01-05.06.2020

?WI?TO DZIECI

Cel ogólny:

rozwijanie mowy.

porównywanie liczebno?ci zabawek.

umuzykalnienie dzieci.

rozwijanie sprawno?ci manualnej

Cel operacyjny:

Dziecko:

odpowiada na pytania dotycz?ce wiersza.

okre?la, których zabawek jest wi?cej/mniej i o ile wi?cej/mniej.

rozpoznaje piosenki poznane w ci?gu roku.

wykonuje obrazek.

CHWALIPI?TA

"Chwalipi?ta." wiersz I. Suchorzewskiej

 Krótka rozmowa na temat: Co to znaczy, ?e kto? si? chwali?

Czy to ?adnie si? chwali??

 S?uchanie wiersza.

– Patrzcie!

Mam sukienk? w pr??ki,

granatowe, pi?kne wst??ki…

A wy nie!

Mam pier?cionek i korale,

a? pi?? misiów i dwie lale…

A wy nie!

Mam akwarium i chomika,

i zegarek, który cyka…

A wy nie!

I mam jeszcze szklane, nowe

kulki ró?nokolorowe…

A wy nie!

Tak si? chwali,

tak si? chlubi

(nikt w przedszkolu

jej nie lubi).

Tak si? chwali

jak naj?ta!

Czemu? Bo jest

chwalipi?ta.

A wy nie!

Rozmowa na temat wiersza.

Czym chwali?a si? dziewczynka?

Jak nazywamy osob?, która si? tak chwali?

A czy wy si? chwalicie?

 Powtarzanie rymowanki za rodzicem:

My si? nigdy nie chwalimy,

bo to brzydkie jest.

Chwalipi?ty! Nie! Nie! Nie!

 ?wiczenia w Wyprawce plastycznej.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/ks-3l-wyp/mobile/index.html#p=41

str.20 - Dzieci maczaj? ka?dy palec kolejno w farbie innego koloru i odbijaj? go po 3 razy w ?rodku kó?.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/ks-3l-wyp/mobile/index.html#p=45

str. 22  ??czenie kropek kredkami w ró?nych kolorach.

Zabawa dydaktyczna:Misie, lalki i inne zabawki. (mo?emy przygotowa? zabawki)

 Ogl?danie przygotowanych zabawek.

  1. Dzieci nazywaj? zabawki. Dziel?  ich nazwy na sylaby (rytmiczny podzia?), ??czymy t? czynno?? z klaskaniem. Np. lal-ki, mi-sie, sa-mo-cho-dy, pi?-ki, ska-kan-ka.
  2. Liczenie przygotowanych zabawek. Dzieci licz? zabawki, np. jedna skakanka, dwa misie, trzy lalki, trzy pi?ki, cztery samochody.
  3. Segregowanie zabawek wed?ug ich rodzajów. - Dzieci umieszczaj? zabawki w okre?lonych miejscach wed?ug rodzajów. Licz? je i umieszczaj?  kartoniki

z odpowiedni? liczb? kr??ków, czy patyczków przy zabawkach

4. Porównywanie liczebno?ci zabawek. - Dzieci wskazuj?  z najwi?ksz? liczb? zabawek (samochody), a potem – z najmniejsz? liczb? zabawek (skakanka). Porównuj? liczb? misiów i skakanek; misiów i lalek; lalek i pi?ek; pi?ek i samochodów, okre­?laj?c, których zabawek jest mniej/wi?cej, o ile wi?cej/o ile mniej lub czy jest ich tyle samo.

KA?DY LUBI CO? INNEGO

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/kolorowy_start3latek_ksiazka/mobile/index.html#p=44

?wiczenie w ksi??ce, s. 42.   Przesuwanie palcem po czerwonych ko?ach. Okre?lanie, o czym marzy Lalu?. Nazywanie kolorów pozosta?ych kó?.

https://www.mac.pl/piosenki/piosenki-kolorowystart#ks3

Co kto lubi?

S?uchanie piosenki (s?. A. Bernat, muz. B. Kolago).

 

I. Jab?ka w cie?cie lubi Grze?,

a ja wol? budy? je??.

Ka?dy przecie? co innego

ma ulubionego.

II. Grzesiek lubi goni? psa,

ja za pi?k? hopsasa.

Ka?dy przecie? co innego

ma ulubionego.

III. Grzesiek do rakiety wsiad?,

a ja pieszo zwiedzam ?wiat.

