25-29.05.2020

Witamy  nasze Je?yki i Rodziców. W tym tygodniu obchodzimy Dzie? Mamy i Taty. Zach?camy Was do nauki wiersza pt. Mama i Tata, przygotowania witaminkowego podwieczorku dla ca?ej rodziny, wykonania prezentu dla rodziców i wielu innych ciekawych zada? i zabaw.  ?yczymy Wam weso?ej zabawy, pi?knych recytacji i cudownego ?wi?towania z rodzicami. Jola i Ania

Temat: ?WI?TO RODZICÓW

Dzie? 1 - Nasi rodzice

Cele g?ówne

•   rozwijanie umiej?tno?ci uwa?nego s?uchania opowiadania,

•   u?wiadomienie wa?nej roli rodziców w ?yciu dziecka,

•   rozwijanie pami?ci odtwórczej,

•   rozwijanie sprawno?ci manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej.

1. Ogl?danie kalendarza. Zwracanie uwagi na Dzie? Matki  i   Dzie? Ojca.

Rodzice rozmawiaj? z dzieckiem na temat znaczenia s?owa ?wi?to. Wyja?niaj? dziecku, ?e 26 maja obchodzimy Dzie? Matki, a 23 czerwca – Dzie? Ojca.

Pytaj? dziecko, dlaczego rodzice maj? swoje ?wi?to.   Wspólne ogl?danie prezentacji RODZINA (za??cznik).

   2.  Zestaw zabaw ruchowych  (do wykorzystania wed?ug wyboru)

 • Zabawa bie?na Mama (tata) i dziecko.

Dziecko w parze z rodzicem.  Jedno z dzieci jest mam? (lub tat?), drugie dzieckiem. Na uderzenie w tamburyn - kla?ni?cie dziecko biegnie za mam? (tat?) pod??a jej (jego) ?ladem. Kla?ni?cie i  nast?puje zmiana ról. Mama (tata) biegnie za dzieckiem.

 • Zabawa ruchowa  Rób to co ja.

Dziecko maszeruje po pokoju. Na has?o "rób to co ja" dziecko na?laduje rodzica, który: robi przysiady, wymachuje r?koma, skacze na jednej nodze, czworakuje jak kot, przeskakuje przez ka?u??, skacze  ze z??czonymi stopami.

 • Zabawa ruchowa  Wr?czamy kwiaty.

Sylwety kwiatów wyci?te z kolorowych kartek.

Dziecko mo?e posadzi? na kanapie swoje ulubione pluszaki, z boku siedzi mama (b?dzie g?osem pluszaków). Dziecko kolejno podchodzi i wr?cza kwiaty: k?ania si? i mówi: Prosz?. Mama  siedz?ca na krzese?ku odpowiada: Dzi?kuj?.

 • Zabawa ruchowa Ciasteczka dla taty.

Dla  dziecka kolorowy kr??ek (plastikowy talerzyk) i klocek.

Zadaniem dziecka jest przyniesienie ciasteczka (klocka na talerzyku) , na wyci?gni?tej r?ce z kuchni do salonu, tak aby ciasteczko (klocek) nie spad?.

 3. Nasi   rodzice – s?uchanie opowiadania   Ewy Stadtmüller " Rodzicielska      niespodzianka".

 • Dziecko podaje imiona swoich rodziców, nast?pnie dzieli na sylaby s?owa  mama i tata (mo?na te sylaby wyklaskiwa?).
 • Opowiadanie Ewy Stadtmüller Rodzicielska   niespodzianka.

