06 - 10.04.2020

Witam serdecznie i przedstawiam propozycj? aktywno?ci na bie??cy tydzie?. Wykonujemy tyle ile mo?emy. W zale?no?ci od ch?ci i mo?liwo?ci Waszego dziecka. W tym trudnym dla nas czasie ?ycz? Pa?stwu spokojnych iprzede wszystkim zdrowych ?wi?t.

Pozdrawiam Barbara Kurek

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO –DYDAKYTYCZNEJ

W GRUPIE 3-LATKI TYDZ. 6.04-10.04.

                           WIELKANOC

1. Porozmawiajmy  na temat przed?wi?tecznych porz?dków w domach.

 1. w domach robione s? teraz porz?dki?
 1. robi? rodzice?

2. Zabawa ruchowo-na?ladowcza przy piosence o krasnoludkach 

Dzieci s?uchaj? piosenki i na?laduj? ruchy sprz?taj?cych krasnoludków.

Pod czerwonym grzybkiem, przy krzaczku poziomek,

maj? krasnoludki swój malutki domek. (bis)

Domek cho? malutki zawsze jest czy?ciutki.

Sprz?taj? w nim co dzie? ma?e krasnoludki. (bis)

Jeden myje okna, drugi ?ciera kurze,

trzeci wielk? miot?? zamiata podwórze. (bis)

 

3. Porozmawiajmy  na temat wielkanocnych zwyczajów

- jak przygotowujemy si? do ?wi?t Wielkanocnych? (porz?dki przed?wi?teczne, wysy?anie kartek ?wi?tecznych, ?wi?cenie palmy wielkanocnej)

- jakie znasz tradycje ?wi?t Wielkanocnych? (?wi?cenie koszyka, robienie pisanek, bia?y obrus, wielkanocne ?niadanie, ?migus-dyngus).

Je?eli dzieci b?d? mia?y trudno?? z podaniem zwyczajów ?wi?tecznych,

mo?emy pomóc zagadkami np.

 1. Wysy?amy je tym, z którymi nie mo?emy by? w ?wi?ta, a których darzymy szczególn? mi?o?ci? i sympati?, ?ycz?c zdrowych, pogodnych

?wi?t (kartki ?wi?teczne)

 1. ?wiecimy je na tydzie? przed Wielkanoc?. S? barwne, kolorowe zrobione z ga??zek wierzby, bazi lub sztucznych kwiatów (palma wielkanocna)
 2. Przewa?nie jest bia?y i na stole le?y .K?ad? na nim sztu?ce, stawiaj? talerze (obrus)
 3.  Jak si? nazywa jajko malowane co na Wielkanoc si? przydaje (pisanka)
 4. ?ó?ciutkie kuleczki za kurk? si? tocz?. Kryj? si? pod skrzyd?a, gdy wroga zobacz? (kurcz?tka)
 5. Upleciony ze s?omy, wikliny ch?tnie nosi owoce, jarzyny. Grzyby te? z lasu przyniesie oraz pisanki i baranka poniesie czasem. (koszyk)
 6. Ma d?ugie uszy futerko puszyste. Ze smakiem chrupie marchewk? i sa?aty listek. (zaj?c)

 

4.Ogl?danie kartek o tematyce zwi?zanej ze ?wi?tami wielkanocnymi.

 1. w domu s? kartki ?wi?teczne).

5. Koszyczek wielkanocny: Co wk?adamy do koszyczkarozmowa o znaczeniu potraw:

Baranek - zwyci?stwo Chrystusa, który jak ofiarny baranek odda? swoje ?ycie za ludzi, by nast?pnie zmartwychwsta? i odnie?? zwyci?stwo nad grzechem, z?em i ?mierci?.
Jajka – symbol ?ycia

W?dlina– symbol zdrowia,
Chleb – symbol dobrobytu i szcz??cia, symbol Cia?a Chrystusa.
Sól – odstraszenie od z?a,
 

6. S?uchanie wiersza J. Koczanowskiej pt.

„Wielkanoc”

W wielkanocnym koszyczku,

przystrojonym pi?knie,

k?óci?y si? pisanki o najlepsze miejsce.