Ka?dy przecie? co innego

ma ulubionego.

IV. Ja co? lubi?, a ty nie,

ty co? wolisz, a ja nie.

Ka?dy lubi co innego

i to sprawa jego.

 Rozmowa na temat piosenki.

– Co lubi robi? Grze??

– A wy co lubicie je??, robi??

– Czy wszyscy lubi? to samo je??, robi??

 Wyja?niamy dziecku, ?e ka?dy z nas jest inny, wi?c lubi inne potrawy, inne   zabawy.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/kolorowy_start3latek_karty_pracy2/mobile/index.html#p=40

karta pracy, cz. 2, nr 19. Okre?lanie, co robi Lenka w Dniu Dziecka, jak wygl?da balonik Lenki. Liczenie takich samych baloników.

OBRAZKI NA POCIESZENIE

Ogl?danie zdj?? dzieci ró?nych ras, bawi?cych si? (z kolorowych gazet), ?yj?cych w skrajnych warunkach. Dzieci wypowiadaj? si? na ich temat. Podsumowujemy: ?e wszystkie dzieci, niezale?nie od koloru skóry (rasy), chc? si? bawi?, by? bezpiecznei kochane. (Za?. nr 1 dzieci z ró?nych stron ?wiata).

WIERCIPI?TEK I DZIE? DZIECKA

M. GALICA - s?uchanie opowiadania

    Pewnego s?onecznego ranka Wiercipi?tek, nie budz?c nikogo, wzi?? swój rower i wybra? si? na przeja?d?k? do lasu. Po drodze spotka? znajomego wróbla, który za?wierka?: Ooo! Wiercipi?tek" Wszystkiego najlepszego! – Ale z jakiej okazji? – spyta? zdziwiony Wiercipi?tek, lecz wróbel zd??y? ju? odlecie?. Po chwili, gdy przeje?d?a? ko?o dziupli rudej wiewiórki, ta zawo?a?a: – Zatrzymaj si? na chwil?. Wiercipi?tku" po czym da?a mu woreczek jego ulubionych bukowych orzeszków i doda?a:-Wszystkiego dobrego! – Dzi?kuj?-powiedzia? zdziwiony Wiercipi?tek i pomy?la?: „Dziwne, przecie? urodziny ju? mia?em, czy?by wiewiórka o tym nie wiedzia?a?", ale nic nie powiedzia?, bo nie chcia? by? niegrzeczny. Gdy wraca? do domu opowiedzie? mamie, co go dzi? spotka?o, us?ysza? g?os myszki: – Wiercipi?tku! Wszystkiego najlepszego! Pozdrów te? Wierci?apk? i Wiercinoska! |tu Wiercipi?tek ju? zupe?nie nie wiedzia?, co odpowiedzie?, b?kn?? tylko „dzi?kuj?"i szybko odjecha?. „Dobrze"- my?la? sobie – wiewiórka jeszcze mog?a si? pomyli?, ale ?eby myszka my?la?a, ?e ja, Wierci?apka i Wiercinosek, mamy wspólne urodziny? Co? tu nie gra, oni chyba s? w jakiej? zmowie – musz? spyta? mam?, o co tu chodzi". Gdy zdyszany zajecha? przed dom, a? buzi? otworzy? ze zdziwienia, W ogródku mama z tat? ustawili ma?y stolik, a na nim – wielki tort orzechowy i lemoniad? w wielkim dzbanku. Przy stole czekali ju? Wiercinosekz Wierci?apk?, – Nareszcie jeste?, Wiercipi?tku – ucieszyli si? rodzice, – Dzieci ?yczymy Wam wszystkiego najlepszego z okazji waszego ?wi?ta! Wiercipi?tek spyta? szeptem. Wiercinosku, jakie to dzisiaj ?wi?to? –Jak to?- roze?mia? si? Wiercinosek – Nie wiesz? Dzisiaj jest ?wi?to wszystkich dzieci – Dzie? Dziecka. – Ale ze mnie gapa – pomy?la? Wiercipi?tek, zjadaj?c wielki kawa? tortu.

Sugerowane pytania:

Kogo spotka? po drodze Wiercipi?tek?

Co robi?y zwierz?tka?

O jakim ?wi?cie dowiedzia? si? w domu?

PRACE PLASTYCZNE

 ?wiczenie w Wyprawce plastycznej.

Dzieci maczaj? kolejno ka?dy palec w farbie w innym kolorze i odbijaj? go po trzy razy w ?rodku kó?.

?wiczenie w Wyprawce plastycznej. str. 23

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/ks-3l-wyp/mobile/index.html#p=47

  1. Dzieci ogl?daj? obrazek wie?y z klocków. Porównuj? go z niedoko?czonym obrazkiem po drugiej stronie. Koloruj? niepokolorowane klocki na odpowiednie kolory, ?eby obrazki wy­gl?da?y tak samo.
  2. Wycinanie prostych kszta?tów ze starych gazet.
  3. Wykonanie obrazka na pocieszenie dla kolegi z innego kraju - wyja?niamy, ?e s? dzieci, które nie maj? zabawek, cz?sto s? g?odne i smutne. Tak?e w?ród nich s? dzieci smutne i zmartwione. (za?. nr 2, okre?lanie, które dziecko jest smutne, które zmartwione). Zach?camy dzieci do wykonania obrazka, który po­cieszy?by te dzieci. Dajemy dziecku czarn? kartk? oraz ma?e kawa?ki kolorowego papieru. Zadaniem dzieci jest przyklejenie kolorowych kawa?eczków na kartonie tak, ?eby otrzyma? sylwet? zwierz?tka lub ro?liny.
  4. Uk?adanie patyczków wed?ug podanego wzoru.

ZABAWY RUCHOWE I ?WICZENIA GIMNASTYCZNE

Zabawa ruchowo-na?ladowcza Jestem zabawk?.

Dzieci na?laduj? ruchy zabawek, których nazwy poda? rodzic np. lalki, misia, pajaca.

Zabawa ruchowo- na?ladowcza Bawimy si?. Dzieci na?laduj? ró?ne zabawy, na has?a – nazwy zabaw – podane przez rodzica, np. skakanie przez skakank?, granie w pi?k?, uk?adanie z klocków.

Zabawy przy piosence Co kto lubi?

Zabawa muzyczna Jestem du?y, jestem ma?y.

Spacery- obserwacja zmieniaj?cej si? przyrody

DZIE? DZIECKA

Nie ma dnia, kiedy doro?li nie robiliby wszystkiego, by ich dzieci

by?y radosne, szcz??liwe i bezpieczne.

Nie ma dnia, kiedy dzieci nie wywo?ywa?yby u?miechu na twarzach

doros?ych.

W Dniu Dziecka ka?de dziecko ?mieje si? jeszcze g?o?niej i jeszcze

szczerzej.

Podarujmy im wi?cej powodów do rado?ci, sp?dzaj?c z nimi czas,

bawi?c si? i dokazuj?c.

Tego ?yczymy wszystkim dzieciom, tym ma?ym i tym wi?kszym.

Panie z grupy ?abek: Basia, Gra?ynka, Monika i Renia.

„Kiedy ?mieje si? dziecko, ?mieje si? ca?y ?wiat” - Janusz Korczak

?yczymy Wam wszystkim kochane ?abki cudownego Dnia Dziecka.

Pami?tajcie 1 czerwca to dzie?, kiedy WSZYSTKIE dzieci s? najwa?niejsze.

Ale, ale—dzieci s? najwa?niejsze ca?y czas.

DZIE? DZIECKA / PRAWA DZIECKA

Dzieci to nasz prawdziwy skarb - ka?dy to wie :). Ale dziecko to jest tak?e ma?y cz?owiek, który zaczyna budowa? swoje poczucie to?samo?ci i stara si? znale?? swoje miejsce w ?wiecie. Dziecko - podobnie jak doros?y cz?owiek - ma swoje prawa. Czy dzieci znaj? swoje prawa? Czy je rozumiej?? Zapraszamy do obejrzenia filmu, wys?uchania piosenek, które pozwol? dzieciom zrozumie? m.in. ich prawo do wyra?ania emocji, prawo do mi?o?ci i bezpiecze?stwa, prawo do wyra?ania siebie samego w odpowiedni sposób, prawo do godno?ci i szacunku.

https://www.youtube.com/watch?v=f4tbWJo02q4  film prawa dziecka

https://www.youtube.com/watch?v=Mudintn3BM4  piosenka o prawach

https://www.youtube.com/watch?v=a-PphP4hT4o  prawa dziecka

Barbara Kurek

Pliki do pobrania: