08-12.06.2020

Moje podwórko

Cel ogólny:

rozwijanie mowy.

rozwijanie umiej?tno?ci liczenia.

umuzykalnienie dzieci.

rozwijanie sprawno?ci manualnej.

rozwijanie mowy i my?lenia.

Cel operacyjny:

Dziecko:

odpowiada na pytania dotycz?ce opowiadania.

liczy w zakresie czterech.

porusza si? rytmicznie przy muzyce

maluje rysunek pi?ki.

rozwi?zuje zagadki.

W piaskownicy

„Jak Wojtek szuka? przyjaciela”. S?uchanie opowiadania E. Pa?asz

1. Rozmowa na temat zachowania si? w piaskownicy.

Jak nale?y bawi? si? w piaskownicy?

Jak nale?y zachowywa? si? w piaskownicy?

Czego nie nale?y robi?, je?eli chcemy, by inni si? z nami bawili?

Czy przyjemniej jest bawi? si? z koleg?, czy samemu?

2. S?uchanie opowiadania.

Pewien ch?opczyk, Wojtu?, nie mia? kolegów. Po prostu nie wiedzia?, jak ich znale??. Co tu robi?? My?la?, my?la?, a? wymy?li?. Podejdzie do ch?opaka i z ca?ej si?y go uderzy. Ch?opiec zobaczy, jaki Wojtu? jest silny, i si? zaprzyja?ni. Jak pomy?la?, tak zrobi?. Ale ch?opiec si? rozrycza?, a potem Wojtek za kar? dwa dni nie chodzi? na podwórko.Wymy?li? nast?pny sposób. Podejdzie do ch?opca i zabierze mu zabawk?. Ch?opiecpomy?li, ?e Wojtu? te? chce si? bawi?, i zostan? przyjació?mi. Ale tamten ch?opiec powiedzia?: „Nie przeszkadzaj” i chcia? odebra? swoj? kopark?. Poniewa? Wojtek nie chcia? odda?, zacz?li si? sypa? piaskiem, a potem Wojtek nie ogl?da? telewizji przez dwa dni.

Wojtek wymy?li? trzeci sposób. We?mie swoj? naj?adniejsz? zabawk?, nowy samochód terenowy, jak prawdziwy, tylko mniejszy, i b?dzie si? bawi?. Tamten ch?opiec te? b?dzie chcia? si? pobawi? i zostan? przyjació?mi. No i sz?o ca?kiem dobrze, ch?opiec szala? z d?ipem po ca?ej piaskownicy, ale Wojtek nagle si? rozmy?li? i zabra? swoj? zabawk?. Tamten si? obrazi? i zdzieli? Wojtusia kopark?. Wojtu? odda?, i tym razem nie jad? s?odyczy przez dwa dni.

I znowu Wojtek nie mia? przyjaciela. Nie to nie. Poszed? zje?d?a? na zje?d?alni. Zje?d?a, a? tu mu co? wyl?dowa?o na g?owie. Us?ysza? g?o?ny ?miech. To jaka? dziewczynka p?dzi za nim i chce go prze?cign??. O nie! Wojtek pierwszy dopad? drabinki, pierwszy si? wspi??, pierwszy zje?d?a, ale ona nie czeka, tylko za nim.

I znowu ma j? na g?owie.

Wojtek, niewiele my?l?c, za ni? i teraz on jej na g?ow?. A ta si? ?mieje, ma?o nie p?knie, i wo?a:

Ale super! Jak si? nazywasz? Bo ja Kalinka!

A ja Wojtek! Kto pierwszy w piaskownicy?

Ja!

Nie, w?a?nie, ?e ja!

