23-27 marzec 2020

Witamy Was drogie Je?yki i Waszych Rodziców.  Przedstawiamy  propozycje ró?nych aktywno?ci na bie??cy tydzie?. Ka?dy wykona tyle, ile b?dzie móg?. B?dzie nam bardzo mi?o je?eli prze?lecie  zdj?cie  na Grup? Je?yków. ?yczymy Wam weso?ej zabawy a przede wszystkim zdrówka. Ania i Jola

Proponowane aktywno?ci dla dzieci i rodziców w tygodniu:

Temat : MARCOWA POGODA

Marzec, tydzie? 23.03-27.03.2020r.

1. Ogl?danie ksi??eczek/obrazków/filmów zwi?zanych tematycznie z aktualn? por? roku. Obserwowanie krajobrazu za oknem. Zapami?tywanie dostrze?onych szczegó?ów.

2. S?uchanie opowiadania Ewy Stadtmüller Marcowa pogoda.

Niestety, znów mamy marcow? pogod? – westchn??a pani, zapraszaj?c swoj? grup? do zaj?cia miejsca na „zaczarowanym dywanie”. – Mo?e wiecie, dlaczego akurat ten miesi?c p?ata nam takie figle? – Bo jest z?o?liwy? – zacz?? si? zastanawia? Bartek. – A mo?e ma za ma?o si?y, ?eby pokona? zim?? – stan??a w obronie marca Joasia. – Albo po prostu… lubi, kiedy ci?gle co? si? zmienia – wzruszy? ramionami Ada?. – Wyobra?cie sobie, ?e ca?kiem przypadkowo znalaz?am odpowied? na to pytanie – szepn??a tajemniczo pani, otwieraj?c grub? ksi??k? z bajkami. – Pos?uchajcie. Zima ju? dawno powinna pow?drowa? za siódm? rzek? i siódm? gór?, a tu tymczasem sypn??o ?niegiem, a mróz ?cisn?? tak, jakby to by? grudzie?, a nie marzec. – To niesprawiedliwe! – zdenerwowa? si? deszcz. – Teraz mia?a by? moja kolej! Wiosno!!! Gdzie ty si? podziewasz? – Nie uwa?asz, kochana, ?e najwy?sza pora oczy?ci? nieco atmosfer?? – zamrucza? basem grzmot. – Ch?tnie si? przy??cz?! – zawtórowa? mu wiatr. – My te?! – rozja?ni?y si? b?yskawice. – Rozp?tajmy wreszcie prawdziw? wiosenn? burz?! – Jestem gotów! – zawo?a? ochoczo grad. – Poczekam, a? si? wyszalejecie, i wtedy wyjd? na spacer – postanowi?o s?oneczko. – Uwielbiam przegl?da? si? w ka?u?ach i kropelkach deszczu, które jeszcze hu?taj? si? na listkach. Lubi?, kiedy ptaszki, ?wierkaj?c weso?o, susz? piórka, a dzieci biegaj? co si?, ?api?c na noski pierwsze wiosenne piegi. Tylko… gdzie ta Wiosna? – Witajcie, kochani! – rozleg? si? nagle weso?y, d?wi?czny g?osik. – Przepraszam za spó?nienie, ale utkn??am w zaspie. Zaraz wszystko naprawimy. Kto pierwszy chce mie? dy?ur? – Ja!!! – zawo?ali wszyscy naraz. – To niemo?liwe – zmarszczy?a brwi Wiosna. – Zrobi si? straszny ba?agan. Pogoda zwariuje, a ludzie nie b?d? wiedzieli, jak si? ubra?. Deszcz, wiatr, grad i s?o?ce poszepta?y chwil? mi?dzy sob? i zgodzi?y si?, ?e ka?dy powinien poczeka? cierpliwie na swoj? kolej. Niestety, jeszcze tego samego dnia deszcz nie wytrzyma? i wpad? w sam ?rodek s?onecznej pogody, po czym – zawstydzony – znik? równie szybko, jak si? pojawi?. Inni natychmiast zacz?li go na?ladowa? i zanim Wiosna zrobi?a z tym porz?dek, min?? ca?y marzec. – To dlatego marcowa pogoda ci?gle si? zmienia – zrozumia?a wreszcie Ada. – Ludzie wiedz? o tym i dlatego na wszelki wypadek ubieraj? si? na cebulk? – u?miechn??a si? pani – a wasze mamy daj? wam do przedszkola pelerynki i parasole, nawet gdy rano jest ?adnie. – O, chyba wygrywa s?oneczko! – zauwa?y?a Ola, zerkaj?c przez okno.

