14-17.04.2020

WIOSNA NA WSI

TYDZIE? 14.04- 17.04 2020

Witam wszystkie ?abki i zapraszam do pracy na nast?pny tydzie?. Przypominam, ?e wykonujemy tyle ile mo?emy, w zale?no?ci od ch?ci i mo?liwo?ci dziecka. To s? propozycje z których mo?emy skorzysta?. Prosz? równie? o udost?pnianie prac dzieci na grupie ?abki. Pozdrawiam p. Basia.

Zapraszam do obejrzenia filmu - wprowadzenie do tematu

PANI KROWA

Ogl?danie zdj?cia krowy – wyja?nienie dlaczego hodujemy krowy. Co  nam daje krowa?

S?uchanie wiersza F. Kobry?czuka

„Rówie?niczki”

Nasza krowa ?aciata,

oraz ja ma?a Anka

przysz?y?my razem na ?wiat

kiedy?, pewnego ranka.

Dzi? rocznica urodzin,

wiec mama mi napr?dce

naprzyszywa?a ?atek

na balowej sukience.

Ze mnie wci?? jeszcze dziecko,

nieraz pró?na ma g?owa,

a ona ju? doros?a,

powa?na pani krowa.

Jeste?my – spójrzcie na nas!-

Podobne, bo ?aciate.

Obie mamy na sobie

Po tyle ?at co latek.

 

 Je?eli mamy mo?liwo?? mo?emy poogl?da? obrazki ró?nych produktów- przetworów z mleka: ser ?ó?ty, ser bia?y, jogurt, ?mietana.

Rozmowa na temat wiersza. Wyja?nienie niezrozumia?ych s?ów i zwrotów: rówie?niczki, pró?na g?owa, powa?na.

Dlaczego Ania i ?aciata s? rówie?niczkami?

Po ile lat maj? Ania i ?aciata? (tyle ile ?at)

Ogl?danie zdj?? zwierz?t z wiejskiego podwórka, nazywanie ich i podzia? na sylaby (rytmicznie) z klaskaniem np. kura, ku-ra, kogut, ko-gut, krowa, kro-wa, baran. ba-ran, (mo?na wykorzysta? ksi??k? str. 35, lub dowolne obrazki wiejskich zwierz?t) 

 

KOZIO?ECZEK – DZIECKO KOZY

S?uchanie wiersza H. Bechlerowej

„Kozio?eczek”.

Kozio?eczek z wielkim koszem

W pi?tek rano na targ poszed?.

Stoi stragan za straganem

Na nich g?owy kapu?ciane

Kozio?eczek za z?otówk?

kupi? du??, pi?kn? g?ówk?.

Kiedy wraca? przez plac pusty,

zjad? listeczek z tej kapusty.

Min?? domek, p?otek d?ugi,

schrupa? przy nim listek drugi.

Trzeci, czwarty zjad? z ochot?,

kiedy k?adk? szed? przez potok.

A przed domem na placyku

zosta? tylko g??b w koszyku.

Kozia mama nó?k? skrobie:

Jak ja z g??ba obiad zrobi??…

 

Rozmowa na temat wiersza.

gdzie poszed? kozio?ek?

czyim dzieckiem jest kozio?ek?

co kupi??

ile listków kapusty zjad? kozio?ek?

co z tej reszty (g??ba) mama kozio?ka zrobi obiad?

Zabawa Liczymy do czterech.

Mo?emy pokaza?  obrazki z ró?n? liczb? elementów. Dzieci licz? je, okre?laj? ich liczb? i pokazuj? odpowiedni? liczb? palców.

 

NA WIEJSKIM PODWÓRKU

Ogl?danie obrazka. Nazywanie zwierz?t z wiejskiego podwórka. Na?ladowanie ich g?osów.

 ?wiczenia w ksi??ce, s. 35.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/kolorowy_start_3latek_ksiazka/mobile/index.html#p=36

 

Obejrzyj obrazek. Nazwij zwierz?ta z wiejskiego podwórka. Na?laduj ich g?osy sam lub przy pomocy osoby doros?ej str. 35

 

NA WIEJSKIM PODWÓRKU

Dzieci s?uchaj? opowie?ci o zwierz?tach z wiejskiego podwórka.

Rodzic- dziecko. Dziecko k?adzie si? na brzuchu, a rodzic od­grywa na jego plecach s?yszan? opowie??.

 

Wyobra? sobie, ?e jeste?cie na wiejskim podwórku. Jest wiosenny dzie? na wsi. Nadchodzi czas karmienia zwierz?t. Na podwórku pojawi?a si? gospodyni. ( palcami przebiegamy po plecach dziecka). Wyprowadza krowy na ??k?, na soczyst? traw?. (Pi?stkami powoli przesuwamy po plecach). Po powrocie nalewa ?winiom jedzenie do koryta. (Uderzamy czterema palcami obu r?k). Nast?pne s? konie, które spokojnie czekaj? na swoje sianko i owies. (Uderzamy, na przemian, palcami raz jednej r?ki, raz drugiej r?ki). Pozosta? ju? tylko drób: kury, kaczki, indyki i g?si, które otoczy?y gospodyni? rozsypuj?c? ziarno. Zacz??o si? dziobanie ziarna. (Uderzamy palcem wskazuj?cym po ca?ych plecach). Nasza wizyta si? zako?czy?a. Mo?ecie zamieni? si? rolami.