Ksi??ka (s. 72–73) dla ka?dego dziecka.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-ks/mobile/index.html#p=7

Ju? nied?ugo Dzie? Matki i Dzie? Ojca – przypomnia?a pani. – Z tej okazji przygotujemy przedstawienie, wymalujemy laurki i zorganizujemy wspania?y festyn rodzinny. A to wcale nie koniec atrakcji. Rodzice tak?e maj? co? dla was – otó? niektórzy z nich odwiedz? nasze przedszkole i opowiedz? o swojej pracy. Mo?e tata Bartka przyjedzie wozem stra?ackim... – rozmarzyli si? ch?opcy – albo tata Wojtka opowie, jak si? walczy z przest?pcami…

?aden z nich nie zgad?, poniewa? pierwszym go?ciem by? tata Ali – zawodowy treser psów. Przyszed? z labradorem o imieniu Bosman i zaraz zaprosi? wszystkich na podwórko. Bosman ju? nied?ugo przyst?pi do bardzo trudnego egzaminu na przewodnika osób nie- widomych – opowiada? – czeka go naprawd? odpowiedzialna praca.

Bosman chyba to rozumia?, bo bezb??dnie wykonywa? wszystkie polecenia swego pana.

Dziewczynki mia?y nadziej?, ?e do przedszkola przyjdzie mama Emilki, która jest aktork?, i… nie zawiod?y si?. Nie tylko przysz?a, ale jeszcze przynios?a ze sob? ca?? walizk? lalek teatralnych. Pokazywa?a, jak wk?ada? na r?k? pacynk?, jak porusza? kukie?k?, a jak – marionetk?. Ka?dy, kto chcia?, móg? sam spróbowa?.

Nast?pnego dnia go?ciem Biedronek by?a pani dietetyczka, czyli mama Zuzi. Opowiada?a, co trzeba je??, ?eby by? silnym i zdrowym. Pochwali?a si?, ?e zamieszcza w internecie przepisy na pyszne i kolorowe dania, od których wcale si? nie tyje. Na koniec pocz?stowa?a wszystkich znakomitymi chipsami z suszonych jab?ek i owsianymi ciasteczkami.

Ciekawe, kto nas odwiedzi dzisiaj? – zastanawia?a si? Ada, maszeruj?c do przedszkola w kolejny poranek.

A mo?e to wy kogo? odwiedzicie? – powiedzia?a mama i u?miechn??a si? tajemniczo.

Dzisiaj b?dzie troch? inaczej ni? zwykle – o?wiadczy?a pani, gdy wszyscy sko?czyli ju? je?? ?niadanie. – Kolejny rodzic zaprosi? nas do miejsca, w którym pracuje. Powiem tylko, ?e to ca?kiem niedaleko st?d. Zaciekawione Biedronki ubra?y si? b?yskawicznie. Mo?e to piekarnia? – próbowa?a zgadn?? Oliwka.

A mo?e warsztat samochodowy? – zastanawia? si? Wojtek. Gdy skr?cili w nast?pn? przecznic?, Ada a? klasn??a w r?ce.

O?rodek zdrowia! – wykrzykn??a. – Tutaj pracuje moja mama! I zagadka rozwi?zana! – u?miechn??a si? pani.

Mama Ady, w bia?ym lekarskim fartuchu, przywita?a go?ci w holu i zaprosi?a na ma?? wy- cieczk? po przychodni. Wszyscy mogli zobaczy?, gdzie si? trzeba zarejestrowa? do specjalisty, w którym gabinecie odbywaj? si? szczepienia ochronne, a w którym pobierana jest krew do badania. Kto chcia?, móg? pos?ucha? bicia swego serca, zak?adaj?c lekarskie s?uchawki zwane stetoskopem. I nie by? to wcale koniec niespodzianek, bo oto w drzwiach gabinetu stomatolo- gicznego stan??a… mama Zosi.

Zapraszam do mnie – u?miechn??a si? serdecznie – postaram si? przekona? was, ?e wizyta u dentysty to nic strasznego. Kto codziennie szczotkuje z?bki? Oczywi?cie zg?osili si? wszyscy.

A poka?ecie mi, jak to robicie? – spyta?a mama Zosi, wyjmuj?c z szuflady plastikow? szcz?k? i szczoteczk?. Konrad wzi?? szczoteczk? i raz-dwa przejecha? po z?bach, w prawo i w lewo.