W piaskownicy razem budowali zamek, ale Kalinka potem zacz??a robi? do?ek i troch? si? pok?ócili, co wi?ksze: do?ek czy zamek. Na szcz??cie tak si? pchali, ?e zamek si? zrobi? ca?kiem malutki, a do?ek znikn??, wi?c zacz?li si? ?mia?. No i jeszcze troch? sobie pobiegali naoko?o wszystkich dzieci, wrzeszcz?c wniebog?osy i trzeba by?o i?? do domu. Szkoda.

Odt?d Wojtek bawi? si? z Kalink?. I do tego przesta? szuka? przyjaciela. Jak my?lisz, dlaczego?

3. Rozmowa na temat opowiadania.

Jak Wojtu? szuka? przyjaciela?

Czy dobrze robi?? Czy tak nale?y bawi? si? z innymi dzie?mi?

Jak pozna? Kalink??

Czy ona jest jego przyjacielem?

Karta pracy, cz. 2, nr 20. https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/kolorowy_start_3latek_karty_pracy_cz2/mobile/index.html#p=2

Rysowanie po ?ladzie; odpowiadanie na pytania, do kogo jedzie Lenka i do kogo biegnie Lalu?.

Karta pracy, cz. 2, nr 21.https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/kolorowy_start_3latek_karty_pracy_cz2/mobile/index.html#p=2

Rysowanie po ?ladach drugiej po?owy rysunku wiaderka, ?opatki i foremki – jab?uszka. Kolo­rowanie rysunku.

Liczymy babki

?wiczenia w ksi??ce, s. 43.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/kolorowy_start_3latek_ksiazka/mobile/index.html

Odszukiwanie na du?ym obrazku babek z piasku wykonanych foremkami, które s? pod obraz­kiem. Liczenie babek ka?dego rodzaju.

Babki z piasku – ?wiczenia w liczeniu.

Je?eli jest mo?liwo??, mo?na pój?? z dzieckiem do piaskownicy. Dziecko wybiera sobie fo­remk? do piasku.Rodzic mówi dziecku zadania, a on ilustruj? je za pomoc? babek z piasku i podaje wyniki np. Zrób cztery babki. Policz je g?o?no. Usu? dwie babki. Ile babek zosta?o? Po­licz je.Zrób dwie babki. Policz je g?o?no. Dorób jeszcze dwie babki. Ile masz razem babek? Policz je.Zrób trzy babki. Policz je g?o?no. Usu? jedn? babk?. Ile babek zosta?o? Policz je g?o?no itp., Je?eli nie mamy mo?liwo?ci wyj?cia do piaskownicy, mo?emy zabaw? w liczenie zast?pi? zabawkami.

Z motylem na g?owie

https://www.youtube.com/results?search_query=kolorowy+plac+zabaw+piosenka piosenki do s?uchania plac zabaw

„Z motylem na g?owie”(s?. i muz. K. Bo?ek-Gowik).  S?uchanie piosenki

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/kolorowy_start_3latek_ksiazka/mobile/index.html

I. Ma?y cz?owiek tak jak ja te? zachcianki swoje ma.

Wi?c wam powiem bardzo szczerze: lubi? je?dzi? na rowerze.

Ref.: Jad? na rowerze z tat?, wokó? nas zielone lato.

Motyl usiad? mi na g?owie, pluszcze woda w le?nym rowie.

Jad? sobie dwa rowery, b?yszcz? w s?o?cu ko?a cztery.

Z tat? nigdy si? nie boj?, tak nam dobrze jest we dwoje.

II. Czapka z daszkiem kryje mnie, na tej czapce kropki dwie.

A na nosie, to nie czary, na s?oneczko okulary.

Ref.: Jad? na rowerze

III. Jedzie ze mn? pluszak pies, w torbie co? pysznego jest.

?uj? gum?, mru?? oczy, a mój rower wci?? si? toczy.

Ref.: Jad? na rowerze…

2. Rozmowa na temat piosenki.

Na czym lubi je?dzi? dziecko z piosenki?

Z kim je?dzi?

Gdzie usiad? mu motyl?

Co ma na nosie?