 ?wiczenia d?wi?kona?ladowcze – Zwierz?ta ze wsi.

Dzieci za rodzicem na?laduj? g?osy zwierz?t np. kura – ko, ko, ko… kogut – kukuryku, kukuryku… ko? – ihaha, ihaha… koza – mee, mee…

 S?uchanie nagra? g?osów zwierz?t z wiejskiego podwórka (kury, kaczki, krowy, konia, barana…) – je?eli mamy mo?liwo??.

 

S?uchanie wiersza H. Bechlerowej

G?si?tka”

Pas? si? g?si?tka

pod wierzb? nad rowem,

takie ?ó?te i puchate

jak kotki wierzbowe.

Wrona g?ow? kr?ci:

Jeszcze nie widzia?am,

?eby g?ska taka bia?a

?ó?te dzieci mia?a.

Rodzic pyta:

Co to za zwierz?ta? Nazwijcie je.

Gdzie mo?emy je zobaczy??

 

KURCZACZEK

Wykonanie papierowego kurczaczka.

Przypomnienie, jak powstaje kurcz?tko (historyjka).

Co robi kura po zniesieniu jajka, gdy chce mie? kurczaczki?

Co si? dzieje z jajkami?

Jak wygl?daj? kurcz?tka?

Co wyro?nie z kurcz?tek? ( kury lub koguty).

 

PRACE PLASTYCZNE

Kolorowanie rysunku wybranego zwierz?tka z wiejskiego podwórka

Lepienie z plasteliny wybranego zwierz?tka z wiejskiego podwórka.

 

Zapoznanie ze sposobem wykonania prac (Wyprawka plastyczna nr 12).

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/ks-3l-wyp/mobile/index.html#p=24

Obejrzyj kurcz?tko i spróbuj wykona? takie same str.12

Kolorowanie na ?ó?to ko?a – brzucha kurcz?tka.

Naklejanie  kolejnych elementów tak, aby powsta? taki sam kurczaczek jak ten na obrazku.

Za??czone obrazki mo?emy wykonywa? dowoln? technik?.

?WICZENIA GIMNASTYCZNE

  1. Zabawa -Co to za zwierz??
  2. ?wiczenia pantomimiczne – pijemy mleczko. Dzieci na?laduj? picie mleka, nast?pnie g?aszcz? si? po brzuchach, bo mleko jest takie dobre i oblizuj? si? od ucha do ucha.
  3. Zabawa z wykorzystaniem rymowanki: czarna krowa w kropki bordo gryz?a traw?, kr?c?c mord? – w ró?nych pozycjach – stoj?c, le??c.
  4. Zabawa ruchowa z elementami artykulacyjnymi – Krowy na ??ce. Dzieci chodz? na czworakach– ??ce. Na sygna? –np. kla?ni?cie – dzieci – krówki – k?ad? si? bokiem na trawie i na?laduj? ?ucie trawy.
  5. Zabawa ruchowo-na?ladowcza:  dziecko na?laduje np. chód i g?os kaczki, konia, ?winki, kury itp.
  6. Zabawa Powiedz, gdzie jestem. Pokazujemy maskotk? zwierz?tka spotykanego na wiejskim podwórku je?eli jest w domu. Je?eli nie mamy mo?e by? dowolna maskotka) rodzic manipuluje ni?, ustawiaj?c w ró?nych miejscach (na stoliku, pod stolikiem, obok stolika, za krzese?kiem, przed krzese?kiem…).

Dzieci okre?laj? jej po?o?enie.

7. Zabawa bie?na Koniki - wyznaczamy teren zabawy oraz teren stajni dla koników. Na polecenie koniki wybiegaj? ze stajni, biegn? k?usem – szybko na palcach, id? st?pa – powoli, z wysokim unosze­niem kolan, galopem – z odbijaniem si? kolejno jednej nogi i drugiej nogi. Na sygna? wracaj? do stajni.

8. Zabawa Piórko z podwórka.- mo?emy wykorzysta? sztuczne piórko, kawa?ek materia?u, b?d? chusteczk?. Dziecko siedzi  z zamkni?tymi oczami.  Dotykamy piórkiem dziecka w ró?ne cz??ci cia?a, a ono, nie otwieraj?c oczu, wskazuje palcem dotkni?te miejsca.

9. ?wiczenia w drobnych ruchach r?k. Dzieci witaj? si? palcami lewej d?oni i prawej d?oni poprzez stykanie si? nimi; robienie pi?stek; na?laduj? ruchami palców padaj?cy deszcz.

10. Zabawa orientacyjno-porz?dkowa Kura i kurcz?tka. Dzieci chodz? przy d?wi?kach wybranej melodii . S? kurcz?tkami, które chodz? po  – po­dwórku. Na has?o Kurcz?tka do domu!, kurcz?tka biegn? do domków – czyli miejsca wcze?niej wyznaczonego  na pod?odze. D?wi?k muzyki ponownie zach?ca kurcz?tka do spaceru po – podwórku.

MATERIA?Y POMOCNICZE