          Ka?da chcia?a spoczywa? tu? obok rze?uchy,

    zielonej i puszystej jak mi?kkie poduchy.

      Wtem do akcji wkroczy? cukrowy baranek,

           zjad? zielon? rze?uch?, przerwa? spór pisanek.

Rozmowa na temat wiersza:

− Co robi?y pisanki w koszyczku wielkanocnym?

− O co si? k?óci?y?

 − Jak sko?czy? si? spór?

 

7. Opowiadanie pt. „Bajeczka wielkanocna”A. Galicy.
Wiosenne s?o?ce tak d?ugo ?askota?o promykami ga??zki wierzby, a? zaspane wierzbowe Kotki zacz??y wychyla? si? z p?czków.
- Jeszcze chwilk? – mrucza?y wierzbowe Kotki – daj nam jeszcze pospa?, dlaczego musimy wstawa??
A s?o?ce suszy?o im futerka, czesa?o grzywki i mówi?o:
- Tak to ju? jest, ?e wy musicie by? pierwsze, bo za par? dni Wielkanoc, a ja mam jeszcze tyle roboty.
Gdy na ga??ziach siedzia?o ju? ca?e stadko puszystych Kotków, S?o?ce pow?drowa?o dalej. Postuka?o z?otym palcem w skorupk? jajka – puk-puk i przygrzewa?o mocno.
- Stuk-stuk – zastuka?o co? w ?rodku jajka i po chwili z p?kni?tej skorupki wygramoli? si? malutki, ?ó?ty Kurczaczek.
S?o?ce wysuszy?o mu piórka, na g?owie uczesa?o ma?y czubek i przewi?za?o czerwon? kokardk?.
- Najwy?szy czas – powiedzia?o – to dopiero by?oby wstyd, gdyby Kurcz?tko nie zd??y?o na Wielkanoc.
Teraz S?o?ce zacz??o rozgl?da? si? dooko?a po ??ce, przeczesywa?o promykami ?wie?? traw?, a? w bru?dzie pod lasem znalaz?o ?pi?cego Zaj?czka. Z?apa?o go za uszy i wyci?gn??o na ??k?.
- Ju? czas, Wielkanoc za pasem – odpowiedzia?o S?o?ce – a co to by by?y za ?wi?ta bez wielkanocnego Zaj?czka? Popilnuj Kurczaczka, jest jeszcze bardzo malutki, a ja pójd? obudzi? jeszcze kogo?.
- Kogo? Kogo? – dopytywa? si? Zaj?czek, kicaj?c po ??ce.
- Kogo? Kogo? – popiskiwa?o Kurcz?tko, staraj?c si? nie zgubi? w trawie.
- Kogo? Kogo? – szumia?y rozbudzone wierzbowe Kotki.
A S?o?ce w?drowa?o po niebie i rozgl?da?o si? doko?a, a? zanurzy?o z?ote r?ce w stogu siana i zacz??o z kim? rozmawia?.
- Wstawaj ?pioszku – mówi?o – ba?, ba?, ju? czas, ba?, ba?.
A to „co?” odpowiedzia?o mu g?osem dzwoneczka : dze?-dze?, dze?-dze?.
Zaj?czek z Kurcz?tkiem wyci?gali z ciekawo?ci szyje, a wierzbowe Kotki pierwsze zobaczy?y, ?e to „co?” ma ?liczny bia?y ko?uszek i jest bardzo ma?e.
- Co to? Co to? – pyta? Zaj?czek.
- Dlaczego tak dzwoni? – piszcza? Kurczaczek.
I wtedy S?o?ce przyprowadzi?o do nich ma?ego Baranka ze z?otym dzwonkiem na szyi.
- To ju? ?wi?ta, ?wi?ta, ?wi?ta – szumia?y wierzbowe Kotki, a S?o?ce g?aska?o wszystkich promykami, nuc?c tak? piosenk?:

W Wielkanocny poranek
Dzwoni dzwonkiem Baranek,
A Kurcz?tko z Zaj?cem
Podskakuj? na ??ce.
Wielkanocne Kotki,
Robi?c miny s?odkie,
Ju? wyjrza?y z p?czka,
Siedz? na ga??zkach.
Kiedy b?dzie Wielkanoc
Wierzb? pytaj?

