11-15.05.2020

??ka wiosn?

Cele ogólne:

- rozwijanie mowy

- rozwijanie umiej?tno?ci liczenia

- umuzykalnienie dzieci

- rozwijanie sprawno?ci manualnej

- rozwijanie mowy

Cele operacyjne:

Dziecko:

- odpowiada na pytania dotycz?ce wiersza

- liczy w zakresie czterech

- porusza si? rytmicznie przy muzyce

- koloruje rysunek ula i nakleja zdj?cia pszczó?

- opowiada historyjk?

Poznajemy wybrane kwiaty ??kowe.

Rodzic  mówi rymowank? i pokazuje obrazki wymienionych kwiatów.

Rosn? na ??ce kwiatów tysi?ce:

czerwone maki, niebieskie chabry,

jaskry ?ó?te jak s?o?ce

i stokrotki pachn?ce.

Rytmiczne dzielenie  nazw kwiatów: ma-ki, cha-bry, jas-kry, sto-kro-tki.

"Zielone ?abki". S?uchanie wiersza E. Stadtmüller

Zielone ?abki

nad zielonym stawem

urz?dzi?y sobie

zielon? zabaw?.

W zielone si? listki

?licznie wystroi?y

i w zielonej trawie

walczyka ta?czy?y.

A kiedy pod wieczór

by?y ju? zm?czone,

to z pasikonikiem

zagra?y w… zielone.

 Rozmowa na temat wiersza.

Co urz?dzi?y sobie ?abki nad zielonym stawem?

W co wystroi?y si? ?abki?

Co robi?y, gdy by?y zm?czone?

Owady na ??ce

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/kolorowy_start_3latek_ksiazka/mobile/index.html#p=40

?wiczenia w ksi??ce s.38

Ogl?danie obrazka. Liczenie motyli fruwaj?cych nad ??k?, a potem siedz?cych na kwiatach.

Wiosn? na ??ce – ?wiczenia w liczeniu.

Je?eli mamy mo?liwo?? mo?emy przygotowa? sylwety kwiatów z kolorowego papieru b?d? bibu?y: cztery maki, trzy chabry, dwa jaskry i trzy stokrotki.

 Liczenie kwiatów.

Ile jest maków?

Ile jest chabrów?

Ile jest jaskrów i stokrotek?

Je?eli dzieci nie pami?taj? kwiatów –  przypominamy im.

Uk?adanie na  – ??ce – sylwet owadów wed?ug polece?.

Mo?emy przygotowa?  sylwety trzy sylwety motyli i okre?la?, gdzie si? one znajduj?  na ??ce, np. ?ó?ty motyl usiad? na jaskrze, niebieski fruwa nad stokrotk?, a czerwony – nad chabrem. Dzieci kolejno je tam umieszczaj?.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/kolorowy_start_3latek_ksiazka/mobile/index.html#p=41

?wiczenia w ksi??ce s. 39

Liczenie biedronek, chabrów i stokrotek. Liczenie wszystkich kwiatów. Nazywanie zwierz?cia, które schowa?o si? w?ród traw. Na?ladowanie jego g?osu i ruchów.

 Ogl?danie zdj?cia biedronki. Nazywanie jej.

Mówienie  rymowanki:

Biedroneczko, le? do nieba, przynie? nam kawa?ek chleba.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/ks-3l-kp-cz2.pdf

 Karta pracy, cz. 2, nr 15.

Odszukanie w?ród naklejek zdj?cia biedronki. Naklejenie go w ramce. Kolorowanie biedronki wed?ug wzoru.

??kowy koncert

S?uchanie piosenki Koncert (s?. i muz. J. Kucharczyk).

https://youtu.be/w5FXMm-Vi0M

I. ?abka ?abce zakumka?a

na zielonej ??ce,

?e za chwil? si? rozpocznie,

pierwszy ?abi koncert.

Ref.: Kum, kuma, kuma,

rech, rechu, rech,

ile tu ?abek zielonych jest?

Kum, kuma, kuma,

rech, rechu, rech,

wsz?dzie tu s?ycha? ?abi ?piew. (bis)

II. Skacz? ?abki i w zielone

bawi? si? weso?o,

rechotaj? i kumkaj?,

wsz?dzie s?ycha? wko?o.

Ref.: Kum, kuma, kuma...

Rozmowa na temat piosenki.

O czym kumka?a ?abka ?abce?

Jaki g?os wydawa?y ?abki?

W co bawi? si? ?abki?

Zabawa przy piosence.

Przy zwrotkach dzieci na?laduj? ruchy ?abek skacz?c po – ??ce. Podczasrefrenu staj? i próbuj? ?piewa? refren 

https://youtu.be/VL-IW-Xy0Jo   wiosenne piosenki

 Domek pszczó?

