczas organizacji pikniku. Prosi, aby dziecko wymieni?o ich nazwy. Nast?pnie rozk?ada na dywanie koc. Umieszcza na nim koszyk, plastikow? butelk? po wodzie mineralnej, plastikowy kubek, jab?ko (plastikowe). Dziecko nazywa poszczególne przedmioty (koszyk, kubek, jab?ko, butelka). Nast?pnie (dziecko) odwraca si? w drug? stron?, zamyka oczy, a rodzic chowa jeden przedmiot. Dziecko odgaduje, czego brakuje.

2. Rozpoznawanie materia?u przyrodniczego po dotyku.

(Naturalne okazy: szyszka, kawa?ek mchu, kawa?ek kory, kawa?ek cienkiej, ale nieprzezroczystej tkaniny, lupy, szk?a powi?kszaj?ce).

Rodzic pokazuje dziecku szyszk?, mech, kor?. Pyta, co to jest. Zach?ca do ogl?dania, dotykania, w?chania, okre?lania charakterystycznych cech, wskazywania tego, co jest dla dziecka mi?e lub niemi?e w dotyku. Nast?pnie umieszcza zgromadzony materia? przyrodniczy pod tkanin? w wybranej przez siebie kolejno?ci. Dziecko, wk?adaj?c r?k? pod tkanin?, stara si? odgadn?? za pomoc? dotyku w jakiej kolejno?ci u?o?ony jest wcze?niej prezentowany materia?.

3. Zabawki – zaj?cie matematyczne.

(foremki, wiaderko, pi?ka, nadmuchiwane r?kawki do p?ywania, k?pielówki, strój k?pielowy, kapelusz, czapka z daszkiem, krem do opalania, sukienka na rami?czka,  woda w butelce, koszulka z krótkim r?kawkiem, mleczko kosmetyczne, okulary przeciws?oneczne, spodenki, ?opatka, grabki, klapki)

Dziecko nazywa zgromadzone przedmioty, mówi do czego mog? s?u?y?, w jakich sytuacjach mog? mie? zastosowanie. Nast?pnym zadaniem dziecka jest segregowanie przedmiotów wg przeznaczenia. Na zako?czenie podaje por? roku, w której zgromadzone przedmioty mo?na wykorzysta?.

4. Zabawa Gdzie jest dzi?cio?? – rozwijanie orientacji przestrzennej.

https://www.google.com/search?q=dzi%C4%99cio%C5%82&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjCjpLEgozqAhUJmIsKHX3iAEwQ_AUoAXoECBcQAw&biw=1536&bih=723

Rodzic pokazuje dziecku zdj?cia przedstawiaj?ce dzi?cio?a. Prosi, aby opisa?o jego wygl?d. Opowiada ciekawostki na jego temat, zwracaj?c szczególn? uwag? na rol?, jak? pe?ni on w lesie. https://fajnepodroze.pl/dzieciol-ciekawostki-informacje-fakty/

 Gdzie jest dzi?cio??  u?ywanie zwrotów okre?laj?cych miejsce dzi?cio?a: wysoko, nisko, na, pod, za, obok, przed itp.

5. Zabawa wyrabiaj?ca reakcj? na przerw? w muzyce Marsz

Nagranie melodii do marszu https://www.youtube.com/watch?v=lbB770dSoI0

Zabaw? powtarzamy.

Dzie? 4

Wakacje z u?miechem

Cele g?ówne

• poznawanie w?a?ciwych form zachowania,

• rozwijanie umiej?tno?ci kulturalnego komunikowania si? ,

• rozwijanie umiej?tno?ci uwa?nego s?uchania i wykonywania polece?,

• rozwijanie sprawno?ci manualnej.

1. Rozmowy telefoniczne – zabawa tematyczna (Dwa zabawkowe aparaty telefoniczne).

Rodzic zach?ca do podj?cia zabawy tematycznej Telefon do babci. Dziecko prowadzi rozmow? telefoniczn? z rodzicem który udaje babci? lub cioci?. Zwraca uwag? na konieczno?? przedstawiania si? na pocz?tku rozmowy telefonicznej oraz na stosowanie zwrotów grzeczno?ciowych np. dzie? dobry, do widzenia, s?ucham, nie rozumiem, prosz?.

2. ?wiczenie Leniwa ósemka – rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej (wed?ug Paula Dennisona). (Kartka w formacie A3 z narysowan? na niej czarnym mazakiem ósemk? w uk?adzie poziomym).

Rodzic proponuje dziecku wycieczk? po kr?tych le?nych ?cie?kach. Uk?ada na stole kartk? z narysowan? na niej czarnym mazakiem ósemk? w uk?adzie poziomym. Dziecko na zmian? wodzi palcem po wzorze raz jedn?, raz drug? r?k?, a potem obiema r?kami.

3. S?uchanie wiersza Iwony Fabiszewskiej Uprzejmo??.

Na piaszczystej pla?y Zuzia zamek buduje.

Nagle Krzy? pi?k? rzuca i ca?y zamek psuje.