?eby wygarn?? wszystkie resztki jedzenia, trzeba szorowa? tak?e z góry na dó?, o tak – wy- ja?ni?a pani doktor i zaprezentowa?a prawid?owy sposób czyszczenia z?bów. Na koniec zaproponowa?a wszystkim ma?y przegl?d. Ada troch? si? ba?a dziwnego fotela dentystycznego, ale okaza?o si?, ?e siedzi si? na nim ca?kiem wygodnie. Mama Zosi zajrza?a jej do buzi i o?wiadczy?a, ?e tak zdrowych z?bków ?yczy?aby wszystkim swoim pacjentom.

A mo?e ja zostan? dentystk?? pomy?la?a Ada. Tyle si? dzi? nauczy?am

4. Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji w ksi??ce.

Kto odwiedzi? dzieci w grupie Ady?

Czym zajmuj? si? wasi rodzice?

Czy byli?cie kiedy? w gabinecie dentystycznym?

Na czym polega praca dentysty?

Rodzic  kontynuuje rozmow?. Pyta dziecko, dlaczego rodzice s? wa?ni w ?yciu dziecka. Zach?ca dziecko do swobodnej wypowiedzi.

5. Portrety naszych rodziców – zaj?cia plastyczne.

 • Wprowadzenie. Ogl?danie ró?norodnych portretów - za??cznik PDF. Zapoznanie dziecka ze znaczeniem s?owa portret. Zwrócenie uwagi na portrety dzieci Stanis?awa Wyspia?skiego.
 • Opisywanie wygl?du kobiety i m??czyzny.
 •  Cz??? plastyczna.

Na bia?ej kartce papieru, podzielonej na pó? dziecko rysuje mam?, po jednej stronie oraz tat? po stronie drugiej. Rodzic podpowiada kolejne etapy rysowania portretu np.  najpierw okr?g?a g?owa, potem oczy, brwi, nos, usta, uszy, kolor w?osów. Zadaje pytania pomocnicze, np. Czy  mama nosi okulary? Czy tata ma w?sy? itp. Mo?na wykorzysta? karty z za??cznika PDF pt. Rodzina

6. Wspólne s?uchanie piosenki         Dla ciebie, mamo

https://www.youtube.com/watch?v=S8wjPm8wv-w

rozmowa nt wys?uchanego utworu, proponowane podpowiedzi;

co ?wieci dla mamy? kto usiad? na oknie? co p?ynie po niebie? w co uk?adaj? si? chmurki? jak si? nazywa ptak który ?piewa dla mamy? co stoi w wazonie, jaka jest twarz mamy?                                                                                                       

Dzie?  2 - Kocham  mam?  i  tat?

Cele g?ówne

•   zapoznanie z rol? mamy i taty w ?yciu dziecka,

•   rozwijanie pami?ci i spostrzegawczo?ci,

1. Zabawa rozwijaj?ca zmys? dotyku – Co to jest?

Nieprzezroczysty worek, ró?ne przedmioty wykorzystywane przez kobiet? i m??czyzn?, np.: apaszka, pomadka, torebka, pasek  m?ski, krawat, portfel, pianka do golenia itp.

Rodzic rozk?ada na dywanie przygotowane przedmioty u?ywane przez kobiet? i m??czyzn?. Nazywa je i przekazuje dziecku, aby mog?o si? z nimi zapozna? za pomoc? dotyku. Nast?pnie chowa je do worka, a  dziecko wk?ada r?k? do ?rodka i próbuje nazwa? trzymany przedmiot.

2. Zabawa s?ownikowa Dzwoni? do mamy. Dzwoni? do synka.

Do zabawy potrzebny b?dzie stary, niepotrzebny telefon. Zabaw? rozpoczyna mama: Halo, halo czy to mój synek (córka)? Córeczko kocham Ci? za   ......

Teraz dziecko: Mamo kocham Ci? za ....................

teraz Tata: synku kocham Ci? za.......

Teraz dziecko: Tato kocham Ci? za ....................

3. Nauka wiersza Jadwigi Koczanowskiej Mama i tata.

 • Wys?uchanie  tre?ci wiersza

Mama i tata to ?wiat nasz ca?y,

ciep?y, bezpieczny, barwny, wspania?y,

to dobre, czu?e, pomocne r?ce

i kochaj?ce najmocniej serce.