Mo?emy wykorzysta? rysunki motyla, miód, kawa?ki bu?ki z miodem,

Pokaz miodu wytworzonego przez pszczo?y.

 mówimy, ?e pszczo?y wytwarzaj? miód z py?ków, nektaru, który zbieraj? z kwiatów. Miód jest bardzo zdrowy. Dzieci, które go jedz?, rzadziej choruj?.

Degustowanie kawa?ków bu?ki z miodem.

Obserwowanie napotkanych owadów w ogródku przydomowym, naspacerze do parku, lasu

Barwa ochronna

Obrazki: ?limaka, mrówki, 

Ogl?danie obrazków mrówki, ?limaka, okre?lanie ich wygl?du. wyja?nienie podanych porówna?: pracowity jak mrówka, powolny jak ?limak

Ogl?danie obrazków mniszka lekarskiego w trzech stadiach: p?czek, kwiat, dmuchawiec. Wyja?niamy,  ?e ?ó?ty motyl gdy usi?dzie na ?ó?tym mniszku lekarskim jest niewi­doczny, nazywamy to barw? ochronn?. Takukrywaj?si?zwierz?taprzeddrapie?nikami.

            Obserwowanie  motyli, przygl?danie si? im (bez dotykania).

Przygoda Lalusia na ??ce. Historyjka obrazkowa

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/ks-3l-kp-cz2.pdf

2. Karta pracy, cz. 2, nr 16.

Ogl?danie obrazków historyjki.

Opowiadanie, co dzieje si? na obrazkach.

Opowiadanie historyjki mo?emy pomóc dziecku dodatkowymi pytaniami

PRACE PLASTYCZNE

Kolorowanie rysunku motyla.

Wykonanie s?oneczka(Wyprawka plastyczna nr 15).

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/ks-3l-wyp.pdf

Kolorowanie ko?a na ?ó?to. Odszukanie w?ród naklejek obrazków promyków s?o?ca. Naklejanie ich wokó? ko?a.

Kolorowanie rysunku ula na ?ó?to. Odszukanie w?ród naklejek zdj?? pszczó? i naklejenie trzech zdj?? z jednej strony i trzech z drugiej strony ula. Zapoznanie ze sposobem wykonania pracy

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/ks-3l-wyp.pdf

Wyprawka plastyczna nr 14, 15

 Stemplowanie kolorowej kartki stemplem z ziemniaka z sylwet? motyla.

Stemplami z ziemniaka wype?niamy sylwet? motyla

Motyl - potrzebne paski kolorowej bibu?y, szablon motyla na który naklejamy kolorow? krepin?

Kolorowe kwiatki - wylepianie plastelin?

Bzy z folii b?belkowej - malujemy b?belki na folii, nast?pnie delikatnie odbijamy na kartce. nast?pnie nale?y domalowa? ga??zki i listki

ZABAWY I ?WICZENIA RUCHOWE

Zabawa orientacyjno-porz?dkowa Bocian i ?abki.

Mo?emy wyznaczy? przy pomocy  skakanki staw. Dzieci – ?abki – skacz?. Gdy us?ysz? g?os bociana (rodzic), wskakuj? do stawu. Gdy g?os bociana milknie, ?abki opuszczaj? staw.

Zabawa ruchowa kszta?tuj?ca postaw? cia?a – Kwiaty rosn?.

Dziecko wykonuje przysiad. Przy d?wi?kach muzyki powoli podnosi si?, a? do wyprostu, wyci?gaj?c r?ce do góry – jest kwiatem, który ro?nie.

Zabawa Zgadnij, co robi?.

na?ladujemy ró?ne czynno?ci, np.: zrywanie kwiatów, w?chanie ich, rozgarnianie krzaków, patrzenie przez lornetk?. Dzieci próbuj? nazywa? czynno?ci, a potem je na?laduj?.

Zabawa przy piosence Koncert.

DODATKOWE ZABAWY WSPOMAGAJ?CE ROZWÓJ DZIECKA

„RZUT DO CELU”

Przygotuj niepotrzebne tekturowe pude?ko – im wi?ksze, tym lepiej – oraz stare gazety. Wytnij w pude?ku otwór wielko?ci oko?o 10 cm – 15 cm. Popro? dziecko, aby zgniata?o kolejne strony gazety i stworzone w ten sposób kule wrzuca?o do otworu, stoj?c w pewnej odleg?o?ci od pude?ka. W zale?no?ci od mo?liwo?ci dziecka otwór w pude?ku oraz odleg?o??, z jakiej dziecko rzuca kul?, mog? by? wi?ksze lub mniejsze. Po wykonaniu okre?lonej liczby rzutów mo?esz poprosi? dziecko o przeliczenie, ile rzutów by?o celnych. Mo?ecie zorganizowa? zawody w rzucie do celu.