Potem szybko podbiega, pi?k? z piachu wyjmuje,

a tym, ?e zamek zniszczy? wcale si? nie przejmuje.

Jednak mama to widzi, wo?a Krzysia do siebie.

– Czemu nie przeprosi?e?? Wstyd mi Krzysiu za ciebie.

4. Rozmowa na temat wiersza.

Rodzic zadaje pytania:

- Co robi?a Zuzia na pla?y?

- Co zrobi? Krzy??

- Jak zachowa? si? Krzy? po zniszczeniu zamku?

Dlaczego mamie by?o wstyd za Krzysia?

5. Zabawa Podró? do Krainy uprzejmo?ci.

Dopasowywanie s?ów grzeczno?ciowych do odpowiednich sytuacji spo?ecznych.

Mama - Królowa zaprasza dziecko do spaceru po Krainie uprzejmo?ci. Dziecko napotka po drodze ró?ne sytuacje spo?eczne, o których opowiada królowa. Zgodnie z panuj?cymi tu  zasadami musi wiedzie?, jakich s?ów grzeczno?ciowych u?y? w konkretnej sytuacji. Królowa przypomina, ?e te s?owa to: prosz?, dzi?kuj?, przepraszam. Królowa w??cza muzyk? w rytmie marsza. Dziecko spaceruje, poruszaj?c si? w ró?nych kierunkach. Na przerw? w muzyce zatrzymuje si?. Królowa opisuje sytuacj?, w której zachodzi konieczno?? u?ycia jednego ze s?ów grzeczno?ciowych: prosz?, dzi?kuj?, przepraszam np. dziecko dostaje od mamy lizaka (dzi?kuj?), niechc?cy potr?ca podczas rysowania inne dziecko (przepraszam), podaje ksi??k? koledze (prosz?). Dziecko uwa?nie s?ucha i wypowiada g?o?no odpowiednie s?owo. Po wykonaniu wszystkich zada? królowa dzi?kuje za przybycie do swojej krainy i zaprasza do kolejnej wizyty.

6. Wakacje w górach – zaj?cie plastyczne.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-aplus-wyp/mobile/index.html#p=73

Wyprawka, karta 28 , klej, kredki, wata. Dziecko:

- koloruje niebo i ??k? przedstawion? na karcie,

- wykonuje niewielkie kulki z waty,

- wykleja kulkami kszta?ty owiec i baranków pas?cych si? na górskiej ??ce.

 5. Zabawy na ?wie?ym powietrzu

Zabawy w piaskownicy. Poszukiwanie ukrytego skarbu.

Rodzic przed wyj?ciem na podwórko zakopuje w piaskownicy np. ma?e plastikowe pude?ko. Zadaniem dziecka jest jego odnalezienie.

6. Utrwalenie zasad zachowania podczas posi?ków – quiz na temat Wiem, jak zachowa? si? przy stole.

Sylwety smutnych i weso?ych buziek.

Dziecko otrzymuje sylwety u?miechni?tych i smutnych buzi. Rodzic mówi ró?ne zdania. Je?li dziecko zgadza si? z wypowiedzi?, podnosi do góry u?miechni?t? buzi?. Je?li nie zgadza si?, podnosi do góry smutn? buzi?. Podaje przyk?ady poprawnego zachowania w miejsce tych, z którymi si? nie zgadza.

Przyk?ady zda?:

- Przed ka?dym posi?kiem myj? r?ce.

- Ziemniaki jem ?y?k?.

- Po zjedzeniu obiadu mówi? „dzi?kuj?”.

- Mówi? z pe?n? buzi?.

- Obiad jem palcami.

- Uwa?am, aby nie rozlewa? zupy.

- K?ad? g?ow? na stole.

Dzie? 5

Powitanie lata

Cele g?ówne

 • utrwalenie nazw oraz charakterystycznych cech poszczególnych pór roku,
 • rozwijanie my?lenia logicznego,
 • rozwijanie sprawno?ci ruchowej,
 • rozwijanie orientacji przestrzennej.

1. ?wiczenia manualne Drzewa.

Dla  dziecka kartka z narysowanym na nim konturem drzewa, plastelina.

Rodzic mówi dziecku zagadk?:

Szumi? w g?stym lesie,

szum ten wiatr w dal niesie. (drzewa)

Po rozwi?zaniu zagadki dziecko zastanawia si?, o czym mog? szumie? (rozmawia?) drzewa latem. R. uk?ada przed dzieckiem narysowane na kartce kontury ró?nych drzew. Dziecko wykleja je plastelin? – toczy z niej cienkie wa?eczki i nakleja na kontury drzew. Wodzi po nich palcami. Nast?pnie rysuje drzewa palcem w powietrzu, na stoliku, na pod?odze.

2. Uk?adanie rytmów z kolorowych kó?.

Wyci?te z papieru czerwone i fioletowe ko?a (po 10 elementów), tacki.