To s? wyprawy do kraju ba?ni,

wakacje w górach, nad morzem, na wsi,

Loty hu?tawk?, prawie do s?o?ca,

oraz  cierpliwo??,  co nie   ma ko?ca.

Kochana Mamo, Kochany Tato,

dzisiaj dzi?kowa? chcemy Wam za to,

?e nas kochacie, ?e o nas dbacie

i wszystkie psoty nam wybaczacie

Rozmowa kierowana na podstawie wiersza.

 • Jaki wydaje si? ?wiat, gdy obok s? mama i tata?
 • Za co dzieci chc? podzi?kowa? rodzicom
 • Kilkakrotne powtórzenie wiersza. W nast?pnych dniach równie? a? do 26 maja

4. U?ó? w kolejno?ci.

Rodzic ustawiaj?c na stole mini zabawki i inne przedmioty mówi: pierwsza kredka, druga lalka, trzecia pi?ka, czwarty samochód, pi?ta ?y?eczka itp. Dziecko zapami?tuje u?o?enie przedmiotów. Zas?aniamy du?ym szalikiem i zmieniamy kolejno??. Zadaniem dziecka jest poprawne u?o?enie.

Druga wersja tej samej zabawy polega na chowaniu jednego lub dwóch przedmiotów. Zadaniem dziecka jest wskazanie którego przedmiotu  brakuje.  

5. Karta pracy  cz. 2,  str.53.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-kp-2/mobile/index.html#p=55

Dziecko:

 • rysuje krawat i apaszk? po ?ladzie,
 • koloruje rysunki tak, by ka?dy mia? inny kolor,
 • mówi, komu mo?na wr?czy? w prezencie krawat, a komu – apaszk?.

6. ?wiczenie oddechowe – Pachn?ce kwiaty.

Dziecko swobodnie maszeruje po pokoju. Na kla?ni?cie  zatrzymuje si? i na?laduje w?chanie kwiatów, wci?gaj?c powietrze nosem i wypuszczaj?c ustami. Zabaw? powtarzamy kilkakrotnie.

  7. Zabawy konstrukcyjne. Budowanie domu dla rodziców z ró?nego rodzaju klocków.

Dzie? 3  -  Zawody naszych rodziców

Cele g?ówne

 • rozwijanie mowy oraz spostrzegawczo?ci i logicznego my?lenia,
 • rozwijanie umiej?tno?ci matematycznych,
 • rozwijanie uwagi,
 • rozwijanie sprawno?ci ruchowej.

1. Rozpoznawanie i nazywanie zawodów. Ksi??eczki, czasopisma.

Dziecko wyszukuje w ksi??eczkach i w czasopismach obrazki przedstawiaj?ce kobiety i m??czyzn przy pracy. Dziecko z pomoc? Rodzica rozpoznaje i nazywa wykonywane przez nich zawody.

 2. Znamy te  zawody – zaj?cia matematyczne z wykorzystaniem obrazków, inspirowane wierszem Ireny Ró?y Salach Tata jest...

 • Wys?uchanie wiersza Ireny Ró?y Salach Tata jest…

Tata Olka jest kucharzem,

tata Ani – marynarzem,

tata Krysi dobrze piecze,

tata Tomka ludzi leczy,

tata Zosi trudy znosi,

tata Werki topi serki, tata Kuby szelki gubi,

tata Iwony sprzedaje balony,

tata Marty lubi ?arty.

A mój kochany tatulek, tatulek kochany,

wcale nie mo?e ?y? bez mojej mi?ej mamy.

Rozmowa na temat wys?uchanego wiersza

 • Jakie zawody wykonywali ojcowie Olka, Ani i Iwony w wierszu?
 • Jaki zawód wykonuje tata Tomka, je?li wiemy, ?e leczy ludzi?
 • Czy gubienie szelek to zawód?
 • Skoro tata Marty lubi ?arty, to jaki zawód móg?by wykonywa??

3. Rozpoznawanie zawodu po przedmiotach – Do kogo to nale?y?

Atrybuty ró?nych zawodów, np.: bia?y fartuch, drewniana ?y?ka, grzebie?, zmiotka i szufelka, farby i p?dzelek  itp.

