27-30.04.2020

Drogie dzieci. Proponujemy Wam w tym tygodniu zabawy, filmy i gry edukacyjne, ?wiczenia, literatur? a tak?e piosenki, zabawy ruchowe oraz wiele innych aktywno?ci. Wszystko zwi?zane jest z natur?, przyrod? która nas otacza. Dbanie o ni?, szanowanie, dostrzeganie jej pi?kna zawsze jest aktualne a odkrywanie jej uroku nieustannie nas zachwyca i sprawia  rado??. Zapraszamy do nauki poprzez zabaw?.  Podzielcie si? z nami swoimi dzia?aniami. Jola i Ania

Temat: DBAMY O PRZYROD?

Proponowane aktywno?ci dla dzieci i rodziców w bie??cym tygodniu:

1. Jak dba? o przyrod?? – s?uchanie opowiadania Barbary Szel?gowskiej

Oszcz?dzajmy wod?, dbajmy o przyrod?!

Cele: rozwijanie umiej?tno?ci uwa?nego s?uchania, kszta?towanie postawy proekologicznej.

Ksi??ka str. 64-65

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-ks/mobile/index.html#p=66

Ada, podobnie jak pozosta?e dzieci, codziennie po ?niadaniu my?a z?by. Stara?a si? robi? to

bardzo dok?adnie. Tego dnia jak zwykle wyj??a z kubeczka past? i szczoteczk?, odkr?ci?a kran

i zacz??a szorowa? z?bki. Ciep?a woda p?yn??a wartkim strumieniem do odp?ywu, a kubeczek

z dinozaurem sta? bezczynnie obok.

– Ado, prosi?am ci? ju? kilka razy, ?eby? nalewa?a wody do kubeczka, a kran zakr?ca?a podczas

mycia z?bów – powiedzia?a pani. – Ka?dy z nas powinien oszcz?dza? wod?. Po to w?a?nie

mamy kubeczki.

– Znowu zapomnia?am – westchn??a dziewczynka. – Ale ja przecie? nie lej? du?o wody. Tylko

troszeczk?. Naprawd?.

– Tak tylko ci si? wydaje. Najlepiej b?dzie, je?li zrobimy pewien eksperyment. Mo?e to ci?

przekona do oszcz?dzania wody. Maciusiu, nalej wody do kubeczka i zacznij my? z?by. W tym

czasie pani wstawi?a misk? do s?siedniej umywalki. – A teraz twoja kolej, Ado. Zacznij my? z?by

– powiedzia?a pani i w tym samym momencie odkr?ci?a kran.

– Sko?czy?am! – zawo?a?a po pewnym czasie Ada. Pani natychmiast zakr?ci?a kran i zanios?a

misk? z wod? do sali. Wszystkim dzieciom rozda?a jednorazowe kubeczki. – A teraz kolejno

nabierajcie wod? z miski do swoich kubeczków.

– Jeden kubeczek, drugi, trzeci… Ada patrzy?a z niedowierzaniem. – Jak to mo?liwe? To ja

zu?ywam a? tyle wody? – zastanawia?a si? dziewczynka.

– Niestety tak. Codziennie myjesz z?bki i codziennie marnujesz tyle wody, ile zu?ywa ca?a

nasza grupa.

– To ja ju? na pewno si? poprawi?. Obiecuj?.

– Bardzo si? ciesz?, ?e tak mówisz. Musicie wiedzie?, ?e na ?wiecie s? kraje, w których brakuje

wody. S? takie miejsca, gdzie trzeba kopa? specjalne bardzo g??bokie studnie, ?eby si? do niej

dosta?. Woda, któr? pijemy, to woda s?odka. Wcale nie jest jej tak du?o.

– Prosz? pani, ale przecie? w morzu jest mnóstwo wody – zawo?a?a Kasia.

– Owszem, Kasiu, ale ta woda nie nadaje si? do picia, bo jest s?ona. Zarówno ludzie, zwierz?ta,

jak i ro?liny potrzebuj? s?odkiej wody do ?ycia. Dlatego jest taka cenna. Nie powinni?my

marnowa? jej bez potrzeby.

– W takim razie w domu te? zaczn? oszcz?dza? wod?, i to nie tylko podczas mycia z?bów –

obieca?a Ada, a inne dzieci przytakn??y.

– W takim razie – powiedzia?a pani – proponuj?, ?eby?my nauczyli si? na pami?? krótkiej

rymowanki. Pos?uchajcie:

Oszcz?dzajmy wod?, dbajmy o przyrod?!

  • Rozmowa  na podstawie opowiadania i ilustracji w ksi??ce.

Rodzic zadaje pytania:

W jaki sposób Ada my?a z?by?

Dlaczego nale?y oszcz?dza? wod??

Czy wiesz w jaki sposób mo?emy oszcz?dza? wod??

(branie prysznica zamiast k?pieli w wannie, dok?adne zakr?canie kranu przed wyj?ciem z ?azienki, gromadzenie wody deszczowej i podlewanie ni? ro?lin w ogrodzie).