Co z nim jedzie?

Czy lubicie je?dzi? na rowerze?

Zabawa przy piosence Z motylem na g?owie

Zabawa z wykorzystaniem rymowanki.

Jakie pi?kne to podwórko,

zielone pod bia?? chmurk?.

Dzieci mówi? rymowank? w ró?nych pozycjach: stoj?c na palcach, le??c, w przysiadzie.

Skacz?ca pi?ka

?wiczenia artykulacyjne.

Rodzic mówi, a dziecko wykonuje ?wiczenia.Podnie? jedn? r?k?, wyprostowan?, do góry i wdychaj powietrze nosem. Potem opusz­czaj r?k? i wydychaj powietrze.To samo ?wiczenie powtórz z drug? r?k?.

Uciszajmy siebie nawzajem, mówi?c niezbyt g?o?no: ciii… ciii… ciii

Nadgryzaj lekko z?bami górn? warg?, a potem – doln?.Nadymaj policzki, a potem szybko wypu?? z nich powietrze.

S?uchanie fragmentu wiersza Doroty Gellner„Pi?ka”.

Po cichutku, po kryjomu

wyskoczy?a pi?ka z domu.

Hop! Hop! W gór?! W dó?!

Przeskoczy?a ?wiata pó?.

Zatrzyma?a si? pod p?otem,

zata?czy?a z burym kotem.

Hop! Hop! Raz i dwa!

Obudzi?a z?ego psa.

Rozmowa na temat wiersza

O czym jest wiersz?

Co zrobi?a pi?ka?

Gdzie si? zatrzyma?a?

Poka? r?k? gór?, a potem – dó?, tak jak skaka?a pi?ka.

?wiczenia w ksi??ce, s. 44.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/kolorowy_start_3latek_ksiazka/mobile/index.html

Ogl?danie po trzy zdj?cia przedmiotów. Wskazywanie w?ród nich zdj?cia, które nie pasuje do pozosta?ych.

 

Co jest na naszym podwórku?

Rozwi?zywanie zagadek zwi?zanych tematycznie z podwórkiem.

1. S? na nich hu?tawki
?awki i drabinki.
Latem si? tu bawi?,

ch?opcy i dziewczynki. (plac zabaw)

2. Na czym je?dzisz weso?o?
I kr?cisz si? wko?o? (karuzela)

3. Ma?a deseczka
na d?ugim sznurze.
Raz jeste? na dole, ·raz jeste? na górze. (hu?tawka)

4. Kolorowa kula,

trzeba j? nadmucha?,

by przez ca?e lato
turla? j? i rzuca?. (pi?ka)

Po rozwi?zaniu zagadki dzieci okre?laj?, jak mo?na si? bawi? pi?k? na podwórku. Wyja?niaj? te?, dlaczego nie powinno si? tego robi? w domu.

 

Zagadka ruchowa - Dzieci rozwi?zuj? zagadk? ruchow?. Rodzic na?laduje jazd? na rowerze – trzyma sztywno kierownic?, unosi wysoko kolana i na?laduje peda?owanie. Zadaniem dzieci jest odgadni?cie, na jakim poje?dzie rodzic na?laduje jazd?. Potem dzieci te? na?laduj? jazd? na rowerze.

 

?wiczenia w liczeniu.

Przygotowujemy obrazki z ró?n? liczb? elementów za?. nr 1, 2, 3, 4.  Dzieci licz?, ile elementów znaj­duje si? na danym obrazku, podaj? ich liczb? i pokazuj? odpowiedni? liczb? palców.

 

Prace plastyczne

1. Lepienie wa?eczków z plasteliny. Robienie z nich ró?nych kompozycji.

Malowanie rysunku pi?ki.

2. ?wiczenia w Wyprawce plastycznej.

Wycinanie kolorowych pasków. Uk?adanie z nich dowolnych kompozycji. Nazywanie swoich prac.