 Rozmowa na podstawie opowiadania, pytania:

− O czym by?a bajka, któr? przeczyta?a dzieciom nauczycielka?

− Co to znaczy: ubiera? si? na cebulk??

- Dlaczego powinni?my si? tak ubiera? w marcu?

3. Zabawa ruchowa– Lisy na polowaniu.

?ó?ty kr??ek i niebieski kr??ek( mog? by? wyci?te z materia?u/kolorowego papieru/bia?a kartka pomalowana farbami lub kredkami.

Rodzic podnosi do góry ?ó?ty kr??ek – s?o?ce. Dzieci s? lisami. Chodz? na czworakach po ca?ej pod?odze – poluj?. Rodzic podnosi do góry niebieski kr??ek – zaczyna pada? deszcz ze ?niegiem. Lisy zatrzymuj? si? i zwijaj? w k??bek (dziecko uk?ada si? na pod?odze) Ponowne podniesienie przez Rodzica ?ó?tego kr??ka jest sygna?em pozwalaj?cym na kontynuacj? polowania.

4. Zabawa ruchowa z elementem toczenia – Wiosenne zabawy.

Pi?ka, skakanki lub szarfy. Rodzic wyznacza uliczk? za pomoc? skakanek lub szarf. Dziecko ustawia si? przed uliczk?. Toczy jedn? r?k? pi?k? przez uliczk?, staraj?c si?, aby nie wypad?a ona poza wyznaczony obszar.

5. W poszukiwaniu oznak wiosny – wycieczka po ogrodzie/lesie. Obserwowanie i s?uchanie ptasich g?osów.

6. Czytanie wiersza Bo?eny Formy Marcowe kaprysy

Wymiesza? marzec pogod? w garze.

– Ja wam tu wszystkim zaraz poka??.

?nieg i przymrozki, deszczow? s?ot?,

s?o?ca promieni dorzuc? troch?.

 Domieszam powiew wiatru ciep?ego,

smutno by w marcu by?o bez niego.

Deszczu ze ?niegiem troszeczk? dodam,

 b?dzie prawdziwa marcowa pogoda.

Pytania do wiersza :

- Co robi marzec?

- Jak? pogod? wrzuci? marzec do garnka?

7. Wycinanie z papieru i kolorowanie sylwet chmur.

Co b?dzie potrzebne do wykonania zadania: Bia?e kartki, szablony chmur: ma?ej i du?ej, o?ówki, niebieska kredka.

Dzieci odrysowuj?, samodzielnie lub z pomoc? rodziców, na bia?ych kartkach sylwety chmur (ka?de dziecko musi odrysowa? dwie ma?e chmury i dwie du?e chmury), a nast?pnie je wycinaj?. Rodzic proponuje, aby dzieci popatrzy?y przez okno i okre?li?y, jaki kolor maj? chmury na niebie. Pyta, czy b?dzie z nich pada? deszcz. Ustala z dzie?mi, w jaki sposób pokoloruj? wyci?te z papieru chmury. Dzieci koloruj? ma?? sylwet? i du?? sylwet? chmury na niebiesko, a kolejn? ma?? sylwet? i du?? sylwet? chmury na szaro (np. za pomoc? o?ówka). Dzieci licz? ile maj? chmur.

8.  Rysowanie po ?ladach obrazków poni?ej.

9. Kolorowanie rysunków o tematyce wiosennej

10. Szukanie ró?nic na obrazku poni?ej.

11. Wiosna – Gra Memory- zasady chyba wszyscy znaj? 

 

Materia?y pomocnicze  od nr. 1 do 7