Rodzic pokazuje dziecku zgromadzone przedmioty. Pyta z jakimi zawodami kojarz? mu si? te przedmioty.  Przyk?ady:

grzebie? – fryzjerka, drewniana ?y?ka – kucharz itp.

4. Zabawa podsumowuj?ca – Prawda czy fa?sz?

Rodzic podaje przyk?ady zda? a dziecko mówi PRAWDA,  FA?SZ:

Stra?ak gasi po?ary. Fryzjer sprzedaje w sklepie. Kucharz uczy dzieci. Lekarz leczy ludzi. Piekarz piecze bu?ki. Nauczyciel buduje domy. Policjant pracuje w szpitalu.  Mechanik naprawia samochody. Fotograf gotuje zup?. Górnik wydobywa w?giel. Ogrodnik nie lubi kwiatów.

5. Zabawy na ?wie?ym powietrzu

 • Tato, tato, ile kroków do domu?

Tata z dzieckiem stoi ok 10 m od domu, oboje przodem do budynku. Dziecko idzie do domu w linii prostej licz?c kroki. Druga wersja zabawy: Tata "steruje" dzieckiem, które idzie do domu: krok do przodu, jeden krok w prawo, dwa kroki do przodu, jeden krok w lewo, trzy kroki do przodu itd.

Dzie? 4  -  Niespodzianki  dla  rodziców

Cele g?ówne

 • poznawanie sposobów sprawiania rodzicom niespodzianek,
 • rozwijanie mowy,
 • zach?canie do przygotowywania niespodzianek dla rodziców,
 • rozwijanie sprawno?ci manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej.

1. Co cieszy rodziców? – rozmowa inspirowana wierszem Krystyny Datkun- -Czerniak "Szcz??cie".

Szcz??cie to:

 • u?miech taty i mamy,
 • spadaj?ce z drzew kasztany,
 • zimne lody w gor?cy czas,
 • udany rysunek,
 • i gdy kto? pochwali nas.

Szcz??cie to wszystko, co jest doko?a:

ludzie, drzewa, przedszkole i szko?a. Szcz??cie mam – gdy nie jestem sam! Szcz??cie, ?e jestem tu – na ziemi, pomi?dzy lud?mi bliskimi.

2. Rozmowa kierowana na podstawie wiersza.

Rodzic pyta dziecko:

 • Co to jest szcz??cie?
 • Co dla dziecka jest szcz??ciem?
 • Kto jest dla dziecka najbli?sz? osob??

3. Zabawa rozwijaj?ca umiej?tno?? formu?owania d?u?szych wypowiedzi – Z czego ucieszy si? mama, a z czego – tata?  Pi?ka.

Dziecko wraz z  rodzicem siedz?  na przeciwko siebie. Rodzic rozpoczyna ró?ne zdania, np. Mój tata bardzo lubi, kiedy… i turla pi?k? do  dziecka. Dziecko chwyta pi?k?, powtarza pocz?tek zdania i ko?czy je zgodnie ze swoimi wyobra?eniami np. Mój tata bardzo lubi, kiedy u?miecham si? do niego. Nast?pnie turla pi?k? z powrotem do rodzica.  Rodzic  kontynuuje zabaw?. Pyta dziecko o ich mam?.

Przyk?ady: Moja mama bardzo lubi, kiedy....Moja mama cieszy si?, gdy.....

Mój tata jest weso?y, gdy ......Moja mama lubi ....... itd.

4. Witaminkowy podwieczorek dla ca?ej rodziny.

Zach?camy do wykonania wspólnie z dzieckiem podwieczorku dla ca?ej rodziny. Przyk?ady smacznych, kolorowych i weso?ych da? znajdziecie pa?stwo w za??czniku PDF.