3. Dzieci dostaj? rysunki pi?ki. Najpierw na?laduj? malowanie na sucho, staraj?c si? dotyka? rysunku ko?cem p?dzla. Potem maluj? rysunek farb? w wybranym kolorze. (Prosz? zwróci? uwag? na prawid?owe trzymanie p?dzla).

 

Zabawy i ?wiczenia ruchowe

1.Zabawa ruchowa z wykorzystaniem kolorowych kr??ków.

Dzieci spaceruj? trzymaj?c kr??ki (plastikowy talerzyk) nad g?owami, potem przed sob?, za sob?, obok siebie. Tak samo robi? w pozycji siedz?cej. Rodzic mówi, gdzie ma by? kr??ek.

2.Zabawa ruchowo-na?ladowcza Na podwórku.

Rodzic podaje nazwy zabaw na podwórku, a dzieci na?laduj? te zabawy. Np. zabawy w piaskownicy, jazd? na rowerze, bieganie.

Zabawy w piaskownicy z u?yciem ?opatek, wiaderek, foremek

3. Zabawa Lustro.

Ka?de dziecko bierze kr??ek (talerzyk plastikowy), który spe?nia rol? lustra. Dzieci robi? ró?ne miny do swoich luster. Potem na?laduj? miny, które pokazuje rodzic. Staraj? si? okre?li?, jakie emocje przedstawiaj? miny rodzica.

4.Zabawa ruchowa z elementem podskoku – Skacz?ca pi?ka.

Dzieci na?laduj? podskakuj?c? pi?k?: szybko, a potem – wolno

Zabawy dodatkowe dla ch?tnych

Uciekaj?ca pi?ka”- ?wiczenie rozci?ga mi??nie grzbietu i wzmacnia mi??nie brzucha.

? przygotuj dmuchan? pi?k?. Popro? dziecko, aby usiad?o na pod?odze w siadzie prostym (z wyprostowanymi nogami). Po?ó? pi?k? obok dziecka i popro?, aby przeturla?o j? doko?a siebie, nie zginaj?c nóg. Powtórz ?wiczenie kilka razy. Nast?pnie umie?? pi?k? mi?dzy stopami dziecka. Popro?, aby si? po?o?y?o i poda?o pi?k? nogami do r?k, a nast?pnie usiad?o i ponownie umie?ci?o pi?k? mi?dzy stopami. Powtórz ?wiczenie kilka razy. Na koniec umie?? pi?k? mi?dzy zgi?tymi kolanami dziecka. Popro? dziecko, aby trzymaj?c pi?k? kolanami unios?o biodra do góry. Powtórz ?wiczenie kilka razy.

„Domowe klasy” - Podawanie nazw przedmiotów w wylosowanym kolorze rozwija wyobra?ni? i zakres s?ownictwa

dziecka. Zabawa ruchowa – skakanie po polach – to dobre ?wiczenie gimnastyczne.

? u?ó? na pod?odze kratownic? 2 x 2 lub 3 x 3 pola. Mo?esz wykorzysta? sznurek lub ta?m? malarsk?. Pola powinny by? takiej wielko?ci, aby dziecko mog?o swobodnie stan?? w jednym z nich. W ka?dym polu u?ó? kartk? pokolorowana przez dziecko na jeden dowolny kolor np. czerwony, zielony, niebieski, ?ó?ty, pomara?czowy, ró?owy, fioletowy, czarny, z?oty. Popro? dziecko, aby zgniot?o mocno jedn? kartk? i stan??o przed kratownic?. Zach??, aby rzuci?o zmi?t? kartk? na kratownic? i wylosowa?o kolor. Nast?pnie skaka?o kolejno na wszystkie pola i na ka?dym polu wypowiada?o nazw? przedmiotu (lub zwierz?cia, ro?liny), który jest w wylosowanym kolorze.

 

Pliki do pobrania: