04 - 08.05.2020

Polska, mój dom

Cele ogólne:

rozwijanie mowy

rozwijanie orientacji przestrzennej

rozwijanie sprawno?ci manualnej

Cel operacyjny:

Dziecko:

wypowiada si? na temat swojego domu

porusza si? pod dyktando

wykonuje flag? Polski

wie, ?e stolic? Polski jest Warszawa

TO JEST MÓJ DOM

Budowanie swojego domu z klocków. Opowiadanie o wygl?dzie swojego domu.

S?uchanie rymowanki o domach zwierz?t - propozycja recytacji rymowanki i pokazanie obrazków domów zwierz?t, które s? w niej wymie­nione, je?eli mamy tak? mo?liwo??.

?limak mieszka w muszli,

w kupce li?ci – je?.

Myszka mieszka w norce,

bocian w gnie?dzie. Wiesz?

Pszczó?ka mieszka w ulu,

w budzie mieszka pies.

Ka?dy ma swój domek.

Jaki ty masz? Wiesz?

"Rysunek" - s?uchanie wiersza M. G?ogowskiego

To jest mój dom,

s?o?ce mieszka w nim,

a z komina leci w niebo

kolorowy dym.

To jest mój dom

w?ród zielonych drzew.

Tu? za progiem odpoczywa

Azor, wierny pies.

Na parkanie schn?

gliniane garnki dwa,

w oknie stoi mama,

a na strychu jestem ja.

To jest mój dom,

popatrz tylko sam,

ile tego rysowania mam.

Propozycja - u?o?enie  w ca?o?? obrazka domku podzielonego na czterycz??ci (obrazek wed?ug opisu z wiersza).

 Rozmowa na temat wiersza. Wyja?nienie niezrozumia?ych s?ów i zwrotów: strych, parkan, s?o?ce mieszka w nim.

Propozycje pyta?:

Jak wygl?da dom z wiersza?

Czy d?ugo rysowa?oby si? taki dom? Dlaczego?

Tu mieszkam

Ogl?danie widokówek, zdj?? przedstawiaj?cych wa?niejsze miejsca znajduj?ce si? w miejsco­wo?ci dzieci. Próby rozpoznawania danych miejsc i ich nazywania.

Podawanie nazw miejscowo?ci – miejsca zamieszkania dzieci. Wypowiadanie si? dzieci wed?ug wzoru, np. Nazywam si? Lena Kami?ska. Mieszkam w Kielcach.

2. S?uchanie piosenki Tutaj mieszkamhttps://www.youtube.com/watch?v=_xJ-4YgLVHc

https://www.mac.pl/piosenki/piosenki-kolorowystart#ks3

Propozycje pyta? do wys?uchanej piosenki.

O czym jest piosenka?

Gdzie mieszkacie: na wsi czy w mie?cie?

Jak nazywa si? miejscowo??, w której mieszkacie?

https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A POLSKIE SYMBOLE NARODOWE POLAK MA?Y

Ogl?danie zdj??, widokówek przedstawiaj?cych Warszaw?.

Wyja?niamy, ?e Warszawa jest najwi?kszym miastem w Polsce, nasz? stolic?.

My, Polacy, jeste?my dumni z Warszawy.

 „Wars i Sawa” - s?uchanie opowiadania. W. Chotomskiej

Dawno, bardzo dawno temu, nad brzegiem Wis?y mieszka? m?ody rybak Wars. Którego? dnia, gdy szed? nad rzek?, by zarzuci? sieci, us?ysza? piosenk?:

„Siedem fal mnie strze?e

i siedem b?yskawic.

Kto si? ich nie l?ka,

niech si? tutaj zjawi”.

Piosenk? ?piewa?a dziewczyna. A g?os mia?a tak pi?kny, s?odki i wdzi?czny, ?e Wars nie zawaha? si? ani chwili:

Nie bój si? niczego! – zawo?a?. Wskoczy? do swojej ?odzi i pop?yn??. Ledwo jednak odbi? od brzegu, rozp?ta?a si? straszna burza.

Roztrzaskamy ci wios?a! – sycza?y b?yskawice.

Porw? twoje sieci na strz?py! – rycza? wiatr.

Zatopimy ?ód?! – grozi?y fale.

Ale Wars p?yn?? tak szybko, ?e ani wiatr, ani fale, ani b?yskawice nie mog?y go dogoni?. Kiedy by? ju? na ?rodku rzeki, w?ród wzburzonych fal ujrza? dumn? posta?: pó? ryb?, pó? dziewczyn?. By?a to syrena.

Zdziwi? si? Wars. Podp?yn?? bli?ej, wyci?gn?? r?k?. Syrena poda?a mu tarcz? i miecz. I nagle... zmieni?a si? w pi?kn? dziewczyn?.

Na imi? mam Sawa – powiedzia?a. Teraz ty bro? mnie, rzeki i miasta.

A potem by?o jak w bajce:

– ?yli d?ugo i szcz??liwie

dzielny Wars i pi?kna Sawa.

Ros?o miasto nad Wis?? –

dzielna, pi?kna Warszawa.

Fale p?yn? jak dawniej...

Wiatr powtarza piosenk?.

Jaki herb ma Warszawa?

Syrenk?!

Propozycje pyta? do opowiadania.

Jak mia? na imi? rybak?

Kto ?piewa? piosenk??

Jak mia?a na imi? syrena?

Co podarowa?a syrena Warsowi?

Jak nazywa?o si? miasto, które powsta?o nad rzek? Wis???

 Ogl?danie obrazka warszawskiej Syrenki.

Co przedstawia obrazek?

Co to jest Syrenka?

Ogl?danie Syrenki na herbie Warszawy - ilustracje do tematu na dole strony

1. ?wiczenie analizy i syntezy wzrokowej.

Dzieci sk?adaj? w ca?o?? podzielony na cz??ci obrazek warszawskiej Syrenki (wed?ug wzoru).

PROPOZYCJE PRAC PLASTYCZNYCH 

Karta pracy, cz. 2, nr 13.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/kolorowy_start_3latek_karty_pracy_cz2/mobile/index.html#p=29

Rysowanie drogi Lenki z tat? i Lalusiem do domu. Opowiadanie o domach, które mijali.

Rysowanie swojego domu.

Karta pracy, cz. 2, nr 14.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/kolorowy_start_3latek_karty_pracy_cz2/mobile/index.html#p=30

Ogl?danie flagi Polski. Kolorowanie rysunku flagi wed?ug wzoru.

Wykonanie flagi Polski.

1. Przypomnienie wygl?du flagi Polski.

Jak wygl?da flaga Polski?

Zapoznanie ze sposobem wykonania pracy.

Dajemy dziecku dwa prostok?tne papierowe kawa?ki kartki tego samego rozmiaru w kolorach czerwonym i bia?ym oraz pasek papieru w kolorze br?zowym. Zadaniem dzieci jest u?o?enie z nich flagi Polski i przyklejenie jej na kartce.

PROPOZYCJE ZABAW I ?WICZE?

  1. Zabawa orientacyjno-porz?dkowa Dzieci do domu – dzieci na spacer.

Wyznaczamynp. skakank? domu  dla dzieci.  Na has?o Dzieci na spacer, dzieci wychodz? z domów i spaceruj?. Gdy us?ysz? has?o Dzieci do domu – wracaj? do swoich domów.

  1. Budowanie z klocków ró?nych domków dla wybranych zabawek.

Id? do przodu, do ty?u, w bok – poruszanie si? pod dyktando rodzica.

  1.  ?wiczenie r?k. 

Podnie?cie r?ce do góry.

Opu??cie r?ce w dó?.

Wyci?gnijcie r?ce do przodu.

Przenie?cie r?ce do ty?u.

PORUSZAM SI? WED?UG POLECE?