2. S?uchamy odg?osów przyrody:

https://www.youtube.com/watch?v=JwbMnvfN2y8

3. Zabawa ruchowa z wykorzystaniem rymowanki – Podskocz, kla?nij i przykucnij.

Podskocz, kla?nij i przykucnij Powiedz rymowank?: Oszcz?dzajmy wod?, dbajmy o przyrod?!

Podskocz, kla?nij i przykucnij Powiedz rymowank?: Oszcz?dzajmy wod?, dbajmy o przyrod?!

Podskocz, kla?nij i przykucnij Powiedz rymowank?: Oszcz?dzajmy wod?, dbajmy o przyrod?!

4. Dbamy o ro?liny. Karta pracy, cz. 2, nr 37.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-kp-2/mobile/index.html#p=39

Dziecko:

ogl?daj obrazki,

opowiada, co robi Ada z mam?,

mówi, jak nale?y dba? o ro?liny,

w ka?dej doniczce rysuje jeden kwiatek,

liczy, ile w sumie jest kwiatków we wszystkich doniczkach.

5. Pos?uchajcie piosenki

 https://www.youtube.com/watch?v=xLjiPH7Moyk

6. Wiosenne prace w ogródku – pos?uchajcie  wiersza - Iwony Ró?y Salach Ogrodnicy.

 Cele: rozwijanie umiej?tno?ci uwa?nego s?uchania, zach?canie do uprawiania ro?lin.

Id?, id? ogrodnicy. Tup!

Nios? grabki i ?opatki. Hej!

B?d? spulchnia? ziemi?,

aby lekko by?o jej.

Puk, puk, puk ?opatk?.

Szu, szu, szu grabkami.

Try?nie woda z koneweczki

na nasze grz?deczki.

  • Rozmowa na temat wys?uchanego wiersza.

Rodzic pyta dziecko:

Dok?d id? dzieci?

Co dzieci nios? ze sob? do ogrodu?

Co dzieci b?d? robi?y w ogrodzie?

7. Posad? kwiatek w ogrodzie - gra edukacyjna.

https://www.miniminiplus.pl/rybka-minimini/gry/maly-ogrodnik

8. ?wiczenie oddechowe – Piórko.

Dziecko s?uchaj?c piosenki lekko "ta?czy" . Zatrzymuje si?. Unosi piórko na wysoko?? g?owy, wypuszcza  je z d?oni i zaczyna w nie dmucha?. Stara si?, ?eby piórko nie spad?o na pod?og?.

9.  Moja konewka.  Karta pracy, cz. 2, nr 38.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-kp-2/mobile/index.html#p=40

Dziecko:

mówi, do czego s?u?y konewka,

nazywa, z pomoc? osoby doros?ej, przedmioty, które s? na zdj?ciach,

mówi, do czego one s?u??,

rysuje po ?ladzie rysunku konewki: zaczyna od czerwonej strza?ki, potem od niebieskiej,

a na ko?cu – od zielonej, ozdabia konewk? wed?ug w?asnego pomys?u.

10. Zabawa paluszkowa wed?ug Krzysztofa S?siadka – Biedronka.

Rodzic prosi dziecko o na?ladowanie jego ruchów; wyci?ga przed siebie obie d?onie i recytuje

wierszyk. Podczas kolejnych wersów R. palcami jednej r?ki dotyka palców drugiej r?ki,

zaczynaj?c od najmniejszego. Na koniec wykonuje d?oni? zygzaki i unosi j? ku górze.

Biedronka ma?a

robaczki spotka?a:

z tym si? przywita?a,

tego pog?aska?a,

temu pomacha?a,

tego zabra? chcia?a,

z tym si? po?egna?a…

i do nieba polecia?a.

 Powtarzamy zabaw? kilka razy.

11.  Na rabatce – zaj?cia matematyczne. Karta pracy, cz. 2, nr 39.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-kp-2/mobile/index.html#p=40

Cele: rozwijanie koncentracji i spostrzegawczo?ci wzrokowej, rozwijanie umiej?tno?ci matematycznych.

Dziecko:

odpowiada na pytanie, czy zna kwiaty przedstawione na rysunku,

nazywa kwiaty z pomoc? osoby doros?ej.

Dziecko:

odszukuje w naklejkach obrazki kwiatów,

nakleja kwiaty tak, ?eby ich liczba zgadza?a si? z liczb? kropek na skrzynkach,

koloruje pierwszy kwiat na ró?owo, trzeci na pomara?czowo, a pi?ty – na fioletowo,

koloruje pozosta?e kwiaty wybranymi przez siebie kolorami.

12. Wiosna w ogrodzie - film ukazuj?cy pi?kno kwitn?cych kwiatów

https://www.youtube.com/watch?v=VEbBXOwQtLw

13. Stemplowanie palcem na temat: Kwitn?cy ogród. karta z wyprawki nr. 25

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-aplus-wyp/mobile/index.html#p=67

Dziecko macza palce w kolorowych farbach i ko?czy obrazek. Domalowuje inne elementy przyrody, np.: motyle, s?o?ce, chmury, drzewa.