 5. Karta pracy, cz. 2, nr 54. Dziecko:

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-kp-2/mobile/index.html#p=56

 • rysuje w ramkach prezenty, jakie chcia?oby wr?czy? rodzicom (w niebieskiej ramce – prezent dla taty, a w czerwonej – dla mamy),
 • odczytuje wyrazy zapisane na bilecikach (z pomoc? rodziców.),
 • dotyka palcem kolejnych obrazków serc i nazywa ich kolory.

6. Niespodzianka dla mamy i taty – zaj?cia plastyczne.

 • Zach?camy do wykonania ?adnej i ?atwej pracy plastycznej. Wystarczy z kolorowej kartki zrobi? "wachlarzyk" i przyklei? wyci?te kwiatki (z pomoc? rodzica) lub pomalowa? zielon? farb? rolk? po papierze toaletowym. Po wyschni?ciu nacinamy do po?owy wysoko?ci paski i przyklejamy kwiaty (wersja ?atwiejsza). W trudniejszej zginamy paski-listki w po?owie. (za??cznik PDF)
 • Cz??? plastyczna – Kwiatek – niespodzianka dla mamy i taty.

Wyprawka, karta nr 26, klej, no?yczki.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-aplus-wyp/mobile/index.html#p=68

Rodzic wyja?nia sposób wykonania kwiatka. Dziecko:

 • wycina z karty wszystkie zaznaczone konturem kolorowe paski i kszta?ty,
 • sk?ada i skleja zgodnie z instrukcj?.

6. Zabawy na ?wie?ym powietrzu

 • Obserwowanie chmur – rozwijanie spostrzegawczo?ci wzrokowej i wyobra?ni.

Dziecko  doszukuje si? w wygl?dzie chmur kszta?tów ró?nych istot i przedmiotów, wypowiada si? na temat swoich skojarze?.                                                                                                      

Dzie? 5  -  Zabawy    z mam?  i  tat?

Cele g?ówne

 • zach?canie do sp?dzania z rodzicami wolnego czasu,
 • rozwijanie umiej?tno?ci wypowiadania si? na okre?lony temat,
 • rozwijanie uwagi,
 • rozwijanie sprawno?ci ruchowej.

1. Rozwijanie spostrzegawczo?ci s?uchowej i sprawno?ci rachunkowej

Kwiaty i serduszka.

Wyci?te z kolorowego kartonu kwiaty, czerwone serduszka, b?benek lub inny instrument perkusyjny lub klaskanie w d?onie.

 Dziecko trzyma w d?oniach serduszka wyci?te z papieru oraz kwiatki. Rodzic klaszcze w d?onie wolno - ile kla?ni?? dziecko us?yszy, tyle kwiatków k?adzie na

stole; tym razem rodzic klaszcze szybciej - ile kla?ni?? dziecko us?yszy tyle serc k?adzie na stoliku.  Zabaw? powtarzamy kilka razy.

2. W co si? bawi? z mam?, z tat?? rozmowa na podstawie obrazków.

   Karta pracy, cz. 2, nr 55.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-kp-2/mobile/index.html#p=56

Dziecko:

 • ogl?da obrazki,
 • mówi, co robi? Olek i Ada z rodzicami,
 • opowiada, jak sp?dzaj? wspólne chwile z rodzin?.
 • Rodzic zach?ca dziecko aby powiedzia?o w jaki sposób lubi sp?dza? czas z rodzicami.

  3. Karta pracy, cz. 2, nr 55. Dziecko:

 • ko?czy kolorowa? rysunki serc wed?ug wzoru (rytmu) z poprzedniej karty.

 4. Spacer po ogrodzie, lesie, parku . Prowadzenie obserwacji przyrodniczych. Dostrzeganie zmian w krajobrazie pó?n? wiosn?. Zwracanie uwagi na zmiany w krajobrazie pó?n? wiosn?, np. li?cie na wszystkich drzewach li?ciastych, ?wiergot ptaków, wiele owadów, zal??ki owoców.

5. Bolek i Lolek organizuj?  imieniny mamy -

https://www.youtube.com/watch?v=HmRyt0smJts

6. Propozycja dodatkowa - wykonanie tulipana z papieru na Dzie? Mamy i Taty

https://www.youtube.com/watch?v=dY4Z6pos43M&t=27s