  1.  Zabawa Poruszaj si? wed?ug polecenia. Ustawiamy w dwóch rz?dach du?e pojemniki po jogurtach. W ka?dym rz?dzie s? cztery pojemniki. Pod jednym z ostatnich pojemników l chowamy cukierki lub do decyzji rodziców inn? rzeczdziecko staje przed jednym rz?dem pojemników. Mówimy np.: Wykonaj jeden krok do przodu. Jeste? przy pojemniku. Teraz przejd? w bok (do równoleg?ego pojemnika), potem dwa kroki do przodu i znowu w bok… itd., a? dziecko dojdzie do pojemnika z cukierkami.  Je?eli w domu jest rodze?stwo mo?emy bawi? si? wspólnie. Ka?de kolejne dziecko b?dzie zaczyna?o od miejsca, w którym zako?czy?o poprzednie dziecko.
  2.  Zabawa Idziemy wszyscy. Dziecko s?ucha polece? rodzica. Id? dwa kroki prosto, jeden krok w bok, trzy kroki do przodu, jeden krok do ty?u, cztery kroki do przodu, jeden w bok… itd.
  3.  Zabawa kolorowymi, skakankami, sznurkami. Dzieci poruszaj? si?  ze sznurkiem, skakank? w sposób okre?lony przez rodzica: ci?gn? go za sob?, trzymaj? przed sob?, owijaj? wokó? cia?a, przeskakuj? przez niego…
  4.  Zabawa Gdzie jest schowana flaga?  chowamy  cztery ma?e papierowe flagi Polski. Dzieci szukaj? ich, a po odna­lezieniu okre?laj? miejsce schowania, u?ywaj?c odpowiednich przyimków: na, obok, pod, przed…

DODATKOWE ZABAWY

„Lataj?ce woreczki” ? przygotuj kilka woreczków wype?nionych ry?em lub kasz?. Popro?, aby dziecko przemie?ci?o si? z jednego do drugiego ko?ca pokoju z woreczkiem u?o?onym kolejno na ró?nych cz??ciach cia?a – g?owie, ramieniu, d?oni wyci?gni?tej do przodu, stopie itp. W drugiej cz??ci zabawy u?ó? na pod?odze ze skakanki, sznurka lub w?óczki okr?g lub kilka okr?gów jeden w drugim. Ustal lini? pocz?tkow?, popro? dziecko, aby stan??o na linii, a nast?pnie wrzuci?o woreczki do okr?gu (w wypadku kilku okr?gów – do najmniejszego). Mo?ecie ustali? punktacj? za celny rzut, wspólnie przelicza? zdobyte punkty, porównywa? liczb? punktów zdobytych przez ró?ne osoby. Zabawa kszta?tuje równowag? i celno?? dziecka, a przeliczanie zdobytych punktów jest doskona?? okazj? do kszta?towania umiej?tno?ci matematycznych.

 „Wzory z zapa?ek” ? przygotuj ok.20 zapa?ek. Popro? dziecko, aby roz?o?y?o zapa?ki na dwie cz??ci tak, ?eby w ka?dej cz??ci by?o tyle samo zapa?ek (dziecko mo?e rozk?ada? kolejno zapa?ki mówi?c „ta jest dla ciebie, ta jest dla mnie”). Z zapa?ek z jednego zbioru u?ó? wzór, popro?, aby dziecko u?o?y?o taki sam z zapa?ek z drugiego zbioru. W zale?no?ci od mo?liwo?ci dziecka mo?esz wykorzysta? mniej lub wi?cej zapa?ek. Przed przyst?pieniem do zabawy mo?esz poprosi? dziecko, aby pomalowa?o zapa?ki farbami – zapa?ki w obu zbiorach powinny by? pomalowane w taki sam sposób, aby mo?na by?o u?o?y? wzór, a nast?pnie go odtworzy?. Pierwsza cz??? zabawy – rozk?adanie zapa?ek na dwie cz??ci, ich przeliczanie i porównywanie liczebno?ci – kszta?tuje umiej?tno?ci matematyczne. W drugiej cz??ci – uk?adaniu zapa?ek wed?ug wzoru – dziecko kszta?tuje spostrzegawczo?? (dzi?ki czemu przygotowuje si? do nauki rozpoznawania liter) oraz sprawno?? r?k (niezb?dn? do nauki pisania).

„A jak aparat” ? podaj dziecku dowoln? g?osk?, a nast?pnie popro?, aby wymieni?o jak najwi?cej s?ów, które si? ni? rozpoczynaj? (np. na g?osk? a: aparat, ananas, antena). Zach?? do wyklaskania ka?dego s?owa – podzielenia go na sylaby (np. a-pa-rat, a-na-nas, an-te-na). W trudniejszym wariancie zabawy (dla starszych dzieci) mo?esz poprosi? dziecko o odgadni?cie s?owa na podstawie kolejno wypowiadanych g?osek, np. a-p-a-r-a-t, a-n-a-n-a-s, a-n-t-e-n-a). Zabawa rozwija umiej?tno?ci analizy i syntezy s?uchowej (dzielenie s?owa na cz??ci oraz sk?adanie s?owa z cz??ci), które s? niezb?dne w nauce czytania.