Zgniatanie gazet rozwija mi??nie r?k, przygotowuj?c je do pisania. Zabawa w rzucanie kulami do celu kszta?tuje celno?? i rozwija odporno?? emocjonaln? dziecka (umiej?tno?? zachowania podczas wygranej i przegranej).

„NA WYCIECZK? ZABIERAM…”

 Zacznij zabaw? s?owami: Na wycieczk? do lasu / w góry / na wie? zabieram… i wymie? nazw? jednego przedmiotu, np.: Na wycieczk? do lasu zabieram lornetk?. Popro? dziecko, aby powtórzy?o wypowiedziane prze Ciebie s?owa i doda?o nazw? kolejnego przedmiotu, który chcia?oby zabra? na wycieczk?, np.: Na wycieczk? do lasu zabieram lornetk? i torb?. Na zmian? powtarzajcie ca?? kwesti?, dodaj?c na ko?cu nazw? kolejnego przedmiotu. Przeliczajcie nazwy przedmiotów, które uda?o si? Wam zapami?ta?!

Zabawa pozwala rozwija? mow? i ?wiczy? pami??, a przeliczanie nazw przedmiotów kszta?tuje umiej?tno?ci matematyczne.

„UKRYTE RYTMY”

 Przygotuj makaron w trzech rodzajach, np. kokardki, muszelki i rurki. U?ó? dwa kawa?ki makaronu, np. kokardk? i rurk?, i powtórz ten uk?ad jeszcze dwa razy, np.: kokardka, rurka, kokardka, rurka, kokardka, rurka. Popro? dziecko, ?eby odgad?o rytm i u?o?y?o jego dalszy ci?g. W zale?no?ci od mo?liwo?ci dziecka mo?esz uk?ada? makaron kieruj?c poszczególne kawa?ki w gór?, w dó?, w dowoln? stron? itp., a tak?e uk?ada? rytm z wi?kszej liczby elementów (trzech, czterech, pi?ciu). Wa?ne, aby uk?ad elementów by? powtórzony trzykrotnie, dzi?ki czemu dziecko b?dzie mog?o dostrzec rytm.

Zabawa rozwija spostrzegawczo?? niezb?dn? w nauce rozpoznawania liter i cyfr, a tak?e umiej?tno?ci matematyczne, w tym umiej?tno?? logicznego my?lenia.

„GRAMY W GUM?”

Przygotuj elastyczn? ta?m? krawieck? (gum?) i dwa krzes?a. Zwi?? ta?m? i zaczep j? o nogi krzese? na wysoko?ci ok. 10 cm tak, aby mo?na by?o przez ni? skaka?. Zach?? dziecko do przeskakiwania gumy w dowolny sposób: obunó?, na jednej nodze, naskakuj?c na gum?, robi?c kilka podskoków po ka?dej stronie gumy (pi?? skoków przed gum?, pi?? skoków mi?dzy dwiema gumami, pi?? skoków za gum?). W zale?no?ci od mo?liwo?ci dziecka mo?esz ustawi? gum? wy?ej lub ni?ej.

Zabawa rozwija mi??nie nóg, koordynacj? ruchow? i skoczno??.

„WY?CIGI RAKIET”

 Przygotuj balon, s?omk? do napojów, no?yczki, ta?m? klej?c? i sznurek. Wspólnie z dzieckiem przygotuj tor wy?cigowy – ze s?omki do napojów odetnijcie rurk? o d?ugo?ci oko?o 5 cm i nawleczcie na sznurek. Ko?ce sznurka przywi??cie do dwóch oddalonych od siebie krzese? tak, aby sznurek by? napr??ony. Napompujcie balon, ale nie zawi?zujcie go. Przyklejcie balon ta?m? klej?c? do rurki na sznurku. Pu??cie wylot powietrza i obserwujcie jak balonowa rakieta mknie po torze. Mo?esz zorganizowa? wy?cigi rakiet, a tak?e poprosi? dziecko o ozdobienie rakiety flamastrami.

Zabawa rozwija wiedz? o ?wiecie, jest dobrym punktem wyj?cia do rozmowy o tym, w jaki sposób poruszaj? si? ró?ne ?rodki transportu. Przygotowanie zabawy rozwija kreatywno?? i umiej?tno?ci konstrukcyjne dziecka.

„KOLOROWE PALUSZKI”

 Przygotuj farby plakatowe, arkusz papieru i kubeczek z wod?. Popro? dziecko, aby namalowa?o obraz (np. wiosenne kwiaty, zwierz?ta w zoo, swoje zabawki) bez pomocy p?dzla – maczaj?c palce w farbie i stempluj?c nimi kartk?.

Zabawa rozwija sprawno?? r?k dziecka i jego kreatywno??.

BARBARA KUREK