 

Rozmowa na temat opowiadania:
 Co robi?o s?onko?
Kogo obudzi?o jako pierwsze, drugie, ... ?
 Dlaczego s?onko budzi?o bazie, kurczaczka, zaj?czka i baranka?
Jakie ?wi?ta zbli?aj? si? do nas wielkimi krokami?

 

8.Tu pisanka, tam pisanka – ?wiczenia matematyczne.

 Zabawa Gdzie s? pisanki?

Chowamy kilka sylwet jajek lub pisanki. Dzieci odszukuj? je i okre?laj? miejsce ich schowania.  Liczenie pisanek.

 

OBSERWACJE

1. Obserwowanie wysiewu owsa do ziemi i rze?uchy na mokrej wacie.

Ziarno owsa mo?na wcze?niej namoczy? w wodzie, by szybciej wykie?kowa?o.

2. Ogl?danie rozbitego jajka, nazywanie jego cz??ci – bia?ko i ?ó?tko.

 

PROPOZYCJE ZABAW I ?WICZE?

 ?wiczenia oddechowe – dmuchanie przez rurki do napojów na kuleczki z waty tak, aby si? turla?y.

 ?wiczenia oddechowe i narz?dów artykulacyjnych.

 1. nadmuchiwania balonika.
 2. zlizywania czekolady z warg.
 3. z?bów poprzez dotykanie ich j?zykiem.
 4. j?zyka do przodu i cofanie w g??b jamy ustnej.

?wiczenie analizy i syntezy wzrokowej – sk?adanie w ca?o?? poci?tych kartek ?wi?tecznych.

?wiczenia graficzno-ruchowe.

Dzieci wspólnie z rodzicem kre?l? w powietrzu kszta?t du?ego jajka, mówi?c przy tym rymowank?: Jajeczko, jajeczko, b?dziesz pisaneczk?.

 

Zabawa ruchowa zr?czno?ciowa – Przenosimy jajko. Pi?eczka pingpongowa na?laduje jajko. Dzieci kolejno przenosz? na ?y?ce jajko, staraj?c si?, ?eby nie spad?o z ?y?ki.

Zabawa ruchowa z wykorzystaniem rymowanki.

Dzieci id?c z rodzicem po kole, powtarza tekst rymowanki i kre?li w powietrzu r?kami owale – jajka.

Pisanki, pisanki, jajka kolorowe:

niebieskie, czerwone i pomara?czowe.

 

Zabawa O której pisance opowiadam?

Opisujemy s?owami dowoln? pisank?. Zadaniem dzieci jest wskazanie odpowiedniej pisanki.

 

Zaj?czki – zabawa ruchowa. Dzieci s? zaj?czkami, skacz? skokami zaj?czymi. Na sygna? kul? si?, zwijaj? w k??buszki ?pi?.

 

ZABAWY PLASTYCZNE

Ozdabianie sylwet jajek wzorami malowanymi palcami.

Ozdabianie szablonu jajka przyprawami (pieprz, sól, majeranek, zio?a itp.)

Wykorzystanie kolorowanek wg ch?ci i mo?liwo?ci dzieci

Kolorowanie rysunku koszyczka wielkanocnego
 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/ks-3l-kp-cz2.pdf pisanka

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/ks-3l-wyp/mobile/index.html#p=24 str. 12 wykonaj kurczaczka

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/kolorowy_start_3latek_ksiazka/mobile/index.html#p=36 historyjka obrazkowa str. 34 wskazywanie w?a?ciwego obrazka