Rodzic ustawia na stole tacki z wyci?tymi z papieru czerwonymi i fioletowymi ko?ami. Uk?ada z nich prosty rytm np. dwa czerwone ko?a, jedno fioletowe, dwa czerwone ko?a, jedno fioletowe, dwa czerwone ko?a, jedno fioletowe. Dziecko kontynuuje rytm. Nast?pnie rodzic proponuje inny rytm, który dziecko uk?ada.

3. Zabawa ruchowa z elementem czworakowania W poszukiwaniu muszelek

4. Zabawy z porami roku – rozwi?zywanie zagadek.

Na drzewach li?cie kolorowe. W sadzie owoce zdrowe.

W spi?arni ró?ne zapasy, na trudne zimowe czasy (jesie?)

?niegiem pola zasypa?o,gdzie nie spojrzysz, wsz?dzie bia?o.

Bia?y puszek z nieba leci, ju? ba?wanka lepi? dzieci (zima)

Bociany z podró?y wracaj?, wokó? kwiaty rozkwitaj?

Motyle pojawi?y si? na ??ce, ale dni nie s? jeszcze gor?ce (wiosna)

Jest gor?co, s?o?ce ?wieci. Na wakacje jad? dzieci.

W wodzie b?d? si? pluska?yi na pla?y w pi?k? gra?y (lato)

5. Karta pracy, cz. 2, nr 62.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-kp-2/mobile/index.html#p=64

Dziecko:

- czyta tekst z osob? doros??, osoba czyta tekst, a dziecko mówi nazwy obrazków,

- rysuje po szarych liniach wokó? przedmiotów, mówi, do czego s?u?? te przedmioty.

6. Powitanie lata. Wypowiadanie rymowanki Iwony Fabiszewskiej.

Rodzic proponuje dziecku powitanie lata wspóln? rymowank? . Dziecko wspólnie z rodzicem wypowiada tekst rymowanki z ró?nym nat??eniem g?osu: cicho, g?o?no.

Kolorowe lato! Z rado?ci? ci? witamy

i do wspólnych zabaw gor?co zapraszamy.

Bardzo si? cieszymy, ?e jeste? ju? nami.

Ogrzewaj nas codziennie ciep?ymi promykami.

 7.  Wspomnienia z przedszkola

Rodzic w??cza muzyk? relaksacyjn?. https://www.youtube.com/watch?v=RjTPKlKPM3Y

Razem z dzieckiem k?ad? si? na dywanie i wspominaj? w ciszy zabawy z kole?ankami i kolegami w przedszkolu  -  rodzic mo?e pytaniami zainspirowa? do wypowiedzi.

Dzie? 6 i 7

Lato, lato co ty na to......???

1. Film edukacyjny „ Lato- przyroda, wakacje, co robi? nad morzem i w górach”

https://www.youtube.com/watch?v=-VbbJIqfcgA

 lub

„Zagadkowe lato”

https://www.youtube.com/watch?v=IM6-4yMGXW4

2. Wiersz- Wakacyjne rady

G?owa nie jest od parady
i s?u?y? ci musi dalej.
Dbaj wi?c o ni? i os?aniaj,
kiedy s?o?ce pali.

P?ynie w rzece woda,
ch?odna, bystra, czysta.
Tylko przy doros?ych
z k?pieli korzystaj.

Jagody nieznane
gdy zobaczysz w borze,
nie zrywaj! nie zjadaj!
bo zatru? si? mo?esz.

Urz?dzamy grzybobranie.
Jaka rada st?d wynika?
Gdy jakiego? grzyba nie znasz,
Nie wk?adaj go do koszyka.

 1. Pos?uchaj piosenki Lato na dywanie zespo?u Fasolki

Nadesz?o lato, wys?a?o po wszystkie dzieci dywan lataj?cy i zawo?a?o ukochane wakacje! Weso?a letnia piosenka w sam raz na zako?czenie roku szkolnego i pocz?tek wakacji!https://www.youtube.com/watch?v=JY2LxTIkWyQ

Wys?a?o po nas lato swój dywan lataj?cy.
Buchn??o ciep?ym wiatrem, ogrza?o buzi? s?o?cem.
Drzewami zaszumia?o, ptakami za?piewa?o
I nasze ukochane wakacje zawo?a?o.

Ref: Lato, lato, lato, lato baw si? z nami.
Lato, lato, lato, b?d?my kolegami.
Lato, lato, lato, lato z przygodami.
Obiecaj, ?e zawsze zostaniesz ju? z nami.

B?dziemy w morzu p?ywa? i w pi?k? gra? na pla?y.
Piosenki razem ?piewa? i razem w nocy marzy?.
I co dzie? na dywanie b?dziemy razem lata?.
Do wszystkich najpi?kniejszych zak?tków tego ?wiata.

Ref: Lato, lato, lato, lato baw si? z nami…

3. Lody – Smakowita praca plastyczna na upalne dni.

https://dzieciakiwdomu.pl/2015/07/lody-praca-plastyczna-na-upalne-dni.html

4. Praca plastyczna – Zachód s?o?ca nad morzem.

https://pracaplastyczna.pl/index.php/lato/1096-zachod-slonca-nad-morzem-2