14. Zabawa ruchowo-ortofoniczna Co robimy w ogrodzie?

Dziecko biega leciutko, na paluszkach. Rodzic mówi: STOP - kopiemy grz?dki ?opatk?. Dziecko puka zgi?tym palcem wskazuj?cym w pod?og? i mówi : puk, puk, puk

Dziecko biega leciutko, na paluszkach. Rodzic mówi: STOP - grabimy grz?dki

Dziecko mówi : szu, szu, szu

Dziecko biega leciutko, na paluszkach. Rodzic mówi: STOP - podlewamy kwiaty

Dziecko pokazuje palcami spadaj?ce krople i mówi : kap, kap, kap

Zabaw? powtarzamy trzy razy.

15. Krzy? - ma?y ekolog - film edukacyjny dla dzieci

https://www.youtube.com/watch?v=zleExE18fqQ

https://www.youtube.com/watch?v=zleExE18fqQ&fbclid=IwAR39_4cavRf3uPDr5az_ACXfKKhDaow3zs5_HiaI-8q7FKHNDu0_tNBhLQg

16. Mali ekolodzy. Karta pracy, cz. 2, nr 41.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-kp-2/mobile/index.html#p=42

Dziecko:

ogl?da obrazki,

nazywa kolory koszy, które s?u?? do segregowania ?mieci,

mówi, jakie ?mieci do nich wrzucamy,

??czy liniami obrazki z odpowiednimi koszami,

koloruje odpowiednio kosze: pierwszy – na zielono, drugi – na ?ó?to, trzeci – na niebiesko.

17. ?wiat w naszych r?kach - ekologiczna piosenka

 https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE

18. Segregujemy odpady - film dla dzieci

https://www.youtube.com/watch?v=JgH6iXKxyJE

19. Segregujemy ?mieci. Wyprawka, karta nr 24, kredki, naklejki.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-aplus-wyp/mobile/index.html#p=64

Dziecko:

ko?czy rysowa? pojemniki na segregowane ?mieci w?a?ciwymi kolorami,

koloruje je zgodnie z kolorami konturów,

przykleja obok ka?dego z nich odpowiedni rodzaj ?mieci, jakie nale?y do niego wrzuca?,

zgodnie z instrukcj?.

20. Zanieczyszczenie rzek - film edukacyjny dla dzieci.

https://www.youtube.com/watch?v=XwPK0mCWq2Y

21. Wys?uchanie wiersza Ireny Ró?y Salach Wsz?dzie czysto.

Czysty dom i czysty ogród,

w lesie czysto, w polu te?.

Czysta rzeka i jezioro,

samo zdrowie – wierz mi, wierz.

Brudu nie chce widzie? wcale

ani morze, ani niebo.

Tak? cich? mam nadziej?,

nie wiecie dlaczego?

Bo od kogo to zale?y,

aby czysty by? nasz ?wiat?

By ptak ?piewa?, strumyk szemra?,

by w ogrodzie zakwit? kwiat?

  • Rozmowa kierowana na podstawie wiersza.

Rodzic pyta dziecko:

W jakich miejscach wymienionych w wierszu jest czysto?

Od kogo zale?y czysto?? ?wiata?

Jak wygl?da ?wiat, kiedy jest czysty?

22. Nasza planeta - piosenka dla dzieci

https://www.youtube.com/watch?v=1MZovZPTP7I

23. Tulipan. Karta pracy, cz. 2, nr 40.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-kp-2/mobile/index.html#p=42

Dziecko:

na przyk?adzie tulipana nazywa cz??ci ro?liny znajduj?ce si? w kó?kach,

dzieli ich nazwy rytmicznie (na sylaby),

??czy cz??ci z odpowiednimi miejscami na rysunku kwiatka,

ko?czy rysunki tulipanów wed?ug podanego wzoru,

koloruje rysunki.

24. ILUSTRACJE DO TEMATU

https://zielonydinek.zabki.pl/galeria/jezyki-2020/27-30042020

25. DODATKOWE KARTY PRACY DO POBRANIA

https://zielonydinek.zabki.pl/galeria/jezyki-2020/27-30042020-0

 

A. Ciekawe eksperymenty z wod?.

https://www.youtube.com/watch?v=2UPT75dIYts

https://www.youtube.com/watch?v=xUXeYx7L3RQ

B. Ciekawe eksperymenty z powietrzem.

https://www.youtube.com/watch?v=Xgcf_IbiVjU

C. Robimy ekologiczne zabawki

https://www.youtube.com/watch?v=-qxk14r9wkI

https://www.youtube.com/watch?v=JteEFg0LfcI

https://www.youtube.com/watch?v=_dMK2jqwykM

https://www.youtube.com/watch?v=K3OopZKvBnc

https://www.youtube.com/watch?v=5zoigFWxT-U