30.03-03.04. 2020

Witamy serdecznie. Przedstawiamy kolejne propozycje ró?nych aktywno?ci na bie??cy tydzie?. Ka?dy wykona tyle, ile b?dzie móg?. B?dzie nam bardzo mi?o je?eli prze?lecie  zdj?cie  na Grup? Je?yków. ?yczymy Wam weso?ej zabawy a przede wszystkim zdrówka. Ania i Jola

Temat tygodnia: Wiosenne przebudzenia

Proponowane aktywno?ci dla dzieci i rodziców w tygodniu:

1. Cebule i cebulki – zaj?cia przyrodnicze inspirowane opowiadaniem Barbary Szel?gowskiej „Leniwa cebulka”. Rozmowa:

Powoli zbli?a?a si? wiosna. Tak naprawd? chyba wcale jej si? nie ?pieszy?o. Za oknem raz prószy? ?nieg, a raz kropi? deszcz. Nic nie zapowiada?o zmiany pogody, mimo ?e marzec powoli dobiega? ko?ca. Pani poprosi?a dzieci o przyniesienie do przedszkola plastikowych doniczek. Zaraz po ?niadaniu grupa Olka wyruszy?a do sklepu ogrodniczego i zakupi?a cebulki. – Prosz? pani, co b?dziemy robi? z tymi cebulkami? – zapyta?a zaciekawiona Kasia po powrocie ze sklepu. – Kasiu, to w?a?nie na wiosn? co roku przyroda budzi si? do ?ycia. Je?eli swoj? cebulk? wsadzisz do doniczki z ziemi?, po kilku dniach wykie?kuje z niej szczypiorek. – Ale chyba trzeba b?dzie j? podlewa? – doda? Olek. – Zgadza si?, Olku. Musimy tak?e postawi? nasze doniczki z cebulkami na parapecie najbardziej nas?onecznionego okna. Wszystkie ro?liny potrzebuj? ?wiat?a, inaczej nie urosn?. Czyli ro?linom potrzebne s? ziemia, woda i ?wiat?o. Kto ju? posadzi? swoj? cebulk? – tak jak pokazywa?am – mo?e j? podla? i postawi? na parapecie. My?l?, ?e gdy wiosna zobaczy nasze ro?linki, od razu zago?ci u nas na dobre. – Moja na pewno wyro?nie pierwsza – przechwala? si? Bartek. – Nie. Ja swoj? lepiej podla?em – zawo?a? Maciek. – Ale moja by?a najwi?ksza – doda? Olek. Min??o kilka dni. Wszystkie dzieci sumiennie podlewa?y kie?kuj?ce ro?linki i je porównywa?y. Olek bardzo si? martwi?, bo tylko jemu nie chcia?o nic wyrosn??. – Jaka? leniwa ta twoja cebulka – ?artowa? z Olka Bartek. – Spójrz, jaka moja jest du?a. Olkowi zrobi?o si? bardzo przykro. Wszystkie doniczki zazieleni?y si? – z wyj?tkiem jego. Ch?opiec patrzy? z zazdro?ci? na rosn?ce ro?linki. Zasmucony, poszed? bawi? si? samochodami. – Olek, chod? tu szybko – zawo?a?a Kasia tu? przed obiadem. – Co? si? zazieleni?o w twojej doniczce. To na pewno szczypiorek! Wszystkie dzieci zacz??y z uwag? ogl?da? doniczk? ch?opca. – To naprawd? szczypiorek. Hura! Nareszcie! – zawo?a? uszcz??liwiony. – A ju? my?la?em, ?e tylko ja nie b?d? mia? czym przywita? wiosny. – Widzicie, dzieci, warto by?o czeka? – powiedzia?a pani. – W ko?cu nikt si? tak nie cieszy? jak Olek.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-ks/mobile/index.html#p=59

Rodzic zadaje pytania i polecenia. − Co robi?y dzieci z grupy Olka? − Powiedz, co jest potrzebne do wzrostu ro?lin.

2. W poszukiwaniu oznak wiosny – pobyt w przydomowym ogródku – je?li to mo?liwe. Cele: rozwijanie ciekawo?ci poznawczej, obserwowanie zmian zachodz?cych w przyrodzie w zwi?zku z nadej?ciem wiosny.

3. Ogl?danie obrazków ( https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-kp-2/mobile/index.html#p=25   , ksi??eczki, str. Internetowe), które  przedstawiaj? zwiastuny wiosny: p?ki na drzewach, bazie, pierwsze kwiaty (krokusy, przebi?niegi).

4. Wykonanie dowolnego obrazka o tematyce wiosennej. Pomoce: bia?a kartka, kredki, flamastry, farby, kolorowe gazety, waciki, patyczki, wst??ki – co znajdziecie w domu.

5. Oznaki zimy, oznaki wiosny– zabawa inspirowana wierszem Iwony Ró?y Salach

- wys?uchanie wiersza, rozmowa nt. oznak wiosny:

Wielkie zmiany dzi? w ogrodzie,

nie zobaczysz ich na co dzie?.

 Czy s?yszycie, dzieci?

Woda z dachu ciurkiem leci:

 kapu, kap, chlapu, chlap,

 to na pewno wiosny znak!

M?oda trawa ju? uros?a

i w ogrodzie si? zieleni,

taka tylko ro?nie wiosn?,

odcieniami a? si? mieni.

Tam pod p?otem jeszcze ?nieg 

a w nim co to? Kwiatek?

To przebi?nieg, a wi?c wiosna.

Wiosna rz?dzi ?wiatem.

Na stodole w wielkim kole

stoi bia?y bociek, a skowronek tu? nad bo?kiem

?piewa s?odko w locie.

A wi?c, skoro takie zmiany

zachodz? na ?wiecie,

to na pewno przysz?a wiosna,

wiosna przysz?a przecie?!

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-kp-2/mobile/index.html#p=22

Zabawa:

Dziecko biega na palcach – rodzic klaszcze. Podczas pauzy rodzic mówi i pokazuje razem z dzieckiem:

Kropla wody – oboje kucaj? i pukaj? opuszkami palców w pod?og?,

Trawa - unosz? r?ce w gór? i poruszaj? palcami d?oni,

Przebi?nieg - kucaj?, powoli wspinaj? si? na palce, powoli unosz? d?onie w gór?,

Bocian - chodz? po pokoju z wysokim unoszeniem kolan, prostuj? r?ce, uderzaj? d?oni? o d?o? i wypowiadaj? sylaby: kle, kle,

Skowronek - biegaj? po pokoju i poruszaj? r?kami jak ptak skrzyd?ami.

 

6. Zielona fasolka – potrzebne b?d?: s?oik, gaza, gumka recepturka, talerzyk, lignina (lub wata), konewka z wod?, nasiona fasoli. Na przygotowany s?oik  nak?adamy gaz? i mocujemy j? za pomoc? gumki. Dziecko k?adzie na gazie nasiona fasoli i nalewa do s?oika wod? tak, aby fasola by?a lekko w niej zanurzona. Zach?camy dziecko do prowadzenia obserwacji wzrostu fasoli.

7. Zabawa w zielone (mo?na zmienia? kolor). Rodzic g?o?no liczy :raz, dwa, trzy – szukasz Ty. Zadaniem dziecka jest znalezienie w domu przedmiotu w wymienionym kolorze.

8.?wiczenie techniczne – Krzaczki forsycji. Potrzebne b?d?:

Plastelina, nakr?tki na butelki, paski ?ó?tej krepiny, pojemnik, rozcie?czony klej, no?yczki, ma?a ga??zka i p?dzel. Dziecko najpierw ugniata plastelin? i wciska j? do plastikowej nakr?tki np. na butelki. Nast?pnie tnie pasek ?ó?tej krepiny na bardzo w?skie i ma?e paseczki. Maluje ga??zki rzadkim klejem, a nast?pnie oblepia je kawa?kami krepiny. Wk?ada ga??zk? (ga??zki) w nakr?tk? z plastelin?. Gotowe.

9. Nauka piosenki na popularn? melodi? ”Mam chusteczk? haftowan?”, wed?ug Bo?eny Formy.

Dzieci ?miej? si? weso?o,

grzeje mocno s?o?ce,

obudzi?y si? zwierz?ta,

bawi? si? na ??ce.

Ref.: Z kim zata?czy, z kim zata?czy,

zaraz si? dowiemy,

 teraz pi?knie si? k?aniamy i g?o?no klaszczemy.

 II. Dzieci w kole podskakuj?,

ta?cz? i ?piewaj?,

rozgl?daj? si? ciekawie,

wiosenk? witaj?.

 Ref.: Z kim zata?czy…

 

10. ?wiczenia oddechowe – Kwiaty pachn?.

Dziecko ozdabia chusteczki higieniczne kolorowym pisakiem, rysuj?c np. kropeczki. Ka?da chusteczka w innym kolorze.  Rodzic gniot?c formuje kwiatek. Rozk?ada w ró?nych cz??ciach domu. Zadaniem dziecka jest podchodzenie i w?chanie wskazanego kwiatka np. pow?chaj czerwony itd. WA?NE: dziecko  w?cha – wci?gaj?c powietrze nosem, wydychaj?c ustami.

11. Zabawa z elementem równowagi – Nie depcz kwiatów

Wykorzystanie chusteczek z poprzedniej zabawy. Rozk?adamy kwiaty-chusteczki na pod?odze. Zadaniem dziecka jest spacer w?ród kwiatów tak, by ?adnego nie zadepta?. Przechodz?c, dziecko mo?e si? pochyli?, przyjrze? poszczególnym kwiatom i je pow?cha?.

12. Rysowanie kwiatów kredk? po kartce lub kred? po chodniku, przy wierszu El?biety Marii Minczakiewicz.

Rodzic czyta wierszyk i jednocze?nie rysuje na kartce lub chodniku kwiatki. Nast?pnie dziecko koloruje kredk? - kred? kontury rysunków.

Kó?ka ma?e i p?telki,

b?d? kwiatki Petronelki.

S? ?odygi, listki ma?e.

Zrobi? z kwiatów bukiet ca?y!

Kwiatki w?o?? do wazonu,

?eby ?adnie by?o w domu!

 

13. Zabawy konstrukcyjne. Projektowanie ogrodu pe?nego kwiatów. Ró?nego rodzaju klocki, kwiaty z chusteczek higienicznych wykonane wcze?niej. Rodzic  proponuje dziecku zaprojektowanie ogrodu. Dziecko buduje ?cie?ki z ró?nego rodzaju klocków. Obok ?cie?ek, na rabatkach, umieszcza wykonane wcze?niej kwiaty z chusteczek higienicznych.

14. Pokoloruj rysunek wg wzoru

 https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-kp-2/mobile/index.html#p=26

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-kp-2/mobile/index.html#p=28

 

15.  DODATKOWE

Drogie dzieci przygotowa?y?my dla Was, na ka?dy dzie? jedn? kart? pracy. Popro?cie Rodziców aby Wam przeczytali polecenie. UWAGA !!! Ka?dy zrobi tyle, ile mo?e. Zadania s? dodatkowe a ich rozwi?zywanie-wykonanie powinno sprawi? Wam rado?? i satysfakcj?. Mi?ej zabawy 

materia?y pomocnicze